Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Za działanie Osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa na poziomie województwa odpowiedzialny jest samorząd województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Za działanie Osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa na poziomie województwa odpowiedzialny jest samorząd województwa."— Zapis prezentacji:

1 Za działanie Osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa na poziomie województwa odpowiedzialny jest samorząd województwa.

2 Cele Programu: wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa; restrukturyzacja i reorientacji działalności gospodarczej; podnoszenie wartości produktów rybactwa; wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej; wspieranie usług na rzecz społeczności lokalnej; ochrona środowiska; regeneracja i rozwój miejscowości i obiektów leżących nad jeziorami i stawami; przywracanie potencjału produkcyjnego rybactwa po klęskach żywiołowych; promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 2

3 Cele zawarte w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) będą realizowane przez lokalną grupę rybacką (LGR) 3

4 Uruchomienie programu: zawiązanie LGR (stowarzyszenie); opracowanie LSROR przez LGR; przedstawienie w wyznaczonym terminie LSROR w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo wybiera LSROR oraz LGR do ich realizacji zgodnie z pozycją w rankingu; warunkiem kwalifikacyjnym jest uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów za LSROR oraz LGR; Ministerstwo podpisuje z wybranymi grupami rybackimi umowy na realizację LSROR; 4

5 potencjalni beneficjenci składają w siedzibach LGR-ów wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektów zgodnych z LSROR w wyznaczonych przez grupę terminach; powołany przez LGR komitet dokonuje oceny i wyboru projektów do realizacji; LGR przekazuje instytucji pośredniczącej (Urząd Marszałkowski) rankingowe listy wybranych projektów; Urząd Marszałkowski dokonuje ich oceny i zawiera z beneficjentami umowy na dofinansowanie projektu; kieruje do ARiMR zapotrzebowanie na środki finansowe i wnioski o dokonanie płatności; ARiMR przesyła beneficjentom należne środki pieniężne. 5

6 Kryteria wyboru LGR: 1. struktura LGR (maksymalnie 22 pkt): a) liczba członków LGR ogółem: poniżej 20 – 0 pkt, 20- 29 – 1 pkt, 30 – 49 – 2 pkt, 50 i więcej – 3 pkt; b) liczba gmin wchodzących w skład LGR: poniżej 3 – 0 pkt, 3 – 1pkt, 4 – 3 pkt, 5-6 – 5 pkt, 7 i więcej – 7 pkt; 6

7 c) liczba członków LGR prowadzących działalność w sektorze rybackim do 5 – 0 pkt, 6 - 10 – 1 pkt, 11- 15– 2 pkt, 16 - 30 – 3 pkt, powyżej 30 – 4 pkt; d) reprezentatywność składu komitetu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funsuszu Rybackiego, zwanej dalej ustawą, w odniesieniu do składu LGR, z zastrzeżeniem że ponad połowa głosów w komitecie należy do osób zatrudnionych w sektorze rybackim lub do osób prawnych, których działalność związana jest z rybactwem (maksymalnie 8 pkt): w skład komitetu wchodzi co najmniej jeden mieszkaniec każdej gminy wchodzącej w skład LGR – 2 pkt; w skład komitetu wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli sektora publicznego – 2 pkt; w skład komitetu wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli sektora społecznego– 2 pkt; co najmniej 75% składu komitetu stanowią osoby zameldowane na obszarze objętym LSROR – 2 pkt; 7

8 2. liczba osób zamieszkujących obszar objęty LSROR (maksymalnie 4 pkt): od 10 tys. do 15 tys. – 0 pkt, powyżej 15 tys. – 25 tys. – 1 pkt, powyżej 25 tys. – 50 tys. – 2 pkt, powyżej 50 tys. – 100 tys. – 3 pkt; 3. liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim ustalona zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia na obszarze objętym realizacją LSROR (maksymalnie 10 pkt): poniżej 19 – 0 pkt; 20 – 39 – 2 pkt, 40 – 59 – 4 pkt, 60 – 79 – 6 pkt, 80 – 99 – 8 pkt, powyżej 100 – 10 pkt, 8

9 4. gęstość zaludnienia obszaru objętego LSROR (maksymalnie 7 pkt): poniżej 50 osób/km² - 7 pkt, od 50 do 75 osób/km² - 5 pkt, powyżej 75 do 110 osób/km² - 3 pkt, powyżej 110 do 150 os/km² - 1 pkt, powyżej 150 osób/km² - 0 pkt. 5. Potencjał administracyjny LGR ( maksymalnie 2 pkt): LGR posiada biuro pozwalające na sprawne wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem LSROR – 1 pkt, biuro LGR zatrudnia personel gwarantujący profesjonalną obsługę organów LGR i interesantów – 1 pkt, 9

10 6. kwalifikacje i doświadczenie członków komitetu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy (maksymalnie 4 pkt): co najmniej 1/3 składu komitetu posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich uzyskaną w trakcie szkoleń zorganizowanych przez upoważniony przez Instytucję Zarządzającą podmiot – 2 pkt, co najmniej 1/3 składu decyzyjnego posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji inicjatyw o podobnym charakterze, wykorzystującym podejście oddolne i partnerstwo trójsektorowe – 2 pkt, 10

11 Kryteria oceny lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) 1. zakładane cele LSROR i środki służące do ich osiągnięcia (maksymalnie 6 pkt): związek i spójność wskazanych w LSROR celów z uwarunkowaniami lokalnymi – 2 pkt. przyjęte wskaźniki realizacji LSROR są mierzalne i możliwe do weryfikacji – 2 pkt, przyjęte wskaźniki realizacji LSROR są adekwatne do założonych celów LSROR – 2 pkt. 2. operacje planowane do wsparcia w ramach LSROR (maksymalnie 12 pkt): wszystkie planowane operacje przyczynią się do utrzymania istniejących lub tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze rybackim na obszarze objętym LSROR – 2 pkt, planowane operacje związane są z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji sektora rybackiego na obszarze objętym LSROR – 2 pkt, planowane operacje będą miały pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego – 2 pkt, bezpośrednim beneficjentem planowanych operacji będą osoby związane z rybactwem – 2 pkt, planowane operacje pozwolą na minimalizację zaniku sektora rybackiego na obszarze objętym LSROR, bądź pozwolą łagodzić skutki takiego zaniku – 2 pkt; planowane operacje spowodują poprawę jakości życia na obszarze objętym LSROR – 2 pkt. 3. udział społeczności lokalnej w przygotowaniu LSROR (maksymalnie 2 pkt): LSROR zawiera informacje o spotkaniach, warsztatach, wywiadach, sondażach i innych działaniach umożliwiających społeczności lokalnej udział w przygotowaniu LSROR – 1 pkt, LSROR zawiera informacje wskazujące na udział przedstawicieli sektora rybactwa w przygotowaniu LSROR – 1 pkt; 11

12 4. opisanie procesu wdrażania LSROR, (maksymalnie 2 pkt): LGR podejmie działania zapewniające szerokie upowszechnienie informacji dotyczących procesu wdrażania LSROR – 1 pkt, LGR podejmie działania aktywizujące społeczność lokalną i zapewniające jej udział we wdrażaniu strategii, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk związanych z sektorem rybackim – 1 pkt, 5. metodologia ewaluacji własnej LGR i oceny procesu wdrażania LSROR (maksymalnie 3 pkt): zaproponowana metodologia przeprowadzenia ewaluacji własnej jest powiązana z oceną: - funkcjonowania LGR – 1 pkt. - realizacji budżetu i celów określonych w LSROR – 1 pkt, w LSROR przedstawiono sposób wykorzystania informacji uzyskanych z ewaluacji własnej do usprawnienia działalności LGR – 1 pkt; 6. budżet LSROR wraz z harmonogramem jego realizacji (maksymalnie 4 pkt): proponowany budżet zapewnienia systematyczną i ciągłą realizację LSROR – 2 pkt, budżet jest adekwatny do zakładanych celów LSROR – 2 pkt; 7. komplementarność LSROR w stosunku do działań i projektów planowanych do realizacji na obszarze objętym strategią w ramach innych programów i projektów, w tym do działań realizowanych przez lokalne grupy działania w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – 1 pkt 12

13 Dziękuję za uwagę 13


Pobierz ppt "Za działanie Osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa na poziomie województwa odpowiedzialny jest samorząd województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google