Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo wewnątrzszkolne opracowanie: Izabela Grabowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo wewnątrzszkolne opracowanie: Izabela Grabowska."— Zapis prezentacji:

1

2 Prawo wewnątrzszkolne opracowanie: Izabela Grabowska

3 Przepis prawny a akt normatywny
jednostka redakcyjna tekstu prawnego (jednostka techniczna aktu prawnego) np. ustawy, rozporządzenia. Akt normatywny (prawny, prawodawczy, prawotwórczy, źródła prawa) jest to tekst zawierający przepisy prawa (normy prawne).

4 Budowa aktów normatywnych
Tytuł rodzaj aktu ustawa data 7 września 1991 r. nazwa o systemie oświaty Preambuła Część merytoryczna przepisy ogólne przepisy szczegółowe przepisy przejściowe przepisy końcowe

5 Systematyka przepisów prawnych w akcie normatywnym
ustawy artykuł (art.) ustęp (ust.) punkt (pkt) litera (lit.) akty wykonawcze paragraf (§) ustęp (ust.) punkt (pkt) litera (lit.) kodeksy części księgi tytuły działy rozdziały artykuły

6 Powiązania aktów normatywnych
Powiązania hierarchiczne – tzn. akt prawotwórczy w stosunku do innego może mieć moc równą, wyższą, niższą Powiązania merytoryczne – oznaczają związki między treścią regulowanych stosunków społecznych w poszczególnych aktach normatywnych

7 Powiązania aktów normatywnych
Zasady powiązań hierarchicznych akt prawotwórczy o mocy niższej nie powinien być niezgodny z aktem prawotwórczym o wyższej mocy prawnej akt prawotwórczy o wyższej mocy prawnej może uchylić akt prawotwórczym o niższej mocy prawnej akt prawotwórczy o wyższej mocy prawnej przesądza w pewnym stopniu o treści aktu o niższej mocy prawnej istnieje obowiązek wydania aktów o niższej mocy prawnej, jeżeli są one niezbędne dla realizacji postanowień aktów o wyższej mocy prawnej

8 Organy upoważnione do wydawania aktów prawa na terenie szkoły
rada szkoły rada rodziców rada pedagogiczna dyrektor szkoły

9 Rodzaje aktów prawa wewnętrznego
statut przedszkola, szkoły uchwały organów kolegialnych (rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców) akty administracyjne (dyrektora szkoły) akty kierownictwa wewnętrznego – zarządzenia (dyrektora szkoły lub innej osoby zajmującej stanowisko kierownicze) regulaminy

10 Budowa uchwały rady pedagogicznej
Tytuł nazwa i numer data uchwały ogólne określenie przedmiotu uchwały Treść powołanie podstawy prawnej szczegółowa treść (przedmiot) część końcowa (np. uchylenie wcześniejszych uchwał, wskazanie organu właściwego do wykonania uchwały, data wejścia w życie uchwały) Podpis

11 Zakres spraw rozstrzyganych przez dyrektora szkoły w drodze decyzji administracyjnej
Wcześniejsze przyjęcie do szkoły podstawowej (art.16 ust.2 ustawy o systemie oświaty) Odroczenie od obowiązku szkolnego (art.16 ust.4 i 5 ustawy o systemie oświaty) Realizacja obowiązku przedszkolnego/szkolnego poza przedszkolem/szkołą (art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty) Odmowa zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (art.66 ust.1 ustawy o systemie oświaty) Skreślenie z listy uczniów (art.39 ust.2 ustawy o systemie oświaty) Nadanie i odmowa nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art.9b ust.4 p.1 oraz ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela)

12 Etapy postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania z urzędu lub na wniosek strony Zebranie dowodów Analiza dowodów, ocena stanu faktycznego w świetle norm prawnych Wydanie decyzji administracyjnej

13 Decyzja (schemat) oznaczenia organu data wydania oznaczenie strony
powołanie podstawy prawnej rozstrzygnięcie uzasadnienie faktyczne i prawne pouczenie czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie podpis imię, nazwisko, stanowisko

14 Zarządzenia dyrektora
Tytuł nazwa data ogólne określenie przedmiotu zarządzenia Treść powołanie podstawy prawnej szczegółowa treść (przedmiot) część końcowa (np. uchylenie wcześniejszych zarządzeń, wskazanie organu właściwego do wykonania zarządzenia, data wejścia w życie zarządzenia) Podpis

15 Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji roku szkolnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz. 1245)

16 Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
„§5.1.Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół i placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

17 Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
1)szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego – do 6 dni 2)gimnazjów – do 8 dni 3)liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni”

18 Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa ust.1. mogą być ustalone: 1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio: a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum c) egzamin maturalny d) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

19 Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (…) 3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności szkolnej 3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.1.

20 Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki a w przypadku szkół i placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty”

21 Kilka uwag w sprawie planowania nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola/ szkoły/placówki

22 §21 Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego
Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

23 §20 Plan nadzoru, zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

24 Planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora
Formy sprawowanego nadzoru ewaluacja kontrola wspomaganie obserwacja prowadzonych przez nauczyciela zajęć i czynności

25 Źródła planu nadzoru wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego – przedstawione radzie pedagogicznej do ; wnioski kuratora oświaty z nadzoru pedagogicznego; kierunki realizacji polityki oświatowej państwa (priorytety MEN)

26 Elementy planu nadzoru
podstawa prawna; plan ewaluacji (cel, przedmiot, harmonogram); plan kontroli (tematyka, terminy); szkolenia (tematyka); narady (tematyka); plan obserwacji – hospitacji; ocena pracy nauczyciela

27 Tryb sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły/placówki (§ 3 ust 1 i 4 rozporządzenia MEN)
Wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty poprzez: planowane działania doraźne działania wynikające z potrzeb szkoły lub placówki (np. gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego)

28 Art.33 ustawy o systemie oświaty
Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych

29 Art.33 ustawy o systemie oświaty
Nadzorowi w szczególności podlega zgodność zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przestrzegania statutu przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

30 Dziękuję za uwagę Izabela Grabowska


Pobierz ppt "Prawo wewnątrzszkolne opracowanie: Izabela Grabowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google