Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
RAPORT WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

2 Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański
NADZÓR PEDAGOGICZNY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr.67, poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2004r. Nr 89, poz. 845) PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

3 Zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia
1) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; 2) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi; PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

4 Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański
Zadania dyrektora cd. 3) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę; 4) opracowuje program rozwoju szkoły lub placówki, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki i terminy ich realizacji: a) obejmujący 5 lat szkolnych, b) obejmujący rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wskazanych przez kuratora oświaty oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym; PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

5 Zasady pisania i cechy raportu...
Raport powinien być dokumentem publicznym, przeznaczonym dla wszystkich zainteresowanych pracą szkoły Raport powinien zawierać ocenę poszczególnych dziedzin pracy szkoły na podstawie wyników badań (ankiet, wywiadów, hospitacji, rozmów, analiz..) przeprowadzonych podczas samooceny Raport powinien wskazywać mocne i słabe strony pracy szkoły dotyczące każdego badanego obszaru jej działania PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

6 Zasady pisania i cechy raportu ...
Numeracja zagadnień musi być zgodna z ustaloną dla głównych dziedzin i wskaźników działania W raporcie powinien być określony zakres badania pracy szkoły (czy dotyczy wszystkich obszarów, czy tylko wybranego) Raport powinien zawierać charakterystykę szkoły i środowiska, w którym szkoła pracuje W raporcie nie wolno umieszczać nazwisk nauczycieli ani innych pracowników szkoły, w raporcie piszemy o problemach.. PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

7 Zasady pisania i cechy raportu
Wszystkie stwierdzenia i wnioski muszą być poparte dowodami, chociaż w raporcie nie trzeba ich zamieszczać Styl musi być jasny i jednoznaczny, a zapisy obiektywne, pisane rzeczowo i bez emocji. Raport powinien być zrozumiały także dla niefachowych czytelników Jakiekolwiek fakty muszą być starannie sprawdzone, błędy rzeczowe mogą podważyć wiarygodność oceny. PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

8 (miejscowość i data sporządzenia Raportu)
 RAPORT z wewnętrznego mierzenia jakości pracy w (nazwa szkoły / placówki) w roku szkolnym Ogólne informacje o szkole (placówce). Podstawa sporządzenia raportu: ▪       cele i zakres mierzenia jakości w danym roku szkolnym, ▪       źródła informacji - przeprowadzone badania, ▪       metody, techniki i narzędzia diagnostyczne. Wyniki - opis i ocena jakości pracy w diagnozowanym zakresie z uwzględnieniem standardów i wskaźników oceny jakości określonych w Załączniku nr 2. Wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły (placówki). Sposób wykorzystania wyników mierzenia jakości. Wnioski. Załączniki (wg uznania autora), np. prezentacja danych, narzędzia badawcze. (miejscowość i data sporządzenia Raportu) (podpis dyrektora) PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

9 (miejscowość i data sporządzenia raportu)
 RAPORT z wewnętrznego mierzenia jakości pracy w (nazwa szkoły / placówki) w roku szkolnym Ogólne informacje o szkole (placówce). Podstawa sporządzenia raportu: ▪       cele i zakres mierzenia jakości w danym roku szkolnym, ▪       źródła informacji ▪       techniki i narzędzia diagnostyczne przebieg mierzenia jakości pracy szkoły Wyniki - opis i ocena jakości pracy w diagnozowanym zakresie z uwzględnieniem standardów i wskaźników oceny jakości określonych w Załączniku nr 2. Wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły (placówki). Uwagi i wnioski z przeprowadzonego mierzenia Sposób wykorzystania wyników mierzenia jakości. Załączniki (wg uznania autora), np. prezentacja danych, narzędzia badawcze. (miejscowość i data sporządzenia raportu) (podpis dyrektora) PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

10 Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański
PROPONOWANA STRUKTURA RAPORTU Z WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY (PLACÓWKI)... OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE: Możemy zamieścić: dane szkoły informacje o misji i wizji szkoły (placówki) jeżeli szkoła lub placówka ją posiada; informacje o organizacji szkoły: liczbie nauczycieli i innych pracowników szkoły (placówki), liczbie oddziałów oraz uczniów; funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych, sportowych lub specjalnych, realizowanych innowacjach oraz programach autorskich; liczbie uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, indywidualnym tokiem lub programem nauki; PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

11 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE
o wejściu szkoły (placówki) na drogę budowania systemu zapewniania jakości: czy szkoła (placówka) rozpoczęła budowanie systemu zapewniania jakości oraz ewentualnie czy posiada już formalne potwierdzenie jego funkcjonowania (np. certyfikat lub tytuł). specyficznych uwarunkowaniach środowiskowych oraz innych, które wpływają na pracę szkoły; o zasobach materialnych szkoły i stopniu dostosowania bazy szkolnej do realizowanych zadań. PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

12 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU:
CELE I ZAKRES MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY (PLACÓWKI) W DANYM ROKU SZKOLNYM PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

13 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU
źródła informacji techniki i narzędzia badawcze przebieg mierzenia jakości pracy PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

14 Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański
3. Wyniki - opis i ocena jakości pracy w diagnozowanym zakresie z uwzględnieniem standardów i wskaźników oceny jakości określonych w Załączniku nr 2. odniesienie do zakresu, obszaru, standardu i wskaźnika określenie stopnia spełnienia wskaźnika PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

15 Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański
4. Wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły (placówki) Uwagi i wnioski z przeprowadzonego mierzenia /dotyczące mierzenia, co jest istotne, jednostkowe fakty, zdarzenia, co można z tym problemem zrobić, jak wykorzystać, jak poprawić.../ 6. Sposób wykorzystania wyników mierzenia jakości /program rozwoju szkoły, decyzje dyrektora.../ 7. Załączniki (wg uznania autora), np. prezentacja danych, narzędzia badawcze. PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

16 Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański
/pieczątka szkoły/placówki/ /miejscowość, data/ /sygnatura pisma/ Pan Stanisław Rusznica Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, przesyłam raport z przeprowadzonego w br. szkolnym wewnętrznego mierzenia jakości szkoły/placówki. Informuję jednocześnie, że /podajemy informacje o sposobie i terminie ( ewentualnie planowanym terminie) wypełnienia obowiązku wynikającego z §5 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia - w stosunku do rady pedagogicznej , rady rodziców i organu prowadzącego szkołę/. /pieczątka i podpis dyrektora/ PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

17 Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański
Dziękujemy PCEN Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański


Pobierz ppt "WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google