Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność – część sprawozdawcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność – część sprawozdawcza"— Zapis prezentacji:

1

2 Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność – część sprawozdawcza
Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Konkurs 1.4 Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność – część sprawozdawcza

3 GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ PIERWSZE KROKI
Skąd pobrać program Generator Wniosków o Płatność: Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu wniosku o płatność: Czy pracujemy na aktualnej wersji Generatora Wniosków o Płatność W jaki sposób sprawdzić czy wersja Generatora Wniosków o Płatność na której pracujemy jest aktualna: Po „kliknięciu” w ikonę POMOC, na pasku górnym, rozwinie się lista, z której należy wybrać SPRAWDŹ, CZY JEST NOWA WERSJA. Na liście rozwijanej znajduje się również INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o Płatność. 3

4 Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność:
Tabela 13 – Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu: 4

5 nazwa zadania – należy wykazać wszystkie zadania założone w projekcie przez beneficjenta zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stan realizacji – należy przestawić informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach każdego zadania (w przypadku gdy zadanie realizowane jest w późniejszym terminie należy wprowadzić datę realizacji zadania od – do). Jeżeli opis stanu realizacji jest bardzo obszerny, możliwe jest wskazanie w tym miejscu informacji o zgodności realizowanego zadania z harmonogramem, a opis należy załączyć do wniosku o płatność jako dodatkowy załącznik. 5

6 wydatki przypisane zadaniom/celom ogółem – należy przedstawić wydatki ogółem zgodnie z obowiązującym dokumentem (umowa, aneks). Kwoty należy każdorazowo uaktualniać w przypadku podpisania aneksu, wydatki przypisane zadaniom/celom kwalifikowalne - należy przedstawić wydatki ogółem zgodnie z obowiązującym dokumentem (umowa, aneks). Kwoty należy każdorazowo uaktualniać w przypadku podpisania aneksu, wydatki od początku realizacji projektu / ogółem - należy wykazać wydatki narastająco z bieżącego i poprzednich wniosków o płatność. W punkcie tym należy uwzględniać wszystkie dokonane korekty (po otrzymaniu stosownej informacji od IP oraz dokonaniu zwrotu), wydatki od początku realizacji projektu / kwalifikowalne - należy wykazać wydatki narastająco z bieżącego i poprzednich wniosków o płatność. W punkcie tym należy uwzględniać wszystkie dokonane korekty (po otrzymaniu stosownej informacji od IP oraz dokonaniu zwrotu), wydatki objęte bieżącym wnioskiem o płatność – należy wykazać wydatki z bieżącego wniosku o płatność z podziałem na poszczególne zadania. 6

7 Punkt 14 – Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność – należy opisać jakie zadania będą realizowane do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 7

8 Tabela15 – Wskaźniki realizacji projektu:
8

9 Punkt 15 Wskaźniki realizacji projektu (15a wskaźniki produktu, 15b wskaźniki rezultatu)
1A - nazwa wskaźnika indywidualnego (fakultatywny) - należy wprowadzić nazwę wskaźnika (produktu, rezultatu) zgodnie z nazwą założoną we wniosku o dofinansowanie, 1B - nazwa wskaźnika kluczowego (obligatoryjny) – nazwa wskaźnika (produktu, rezultatu) wybierany przez beneficjenta z listy rozwijanej, 2A – jednostka miary wskaźnika indywidualnego – wprowadzana przez beneficjenta, 2B - jednostka miary wskaźnika kluczowego - wybierana przez beneficjenta z listy rozwijanej, 9

10 3 - wartość docelowa – wartość zgodnie w wnioskiem o dofinansowanie,
2 - wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu – wartość zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 3 - wartość docelowa – wartość zgodnie w wnioskiem o dofinansowanie, 4 - wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym, 5 - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu – stanowi sumę wartości wskaźnika z bieżącego wniosku oraz poprzednich zaakceptowanych wniosków o płatność. 10

11 Wskaźniki produktu: należy rozumieć jako bezpośredni efekt realizacji Projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzony konkretnymi wielkościami. 11

12 Szczegółowy wykaz wskaźników produktu
PRODUKT - wskaźniki obligatoryjne KSI OPIS Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu Wskaźnik KSI Należy podać liczbę jednostek naukowych zaangażowanych w realizację Projektu, zarówno tych, które będą wykonywały prace w ramach podwykonawstwa na rzecz Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego także na rzecz Partnera), jak i Partnerów w ramach projektu partnerskiego. Jednostka miary: sztuki. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu) Należy podać liczbę przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację Projektu, samego Wnioskodawcy jak i tych, które będą wykonywały prace w ramach podwykonawstwa, jak i tych, które będą wykonywały prace jako Partnerzy w projekcie partnerskim. Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Należy podać liczbę nowych etatów (EPC) dla pracowników B+R, które powstaną w trakcie realizacji Projektu, u Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego także u Partnera ubiegającego się o dofinansowanie). Nie należy uwzględniać przesunięć personelu z innych działów przedsiębiorstwa do prac B+R i/lub zmiany stanowiska pracy zatrudnionego personelu. 12

13 PRODUKT - wskaźniki fakultatywne
KSI OPIS Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektu celowego _________ Należy podać liczbę doktorantów, którzy będą brali udział w realizacji Projektu (należy uwzględnić tylko doktorantów zatrudnionych u Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego również u Partnera ubiegającego się o dofinansowanie). Jednostka miary: osoby Liczba umów na zakup usług badawczych zawartych z jednostkami naukowymi w ramach realizacji projektu Należy podać liczbę umów zawartych przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego również przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) z jednostkami naukowymi na zakup usług badawczych w ramach podwykonawstwa. Jednostka miary: sztuki 13

14 Wskaźniki rezultatu: należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy lub Konsorcjanta biznesowego – jeśli dotyczy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji Projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Wskaźniki rezultatu wykazywane są przez beneficjenta we wniosku o płatność końcową. 14

15 REZULTAT – wskaźniki obligatoryjne
Szczegółowy wykaz wskaźników rezultatu REZULTAT – wskaźniki obligatoryjne KSI OPIS Wzrost zatrudnienia personelu badawczego _________ Należy podać liczbę etatów, które zostaną utworzone u Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego także u Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) w okresie do 12 miesięcy od momentu zakończenia Projektu. Wskaźnik ten dotyczy etatów, które powstały w efekcie realizacji Projektu, które nie spełniają warunku określonego dla zakwalifikowania jako wskaźnik produktu. Koszty związane z utworzeniem nowego miejsca pracy (wykazywanego jako wskaźnik rezultatu) nie mogą zostać pokryte ze środków funduszowych. Wskaźnik obejmuje również etaty, utworzone przed zakończeniem Projektu, pod warunkiem iż po jego zakończeniu finansowane będą ze środków innych niż środki funduszowe. Jednostka miary: sztuki Wzrost nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie Należy podać wartość nakładów na B+R ponoszonych przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) w ramach Projektu oraz ewentualnie wartość nakładów na B+R ponoszonych przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego także u Partnera nie będącego organizacją badawczą) poza Projektem w okresie do 12 miesięcy od momentu zakończenia Projektu. Jednostka miary: PLN 15

16 Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu celowego
Wskaźnik KSI Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu celowego Należy podać liczbę patentów planowanych do zgłoszenia przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie). Jednostka miary: sztuki. Liczba zgłoszeń patentowych wynalazku w trybie PCT lub EPO (objęcie ochroną w co najmniej 7 krajach UE- 15) _________ Należy podać liczbę patentów planowanych do zgłoszenia przez Wnioskodawcę (a w przypadku Projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) w trybach PCT lub EPO, przy czym zgłoszenie w trybie EPO powinno gwarantować objęcie ochroną w co najmniej 7 krajach UE-15. Liczba utworzonych działów B+R w wyniku realizacji projektu Należy podać liczbę utworzonych przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) działów B+R. Komórka B+R powinna zostać utworzona lub rozbudowana w okresie realizacji Projektu. 16

17 Liczba rozbudowanych działów B+R w wyniku realizacji projektu
_________ Należy podać liczbę rozbudowanych przez Wnioskodawcę (a w przypadku Projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) działów B+R. Dział powinien zostać rozbudowany do końca realizacji Projektu. Jednostka miary: sztuki. Udział przychodów ze sprzedaży poza teren Polski danego produktu/technologii (powstałych w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R) w przychodach ze sprzedaży danego produktu/technologii w ogóle Należy podać udział przychodów ze sprzedaży produktu / technologii poza teren Polski w ogóle przychodów. Jednostka miary: % [procent] Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych lub wzorów użytkowych w celu ochrony praw własności przemysłowej Należy podać liczbę wzorów przemysłowych lub wzorów użytkowych planowanych do zgłoszenia przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie). 17

18 Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji projektu
_________ Należy podać ile wdrożeń powstało w wyniku realizacji Projektu. Jeżeli prace B+R były prowadzone w różnych obszarach działalności może mieć miejsce kilka wdrożeń, rozumianych jako zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej). W przypadku gdy wdrożenie nastąpi poprzez sprzedaż wyników prac B+R należy podać liczbę podmiotów, którym zostaną sprzedane wyniki. W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak nie później niż 3 lata od dnia zakończenia Projektu. Jednostka miary: sztuki Liczba opracowanych prototypów w ramach realizacji projektu Należy podać liczbę prototypów, opracowanych w ramach Projektu. Jednostka miary: sztuki. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Wskaźnik KSI Należy podać liczbę etatów (EPC) utworzonych u Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego także u Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) po realizacji Projektu - wskaźnik ten dotyczy etatów (EPC), które powstały w efekcie realizacji Projektu, które nie spełniają warunku określonego dla zakwalifikowania jako wskaźnik produktu. Koszty związane z utworzeniem nowego etatu (EPC) (wykazywanego jako wskaźnik rezultatu) nie mogą zostać pokryte ze środków funduszowych. Wskaźnik obejmuje również etaty (EPC), utworzone przed zakończeniem Projektu, pod warunkiem iż po jego zakończeniu finansowane będą ze środków innych niż środki funduszowe. Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów lub technologii (powstałych w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R w projekcie celowym) Należy podać liczbę nowych produktów wprowadzonych na rynek, będących efektem zrealizowanego projektu. 18

19 REZULTAT- wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 4
KSI OPIS Liczba zawartych umów licencyjnych na wynalazki/know-how _________ Należy podać liczbę planowanych do zawarcia przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) umów licencyjnych na wynalazki/know-how. W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak mieszczący się w okresie trwałości projektu. Jednostka miary: sztuki. Liczba wdrożeń w działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub Partnera będącego przedsiębiorcą Należy wykazać liczbę wdrożeń. Jeżeli prace B+R były prowadzone w różnych obszarach działalności Wnioskodawcy może mieć miejsce kilka wdrożeń - w przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak nie później niż 3 lata od dnia zakończenia Projektu. Liczba wdrożeń polegających na sprzedaży wyników prac B+R uzyskanych w projekcie Należy podać liczbę podmiotów, którym zostaną sprzedane wyniki prac B+R - przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak nie później niż 3 lata od dnia zakończenia Projektu. 19

20 Liczba nowych środków trwałych zakupionych w ramach realizacji części wdrożeniowej projektu celowego
_________ Należy podać liczbę nowych środków trwałych zakupionych w ramach realizacji części wdrożeniowej projektu celowego przez Wnioskodawcę. Jeżeli w przypadku Projektu partnerskiego wdrożenie nastąpi u Partnera należy podać liczbę nowych środków trwałych zakupionych w ramach realizacji części wdrożeniowej projektu celowego przez Partnera. W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak nie później niż 3 lata od dnia zakończenia Projektu. Jednostka miary: sztuki. Liczba patentów uzyskanych w kraju Należy podać liczbę patentów uzyskanych w kraju przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie). W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak mieszczący się w okresie trwałości Projektu. Liczba patentów uzyskanych za granicą Należy podać liczbę patentów uzyskanych za granicą przez Wnioskodawcę (a w przypadku projektu partnerskiego także przez Partnera ubiegającego się o dofinansowanie). W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak mieszczący się w okresie trwałości Projektu. 20

21 Liczba konferencji naukowych i technicznych, w których Wnioskodawca będzie brał udział w ramach szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych uzyskanych w projekcie (wskaźnik dotyczy podmiotów wnioskujących o zwiększenie intensywności wsparcia w związku z zobowiązaniem do szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych) _________ Należy podać liczbę konferencji naukowych i technicznych, na których będą prezentowane wyniki badań przemysłowych uzyskanych w Projekcie. W przypadku Projektów partnerskich należy tu podać liczbę konferencji naukowych i technicznych, w których wnioskodawca lub Partner nie będący organizacją badawczą będzie brał udział w ramach szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych uzyskanych w Projekcie. Wymogi dotyczące skorzystania z możliwości uzyskania zwiększonej intensywności dofinansowania zostały szczegółowo określone w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji” oraz we wzorze umowy o dofinansowanie (przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z nimi). W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak nie później niż 3 lata od dnia zakończenia Projektu. Jednostka miary: sztuki. Liczba publikacji wyników badań przemysłowych uzyskanych w projekcie w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających dostęp do surowych danych badawczych (wskaźnik dotyczy podmiotów wnioskujących o zwiększenie intensywności wsparcia w związku z zobowiązaniem do szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych) Należy podać liczbę czasopism, w których będą prezentowane wyniki badań przemysłowych. Wymogi dotyczące skorzystania z możliwości uzyskania zwiększonej intensywności dofinansowania zostały szczegółowo określone w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji” oraz we wzorze umowy o dofinansowanie (przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z nimi). W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak nie później niż 3 lata od dnia zakończenia Projektu. 21

22 Obliczanie wskaźnika EPC: - umowa o pracę:
umowa o pracę: procentowy udział pracownika w realizowanym projekcie (wskaźnik wykazywany na bieżąco), 22

23 umowa cywilno-prawna:
- umowa zlecenie: od dnia podpisania umowy do dnia wygaśnięcia umowy (wskaźnik wykazywany na bieżąco), - umowa o dzieło: od dnia podpisania umowy do dnia wygaśnięcia umowy (wskaźnik wykazywany po wygaśnięciu umowy), 23

24 - umowa na okres krótszy niż jeden miesiąc:
Liczba przepracowanych dni w miesiącu Współczynnik EPC dla jednego miesiąca   Wyliczenie wartości wskaźnika Wartość wskaźnika EPC umowa o dzieło (20 dni roboczych np. miesiąc listopad) =20/30=0,67 1/12 =20/30*(1/12) 0,06 24

25 Punkt 16 – Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu – w kilku zdaniach należy przedstawić napotkane problemy związane z realizacją projektu w danym okresie sprawozdawczym. Punkt 17 – Harmonogram wydatków na kolejne kwartały - należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach, np. jeżeli wniosek jest wypełniany za okres do 31 marca (czyli w I kwartale) harmonogram należy wypełnić od II kwartału. 25

26 Walidacja wniosku o płatność
W celu sprawdzenia, czy poprawnie został sporządzony wniosek o płatność należy „kliknąć” w ikonę „SPRAWDŹ” na górnym pasku. Poprawnie sporządzony wniosek nie może posiadać błędów. Wniosek może posiadać ostrzeżenia 26

27 Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku o płatność
Tabela 13 – Postęp rzeczowo finansowy Należy uzupełnić wszystkie założone zadania - kolumna 1 - Zadania/założone w umowie/decyzji o dofinansowanie, realizowane w ramach projektu oraz wydatki przypisane zadaniom – kolumna 3,4 Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w aktualnym harmonogramie (niezależnie czy w zadaniu poniesiono koszty czy nie). W kolumnach 5 i 6 – Wydatki od początku realizacji projektu należy uwzględniać dokonane zwroty (po otrzymaniu pisma od IP oraz po dokonaniu zwrotu). Należy uzupełniać każdą pozycję wniosku, w przypadku gdy nie było np. wydatków dla danego zadania, należy wpisać „0”, nie pozostawiać pozycji bez uzupełnienia. 27

28 Tabela 15 – Wskaźniki realizacji projektu
W kolumnie 1 i 2 AB należy poprawnie wprowadzić nazwy wskaźników wraz z przypisanymi jednostkami miary (zgodnie ze szczegółowym wykazem wskaźników produktu i rezultatu). W kolumnie 5 należy wykazać wartość wskaźnika osiągniętą w okresie sprawozdawczym. Jeżeli wskaźnik nie był osiągany w okresie sprawozdawczym lub wskaźnik został osiągnięty w 100 % należy wprowadzić wartość „0”. W kolumnie 6 należy wykazać wartość wskaźnika narastająco, tj. suma wartości osiągniętej w poprzednim i wartości w bieżącym wniosku o płatność. Brak wypełnienia następujących punktów: Tabela 14 – Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu, Tabela 16 – Informacja na temat problemów, Tabela 19 – Informacja na temat promocji. 28

29 Dziękuję za uwagę! 29


Pobierz ppt "Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność – część sprawozdawcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google