Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualna problematyka ekologiczna w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej Dr Maria Antosiewicz Koordynator Priorytetu 6.3 „Zmiany Globalne i Ekosystemy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualna problematyka ekologiczna w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej Dr Maria Antosiewicz Koordynator Priorytetu 6.3 „Zmiany Globalne i Ekosystemy”"— Zapis prezentacji:

1 Aktualna problematyka ekologiczna w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej
Dr Maria Antosiewicz Koordynator Priorytetu 6.3 „Zmiany Globalne i Ekosystemy” Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE Warszawa, ul.Swiętokrzyska 21 tel: (022) Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Kraków 24 maja 2004r

2 EKOLOGIA Nauka o wzajemnych powiązaniach (zależnościach i wpływach) między światem organizmów żywych a ich środowiskiem

3 EKOLOGIA ekologia lasów (tundra, las liściasty, ...)
EKOLOGIA ekologia lasów (tundra, las liściasty, ...) ekologia krajobrazów ekologia wód słodkich ekologia oceanów charakterystyka różnych elementów: różne grupy organizmów współistniejących poznanie związków pomiędzy elementami poznanie zasad funkcjonowania zaburzenia spowodowane działalnością człowieka

4 EKOSYSTEM podstawowe pojęcie w ekologii
EKOSYSTEM podstawowe pojęcie w ekologii termin utworzony przez Artura Tansley’a w 1935 roku - skrót od ecological system Dwa składniki: Biocenoza: ogół gatunków występujących na danym obszarze Biotop: elementy nieożywione tego obszaru, czyli: woda, gleba, gazy atmosferyczne (tlen, azot, dwutlenek węgla), rzeźba terenu, klimat, temperatura - także zanieczyszczenia

5 EKOSYSTEM funkcjonalna całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą, a biotopem układ otwarty - przepływ energii (np. energia słoneczna) i krążenie materii producenci np. rośliny konsumenci - np. zwierzęta reducenci - odżywiają się martwą materią organiczną, np., gdzyby i bakterie

6 EKOSYSTEM Przykłady ekosystemów (różna skala):
EKOSYSTEM Przykłady ekosystemów (różna skala): las (ekosystem o złożonej, wielowarstwowej strukturze) duża łąka jezioro leśne park ocean (system bardzo złożony, podzielony)

7 Finansowanie badań na rzecz ochrony środowiska
Finansowanie badań na rzecz ochrony środowiska Motto: Działania w kierunku realizacji zasady Zrównoważonego Rozwoju zatem: utrzymanie rozwoju ekonomicznego przy jednoczesnej ochronie środowiska zachowaniu konkurencyjności utrzymaniu / wzroście zatrudnienia

8 Finansowanie badań na rzecz ochrony środowiska
Finansowanie badań na rzecz ochrony środowiska CEL - rozwiązanie najbardziej palących problemów środowiskowych: monitoring zmian / ocena zagrożeń zrozumienie mechanizmów / przyczyn degradacji poprawa stanu środowiska, odwrócenie zmian przystosowanie się opracowanie metod zapobiegania degradacji Wybrane problemy: wspólne dla wszystkich krajów UE (konsensus) globalne

9 PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM
PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM Oparte na trzech konwencjach: Climate Change Convention Convention on Biological Diversity Water Framework Directive

10 PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM
PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM Climate Change Convention (1992r) CEL: stabilizacja gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym zmianom klimatu, które zagrażają człowiekowi Protokół z Kyoto - wprowadzanie Konwencji w życie redukcja emisji gazów cieplarnianych w krajach UE o 8% (w stosunku do poziomu z 1990r) w okresie

11 PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM
PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM Convention on Biological Diversity (1992r) CEL: ochrona różnorodności biologicznej promocja zrównoważonego korzystania z zasobów równoprawne wykorzystywanie zasobów genetycznych rozwój w krajach UE własnej strategii ochrony integracja wysiłków kształtowanie własnej/wspólnej (powiązanej) polityki

12 PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM
PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM Water Framework Directive (1992r) CEL: zakwalifikowanie basenów rzecznych jako jednostek podstawowych dla zarządzania zasobami wodnymi integracja kontroli jakości wód powierzchniowych, głębinowych oraz sposobu korzystania z zasobów wodnych 5 EFEKT: skoordynowane planowanie korzystania z wody, klasyfikacji rodzajów wód (działalność grupy z krajów UE i ekspertów z Komisji - przyg. strategii wprowadzenia w życie Dyrektywy)

13 Wyzwania 6 Program Ramowy UE - STRUKTURA -
6 Program Ramowy UE - STRUKTURA - Blok II. Utworzenie Struktury ERA (Europejskiej Przestrzeni Badawczej) (2 605 mln e) Blok I. Zintegrowane Badania ( mln e) Blok III. Wzmocnienie podstaw ERA (320 mln e) Wyzwania Skoncentrowanie badań: na wybranych priorytetach tematycznych Utworzenie struktur: poprzez silne powiązanie krajowych, regionalnych i innych europejskich inicjatyw Koordynacja działań – uproszczenie zasad współpracy

14 BLOK I: Zintegrowane badania 1. Priorytety tematyczne
1. Genomika i biotechnologia w służbie zdrowia człowieka i) Zaawansowane badania genetyczne i ich zastosowania w medycynie ii) Walka z najgroźniejszymi chorobami 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, nowe procesy produkcyjne 4. Aeronautyka i badania kosmiczne 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy i) Zrównoważone systemy energetyczne ii) Zrównoważony transport lądowy iii) Zmiany globalne i ekosystemy (700 mln e) 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 8. Specyficzne aktywności obejmujące szersze pole badań

15 Priorytet # 6.3: Obszary badawcze
Priorytet # 6.3: Obszary badawcze I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla II. Cykle wodne i badania gleby III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy IV. Mechanizmy pustynnienia i katastrofy naturalne V. Strategie zrównoważonego zarządzania lądem z włączeniem strefy brzegowej, terenów rolnych i lasów VI. Operacyjne prognozy i modelowanie zjawisk z włączeniem zmian globalnych klimatu i systemów obserwacyjnych VII. Badania uzupełniające VIII. Zagadnienia horyzontalne: koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju IX. Specjalne działania wspierające (SSA)

16 I.1 – Obieg węgla i azotu: źródła i magazynowanie
Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.1 – Obieg węgla i azotu: źródła i magazynowanie Obserwacje, badanie, modelowanie obiegu węgla i azotu ocena ilościowa źródeł i miejsc magazynowania węgla i azotu w ekosystemach lądowych, słodkowodnych i morskich, Wpływ działalności człowieka na ekosystemy łącznie ze zmianami naturalnymi – wpływ tych procesów na obieg węgla, przewidywania zmian w przyszłości sezonową zmienność obiegu węgla Badania ekosystemów, procesów biogeochemicznych i hydrologicznych – potencjalny wpływ na klimat / wzajemne oddziaływanie

17 I.3 – Dynamika zmian klimatu i jego zmienność
Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.3 – Dynamika zmian klimatu i jego zmienność Badanie procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych związanych z określaniem dynamiki zmian klimatu, interakcje z oceanami, lądem i biosferą, Modelowanie zmian Gwałtowne zmiany klimatu, Zmienność klimatu w przeszłości, czynniki, badania prowadzące do zrozumienia przyczyn zmian/zmienności klimatu Rekonstrukcja klimatu oraz warunków środowiskowych panujących w przeszłości

18 Obszar badawczy: II. Obieg wody i badania gleby
Obszar badawczy: II. Obieg wody i badania gleby II.1 – Hydrologia i procesy klimatyczne Zrozumienie mechanizmu i ocena wpływu zmian globalnych / klimatu na obieg wody, procesy hydrologiczne na jakość i dostępność wody – ze szczególnym uwzględnieniem: Częstości susz i powodzi Jakości wody Wpływu na ekosystemy i jakość gleby Stworzenia nowych technologii i systemów prognoz Modelowania zjawisk

19 Obszar badawczy: II. Obieg wody i badania gleby
Obszar badawczy: II. Obieg wody i badania gleby II.2 – Wpływ zmian globalnych na ekosystemy, glebę i jakość wody zrozumienie konsekwencji zmian hydrologicznych dla środowiska Badanie wpływu zmian globalnych na ekosystemy. Ekologia wód powierzchniowych, poprawa funkcjonowania terenów zalewowych (ochrona przed powodziami) Określenie wskaźników stanu ekosystemów wodnych/ stref podmokłych Określenie sposobów ich re-naturalizacji ekosystemów Badanie/poznanie własności i funkcji gleby. Przemieszczanie zanieczyszczeń - w kontekście funkcji gleby Opracowanie zintegrowanego zarządzania systemem gleba/woda, ochrona układu gleba/wody gruntowe,

20 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1 – Badanie i przewidywanie zmian różnorodności biologicznej, struktury, zasad funkcjonowania ekosystemów Zrozumienie: mechanizmów funkcjonowania i dynamiki ekosystemów oraz regulujących zmiany w różnorodności biologicznej NP.: Ocena roli ekosystemów w zmianach globalnych Strategie wykorzystania zasobów naturalnych, włączenie procesów odbywających się na dużych głębokościach dotyczących: węgla, systemów osadów, stabilności i dynamiki dna morskiego . . .

21 Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1) „Rozwój zintegrowanej sieci na długoterminowych badań nad bioróżnorodnością i ekosystemami lądowymi i słodkowodnymi w Europie” Badania nad: Oceną i przewidywaniem zmian w różnorodności biologicznej Strukturą, funkcjonowaniem i dynamiką ekosystemów Opracowania metod zachowania stanu aktualnego Badania różnorodności biologicznej na poziomie gatunku oraz genomu Badania oddziaływań pomiędzy gatunkami i ekosystemami Uwzględnienie wpływu czynników antropogenicznych i naturalnych włączenie aspektów socjo-ekonomicznych

22 Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1) „Rozwój europejskiej sieci dla prowadzenia zintegrowanych badań nad bioróżnorodnością morską i ekosystemami” Zrozumienie, ocena i przewidywanie zmian różnorodności biologicznej morskiej: Na skalę globalną W kontekście ekosystemów Konsekwencje zmian bioróżnorodności na stabilność ekosystemów morskich Wpływ czynników antropogenicznych

23 Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1) „Badania genetyczne” wykorzystanie biologii molekularnej do badań nad różnorodnością biologiczną oraz ekosystemami Badania na poziomie genomu i białek Powiązanie wyników z funkcjonowaniem ekosystemów, zachowaniem gatunków Identyfikacja gatunków, powiązania ewolucyjne

24 Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1) „Rozwój tanich i skutecznych technologii dla umożliwienia postępu w badaniach nad bioróżnorodnością i ekosystemami” Nowe technologie dla badań ekosystemów wodnych morskich - w głębinach, też wodach płytkich umożliwienie eksploracji ekstremalnych głębin także ekosystemów lądowych i słodkowodnych Umożliwienia obserwacji, monitoringu, okre ślania parametrów fizycznych środowiska

25 Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1) „Zintegrowane badania nad ekosystemami w głębinach oceanicznych” CEL:* Ocena roli ekosystemów głębinowych i odbywających się procesów w zmianach globalnych * Ocena zrównoważopnego korzystania z głębinowych zasobów naturalnych Zrozumienie interakcji pomiędzy podwodnymi cyrkulacjami, biosferą i geosferą Strategie wykorzystania zasobów naturalnych Badania procesów dotyczących: obiegu węgla, systemów osadowych, stabilności i dynamiki dna morskiego . . .

26 Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1) „Taksonomia na użytek badań nad bioróżnorodnością i ekosystemami” CEL: Redukcja fragmentacji w istniejącej wiedzy, koordynacja badań. Badania słabo poznanych gatunków lub gatunków (wszystkich) występujących w stosunkowo niezmienionych ekosystemach Poprawa zasobów baz danych Rozwój lub poprawa technologii bio-informacyjnych jako część sieci zajmującej się systematyką organizmów Projekt powinien zawierać część edukacyjną

27 Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1) „Badania genetyczne różnorodności biologicznej i ekosystemów lądowych” , Wykorzystanie badań na poziomie molekularnym do badań nad bioróżnorodnością i do badań nad ekosystemami Badania wielodyscyplinarne nad strukturą genetyczną populacji oraz dynamiką procesów odbywających się na poziomie ekosystemów Identyfikacja gatunków i ewolucyjnych zależności pomiędzy nimi Udostępnienie wiedzy w celach: edukacyjnych, monitoringu ekosystemów, rozwoju strategii zachowania bioróżnorodności

28 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.2 – Relacje pomiędzy społeczeństwem, ekonomią, różnorodnością biologiczną i siedliskiem zbieranie danych dla oceny wpływu mechanizmów socjo-ekonomicznych na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów modelowanie zjawisk wykorzystanie danych do rozwoju strategii odnowy różnorodności biologicznej,

29 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.2) „Stworzenie modeli wpływu czynników socjo-ekonomicznych na bioróżnorodność i ekosystemy” Opracowanie strategii dla zachowania/odtworzenia integralności współdziałania tych czynników Uwzględnienie roli: aspektów ekonomicznych, systemów prawnych, rozwoju przemysłu . . .

30 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.2) „Opracowanie strategii zachowania biroróżnorodności ekosystemów lądowych i słodkowodnych” Określenie zależności pomiędzy wrażliwością ekosystemów na czynniki zewnętrzne, a biologiczną różnorodnością Rozwój wskaźników i metod monitoringu ekosystemów i ich jakości Metody oceny stopnia zmian ekosystemów w stosunku do środowiska nie zmienionego Sporządzenie listy zagrożonych ekosystemów i siedlisk Metody zarządzania środowiskiem w celu zachowania populacji i zagrożonych gatunków / lub umożliwienia ich adaptacji

31 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.3 – Zintegrowana ocena czynników wpływających na ekosystemy i różnorodność biologiczną, łagodzenie niekorzystnych skutków wykorzystanie wyników badań dla opracowania modeli dla oceny i przewidywania wpływu różnych czynników środowiskowych na różnorodność biologiczną i ekosystemy Cel ostateczny: opracowanie strategii łagodzenia niekorzystnych skutków zmian (zasada zrównoważonego rozwoju)

32 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.3) „Nowe modele i możliwości symulacji komputerowych dla oceny oraz przewidywania zmian w ekosystemach lądowych i słodkowodnych”, CEL: Stworzenie i wykorzystanie modelu dla: realizacji prawidłowej strategii zachowania bioróżnorodności w obliczu skażeń środowiska, zarządzania oraz testowania przydatności wskaźników bioróżnorodności Model powinien: być przydatny w różnych rejonach biogeograficznych Europy uwzględniać najważniejsze czynniki m.in. antropogeniczne obejmować znaczną część Europejskich lądowych i słodkowodnych ekosystemów

33 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.3) „Opracowanie modelu dla oceny i przewidywania zmian klimatu i wpływu działalności człowieka na ekosystemy pelagiczne”, Włączenie w badania: biogeochemii ochrony bioróżnorodności i ekosystemów zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych uwzględnienie dynamiki w obrębie łańcucha pokarmowego

34 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.3) „Nowe technologie dla oceny ryzyka na obszarach dotkniętych klęską skażenia”, Stworzenie nowych technologii dla szybkiego, taniego i wiarygodnego badania skutków i przewidywania konsekwencji katastrof (skażeń środowiska) dla ekosystemów morskich i słodkowodnych: Monitoring parametrów fizycznych, biologicznych i chemicznych Zarządzanie Rozwój modeli przewidywania przemieszczania się skażeń

35 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.4 – Ocena ryzyka, zarządzanie i odnowa ekosystemów lądowych i morskich Zintegrowane badania nad oceną na dużą skalę ryzyka ze strony czynników środowiskowych na różnorodność biologiczną i ekosystemy rozwój koncepcji i nowych narzędzi dla zarządzania w obliczu zagrożeń środowiskowych strategie prewencyjne, strategie ostrzegania o zagrożeniu monitoring śodowiska włączenie aspektów zarządzania strefą brzegową

36 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.4) „Ocena zagrożeń środowiskowych ” Badania zagrożeń różnorodności biologicznej oraz ekosystemów lądowych i słodkowodnych z uwzględnieniem: zmian klimatu, zanieczyszczeń chemicznych Uwzględnienie zmienności naturalnej w obrębie ekosystemów, Metody oceny zachodzących zmian, ocena zagrożeń środowiskowych

37 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.4) „Opracowanie modelu dla oceny i przewidywania wpływu zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy słodkowodne i morskie oraz na bioróżnorodność”, Włączenia badań nad głównymi skażeniami jak: metale ciężkie, dioksyny, węglowodory, polichlorowane dwufenyle, nowe skażenia i ich wzajemne kombinacje Strategie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Techniki oceby ryzyka Strategie remediacji Polityka prewencyjna dla hamowania skutków Procesy eutrofizacji

38 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.4) „Badania nad gatunkami inwazyjnymi ” dotyczy gatunków zagrażających w środowisku lądowym, wód słodkich i słonych określenie czynników sprzyjających rozwojowi tych gatunków np. biologicznych, socjalnych, ekonomicznych, innych włączenie WSZYSTKICH ZNANYCH GATUNKÓW INWAZYJNYCH W EUROPIE, WSZYSTKICH KRAJÓW do współpracy Ocena skutków inwazji - ekologicznych, ekonomicznych, problemy zdrowotne . . . Opracowanie wskaźników wczesnego ostrzegania o zagrożeniu

39 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.4) „Toksyczne zakwity glonów w europejskich wodach morskich i słonawych” Utworzenie modelu opisującego i określającego ilościowo zależności przyczyna-skutek (pomiędzy tworzeniem zakwitów, a czynnikami środowiskowymi) Wpływ czynników antropogenicznych i naturalnych Zrozumienie mechanizmów powstawania toksycznych zakwitów i ich działania Rozwój strategii zmniejszania negatywnych skutków

40 Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne
Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne IV.1 – Mechanizmy pustynnienia Zintegrowana ocena mechanizmów pustynnienia, włączenie: sposobów gospodarowania lądem zmian klimatu Monitoring pustynnienia Systemy zbierania danych, gromadzenia informacji Opracowanie wskaźników Modelowanie zmian : czynniki socjologiczne / wpływ na ekosystemy Wpływ ekstremalnych zjawisk klimatycznych na procesy erozji i degradację gruntów zdolność dostosowania się wrażliwych ekosystemów do zmian Rozwój technologii / technik bezpiecznych dla ekosystemów odwracania / hamowania procesów degradacji feuntów

41 Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne
Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne IV.1) „Badanie jakości gleby i mechnizmów pustynnienia” Mechanizmy pustynnienia i badania jakości gleby wpływ degradacji lądów na funkcje gleby, rekultywacja gleb, poprawę stanu ekosystemów czynniki degradacji / wartości progowe, systemy ostrzegania o zagrożeniu Eko-technologiczne innowacje dla zarządzania terenami zagrożonymi pustynnieniem

42 Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne
Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne IV.1) „Walka z pustynnieniem” Koncepcja postępowania dla ochrony i odtwarzania wrażliwych ekosystemów poprawa istniejących strategii zarządzania /syst. postępowania systemy danych/informacyjne dla ochrony terenów zagrożonych degradacją w kluczowych rejonach, kontrola stanu istniejącego metody łagodzenia zmian/skutków, sposoby adaptacji postępowania dla długoterminowej ochrony lądów

43 V.1) „Education and training”
Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami V.1) „Education and training” Metody nauczania i narzędzia dla : oceny efektów stosowania zasady zrównoważoności analizy polityki w zakresie gospodarki lądem – a szczególnie w rolnictwie, leśnictwie, w strefie brzegowej i na terenach uprzemysłowionych Przekazywanie metod i narzędzi do ich stosowania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

44 V.1) „Integrated Coastal Zone Management (ICZM)”
Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami V.1) „Integrated Coastal Zone Management (ICZM)” Rozwój metod zarządzania strefą brzegową z uwzględnieniem zasady zrównoważoności, obejmuje: 2 Prognozy zmian / zagrożeń Analiza kosztów Zgodność z polityką i regulacjami prawnymi Analiza stanu środowiska, przyczyn degradacji (zanieczyszczenie, erozja wybrzeża, rozwój infrastruktur, turystyka) – wpływ tych czynników na ten rejon;

45 Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami V.2 – Aspekt jakościowy i ilościowy wielofunkcyjnej zależności pomiędzy rolnictwem, leśnictwem, gospodarką drewnem: Integracja aspektów wpływu środowiska, rozwoju ekonomicznego oraz czynników socjalnych

46 Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami V.2) „Sustainability of forest status and productivity” Zintegrowane podejście/narzędzia dla zapewnienia długoterminowej produktywności lasów, biorąc pod uwagę ich wielofunkcyjność 2 Analiza czynników wpływających na zdrową kondycję lasów (ekosystemy leśne) opłacalność finansowa, analiza konkurencyjności procesów i technologii używanych w produkcji drzewnej

47 Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami V.2) „Farming system management and multifunctional use of agriculture and forests to implement the Suistainable Development Strategy” 2 Stworzenie systemu analizy w celu określenia przyczyn kierunków przemian głównych gałęzi w rolnictwie Nowe praktyki agro-ekologiczne Badanie i ochrona systemów agro-leśnych, ich waloryzacja, zachowanie tych rejonów Włączenie aspektów ochrony środowiska, zachowania zasobów naturalnych, roli krajobrazu, socjo-kulturalnych ...

48 Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające
Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające VII.1 – Rozwój zaawansowanych metodologii dla oceny zagrożeń środowiskowych Rozwój zaawansowanych metodologii oceny ryzyka wynikającego z procesów, technologii i prowadzonej polityki Ocena ryzyka ze strony środowiskowych zagrożeń (np.chemiczne, patogeny ...) Stworzenie systemów zabezpieczeń Powiązanie zdrowia człowieka ze stanem środowiska Uwzględnienie zróżnicowania geograficznego, specyfiki pod względem ekologii, różnic geograficznych, społecznych i kulturowych

49 Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające
Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające VII.1) „Methods for risk assessment of pharmaceuticals in the environment”, m.in.: 2 CEL: poprawa stanu wiedzy i oceny ryzyka ze strony farmaceutyków w środowisku ocena stopnia narażenia organizmów na związki (różne drogi ekspozycji - np. woda, gleba inne...); ocena efektów na środowisko i człowieka konieczna kooperacja w zakresie wymiany informacji pomiędzy firmami, władzami, przemysłem i ekspertami

50 Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające
Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające VII.1) „Assessment of global change-driven factors linked to the risk of introducing or spreading emerging human diseases in Europe”, m.in.: CEL: identyfikacja, ocena i skatalogowanie europejskich ekosystemów i warunków środowiska powiązanych ze zmianami globalnymi - które wpływają na rozkład i dynamikę występowania patogenów [istotna współpraca z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi] 2 stworzenie modelu łączącego środki zapobiegawcze, wczesne ostrzeganie o zagrożeniu, monitoring, scenariusze na przyszłość

51 Obszar badawczy: VIII. Działania horyzontalne; koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju Stworzenie systemu oceny (pomiaru) stopnia wdrażania zasady Zrównoważonego Rozwoju Określenie/identyfikacja istniejących narzędzi Stworzenie zintegrowanego modelu w celu: zastosowania dla określenia scenariuszy zrównoważonego rozwoju oceny składników środowiskowych, ekonomicznych i socjalnych analizy zrównoważonego rozwoju Opracowanie systemów edukacyjnych i upowszechniania wiedzy nt. Zrównoważonego Rozwoju.

52 realizacji Programu Pracy analiz i rozpowszechniania wyników,
Zakres tematyczny: IX . Specjalne Akcje Wspierające (SSA – Specific Support Actions) CEL: Wspieranie: realizacji Programu Pracy analiz i rozpowszechniania wyników, przygotowywania przyszłych akcji wspierania udziału MŚP w 6PR i współpracy międzynarodowej

53 Działania: konferencja, warsztaty studia i analizy
Zakres tematyczny: IX . Specjalne Akcje Wspierające (SSA – Specific Support Actions) Działania: konferencja, warsztaty studia i analizy przekazywanie / upowszechnianie informacji działalność grup ekspertów wspieranie infrastruktury badawczej (np.. określanie przydatności . . )

54 Zagadnienia środowiskowe w 6PR
Udział Zagadnienia środowiskowe w 6PR Kto może uczestniczyć w badaniach: Kraje które podpisały umowę o przystąpieniu do programu – pełne prawa każda jednostka prawna NOWE: Kraje stowarzyszone (ACC - Associated Candidate Countries) = kraje członkowskie UE (MS) NOWE: Europejskie Organizacje Międzynarodowe = (MS) Inne kraje świata – możliwości współpracy

55 Zagadnienia środowiskowe w 6PR
Realizacja badań Zagadnienia środowiskowe w 6PR Poprzez projekty (oraz inne formy działalności – np stypendia). Projekty: Interdyscyplinarne Wielu partnerów Finansowanie do dziesiątków milionów euro, brak dolnej granicy Czas trwania: 3-5 lat dłużej - w uzasadnionych przypadkach, brak ustalonego limitu

56 Istotne elementy w projektach
Istotne elementy w projektach Badawczy / poznawczy praktyczny - zastosowanie wyników; korzyści dla społeczeństwa nowe miejsca pracy nowe produkty / metody . . . końcowi użytkownicy Rozpowszechnianie wyników / informacji w społeczeństwie - szerzenie świadomości o zagrożeniach dla środowiska Wspieranie organów decyzyjnych

57 ROLA WŁADZ MIEJSKICH, SAMORZĄDÓW korzyści z uczestnictwa w projektach
ROLA WŁADZ MIEJSKICH, SAMORZĄDÓW korzyści z uczestnictwa w projektach Projekty dostarczają końcowym użytkownikom: 1. nowej wiedzy na temat zagrożeń wynikających m.in. z zanieczyszczeń, degradacji ekosystemów, hałasu itp. 2. narzędzi / systemów / metod (np. modeli matematycznych) umożliwiających przewidywanie zależnie do kierunku zmian w środowisku) zagrożeń dla mieszkańców, 3. nowych systemów pomiarowych, parametrów stanu środowiska

58 ROLA WŁADZ MIEJSKICH, SAMORZĄDÓW korzyści z uczestnictwa w projektach
ROLA WŁADZ MIEJSKICH, SAMORZĄDÓW korzyści z uczestnictwa w projektach Projekty dostarczają końcowym użytkownikom: 4. wytycznych dla planowania rozwoju urbanistycznego 5. metod określania nowych kierunków rozwoju 6. systemów zarządzania 7. danych i metod oceny opłacalności podejmowania określonych decyzji (kalkulacja kosztów teraz/potem, zysków/strat społecznych)

59 Badania nad środowiskiem w 6 PR
Badania nad środowiskiem w 6 PR Informacje: Strona internetowa Priorytetu 6.3: Sieć Punktów Kontaktowych w całym kraju INNE: CORDIS: EUROPA:


Pobierz ppt "Aktualna problematyka ekologiczna w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej Dr Maria Antosiewicz Koordynator Priorytetu 6.3 „Zmiany Globalne i Ekosystemy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google