Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL konsolidacja jednostek naukowych oraz podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, polskich badań w zakresie zmian zanieczyszczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL konsolidacja jednostek naukowych oraz podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, polskich badań w zakresie zmian zanieczyszczenia."— Zapis prezentacji:

1 CEL konsolidacja jednostek naukowych oraz podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, polskich badań w zakresie zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu 21 członków założycieli główny organizator i koordynator - IETU Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA / ZMIANY KLIMATU www.ietu.katowice.pl/airclim-net

2 Wspieranie współpracy jednostek naukowych, zajmujących się badaniami zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu Stworzenie forum dla wymiany informacji i upowszechnienia wyników prac naukowo-badawczych, dotyczących zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, Wspieranie uczestnictwa jednostek naukowych, będących członkami Sieci, w projektach realizowanych w ramach Funduszy Przedakcesyjnych, Funduszy Strukturalnych UE oraz Funduszu Spójności, Podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, polskich badań nad zagadnieniami zmian klimatu, powodowanych zmianami emisji zanieczyszczeń do powietrza i procesów zachodzących w atmosferze nad obszarem Polski, Cele szczegółowe:

3 Cele szczegółowe c.d.: Tworzenie,gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej w zakresie działania Sieci, Promocję wyników i zastosowań praktycznych badań naukowych prowadzonych w ramach sieci naukowej, Rozwój współpracy międzynarodowej w celu przekształcenia Sieci w sieć o charakterze międzynarodowym.

4 Obszary Merytoryczne Sieci : Zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń objętych międzynarodowymi konwencjami Analiza zmian procesów fizyko - chemicznych w atmosferze, wynikających ze zmian emisji zanieczyszczeń Modelowanie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w skali lokalnej, regionalnej i na poziomie krajowym, z uwzględnieniem prognozowanych zmian emisji Monitoring zmian jakości powietrza, parametrów meteorologicznych i elementów zmian klimatu, mających wpływ na zmiany globalne Techniki przedstawiania rozkładów przestrzennych zmian emisji i parametrów zmian klimatu

5 Obszary Merytoryczne Sieci c.d.: Zrównoważony rozwój miast a zmiany emisji i zmiany klimatu miejskiego Zmiany narażenia człowieka oraz biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska, wynikające ze zmian emisji zanieczyszczeń i klimatu Aspekty techniczne i ekonomiczne redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza

6 Tematy badawcze: Ozon przyziemny – aspekty globalne, regionalne i lokalne. Cząstki stałe – aspekty klimatyczne i zdrowotne. Zmienność systemu klimatycznego w różnych skalach: detekcja, interpretacja, modelowanie. Zmiany składu chemicznego atmosfery w obszarach przybrzeżnych. Uwarunkowania synoptyczne /ogólnocyrkulacyjne zanieczyszczenia atmosfery w obszarach zurbanizowanych lub Klimat miast: uwarunkowania meteorologiczne, techniczne i środowiskowe. Gazy cieplarniane - aspekty globalne, regionalne i lokalne.

7 Organy Sieci : Koordynator Sieci : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Kierownik Sieci : dr Janina Fudała Walne Zgromadzenie Komitet Sterujący: prof. dr hab. inż. Józef Pacyna - Przewodniczący dr Janina Fudała - Z- ca Przewodniczącego dr Krzysztof Klejnowski- Członek dr hab. Zbigniew Ustrnul - Członek doc. dr Zenobia Lityńska - Członek dr inż. Anna Zwoździak- Członek dr inż. Krystyna Kubica- Członek Biuro Koordynacyjne: dr inż. Ewa Wysokińska- Kierownik mgr Izabela Ratman-Kłosińska mgr inż. Zofia Nowińska

8 Członkowie Sieci: 1.Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych 2.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie 4.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach 5.Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 6.Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Krakowie 7.Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 8.Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 9.Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa 10.Uniwersytet Jagielloński Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego 11. Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakład Ekologistyki 12. Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Geologicznych 13. Akademia Rolnicza we Wrocławiu Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska 14. Politechnika Gdańska Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego 15. Uniwersytet Gdański Instytut Oceanografii Zakład Ochrony Chemii Morza i Ochrony Srodowiska Morskiego 16. NILU Polska Sp. z o.o. 17. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 18. Instytut Gospodarki Energetycznej Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków Zakład Polityki Energetycznej i Ekologiczne 19. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Laboratorium Chemii Konserwatorskiej 20.Politechnika Szczecińska Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska 21.Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa

9 Współpraca: KRAJOWA Z administracją samorządową szczebla lokalnego i regionalnego Z administracją rządową szczebla centralnego i wojewódzkiego Z innymi naukowymi sieciami tematycznymi CEL Wykorzystanie potencjału naukowego dla wspierania strategii zrównoważonego rozwoju, Znalezienie nowych źródeł współfinansowania jednostek naukowo- badawczych


Pobierz ppt "CEL konsolidacja jednostek naukowych oraz podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, polskich badań w zakresie zmian zanieczyszczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google