Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane prace

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane prace"— Zapis prezentacji:

1 Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane prace
Magdalena Kinga Skuza

2 Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramową Dyrektywą Wodną; Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r.Nr 239, poz z późn. zm); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150).

3 Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z ustawą Prawo wodne
art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne: Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, warunki korzystania z wód regionu wodnego, warunki korzystania z wód zlewni.

4 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
Zatwierdzenie: Prezes Rady Ministrów 22 lutego 2011r. Publikacja: Monitor Polski Nr 49 z 2011r.

5 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
Aktualizacja Planu wg RDW: 22 grudnia 2015r.

6 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty
wrzesień 2011r. - luty 2012r. Konsultacje społeczne: Harmonogram aktualizacji Planów gospodarowania wodami (PGW) Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej

7 Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne wymagane w art. 14 RDW harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami przegląd istotnych problemów gospodarowania wodami, określonych w dorzeczu projekty planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy

8 Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne
Udostępnianie informacji – na poszczególnych etapach wdrażania RDW, dostęp do dokumentów źródłowych Konsultacje społeczne – opublikowanie i udostępnienie dokumentu celem zebrania uwag Aktywne zaangażowanie – zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w proces wdrożeniowy UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI AKTYWNE ZAANGAŻOWANIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

9 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty
IV kwartał 2012r. Rejestr obszarów chronionych I kwartał 2013r. Harmonogram aktualizacji Planów gospodarowania wodami (PGW) Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej

10 Rejestr obszarów chronionych
obszary przeznaczone do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym;  części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska obszary wrażliwe na substancje biogenne,   obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

11 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty
IV kwartał 2013r. Charakterystyki obszarów dorzeczy Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich wpływu na stan wód Analizy ekonomiczne korzystania z wód – analiza zwrotu kosztów usług wodnych.

12 Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich wpływu na stan wód
punktowe źródła zanieczyszczeń obszarowe źródła zanieczyszczeń oddziaływania na ilościowy stan wód zmiany morfologiczne inne rodzaje działalności człowieka ocena wpływu oddziaływań na stan wód

13 Analiza ekonomiczna wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych z uwzględnieniem kosztów środowiskowych i zasobowych uzasadnienie wyznaczenia sztucznych i silnie zmienionych części wód wybór najkorzystniejszych kombinacji działań służących osiągnięciu celów środowiskowych uzasadnienie odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych

14 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty
III kwartał 2014r. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych Projekt aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) Projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami

15 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
Cel opracowania oceny ryzyka. Załącznik II RDW „…Państwa Członkowskie wykorzystują zebrane w analizie presji i oddziaływań informacje oraz wszelkie inne istotne informacje, w tym istniejące dane z monitoringu środowiska, w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa, że części wód nie spełnią środowiskowych celów jakości, ustanowionych na mocy art. 4…” przedłużenie terminów osiągnięcia celów środowiskowych ustalenie mniej restrykcyjnych celów środowiskowych

16 Program wodno-środowiskowy kraju
Artykuł 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia opracowanie programu działań dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, przy uwzględnieniu wyników analiz wymaganych na mocy art. 5, dla osiągnięcia celów ustanowionych na mocy art. 4. Art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne: „Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.”

17 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty
IV kwartał 2014r. – I kwartał 2015r. Konsultacje społeczne projektów aktualizacji PGW Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji PGW i PWŚK

18 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty
22 grudnia 2015r. Ostateczna wersja aktualizacji PGW Ostateczna wersja aktualizacji PWŚK

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane prace"

Podobne prezentacje


Reklamy Google