Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Realizacja projektów systemowych powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy Okres realizacji projektu: 01.01.2008 - 31.12.2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

3 Poddziałanie 6.1.3 Projekty systemowe PUP w latach 2008-2010 Kwota dofinansowania w 2010 r. ogółem: 47 482 600 zł Kwota dofinansowania w 2009 r. ogółem: 42 025 100 zł Kwota dofinansowania w 2008 r. ogółem: 30 600 000 zł Kwota dofinansowania + wkład własny z Funduszu Pracy w latach 2008-2010 ogółem: 140 872 340 zł (kwota dotychczas zakontraktowana) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

4 Poddziałanie 6.1.3 Projekty systemowe PUP w latach 2008-2010 Alokacja na lata 2007-2013 ogółem: 204 425 305 zł Kontraktacja ogółem: 140 872 340 zł Wydatki poświadczone do końca 2010 r.: 126 549 170 zł (89,8% środków zakontraktowanych; 61,9% alokacji ogółem) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

5 Poddziałanie 6.1.3 Projekty systemowe PUP w roku 2011 Kwota dofinansowania w 2011 r. ogółem: 20 718 900 zł Wkład własny ze środków publicznych (FP): 3 656 300 zł Kwota dofinansowania + wkład własny z FP w roku 2011 ogółem: 24 375 200 zł Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

6 Poddziałanie 6.1.3 Projekty systemowe PUP w latach 2008-2011 Kwota dofinansowania + wkład własny z FP ogółem: 165 247 540 zł Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

7 Poddziałanie 6.1.3 w województwie podlaskim Lata 2008-2011 Alokacja na lata 2007-2013 ogółem: 204 425 305 zł Kontraktacja ogółem: 165 247 540 zł Kontraktacja w alokacji ogółem: 80,84% Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięć PUP: Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm): szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu) na 2011 r.: Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 12% osoby powyżej 50. roku życia. Udział osób niepełnosprawnych w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niż odsetek osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień 31.12.2010r. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 20% osoby poniżej 25 roku życia. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania. Wnioskodawca wskazał we wniosku wartość liczbową i/lub procentową uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w 2011r. w ramach projektu.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Działania WUP w Białymstoku w 2011 r. w zakresie wdrażania Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe) Okres naboru wniosków – 23.02.2011r. – 08.04.2011 Typ konkursu – zamknięty Trwa proces oceny

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Alokacja 9 000 000,00 zł (w tym wyodrębniona alokacja w wysokości 3 000 000 zł na realizację projektów obejmujących wsparciem w 100% osoby powyżej 50. roku życia, wyodrębniona alokacja w wysokości 2 000 000 zł na realizację projektów obejmujących wsparciem w 100% osoby niepełnosprawne)

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Typ projektu (operacji) przewidziany do realizacji w ramach konkursu: Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe staże/praktyki zawodowe szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych subsydiowanie zatrudnienia

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wybrane kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu) na 2011 r.: Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN. W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu wsparcie w formie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego (poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania) oraz jednocześnie w co najmniej jednej z niżej wymienionych form (kompleksowość wsparcia): staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wybrane kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu) na 2011 r.: Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (kod zawodu wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT oraz miękkich mogą stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego w formie szkolenia zawodowego (kryterium ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, kiedy w ramach programu aktywizacji zawodowej Wnioskodawca planuje realizację szkoleń i ma zastosowanie do każdego uczestnika projektu objętego szkoleniem w ramach programu aktywizacji zawodowej).

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wybrane kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu) na 2011 r.: Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 30% osoby zamieszkujące tereny wiejskie w rozumieniu definicji GUS. Kryterium efektywności zatrudnieniowej – od 30 do 45% osób objętych działaniami projektowymi musi znaleźć zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy (w zależności od grupy docelowej).

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Stan wdrażania Działania 6.1 w województwie podlaskim (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) Alokacja na lata 2007-2013 ogółem: 265 487 409 zł Kontraktacja ogółem: 181 927 190 zł Kontraktacja w alokacji ogółem: 70% Kwota środków zatwierdzonych we wnioskach o płatność: 148 633 537,60 zł (81,7% środków zakontraktowanych; 55,99% alokacji ogółem)

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Działanie 6.1 – Wartości wybranych wskaźnik ó w wg. stanu na dzień 31.12.2010r. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ogółem: 19 207 (67,97% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: 16 409 W tym liczba osób w wieku 15-24 lata: 7 202 (84,71% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: 6 521 W tym liczba osób długotrwale bezrobotnych: 5 109 (225,96% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: 4 533 W tym liczba osób w wieku 50-64 lata: 2 159 (49,67% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: 1 562

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Działanie 6.1 – Wartości wybranych wskaźnik ó w wg. stanu na dzień 31.12.2010r. Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej: 2 721 (114,23% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: 2 721 Efektywność zatrudnieniowa w Działaniu 6.1 PO KL w województwie podlaskim: 42% (badanie ewaluacyjne pt. Analiza wpływu interwencji z EFS na rynek pracy w województwie podlaskim przeprowadzono w IV kwartale 2010 r.)

19 Dziękuję za uwagę! Hubert Ostapowicz Wydział Koordynacji i Wdrażania PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google