Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku - Zdroju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku - Zdroju"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku - Zdroju
Busko Zdrój, Al. A. Mickiewicza 27 tel./fax (041) Strona internetowa: www. pppbusko.neostrada.pl e – mail: pl Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Buskiego. Terenem działania poradni są gminy: Busko – Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec – Zdrój, Tuczępy, Wiślica. Podstawowym działaniem placówki jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspomaganie nauczycieli w procesie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia opiniuje lub orzeka, prowadzi terapię na pisemny wniosek rodziców.

2 Podstawowe organy Poradni
1. Dyrektor Poradni: Jolanta Wiśniewska 2. Rada Pedagogiczna. W skład RP wchodzą pracownicy pedagogiczni placówki. 3. Poradnia posiada swój statut. Statut określa cele i zadania placówki oraz odpowiedzialnych do wykonania tych zadań. 4.Działalność Poradni jest finansowana ze środków przydzielonych przez organ prowadzący - Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju. 5. Organem stanowiącym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Kielcach

3 Podstawy prawne działania
1. Ustawa o systemie oświaty. 2. Akty wykonawcze do systemu oświaty. 3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. 4. Karta Nauczyciela.

4 Poradnia dysponuje majątkiem
I. Rzeczowe aktywa trwałe: 1. Środki trwałe – ,11zł /stan na koniec roku 2004/ 1.1 Grunty – nie dotyczy 1.2 Budynki, lokale – nie dotyczy Dysponowanie majątkiem Poradni jest ograniczone prawem rzeczowym. Poradnia nie posiada osobowości prawnej.

5 Obszar i zakres działania placówki
Poradnia w Busku obejmuje opieką psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież z terenu powiatu buskiego Działamy na terenie gmin: Busko Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica

6

7 Opieką Poradni objęte jest:
uczniów (r. szk. 2005/2006), realizujących obowiązek szkolny, w: 16 – przedszkolach 54 – szkołach podstawowych 11 – gimnazjach 9 – szkołach ponadgimnazjalnych 5 – placówkach placówkach opiekuńczo – wychowawczych

8 Podstawowa oferta placówki zawiera się w działalności:
Diagnozę Konsultacje Terapię Psychoedukację Rehabilitację Doradztwo Mediację Interwencję w środowisku ucznia Działalność profilaktyczną Działalność informacyjną

9 Opiniujemy wnioski dotyczące
Wcześniejszego podjęcia obowiązku szkolnego Odroczenia obowiązku szkolnego Dostosowania wymagań szkolnych dla uczniów z trudnościami w nauce Dostosowania wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja)

10 Orzekamy w sprawach Nauczania indywidualnego Kształcenia specjalnego
Kształcenia w ośrodkach szkolno – wychowawczych Kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych Zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

11 Prowadzimy terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży w postaci
Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych: Dla uczniów z trudnościami w nauce wynikających z fragmentarycznych zaburzeń rozwojowych Dla uczniów przedszkoli z grupy„ryzyka dysleksji” Dla uczniów mających trudność z poprawnym pisaniem (dysortografia, dysgrafia)

12 Terapia logopedyczna Prowadzimy terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży z takimi zaburzeniami jak: Nieprawidłowa artykulacja głosek Jąkanie, zacinanie Dyslalia Mowa nosowa, niewyraźna, mało zrozumiała Opóźniony rozwój mowy Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem słuch

13 Prowadzimy terapię psychologiczną
Dziecka moczącego się Dziecka z zaburzeniami lękowymi Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym

14 Aktywizujemy do: Samodzielnego wyboru zawodu Kierunku kształcenia
Wyboru szkoły

15 Przykładowe zadania realizowane przez Poradnię
Ustalono na podstawie własnych obserwacji, sugestii rodziców oraz wniosku radnej, że konieczne jest przekazanie dodatkowych informacji o dysleksji wszystkim placówkom oświatowym na terenie powiatu buskiego.

16 Strategia rozwiązania problemu dysleksji
Nawiązanie współpracy w tym zakresie z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Ustalenie strategii działań

17 Spotkanie z dyrektorami szkół
Uświadomienie problemu Plan współpracy Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za dostosowanie warunków pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami (w oparciu o rozporządzenie)

18 Wyznaczamy lidera Szkolenie liderów z każdej placówki, którzy obejmą opieką dzieci dyslektyczne. Będą monitorować ich rozwój i wyniki w nauce. Stała współpraca liderów z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu usprawniania pracy z dzieckiem dyslektycznym, wymiany doświadczeń, etc.

19 Przygotowanie materiałów
Np. autorski program: „Opieka szkoły nad dzieckiem dyslektycznym” J. Wiśniewskiej Informacji o dziecku dyslektycznym Stan prawny opinii Raport do organu prowadzącego

20 Schemat działań

21 Już podjęte działania w tym kierunku
Spotkania z nauczycielami z: Szk. Podst. w Pacanowie, Stopnicy, Wiślicy, Nowego Korczyna, Tucząp – r. Gimnazjum w Solcu Zdroju, Szkoła podstawowa w Gnojnie – r. Szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Busko Zdrój – r. Szkoły ponadgimnazjalne r.

22 Poradnia w Busku Zdroju
Włączyła się aktywnie do ogólnopolskiego programu: Bliżej siebie – dalej od narkotyków

23 Planujemy Poradnia w Busku Zdroju zamierza zajmować się diagnozą dziecka autystycznego. Pracownicy pedagogiczni zostali przeszkoleni w zakresie diagnozy testem PEP-R oraz tworzenia indywidualnych programów na jej bazie. Zajmiemy się wczesnym wspomaganiem rozwoju, będziemy organizować proces wczesnej interwencji.


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku - Zdroju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google