Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania nauczyciela i jego rola w udzielaniu pomocy psychologiczno-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania nauczyciela i jego rola w udzielaniu pomocy psychologiczno-"— Zapis prezentacji:

1 Zadania nauczyciela i jego rola w udzielaniu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia MEN Opracowanie: Anna Ligęza przy pomocy materiałów z Akademii Ortograffiti

2 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

3 TERMINY WDROŻENIA ZMIAN
przedszkola, gimnazja, szkoły specjalne, placówki szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne Nie później niż do 30 kwietnia danego roku Zespół określa zalecane formy i sposoby pomocy. Na tej podstawie Dyrektor planuje organizację pomocy w arkuszu organizacji.

4 rozpoznawanie możliwości psychofizycznych
NA CZYM POLEGA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA? rozpoznawanie możliwości psychofizycznych rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

5 KOMU NALEŻY SIĘ POMOC? Uczniowie: szczególnie uzdolnieni
niepełnosprawni przewlekle chorzy niedostosowani społecznie zagrożeni niedostosowaniem społecznym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z zaburzeniami komunikacji językowej w sytuacji kryzysowej lub po przeżyciach traumatycznych z niepowodzeniami edukacyjnymi zaniedbani środowiskowo z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego wcześniej kształceni za granicą

6 KTO UDZIELA POMOCY? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem: w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, a także specjaliści terapii pedagogicznej i doradcy zawodowi we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, np. Polskie Towarzystwo Dysleksji. *

7 KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O POMOC?
uczeń rodzice ucznia specjalista prowadzący zajęcia z uczniem nauczyciel poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna asystent edukacji romskiej Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

8 FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
zajęcia rozwijające uzdolnienia zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej klasy terapeutyczne porady i konsultacje

9 FORMY POMOCY DLA RODZICÓW
porady i konsultacje warsztaty i szkolenia

10 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA
dla uczniów szczególnie uzdolnionych Dla kogo? przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy liczba uczestników zajęć Liczebno ˜† wynosi do 8 uczniów godzina zajęć trwa 45 minut Czas

11 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
dla uczniów mających trudności w nauce, Dla kogo? w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej liczba uczestników zajęć Liczebno ˜† wynosi do 8 uczniów godzina zajęć trwa 45 minut Czas

12 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (zajęcia specjalistyczne)
dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami Dla kogo? rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się liczba uczestników zajęć Liczebno ˜† wynosi do 5 uczniów godzina zajęć trwa 60 minut Czas

13 (zajęcia specjalistyczne)
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (zajęcia specjalistyczne) Dla kogo? dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę liczba uczestników zajęć Liczebno ˜† wynosi do 4 uczniów godzina zajęć trwa 60 minut Czas

14 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE (zajęcia specjalistyczne)
dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami Dla kogo? utrudniającymi funkcjonowanie społeczne liczba uczestników zajęć Liczebno ˜† wynosi do 10 uczniów godzina zajęć trwa 60 minut Czas

15 ZADANIA NAUCZYCIELI I SZKOŁY
WCZESNE ROZPOZNANIE specyficznych trudności w uczeniu się UDZIELENIE POMOCY w postaci programu wsparcia - indywidualizacja pracy OCENA EFEKTYWNOŚCI udzielonej pomocy SZKOŁA PODSTAWOWA jako miejsce rozpoznawania specyficznych trudności w nauce.

16 Wykres pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: www
Wykres pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

17 REALIZACJA ZMIAN Zakładane zmiany zostaną osiągnięte dzięki:
Nauczycielowi , który wspiera i doradza, zna swoich uczniów i wie, jak każdemu pomóc Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliższej dziecka/ucznia, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej Indywidualizacji pracy z uczniem zarówno na obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęciach edukacyjnych

18 ZESPÓŁ Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących Zespół . Osobę koordynującą pracę zespołu wyznacza dyrektor szkoły. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracą Zespołu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

19 ZADANIA ZESPOŁU ustala zakres , w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- -pedagogicznej określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- -pedagogicznymi opracowuje Plan Działań Wspierających (PDW) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia dokonuje oceny efektywności udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a zwłaszcza skuteczności prowadzonych zajęć

20 Wykres pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: www
Wykres pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

21 KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA (KIPU)
KIPU zakłada się i prowadzi dla ucznia: posiadającego opinię poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, nieposiadającego opinii lub orzeczenia, w przypadku którego, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel lub specjalista stwierdzi potrzebę objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną .

22 KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA (KIPU)
KIPU nie zakłada się uczniowi posiadającemu: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka(*) Dla takiego ucznia zespół nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). * opinię wydaje się do momentu rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego

23 IPET - Indywidualny Program PDW - Plan Działań
Edukacyjno-Terapeutyczny Wspierających Dla ucznia: Dla ucznia: z orzeczeniem o potrzebie lub grupy uczniów, wobec których kształcenia specjalnego stwierdzono potrzebę objęcia ich pomocą psychologiczno- -pedagogiczną ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

24 WAŻNE STRONY INTERNETOWE
Materiały dla nauczycieli związane z nowym rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej Polskie Towarzystwo Dysleksji Zmiany MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej


Pobierz ppt "Zadania nauczyciela i jego rola w udzielaniu pomocy psychologiczno-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google