Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMINY PRAKTYCZNE na podstawie rozporządzenia UE NR 1178/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMINY PRAKTYCZNE na podstawie rozporządzenia UE NR 1178/2011"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMINY PRAKTYCZNE na podstawie rozporządzenia UE NR 1178/2011
Warszawa 2013

2 BOGUSŁAW RAK Szef Egzaminatorów Praktycznych Komisja Egzaminacyjna
tel kom ;

3 CZĘŚĆ I

4 EGZAMIN TEORETYCZNY Kandydat będzie dopuszczany do egzaminu teoretycznego i przystąpi do tego egzaminu na podstawie nowego wniosku o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego.

5 EGZAMIN TEORETYCZNY Szkolenie teoretyczne w ATO
Osoby wnioskujące o licencje i uprawnienia muszą zdać cały zestaw egzaminów w jednym państwie członkowskim. Osoby wnioskujące przystępują do egzaminu tylko po uzyskaniu zaświadczenia z ATO odpowiedzialnego za ich szkolenie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego - ważne jest przez okres 1 roku. Jeżeli Aplikant nie przystąpi w tym okresie do co najmniej jednego egzaminu teoretycznego, ATO określa potrzebę dodatkowego szkolenia w oparciu o potrzeby osoby wnioskującej.

6 EGZAMIN TEORETYCZNY Jednakowe zasady zdawania egzaminu teoretycznego - możliwość 4 podejść do każdego z przedmiotów w ciągu 6 sesji, w czasie do 18 miesięcy na zdanie całego egzaminu. Okres 18 miesięcy, o którym mowa w FCL.025(b)(2), powinien być liczony od końca miesiąca kalendarzowego, w którym kandydat po raz pierwszy podszedł do egzaminu W jednej sesji będzie można podejść do danego przedmiotu tylko jeden raz. Na licencje CPL, ATPL, MPL i uprawnienie IR egzamin będzie zdawany w oparciu o ECQB 01 (European Central Question Bank – kolejna edycja bazy CQB 15).

7 EGZAMIN TEORETYCZNY Egzaminy (przedmioty) zdane na podstawie obecnej bazy (CQB 15) nie będą musiały być powtarzane po zmianie bazy pytań. W przypadku niezdania egzaminu teoretycznego jako całości należy przejść dodatkowe szkolenie w ośrodku szkolenia. Naruszenie zasad zdawania, w tym korzystanie z niedozwolonych materiałów podczas egzaminu, skutkować będzie niezaliczeniem całego egzaminu i karencją 12 miesięcy przed ponownym przystąpieniem do egzaminu.

8 WAŻNOŚĆ EGZAMINU Okres ważności egzaminów teoretycznych dla licencji:
LAPL, SPL, BPL i PPL wynosić będzie 24 m-ce, CPL i IR – 36 miesięcy, ATPL – 7 lat od ostatniego wpisu IR, w przypadku śmigłowców od wpisania uprawnienia na typ śmigłowca Złożenie wniosku przed 8 kwietnia 2013 r. uprawnia do przystępowania do egzaminów na „starych” zasadach

9 BIEGŁOŚĆ JĘZYKOWA Piloci samolotów, śmigłowców, pionowzlotów i sterowców, od których wymaga się posługiwania radiotelefonem, nie mogą korzystać z uprawnień wynikających z ich licencji i uprawnień, jeżeli nie posiadają w licencji potwierdzenia biegłości posługiwania się językiem angielskim lub językiem używanym w łączności radiowej podczas lotu. Potwierdzenie, o którym mowa, wskazuje język, stopień biegłości i termin ważności. Osoba ubiegająca się o wpisanie potwierdzenia biegłości językowej musi wykazywać się, zgodnie z dodatkiem 2 do niniejszej części, biegłością językową w stosowaniu frazeologii i zwykłego języka w stopniu co najmniej operacyjnym.

10 POTWIERDZENIE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ
Eksperta – nie podlega ponownej ocenie: Poziom operacyjny - co 4 Lata, Poziom rozszerzony - co 6 lat, Posiadacze uprawnienia IR muszą wykazywać się umiejętnością używania języka angielskiego na poziomie pozwalającym im: rozumieć wszelkie informacje dotyczące wykonania faz lotu, posługiwać się R/T w fazach lotu i sytuacjach niebezpiecznych; porozumiewać się z innymi członkami załogi w trakcie wszystkich faz lotu, w tym w trakcie przygotowań do lotu.

11 CZĘŚĆ II

12 EGZAMIN PRAKTYCZNY Uzyskanie licencji będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego, na podstawie oddzielnego wniosku o wydanie licencji złożonego wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań niezbędnych do wydania licencji.

13 EGZAMIN PRAKTYCZNY ATO ponosi odpowiedzialność za przygotowanie kandydata do egzaminu praktycznego. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego w celu wydania licencji lub uprawnienia kandydat musi zdać wymagany egzamin z wiedzy teoretycznej; nie dotyczy to osób przechodzących zintegrowane szkolenie lotnicze. LKE nie kieruje kandydata do egzaminu Osoba wnioskująca o przystąpienie do egzaminu praktycznego jest kierowana do tego egzaminu przez osobę odpowiedzialną za szkolenie. Dokumentacja szkolenia jest udostępniana egzaminatorowi.

14 CEL EGZAMINU Określenie poprzez praktyczne wykazanie podczas egzaminu lub kontroli, że kandydat uzyskał lub utrzymuje wymagany poziom wiedzy i umiejętności lub biegłości. Poprawienie procesu szkolenia w ATO, poprzez informacje zwrotne otrzymywane od egzaminatorów na temat punktów lub sekcji egzaminów, które są najczęściej niezaliczane. Wspieranie w utrzymywaniu oraz, gdzie to możliwe, poprawianie standardów bezpieczeństwa poprzez wykazywanie przez egzaminatorów dobrego zespołu umiejętności lotniczych oraz dyscypliny lotu podczas egzaminów lub kontroli.

15 PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
Egzaminator powinien nadzorować wszystkie elementy przygotowania do lotu łącznie z, gdzie to konieczne, uzyskaniem i potwierdzeniem ‘slotu’ przez organy kontroli ruchu lotniczego. Egzaminator planuje egzamin lub kontrolę zgodnie z wymaganiami Part-FCL. Tylko manewry i procedury określone w odpowiednim formularzu dotyczącym egzaminu lub kontroli będą podlegać wykonaniu. Ten sam egzaminator nie powinien ponownie egzaminować kandydata, który nie zaliczył egzaminu lub kontroli, bez zgody kandydata

16 PRZEBIEG EGZAMINU Egzaminator musi zapewnić komunikację z kandydatem bez barier językowych. Sprawdzić, czy kandydat spełnia wymagania wyszkolenia i doświadczenia zgodne z Part-FCL, Uświadomić kandydatowi konsekwencje podania niepełnych, niedokładnych lub nieprawdziwych informacji dotyczących jego wyszkolenia i doświadczenia lotniczego.

17 Zakres egzaminu lub kontroli obejmuje
egzamin ustny na ziemi (gdzie ma zastosowanie); odprawę przed lotem; ćwiczenia w locie; odprawę po locie Egzaminator może zakończyć egzamin lub kontrolę w każdym momencie, jeżeli uzna, że poziom umiejętności wykazywany przez kandydata wymaga powtórzenia całego egzaminu lub kontroli.

18 SYSTEM OCENY ‘zaliczony’, pod warunkiem że kandydat wykazał się wymaganym poziomem wiedzy, umiejętności lub biegłości oraz, gdzie ma to zastosowanie, pozostaje w zakresie tolerancji egzaminu do wydania licencji lub uprawnienia ‘Częściowy zaliczony‘ zgodnie z kryteriami zawartymi w dodatku do Part-FCL dotyczącymi egzaminów praktycznych ‘Niezaliczony’ zakresy tolerancji podczas egzaminu zostały przekroczone cel egzaminu lub kontroli nie został zrealizowany cel ćwiczenia został zrealizowany, ale odbyło się to kosztem bezpieczeństwa, akceptowalny poziom wiedzy nie został wykazany. akceptowalny poziom zarządzania lotem nie został wykazany. interwencja egzaminatora ze względu na bezpieczeństwo

19 LAPL — EGZAMIN Egzamin z wiedzy teoretycznej: a) przedmioty wspólne:
prawo lotnicze, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia, oraz łączność; b) przedmioty dotyczące poszczególnych kategorii statków powietrznych: zasady lotu, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu, wiedza ogólna o statku powietrznym, oraz nawigacja.

20 LAPL - EGZAMIN EGZAMIN PRAKTYCZNY
Kandydat do egzaminu praktycznego przechodzi wcześniej szkolenie w locie na tej samej klasie lub typie statku powietrznego, jaki będzie użyty do przeprowadzenia egzaminu. Do czasu wpisania do licencji kolejnych rozszerzeń zgodnie z niniejszą podczęścią nadane uprawnienia ograniczają się do klasy lub typu statku powietrznego użytego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Oceny zaliczające Egzamin praktyczny jest podzielony na różne sekcje, które odpowiadają różnym fazom lotu właściwym dla danej kategorii pilotowanego statku powietrznego. Niezaliczenie jednego punktu sekcji powoduje niezaliczenie całej sekcji. Niezaliczenie więcej niż jednej sekcji powoduje niezaliczenie całego egzaminu. W przypadku gdy kandydat nie otrzyma zaliczenia wszystkich sekcji egzaminu w dwóch podejściach, musi odbyć dodatkowe szkolenie praktyczne.

21 LAPL - WYMAGANIA Wymagania dotyczące bieżącej praktyki:
LAPL(A) – 24 m-ce,12 h jako PIC, 12 S/L, 1h z FI LAPL(H) – 12 m-cy, 6 h jako PIC, 6 S/L, 1h z FI LAPL(S) - 24 m-ce, 5 h jako PIC, 5 S/L, 2 loty z FI LAPL(S)/TMG - 24 m-ce,12 h jako PIC, 12 S/L, 1h z FI LAPL(B) - 24 m-ce, 6 h jako PIC, 10 S/L, 1 lot z FI

22 PPL , SPL, BPL - EGZAMIN a) przedmioty wspólne: prawo lotnicze,
Egzamin z wiedzy teoretycznej: a) przedmioty wspólne: prawo lotnicze, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia, oraz łączność; b) przedmioty dotyczące poszczególnych kategorii statków powietrznych: zasady lotu, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu, wiedza ogólna o statku powietrznym, oraz nawigacja

23 PPL , SPL, BPL - EGZAMIN EGZAMIN PRAKTYCZNY
Egzamin praktyczny musi się odbyć na tej samej klasie / typie statku powietrznego bądź grupie balonów, Oceny zaliczające Egzamin jest podzielony na różne sekcje, które odpowiadają różnym fazom lotu, Niezaliczenie 1 ćw. sekcji powoduje niezaliczenie całej sekcji. Niezaliczenie więcej niż 1 sekcji powoduje niezaliczenie całego egzaminu. dodatkowe szkolenie – gdy kandydat nie otrzyma zaliczenia egzaminu w 2 podejściach.

24 PPL, SPL, BPL WYMAGANIA Wymagania dotyczące bieżącej praktyki
PPL – 24 m-ce, 12 h w tym 6 h jako PIC, 12 S/L, 1 FI/CRI SPL m-ce, 5 h jako PIC, 5 S/L, 2 loty z FI BPL – 24 m-ce, 6 h jako PIC, 10S/L, 1 lot z FI BPL – więcej niż 1 klasa balonów, korzystanie z uprawnień w tej klasie po wykonaniu w ciągu 24 m-cy 3 h i 3 S/L

25 CPL EGZAMIN EGZAMIN PRAKTYCZNY
Osoba ubiegająca się o licencję CPL musi zaliczyć egzamin praktyczny zgodnie z dodatkiem 4 do niniejszej części w celu wykazania, że potrafi, jako pilot dowódca statku powietrznego odpowiedniej kategorii, wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień. Kandydat do egzaminu praktycznego na licencję CPL musi odbyć szkolenie na tej samej klasie lub tym samym typie statku powietrznego, jaki ma być wykorzystany podczas egzaminu.

26 CPL EGZAMIN EGZAMIN PRAKTYCZNY cd trasa lotu
Start/lądowanie z/na lotniska/u kontrolowanego/ym Czas lotu 90 min / 60 min (As) Kandydat musi zaliczyć wszystkie sekcje egzaminu praktycznego. Niezaliczenie jednego elementu danej sekcji skutkuje niezaliczeniem tej sekcji. Jeżeli kandydat nie zaliczy więcej niż jednej sekcji, musi powtórzyć cały egzamin. Śmigłowce - wszystkie manewry na niskiej wysokości i w zawisie muszą odbywać się nad zatwierdzonym lotniskiem/miejscem.

27 MPL EGZAMIN EGZAMINY Z WIEDZY TEORETYCZNEJ
Osoba ubiegająca się o licencję MPL musi wykazać się wiedzą na poziomie odpowiednim dla posiadacza licencji ATPL(A), zgodnie z FCL.515, oraz odpowiednim dla uprawnienia pilota w załodze wieloosobowej EGZAMINY PRAKTYCZNY Kandydat musi zdać egzamin praktyczny zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części. Egzamin praktyczny należy wykonać na typie samolotu wykorzystywanym w zintegrowanym szkoleniu MPL na poziomie zaawansowanym lub na symulatorze FFS tego samego typu.

28 ATPL EGZAMIN Kandydat przystępujący do egzaminu praktycznego musi wcześniej odbyć szkolenie na tej samej klasie lub tym samym typie statku powietrznego, jaki ma być wykorzystany podczas egzaminu. Jeżeli kandydat nie otrzyma zaliczenia wszystkich sekcji egzaminu w dwóch podejściach, musi przejść dodatkowe szkolenie. Egzamin praktyczny do uprawnienia do pilotowania samolotu z załogą wieloosobową lub samolotu z załogą jednoosobową w operacjach w załodze wieloosobowej musi być przeprowadzony w warunkach załogi wieloosobowej.

29 IR EGZAMIN EGZAMIN PRAKTYCZNY
Osoba ubiegająca się o uprawnienie IR musi zdać egzamin praktyczny zgodnie z dodatkiem 7 do niniejszej części w celu wykazania, że potrafi wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień. W przypadku IR na wielosilnikowe statki powietrzne egzamin praktyczny należy wykonać na wielosilnikowym statku powietrznym. W przypadku IR na jednosilnikowe statki powietrzne egzamin praktyczny należy wykonać na jednosilnikowym statku powietrznym.

30 IR WAŻNOŚĆ UPRAWNIENIA
Uprawnienie IR jest ważne przez jeden rok. Przedłużenie uprawnienia – należy przedłużyć w okresie 3 m-cy przed upływem ważności zgodnie z dodatkiem 9 Wznowienie ważności, wymaga szkolenia odświeżającego w ATO, wygaśnięcie w czasie : do 3 miesięcy – brak wymagań, od 3 m-cy do 1 roku – minimum 1 sesja szkoleniowa, od 1 roku ale nie dłużej niż 7 lat – minimum 3 sesje, wygaśnięcie ważności uprawnienia w czasie dłuższym niż 7 lat: kandydat powinien przejść cały kurs szkolenia do wydania uprawnienia IR.

31 KLASA/TYP STATKU POWIETRZNEGO
Egzamin z wiedzy teoretycznej: Aplikant musi zdać egzamin z wiedzy teoretycznej organizowany przez ATO, którego celem jest wykazanie, że posiada on wiedzę teoretyczną wymaganą do bezpiecznej eksploatacji odpowiedniej klasy lub typu statku powietrznego. załoga wieloosobowa - egzamin ma formę pisemną i składa się z co najmniej 100 pytań wielokrotnego wyboru, ME SPA - egzamin teoretyczny w formie pisemnej, przy czym ilość pytań wielokrotnego wyboru zależy od stopnia złożoności statku powietrznego, SE SPA – egzamin teoretyczny w formie ustnej, podczas egzaminu praktycznego, HPCA SPA - egzamin ma formę pisemną i składa się z co najmniej 60 pytań wielokrotnego wyboru,

32 KLASA/TYP STATKU POWIETRZNEGO
EGZAMIN PRAKTYCZNY na klasę lub typ statku powietrznego zgodnie z dodatkiem 9; zdać egzamin praktyczny w okresie 6 miesięcy po rozpoczęciu szkolenia i 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie uprawnienia na klasę lub typ statku powietrznego.

33 PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ
Przedłużanie ważności uprawnień na klasę i typ samoloty a) W celu przedłużenia ważności uprawnień kandydat: musi zaliczyć kontrolę umiejętności zgodnie z dodatkiem 9 na samolocie odpowiedniej klasy lub typu lub FSTD tej klasy lub tego typu, w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę upływu ważności uprawnienia; oraz 2) W okresie ważności uprawnienia, musi wykonać co najmniej: (i) 10 odcinków trasy jako pilot odpowiedniej klasy lub typu samolotu; lub (ii) 1 odcinek trasy jako pilot odpowiedniej klasy lub typu samolotu na symulatorze FFS z egzaminatorem. Ten odcinek trasy można wykonać podczas kontroli umiejętności. 3) Pilot pracujący dla operatora AOC, który zaliczył kontrolę umiejętności u operatora połączoną z kontrolą umiejętności przeprowadzaną w celu przedłużenia ważności uprawnienia na klasę lub typ, jest zwolniony z obowiązku spełnienia wymogu określonego w pkt 2.

34 PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ
Przedłużanie ważności uprawnień na klasę i typ śmigłowce a) W celu przedłużenia ważności uprawnienia na typ śmigłowca, kandydat: 1) musi zaliczyć kontrolę umiejętności zgodnie z dodatkiem 9 na śmigłowcu odpowiedniego typu lub FSTD tego typu, w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę upływu ważności uprawnienia; oraz 2) musi wykonać co najmniej 2 godziny czasu lotu w charakterze pilota odpowiedniego typu śmigłowca w okresie ważności uprawnienia. Czas trwania kontroli umiejętności można zaliczyć na poczet powyższego wymogu 2 godzin. 3) Gdy kandydat posiada więcej niż 1 typ śmigłowca jednosilnikowego tłokowego, może on uzyskać przedłużenie ważności wszystkich odpowiednich uprawnień na typ poprzez zaliczenie kontroli umiejętności tylko na 1 z tych typów, pod warunkiem że w okresie ważności wykonał na pozostałych typach co najmniej 2 godziny czasu lotu w charakterze pilota dowódcy. Kontrolę umiejętności przeprowadza się za każdym razem na innym typie śmigłowca

35 PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ
Przedłużanie ważności uprawnień na klasę i typ śmigłowce 4) W przypadku gdy kandydat posiada więcej niż 1 uprawnienie na typ śmigłowca jednosilnikowego turbinowego o maksymalnej poświadczonej masie startowej nie większej niż kg, może on uzyskać przedłużenie ważności wszystkich odpowiednich uprawnień na typ poprzez zaliczenie kontroli umiejętności tylko na 1 z tych typów, pod warunkiem że wykona: (i) 300 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy śmigłowca; (ii) 15 godzin czasu lotu na każdym z typów, na który posiada uprawnienia; oraz (iii) co najmniej 2 godziny czasu lotu w charakterze pilota dowódcy na każdym z pozostałych typów w okresie ważności uprawnienia. Kontrolę umiejętności przeprowadza się za każdym razem na innym typie śmigłowca

36 KLASA/TYP STATKU POWIETRZNEGO
W przypadku wygaśnięcia uprawnień, kandydat musi podjąć szkolenie odświeżające w ATO oraz zaliczyć kontrolę umiejętności zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części. wygaśnięcie ważności do 3 m-cy - brak wymagań dodatkowych, w okresie od 3 m-cy do 1 roku – minimum 2 sesje szkoleniowe w okresie od 1 roku do 3 lat – minimum 3 sesje szkoleniowe w czasie dłuższym niż 3 lata – ponowne uzyskanie uprawnienia

37 EGZAMIN PRAKTYCZNY NA UPRAWNIENIE DO LOTÓW W TERENIE GÓRZYSTYM
Egzamin ustny - obejmuje wszystkie odpowiednie części szkolenia teoretycznego. Należy zadać co najmniej jedno pytanie z sekcji: wyposażenie specjalne do wykonywania lotu w terenie górzystym (wyposażenie osobiste lub wyposażenie statku powietrznego); zasady wykonywania lotu w terenie górzystym. Egzamin praktyczny 6 lądowań na co najmniej 2 różnych powierzchniach określonych jako wymagające uprawnień w terenie górzystym, innych niż powierzchnia odlotu

38 UPRAWNIENIE DO LOTÓW W TERENIE GÓRZYSTYM
Uprawnienie zachowuje ważność przez 24 miesiące Przedłużenie uprawnienia w okresie ostatnich 24 miesięcy wykonać co najmniej 6 lądowań w terenie górzystym, lub zaliczyć kontrolę umiejętności.

39 OCENA KOMPETENCJI a) Osoba ubiegająca się o uprawnienie instruktorskie przechodzi ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii statku powietrznego, w trakcie której wykazuje egzaminatorowi, że potrafi szkolić uczniów-pilotów do poziomu wymaganego do wydania odpowiedniej licencji, uprawnienia, upoważnienia lub certyfikatu; nie dotyczy to instruktorów współpracy w załodze wieloosobowej (MCCI), instruktorów szkolenia na urządzeniach syntetycznych (STI), instruktorów lotów w terenie górzystym (MI) oraz instruktorów prób w locie (FTI).

40 UPRAWNIENIA INSTRUKTORA
Przedłużanie ważności FI(A) FI(H) - 50 h jako FI, TRI, CRI, IRI, MI, w przypadku IR 10 h w ciągu ostatnich 12 miesięcy, FI(As) – 20 h jako FI, IRI, w przypadku IR 10 h w ciągu ostatnich 12 miesięcy, FI(S) – 30 h, 60 startów jako FI FI(B) – 6 h jako FI na balonach CRI – 10 h, 10h SE i ME IRI – jak FI zgodnie z FCL.940.FI SFI – 50 h, 15 h w ciągu ostatnich 12 m-cy TRI – 1sesja 3h lub 1 h na samolocie, kontrola umiejętności TRI (H) 50h na każdym typie lub FSTD tego typu, 15 h, w okresie 12 m-cy przed upływem ważności TRI.

41 UPRAWNIENIA INSTRUKTORA
Przedłużanie ważności cd. MCCI - spełnić wymagania określone w FCL.930.MCCI lit. a) pkt 3 na odpowiednim typie urządzenia FNPT II/III, FTD 2/3 lub symulatora FFS, w okresie ostatnich 12 miesięcy ważności upoważnienia. STI – 3 h sesja na FFS lub FNPT II/III lub BITD, szkolenie do CPL, IR, PPL, na klasę/typ oraz zaliczyć kontrolę umiejętności na typ/klasę zgodnie z dodatkiem 9 niniejszej części. W co drugim przedłużeniu ważności uprawnienia FI(A) lub FI(H), bądź w co trzecim przedłużeniu ważności uprawnienia FI(As), (S) oraz (B), jego posiadacz musi przejść ocenę kompetencji zgodnie z FCL.935.

42 CZYNNOŚCI EGZAMINATORA
Po zakończeniu egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności egzaminator ma obowiązek: poinformować kandydata o wyniku egzaminu, w przypadku częściowego zaliczenia lub niezaliczenia egzaminator informuje kandydata o tym, że nie może on korzystać z odpowiednich uprawnień do czasu uzyskania pełnego zaliczenia. udziela wyjaśnień dotyczących prawa kandydata do odwołania się, w przypadku przedłużenia lub wznowienia ważności, wpisać do licencji kandydata nową datę ważności uprawnienia, o ile został specjalnie w tym celu upoważniony przez właściwy organ odpowiadający za licencję kandydata;

43 CZYNNOŚCI EGZAMINATORA
Dostarczyć kandydatowi podpisane sprawozdanie z egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności oraz niezwłocznie przedłożyć kopie tego sprawozdania właściwemu organowi odpowiadającemu za licencję kandydata, a także właściwemu organowi, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie. Sprawozdanie musi zawierać: oświadczenie egzaminatora, że otrzymał od kandydata informacje dotyczące jego doświadczenia i wyszkolenia oraz że stwierdził, iż są one zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej części, potwierdzenie wykonania wszystkich wymaganych manewrów i ćw. powody niezaliczenia egzaminu.

44 CZYNNOŚCI EGZAMINATORA
W przypadku wznowienia ważności uprawnienia, specjalnie upoważniony egzaminator ma praw wpisać do licencji kandydata nową datę ważności uprawnienia. Upoważnienie wdaje właściwy organ odpowiadający za licencję kandydata.

45 PYTANIA


Pobierz ppt "EGZAMINY PRAKTYCZNE na podstawie rozporządzenia UE NR 1178/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google