Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 114, tel./ fax. (032) strona

2 Od analizy wyników egzaminów do programu działań naprawczych
Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu

3 PLAN PREZENTACJI 1. Kontekst szkoły.
2. Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów- czynności) i problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności). 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) a) analiza wskaźników statystycznych b) opracowanie programu działań naprawczych: - określenie mocnych stron i problemów szkoły - rekomendacje / plan działań naprawczych 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych . 5. Planowanie pracy z uczniem nowo przyjętym a) na podstawie wyników sprawdzianu b) na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego.

4 1. Kontekst szkoły. Wpływ na wyniki egzaminu mają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczyć należy środowisko i czynniki indywidualne (uczniowskie), a czynnikami wewnętrznymi są czynniki pedagogiczne (szkolne). Wiele rodzin uczniów naszej szkoły ma złą sytuację materialną. Bezrobocie i niskie dochody rodziców mają niekorzystny wpływ na uczniów, obniżając ich motywację, a często uniemożliwiając prawidłową organizację warsztatu pracy w domu ucznia (brak właściwych warunków odrabiania prac domowych).

5 1. Kontekst szkoły. (cd) Wielu uczniów posiada orzeczenia i opinie specjalistycznej poradni pedagogiczno –psychologicznej, świadczące o ich obniżonej sprawności intelektualnej. Uczniowie ci często wykazują powolne tempo myślenia, skłonność do powierzchownego uogólniania, niski poziom rozumowania logicznego, niestałość uwagi i szybkie męczenie się wykonywaną pracą umysłową. Wśród wielu uczniów można zaobserwować brak motywacji do uczenia się. Znamienna jest tutaj bierna postawa nie tylko samych uczniów, ale często również ich rodziców. Brak motywacji jest czynnikiem bardzo silnie hamującym postępy dzieci. Do czynników szkolnych mających największy wpływ na wyniki uczenia się (egzaminu) należą: * duża liczba uczniów w klasie * absencja uczniów i nauczycieli.

6 Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie:
* mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów-czynności) * problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności). Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie: * mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów-czynności) * problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności) – z wykorzystaniem Arkusza analizy egzaminu gimnazjalnego

7 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z UCZNIEM Tabela 1.
Kategorie standardów Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Standard I Standard II Standard III Standard IV Liczba punktów możliwa do uzyskania 25 15 12 8 Średni wynik dla uczniów w woj. śląskim 18,47 12,41 6,24 8,41 6,14 2,86 Średni wynik dla uczniów w Gimnazjum 15,92 11,79 7,20 8,36 4,36 1,60 Wynik ucznia A01 19 4 9 11 7 3

8 Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu
Tabela 2. Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Standard I Standard II Standard III Standard IV Liczba punktów w arkuszu 25 15 12 8 Liczba punktów uzyskanych 19 4 9 11 7 3 % uzyskanych punktów 76,00 16,00 60,00 91,67 46,67 37,50 % uzyskanych punktów obliczamy podstawiając do wzoru: (liczba pkt. uzyskanych * 100) : maksymalną liczbę punktów, które można było uzyskać za standard np. ( 12 * 100 ) : 15 = : 15 = 80 = 80%

9 SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU ANALIZY WYNIKÓW
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 1.Należy wpisać liczbę uzyskanych punktów do tabeli 4. 2.Należy wpisać, procent punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym. 3.Należy wyznaczyć łatwość standardu odczytując z tabeli 3 odpowiednią łatwość uwzględniając % uzyskanych punktów. 4.Podobnie odczytujemy stopień opanowania umiejętności Tabela 3. % punktów uzyskanych 0 - 19 20 – 49 50 – 69 70 -79 Wartość wskaźnika łatwości 0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,79 0,80 – 0,89 0,90 – 1,00 Łatwość standardu bardzo trudny trudny umiarkowanie trudny łatwy bardzo łatwy Stopień opanowania umiejętności bardzo niski niski niżej zadowalający zadowalający dobry bardzo dobry

10 Tabela 4. Analiza jakościowa wyników egzaminu gimnazjalnego
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Obszar Badane umiejętności - uczeń potrafi: Liczba punktów do zdobycia Uzyskana liczba punktów 1 % uzyskanych punktów 2 Łatwość standardów 3 Stopień opanowania umiejętności 4 UWAGI DO PRACY I Czytanie i odbiór tekstów kultury 25 19 76,00 łatwy zadowalający Mocna strona II Tworzenie własnego tekstu 4 16,00 bardzo trudny bardzo niski PROBLEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 15 9 60,00 umiarko-wanie trudny niżej zadowalający Wyszukiwanie i stosowanie informacji 12 11 97,76 bardzo łatwy bardzo dobry III wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych przestrzennych i czasowych 7 46,67 trudny niski IV Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 8 3 33,50

11 MOCNE STRONY PROBLEMY 2. Interpretacja wyników egzaminu z uczniem –
określenie: mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów -czynności) problemów (najsłabiej opanowanych standardów -czynności). Analiza jakościowa wyników egzaminu pozwoli uczniowi: zrozumieć swój wynik porównać swój wynik z wynikami w szkole i województwie określić swoje mocne strony i problemy zaplanować z pomocą nauczycieli działania mające na celu doskonalenie tego, co dobre, a osłabianie tego co jest problemem MOCNE STRONY PROBLEMY

12 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną
(w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) analiza wskaźników statystycznych – wyniki w poszczególnych klasach rozkład punktów wyniki uczniów na skali staninowej łatwość standardów – porównanie wskaźników wskaźnik łatwości zadań z poszczególnych umiejętności w obszarze standardów porównanie wyników średnie wyniki szkoły na skali staninowej 12 12

13 3. Interpretacja wyników z Radą Pedagogiczną.
a) Analiza wskaźników statystycznych

14 Wskaźnik łatwości zestawu Stopień opanowania umiejętności
3. Interpretacja wyników z Radą Pedagogiczną. a) Analiza wskaźników statystycznych Klasa Liczba uczniów Punkty za standardy Suma punkt. Wskaźnik łatwości zestawu Stopień opanowania umiejętności Me Mo M odch. st. Wynik najwyższy Wynik najniższy I II III A 25 500 290 790 0,63 umiarkowanie trudny  niżej zadowalający 33 36 31,6 9,5 49 17 III B 26 535 259 794 0,61  niżej zadowalający  28 30,53 8,5 50 III C 24 485 297 782 0,65 zadowalający   37 32,58 43 12 III D 27 557 242 799 0,59 38 29,59 7,8 45 18 III E 361 274 635 0,75 łatwy zadowalający  40 41 37,35 6,2 42 20 Szkoła 119 2438 1362 3800 0,64 brak 31,93

15 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną b) opracowanie programu działań naprawczych: określenie mocnych stron i problemów szkoły Numer standardu Nazwa sprawdzanej umiejętności Uczeń: Nr zadania sprawdzającego daną umiejętność Wartość wskaźnika łatwości Stopień opanowania umiejętności I/1 Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym 6,7,9,10,15,16,18,19,20 0,87 dobry I/2 Interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3,12,17,25,27,29 0,79 zadowalający I/3 Wyszukuje informacje 1,2,4,5,13 0,91 bardzo dobry I/4 Dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje 28 0,69 niżej zadowalający I/5 Odnajduje i interpretuje związki przyczynowo - skutkowe w polityce 11 0,76 I/6 Dostrzega kontekst historyczny 8,14,26 0,66

16 określenie mocnych stron i problemów szkoły
3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną b) opracowanie programu działań naprawczych: określenie mocnych stron i problemów szkoły STANDARD IV: Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów SPRAWDZANE UMIEJĘTNOŚCI NUMER ZADANIA WSKAŹNIK ŁATWOŚCI INTERPRETACJA IV/3 tworzy model sytuacji problemowej 32 0,17 bardzo trudne IV/4 tworzy i realizuje plan rozwiązania 26 0,47 trudne

17 ANALIZA APS (ANALIZA POLA SIŁ) GMP
3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) b) opracowanie programu działań naprawczych: określenie mocnych stron i problemów szkoły rekomendacje / plan działań naprawczych ANALIZA APS (ANALIZA POLA SIŁ) GMP MOCNE STRONY PROBLEMY stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze odczytuje informacje operuje informacją wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych posługuje się funkcjami tworzy model sytuacji problemowej tworzy i realizuje plan rozwiązania

18 ANALIZA APS (ANALIZA POLA SIŁ) GH
3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) b) opracowanie programu działań naprawczych: określenie mocnych stron i problemów szkoły rekomendacje / plan działań naprawczych ANALIZA APS (ANALIZA POLA SIŁ) GH MOCNE STRONY PROBLEMY Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym Interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy Wyszukuje informacje Odnajduje i interpretuje związki przyczynowo - skutkowe w polityce Buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach: (…) ogłoszenie Dokonuje celowych operacji na tekście: przekształca stylistycznie

19 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) b) opracowanie programu działań naprawczych: rekomendacje / plan działań naprawczych MOCNE STRONY j. polski j. obcy historia matematyka fizyka geografia chemia biologia WOS technika informatyka Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym + Wyszukuje informacje Odnajduje i interpretuje związki przyczynowo - skutkowe w polityce

20 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) b) opracowanie programu działań naprawczych: rekomendacje / plan działań naprawczych PROBLEM SZKOŁY j. polski j. obcy historia matematyka fizyka geografia chemia biologia WOS technika informatyka tworzy model sytuacji problemowej + tworzy i realizuje plan rozwiązania

21 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. a/ analiza trzyletnich wskaźników EWD b/ opracowanie raportu z wykorzystaniem kalkulatora EWD plus c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD

22 a/ analiza trzyletnich wskaźników EWD
4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. a/ analiza trzyletnich wskaźników EWD

23

24

25 POSZUKUJĄC PRZYCZYN PRZEDSTAWIONEGO PRZEZ TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD DOKONALIŚMY ANALIZY EWD W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH …

26 07 09 08 ŚREDNIA WYNIKÓW GH STANIN GH EWD GH 2007 34,6 Wysoki 7 1,08
Wyżej średni 6 2008 32,2 -0,9 Niżej średni 4 2009 31,3 Średni 5 -0,8 Staniny dla wyników egzaminów w skali standardowej dziewiątki „Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach „Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami Srtaniny EWD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 07 09 08 Szkoły „nieefektywne” Szkoły, które „spoczęły na laurach”

27 ŚREDNIA WYNIKÓW GMP STANIN GMP EWD GMP 2007 25,2 Średni 5 -0,41 2008
29,3 Wysoki 7 0,04 2009 25,8 -0,13 Staniny dla wyników egzaminów w skali standardowej dziewiątki „Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach „Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami Staniny EWD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 07,09 08 Szkoły „nieefektywne” Szkoły, które „spoczęły na laurach”

28 b/ opracowanie raportu z wykorzystaniem kalkulatora EWD plus
4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. b/ opracowanie raportu z wykorzystaniem kalkulatora EWD plus RAPORT pdf

29 c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD
4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD

30 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD Analiza czynników pedagogicznych – szkolnych mogących mieć wpływ na wyniki EWD d) Co mogło mieć wpływ na zauważone zależności? Proszę wskazać - po dokonanej analizie czynników pedagogicznych – te, które mogły mieć wypływ na takie wyniki (proszę zaznaczyć znakiem +)? CZYNNIKI PEDAGOGICZNE: a) czynniki na które może mieć wpływ organ prowadzący b) czynniki pedagogiczne – szkolne (nauczycielskie) CZYNNIK +/- Staż, wiek, płeć nauczycieli (doświadczenie nauczycieli) Szkolny zestaw programów nauczania Kompetencje nauczycieli Wyposażenie dydaktyczne szkoły Przekonania wychowawcze, postawy i oczekiwania nauczycieli Stosowane podręczniki Stosunek nauczycieli do uczniów Plan i rozkład zajęć Współdziałanie nauczycieli (wspólne cele i zadania szkoły) Organizacja zajęć szkolnych Szkolny system oceniania Organizacja zajęć pozalekcyjnych Wykształcenie i doskonalenie nauczycieli Nieobecności nauczycieli i organizacja zajęć Przygotowywanie się nauczycieli do zajęć Pracowitość nauczycieli Organizacja pracy domowej Stosunek nauczycieli do prowadzonych zajęć Nieobecności nauczycieli - zastępstwa Współpraca między nauczycielami Organizacja lekcji ...

31 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD Analiza czynników pedagogicznych – szkolnych mogących mieć wpływ na wyniki EWD Czynniki pedagogicznych, które mogły mieć pozytywny wypływ na takie wyniki (mocne strony) Czynniki pedagogicznych, które mogły mieć negatywny wypływ na takie wyniki (słabe strony - problemy)

32 Działania doskonalące Jak sprawdzimy skuteczność działań?
4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD Na podstawie dokonanych analiz sformułuj mocne strony szkoły i problemy. Zaprojektuj działania doskonalące mocne strony i osłabiające problemy. MOCNE STRONY SZKOŁY Działania doskonalące Jak? Gdzie? Kiedy? Kto? Jak sprawdzimy skuteczność działań? PROBLEMY Działania osłabiające

33 UMIEJĘTNOŚCI BADANE STANDARDEM ZOSTAŁY OPANOWANE W STOPNIU:
5. Planowanie pracy z uczniem nowo przyjętym a) na podstawie wyników sprawdzianu b) na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego * ANALIZA WSKAŹNIKÓW: KLASA PUNKTY GH ŁATWOŚĆ GH STANDARD OKAZAŁ SIĘ: UMIEJĘTNOŚCI BADANE STANDARDEM ZOSTAŁY OPANOWANE W STOPNIU: Standard I Standard II Ia 674 448 0,75 0,50 Łatwy Umiarkowanie trudny Zadowalającym Niżej zadawalającym Ib 462 328 0,80 0,57 Dobrym Ic 567 481 0,73 0,63

34 UMIEJĘTNOŚCI BADANE STANDARDEM ZOSTAŁY OPANOWANE W STOPNIU:
Klasa PUNKTY GMP ŁATWOŚĆ GMP STANDARD OKAZAŁ SIĘ: UMIEJĘTNOŚCI BADANE STANDARDEM ZOSTAŁY OPANOWANE W STOPNIU: Standard I Standard II Standard III Standard IV Ia 188 280 200 96 0,35 0,65 0,37 0,33 Trudny Umiarkowanie trudny Niskim Niżej zadowalającym Ib 202 211 170 81 0,59 0,76 0,46 0,49 Łatwy Zadowalającym Ic 174 251 157 60 0,67 0,34 0,24

35 * OKREŚLENIE MOCNYCH STRON I PROBLEMÓW KLASY:
KLASA OKREŚLENIE MOCNYCH STRON I PROBLEMÓW KLASY OBSZAR STANDARDU I OBSZAR STANDARDU II OBSZAR STANDARDU I OBSZAR STANDARDU III OBSZAR STANDARDU IV Ia MOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANA PROBLEM Ib Ic

36 OKREŚLENIE KIERUNKÓW PRACY Z ZESPOŁEM KLASOWYM:
* OKREŚLENIE KIERUNKÓW PRACY Z ZESPOŁEM KLASOWYM: - opracowanie planów pracy dydaktycznej, - modyfikacja programów nauczania, - organizacja zajęć wspierających ucznia, - projektowanie wymagań edukacyjnych, - organizacja zajęć edukacyjnych -……………………………………………. - ……………………………………………..

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google