Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym"— Zapis prezentacji:

1 Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Cel warsztatów: Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia na podstawie wyników egzaminacyjnych Projektowanie procesu dydaktycznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki ul. Kościuszki 93 , Poznań tel  666 fax  169

2 Program warsztatów Prezentacja
Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego Diagnoza poziomu osiągnięć uczniów – wnioski w zakresie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności Ćwiczenia: Poszukiwanie przyczyn osiągania określonego wyniku Projektowanie procesu dydaktycznego: modyfikacja organizacji pracy uczniów i nauczycieli, modyfikacja modelu kształcenia w szkole – w tym podkreślenie znaczenia informacji zwrotnej dla ucznia, nadzór dyrektora szkoły

3 Wyniki egzaminów zewnętrznych
Pozycjonowanie szkoły Średnie wyniki punktowe, procentowe Skala staninowa, tendencje rozwojowe, EWD 2. Poziom osiągnięć uczniów Współczynniki łatwości uzyskane za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności ze sprawdzianu /egzaminu gimnazjalnego Poziom obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Poziom wiadomości: pojęć, faktów, informacji… Poziom umiejętności: prostych, złożonych Kontekst oddziałów, klas, poszczególnych nauczycieli

4 Stanin w danym roku dla uczniów, dla szkół Staniny na przestrzeni lat
2009 szkoły 9 27,8-35,7 8 25,7-27,7 7 24,2-25,6 6 22,8-24,1 5 21,4-22,7 4 20,1-21,3 3 18,8-20,0 2 17,1-18,7 1 7,9-17,0 2009 uczniowie 9 - 45 – 50 8 42 – 44 7 12% 39 – 41 6 15% 36 – 38 5 20% 31 – 35 4 8% 26 – 30 3 5% 20 – 25 2 25% 15 – 19 1 0 – 14 Stanin w danym roku dla uczniów, dla szkół Staniny na przestrzeni lat Pozycja szkoły (jaki procent szkół uzyskał niższy/wyższy wynik) Procent/liczba uczniów, którzy uzyskali wynik w poszczególnych przedziałach punktowych stanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 procenty w staninach 4% 7% 12% 17% 20% opis dydaktyczny najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy

5 Średnie wyniki szkoły na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju
Stanin Przedział punktowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0 8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9 7. wysoki 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0 6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5 5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1 4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7 3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,0 - 23,3 2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9 1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0 Wnioskowanie: Osiągnięcia szkoły bardzo nierówne, w poszczególnych latach uczniowie prezentują zróżnicowany poziom osiągnięć od wyniku mieszczącego się w staninie 2. do mieszczących się w staninie 6. Szczególnie niepokojący jest rok 2007, w którym uzyskano wyniki znacznie odbiegające od wyników z lat 2006 i 2008 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

6 Tendencje rozwojowe Wnioskowanie o poziomie kształcenia tej samej grupy uczniów w danym roczniku: Część humanistyczna – osiągnięcia poniżej średniej wojewódzkiej, wyniki zróżnicowane w każdym roku; brak spójnego programu kształcenia przedmiotów humanistycznych, kształcenie uzależnione od umiejętności dydaktycznych poszczególnych nauczycieli. Część mat – przyr. - osiągnięcia poniżej średniego wyniku w województwie, ale odnotować można stały ich wzrost; wyniki mało zróżnicowane, stąd można przypuszczać, że nauczyciele przedmiotów z tej części dopracowali się spójnych programów nauczania, dostosowują metody i formy pracy do potrzeb uczniów, w taki sposób, by zapewnić większości z nich osiągnięcie wysokich rezultatów.

7 Edukacyjna wartość dodana
Wskaźniki trzyletnie Szkoła wymagająca pomocy: W na przestrzeni trzech lat szkoła w kolejnych rocznikach nie rozwijała umiejętności poznawczych uczniów na miarę ich możliwości. Szkoła sukcesu: W na przestrzeni trzech lat szkoła w kolejnych rocznikach w sposób znaczny przyczyniła się do rozwoju możliwości poznawczych uczniów.

8 Poziom osiągnięć uczniów
Wartość współczynnika łatwości zadań/testu Interpretacja dydaktyczna 0,00 - 0, 19 bardzo trudne 0,20 - 0, 49 trudne 0,50 - 0,69 umiarkowanie trudne 0,70 - 0,89 łatwe 0,90 - 1 bardzo łatwe Poziom osiągnięć uczniów 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

9 Poziom osiągnięć uczniów
Podział uczniów na grupy wg klasyfikacji wyników 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

10 Poziom osiągnięć uczniów Poziom wykonalności zadania
1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

11 rozróżnienie cukrów prostych i złożonych
Zadanie 8. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu - stosowanie terminów i pojęć matematyczno-przyrodniczych (I.1) rozróżnienie cukrów prostych i złożonych Zadanie 34. Etap 1. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów, tworzenie i realizowanie planu rozwiązania (IV.4), ustalenie sposobu obliczenia wysokości ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego (zastosowanie twierdzenia Pitagorasa lub wykorzystanie własności trójkąta równobocznego) Etap 2. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów tworzenie i realizowanie planu rozwiązania (IV.4) ustalenie sposobu obliczenia pola powierzchni dachu domu Wnioskowanie: Uczniowie nie opanowali w stopniu zadowalającym pojęć: cukry proste, złożone; pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego… Mają trudności w wykorzystywaniu wiedzy w praktyce i ustalaniu metody/planu rozwiązania zadania. 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

12 Poziom osiągnięć poszczególnych oddziałów
Efektywność poszczególnych nauczycieli Współczynniki łatwości za poszczególne zadania w każdym oddziale Kalkulator EWD na dany rok Możliwość wnioskowania o: prawidłowym składzie poszczególnych oddziałów np. unikanie homogeniczności kompetencjach dydaktycznych poszczególnych nauczycieli realizacji podstawy programowej w poszczególnych oddziałach zgodności oczekiwań, prognoz z uzyskanymi rezultatami w poszczególnych oddziałach

13 Określ poziom osiągnięć uczniów w swojej szkole Sformułuj wnioski
Ćwiczenie 1. Określ poziom osiągnięć uczniów w swojej szkole Sformułuj wnioski Ćwiczenie 2. Na podstawie wniosków o poziomie osiągnięć spróbuj ustalić przyczyny określonego stanu rzeczy i sformułuj rekomendacje. dyskusja grupowa

14 Ćwiczenie 3. Na podstawie rekomendacji zaplanuj rzeczywistą modyfikację procesu dydaktycznego w oddziałach poszczególnych klas (I – III lub IV - VI) w obszarach: dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym, organizacyjnym, nadzoru pedagogicznego w kontekście ewaluacji podjętych działań, - podział grupy na 5 zespołów i opracowywanie jednego z obszarów dyskusja grupowa podczas przedstawiania wyników pracy, poszukiwanie niespójności pomiędzy poszczególnymi obszarami


Pobierz ppt "Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google