Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej

2 Oznaczenie zagrożenia chemicznego
czarny piktogram = oznaczenie zagrożenia

3 Oznaczenia zagrożenia chemicznego
Stosowane do oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

4 Toksyczne T

5 Toksyczne Ten symbol z literką “T” i słowem “Toksyczne” wskazuje substancje, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wchłonięcia przez skórę, w małych ilościach, mogą spowodować śmierć lub ostre, lub chroniczne szkody dla zdrowia. Decyzja użycia słowa Toksyczne jest oparta na wartości LD 50, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność w przypadku użycia tych substancji. Instrukcje zawarte na etykiecie substancji powinny byc ścisle przestrzegane. T

6 Silnie Toksyczne T+

7 Silnie Toksyczne Ten symbol z literką “T+” i z wyrażeniem “Silnie Toksyczne “ znajduje się na etykiecie substancji, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wchłonięcia przez skórę, w bardzo małych ilościach, mogą spowodować śmierć lub ostre lub chroniczne szkody dla zdrowia. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność w przypadku użycia tych substancji. Instrukcje zawarte na etykiecie substancji powinny byc ściśle przestrzegane. T+

8 Szkodliwe Xn

9 Szkodliwe Ten symbol z literką “Xn” i słowem “Szkodliwe” wskazuje substancje, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wchłonięcia przez skórę, mogą spowodować śmierć lub ostre, lub chroniczne szkody dla zdrowia. Xn

10 Drażniące Xi

11 Drażniące Ten sam symbol jak w przypadku Szkodliwe, ale z literka “Xi” i słowem “Drażniące” używa się dla substancji, które w wyniku krótkiego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną śluzową, mogą wywołać stan zapalny. Xi

12 Wysoce Łatwopalne F

13 Wysoce Łatwopalne Ten symbol z literką “F” i wyrażeniem “Wysoce Łatwopalne” wskazuje substancje, które: F substancje, które mogą się rozgrzać, a następnie zapalić w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia, bez dostarczenia energii, substancje w stanie stałym, które łatwo mogą się zapalić po krótkim kontakcie ze źródłem ognia, które palą się nadal lub tlą się po usunięciu źródła ognia.

14 Wysoce Łatwopalne substancje w stanie ciekłym o bardzo niskiej temperaturze zapłonu. -substancje , które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem wydzielają wysoce łatwo palne gazy w niebezpiecznych ilościach. F

15 Skrajnie Łatwopalne F+

16 Skrajnie Łatwopalne Ten symbol z literką “F+” i wyrażeniem "Skrajnie Łatwopalne " wskazuje ciekłe substancje o skrajnie niskiej temperaturze zapłonu i niskiej temperaturze wrzenia oraz substancje gazowe, które w kontakcie z powietrzem wykazują właściwości łatwo palne przy temperaturze i ciśnieniu otoczenia. F+

17 Utleniające O

18 Utleniające Ten symbol z literką “O” i słowem “Utleniające” wskazuje substancje, które w kontakcie z innymi substancjami, szczególnie z substancjami łatwopalnymi, powodują silną reakcję egzotermiczną O

19 Wybuchowe E

20 Wybuchowe Ten symbol z literką “E” i słowem “wybuchowe” wskazuje stałe, ciekłe, półpłynne lub żelowate substancje, które mogą reagować egzotermicznie bez tlenu atmosferycznego, powodując w ten sposób szybkie przekształcenie się w gazy i które w warunkach ściśle określonych w badaniach wybuchają, ulegają szybkiemu spaleniu lub po ogrzaniu eksplodują, kiedy ich rozprzestrzenianie się jest częściowo ograniczone Substancja może wybuchnąć w przypadku pożarów lub w przypadku wstrząsów lub tarcia E

21 Żrące C

22 Żrące Ten symbol z literką “C” i z słowem “Żrące” znajduje się na etykiecie substancji, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą spowodować ich zniszczenie. C

23 Niebezpieczne dla Środowiska

24 Niebezpieczne dla Środowiska
Ten symbol z literką “N” i z wyrażeniem “Niebezpieczne dla Środowiska " znajduje się na etykiecie substancje, które, jeśli dostaną się do środowiska, stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla jednego lub wielu części składowych środowiska. N

25 Znaki ostrzegawcze mające zastosowanie w bezpieczeństwie chemicznym
Czarny piktogram = znak ostrzegawczy

26 Znaki ostrzegawcze Przeznaczone do oznakowania:
Pomieszczeń lub miejsc przechowywania zawierających substancje niebezpieczne Pomieszczeń, w których używa się substancji niebezpieczne Drzwi wejściowych, drzwi od szaf i szafek ww pomieszczeń i miejsc 

27 Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko, niebezpieczeństwa)

28 Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

29 Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

30 Ostrzeżenie przed przeciekającymi akumulatorami

31 Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi odpadami

32 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wybuchu

33 Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwo zapalne

34 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi

35 Ostrzeżenie przed butlami ze sprężonymi gazami

36 Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym

37 Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym

38 Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi

39 Ostrzeżenie przed substancjami niebezpiecznymi

40 Znaki zakazu mające zastosowanie w bezpieczeństwie chemicznym
czarny piktogram = znak zakazu

41 Wstęp wzbroniony

42 Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony

43 Wstęp wzbroniony

44 Wstęp wzbroniony

45 Zakaz używania środków łatwopalnych

46 Zakaz stosowania i używania otwartego ognia

47 Zakaz palenia

48 Zakaz palenia

49 Zakaz gaszenia wodą

50 Nie dotykać

51 Zakaz składowania odpadów

52 Zakaz jedzenia i picia

53 Zakaz jedzenia i picia

54 Znaki nakazu Biały piktogram = znak nakazu

55 Znak ogólny nakazu

56 Znak ogólny nakazu Znaki ogólne nakazu powinny być uzupełnione dodatkowym znakiem uściślającym znaczenie. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

57 Nakaz stosowania ochrony oczu

58 Nakaz stosowania ochrony twarzy

59 Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

60 Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

61 Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

62 Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej

63 Nakaz stosowania ubrania ochronnego

64 Nakaz stosowania ochrony rąk

65 Nakaz stosowania osłon na obuwie Nakaz stosowania ochrony stóp

66 Nakaz umycia rąk

67 Nakaz umycia rąk

68 W nagłych wypadkach Biały piktogram = znak

69 Telefon alarmowy

70 Pierwsza pomoc medyczna

71 Prysznic do przemywania oczu

72 Natrysk bezpieczeństwa

73 Natrysk bezpieczeństwa

74 Wyjście ewakuacyjne

75 Wyjście ewakuacyjne

76 Wyjście ewakuacyjne

77 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej – może kierować w lewo lub prawo

78 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej – schodami w dół


Pobierz ppt "Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google