Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest"— Zapis prezentacji:

1 Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest
Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. Dawka decyduje tylko, czy coś nie jest trucizną Paracelsus

2 Identyfikacja potencjalnych zagrożeń chemicznych dla zdrowia – spis treści
Niebezpieczne substancje chemiczne Drogi wnikania związków chemicznych do organizmu Skutki toksykologiczne Substancje niezgodne Sposób informowania

3 Niebezpieczne substancje chemiczne - klasyfikacja
Powodujące zagrożenia ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne (wybuchowe, łatwopalne, utleniające itd.) Powodujące zagrożenia, ze względu na specyficzny wpływ na organizmy żywe (toksyczne, żrące, uczulające itd.) Niebezpieczne dla środowiska naturalnego

4 Drogi wnikania związków chemicznych do organizmu
przez układ oddechowy z przewodu pokarmowego przez skórę np. anilina, cyjanowodór, nitrobenzen, związki rtęcio- i fosforoorganiczne, fenol

5 Skutki toksykologiczne narażenia chemicznego - definicje
Dawka - ilość substancji niebezpiecznej, zwykle liczona na kg masy ciała (mg/kg), na którą jest narażony organizm. Narażenie (ekspozycja) - proces, podczas którego substancja jest zdolna do wniknięcia do organizmu, organu, tkanki lub komórki jedną z możliwych dróg absorpcji: przez skórę, drogi oddechowe lub drogę pokarmową

6 Skutki toksykologiczne narażenia chemicznego
Toksyczność ostra Toksyczność chroniczna (przewlekła) Karcynogeneza 4. Toksyczność rozrodu

7 Toksyczność ostra Efekt działania substancji (odpowiedź organizmu) pojawia się zaraz po krótkotrwałym narażeniu na czynnik chemiczny lub po narażeniu na określone stężenie czynnika.

8 Toksyczność chroniczna (przewlekła)
Efekt działania substancji (odpowiedź organizmu) pojawia się po upływie długiego czasu od narażenia na małe, powtarzające się dawki czynnika toksycznego – może to trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata.

9 Karcynogeneza Niekontrolowany podział i rozwój komórek jako rezultat działania czynnika chemicznego (karcynogenu), proces rozwoju nowotworu.

10 Toksyczność rozrodu Jakikolwiek skutek szkodliwego działania na funkcje rozrodcze dorosłych osobników bądź na rozwój embrionu lub płodu.

11 Substancja toksyczna Substancje toksyczne
np. cyjanek potasu lub strychnina wdychane, połknięte lub absorbowane przez skórę w niewielkich ilościach, powodują ciężkie uszkodzenie organizmów żywych lub śmierć na skutek oddziaływań (interakcji) fizykochemicznych. mogą powodować szkody poprzez niszczenie struktur biologicznych i/lub zaburzenie funkcji organizmu.

12 Substancje niezgodne Są to substancje, których wzajemny kontakt stwarza zagrożenie w pracy laboratoryjnej, gdyż może zajść pomiędzy nimi reakcja chemiczna, o gwałtownym przebiegu. Reakcja pomiędzy substancjami niezgodnymi może mieć miejsce w warunkach otoczenia, gdy temperatura i/lub ciśnienie ulegnie zmianie lub gdy ulegnie zmianie prężność par substancji.

13 Substancje niezgodne Efektem reakcji pomiędzy substancjami niezgodnymi może być: samozapłon (kontakt substancji chemicznej z powietrzem), wytworzenie ciepła (kontakt z wilgocią), wytworzenie toksycznych gazów, rozkład związku, utworzenie nowych związków bardziej niebezpiecznych, zapłon innych materiałów lub wybuch.

14 Sposoby informowania o zagrożeniach chemicznych
Standardowe etykiety związków symbole (piktogramy) Informacja o zagrożeniach, zwroty R Informacja o koniecznych środkach bezpieczeństwa - zwroty S Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (ang. MSDS)


Pobierz ppt "Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest"

Podobne prezentacje


Reklamy Google