Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Bezpieczeństwo chemiczne w szkołach. Oświetlenie stanowisk pracy uczniów. IWONA GOŚKA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

2 substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych;
Substancjami i preparatami niebezpiecznymi są: substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych; substancje i preparaty o właściwościach utleniających; substancje i preparaty skrajnie łatwo palne; substancje i preparaty wysoce łatwo palne; substancje i preparaty łatwo palne; substancje i preparaty bardzo toksyczne; substancje i preparaty toksyczne;

3 substancje i preparaty szkodliwe;
substancje i preparaty żrące; substancje i preparaty drażniące; substancje i preparaty uczulające; substancje i preparaty rakotwórcze; substancje i preparaty mutagenne; substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość; substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska

4 Wzory piktogramów

5 Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy najważniejsze obowiązki Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych (będących pracodawcami) dotyczą: stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację; posiadania aktualnego spisu stosowanych/ posiadanych produktów chemicznych oraz kart charakterystyk;

6 Pozostałe obowiązki pracodawców dotyczą:
przechowywania produktów chemicznych w opakowaniach zabezpieczających przed szkodliwym działaniem, pożarem i wybuchem; wyposażenia pracowników zatrudnionych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi w środki ochrony indywidualnej.

7 Karta charakterystyki stanowi narzędzie służące do przekazywania dalszym użytkownikom właściwych informacji dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowanych substancji i preparatów. Karta charakterystyki jest przygotowywana przez kompetentną osobę, która uwzględnia potrzeby ogółu użytkowników i umożliwia im podjęcie w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

8 Osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki. Osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny, który może stworzyć zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstaniu zagrożenia.

9 Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego powinno zawierać: nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, nazwy określonych substancji zawartych w preparacie, dane identyfikacyjne wprowadzającego do obrotu daną substancję/ preparat oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze.

10 Oświetlenie stanowisk pracy

11 W pomieszczeniach należy zapewnić oświetlenie dzienne dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności spełniające wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

12 Wymagania oświetleniowe wynikają z 3 podstawowych potrzeb:
wygody widzenia, przy której pracownicy mają dobre samopoczucie; wpływa to również pośrednio na wzrost wydajności pracy; wydolności wzrokowej, przy której pracownicy są w stanie wykonywać zadania wzrokowe, nawet w trudnych warunkach i w wydłużonym czasie; bezpieczeństwa

13 Natężenie oświetlenia i jego rozkład w polu zadania i w jego otoczeniu mają duży wpływ na to, jak szybko bezpiecznie i komfortowo pracownik spostrzega i wykonuje zadanie wzrokowe.

14 Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie
Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych obowiązują następujące wymagania oświetleniowe: sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie, pokój zabaw lx, pracownie informatyczne lx; pokoje zajęć muzycznych – 300 lx; pracownie rysunku technicznego- 750 lx; strefy komunikacji, korytarze – 100 lx; schody – 150 lx

15 Wymagania dotyczące wybranych stanowisk pracy:
stanowiska przy tablicach i stołach demonstracyjnych – 500 lx; stanowiska przy biurkach nauczycieli i pracowników administracji- 500 lx; stanowiska do czytania w bibliotekach i czytelniach – 500 lx

16 Materiały źródłowe: Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U j.t.) Kodeks Pracy. Rozporządzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Dz.U.UE.L z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.) . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69).

17 Dziękuje Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google