Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE PODSTAWOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE PODSTAWOWE"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE PODSTAWOWE
Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy PODSTAWOWE PRZEPISY 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 12 września 2002 r. Nr 147, poz. 1229, tekst jednolity) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)

2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
INFORMACJE PODSTAWOWE Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego Art. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej prowadzenie działań ratowniczych.

3 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY BUDYNKU
INFORMACJE PODSTAWOWE Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY BUDYNKU Obowiązki właściciela, zarządcy budynku Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowiązany jest w szczególności: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

4 PLAN EWAKUACJI W IMP (1) INFORMACJE PODSTAWOWE
Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy PLAN EWAKUACJI W IMP (1)

5 PLAN EWAKUACJI W IMP (2) INFORMACJE PODSTAWOWE
Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy PLAN EWAKUACJI W IMP (2)

6 PLAN EWAKUACJI W IMP (3) INFORMACJE PODSTAWOWE
Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy PLAN EWAKUACJI W IMP (3)

7 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
INFORMACJE PODSTAWOWE Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE Bezpieczeństwo pożarowe to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzone działania zapobiegawcze przed pożarem. Prace niebezpieczne pożarowo to prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.

8 MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE POŻAROWO
INFORMACJE PODSTAWOWE Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE POŻAROWO Materiały niebezpieczne pożarowo to: gazy palne (np. acetylen, metan, butan, propan), ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne (np. sód, potas), materiały zapalające sie samorzutnie na powietrzu (np. potas), materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, materiały mające skłonności do samozapalenia

9 URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE
INFORMACJE PODSTAWOWE Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE Urządzenia przeciwpożarowe to: urządzenia do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach (stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające), urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe.

10 ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH
INFORMACJE PODSTAWOWE Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH Zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację. Urządzenie do usuwania dymów i gazów pożarowych to urządzenie montowane w górnych częściach klatek schodowych i pomieszczeń, uruchamiane w przypadku nagromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej. Urządzenia przeciwpaniczne to specjalne urządzenia instalowane na drzwiach ewakuacyjnych, umożliwiające łatwe i pewne otwarcie drzwi od wewnątrz pomieszczenia bez względu na blokady i zamki, uniemożliwiające otwarcie tych drzwi od zewnątrz.

11 STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
INFORMACJE PODSTAWOWE Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon Ulegają gwałtownemu spalaniu w połączonemu ze wzrostem ciśnienia pow. 5 kPa. Strefa zagrożenia wybuchem to przestrzeń, w której może wystąpić mieszanina substancji palnych z powietrzem o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

12 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
INFORMACJE PODSTAWOWE Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera: warunki ochrony przeciwpożarowej, sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi, sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.


Pobierz ppt "INFORMACJE PODSTAWOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google