Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w użytkowaniu zawodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w użytkowaniu zawodowym"— Zapis prezentacji:

1 w użytkowaniu zawodowym
Środki chemiczne w użytkowaniu zawodowym

2 środki chemiczne / chemikalia
Substancje i preparaty chemiczne (Ustawa o substancjach ...) Inne

3 Substancje chemiczne pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego Preparaty to mieszaniny substancji chemicznych sporządzone wg...

4 Wykluczenia z Ustawy o substancjach chemicznych
źródła promieniotwórcze (Prawo atomowe) odpady (Ustawa o odpadach) leki (Prawo farmaceutyczne) środki spożywcze (Ustawa o żywności ...)

5 Wykluczenia z Ustawy o substancjach chemicznych
pasze (Ustawa o środkach żywienia zwierząt ....) środki ochrony roślin (Ustawa o ochronie roślin uprawnych...) kosmetyki (przepisy o środkach kosmetycznych)

6 Wykluczenia z Ustawy o substancjach chemicznych
środki odurzające i substancje psychotropowe (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) amunicja (Ustawa o broni i amunicji) nawozy (Ustawa o nawozach ...)

7 Substancje i preparaty chemiczne
Substancje istniejące EINECS Substancje nowe

8 Substancje i preparaty chemiczne
Ocena zagrożenia własności fizykochemiczne, działanie na zdrowie, oddziaływanie na środowisko Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne

9 Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych
Rozporządzenia: klasyfikacja substancji niebezpiecznych karty charakterystyki... opakowanie i oznakowanie... oznakowanie rurociągów, zbiorników

10 A. Substancje stwarzające zagrożenie ze względu na własności fizykochemiczne
o właściwościach wybuchowych, o właściwościach utleniających, skrajnie łatwopalne, wysoce łatwopalne, łatwopalne,

11 Rozp. w/s. klasyfikacji substancji niebezpiecznych
substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych: ciała stałe, ciecze i materiały, które w wyniku reakcji egzotermicznej gwałtownie wydzielają gazy, lub - w określonych warunkach badania -detonują, ulegają szybkiej deflagracji, lub wybuchają podczas podgrzewania w częściowo zamkniętej przestrzeni;

12 R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

13 Rozp. w/s. klasyfikacji substancji niebezpiecznych
c) substancje skrajnie łatwo palne: substancje w stanie ciekłym o wyjątkowo niskiej temperaturze zapłonu i wyjątkowo niskiej temperaturze wrzenia oraz substancje w stanie gazowym, które w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury palą się w kontakcie z powietrzem;

14 R12 Produkt skrajnie łatwo palny. Substancje ciekłe o temperaturze zapłonu pon.0 °C oraz temperaturze wrzenia niższej lub równej 35 °C. Substancje w postaci gazu, palne w kontakcie z powietrzem przy ciśnieniu atmosferycznym i w temperaturze otoczenia.

15 R10 Produkt łatwo palny. Substancje i preparaty w stanie ciekłym, o temperaturze zapłonu od 21 °C do 55 °C.Preparatów o temperaturze zapłonu równej lub wyższej niż 21 °Ci niższej lub równej 55 °C nie klasyfikuje się jako łatwo palnych, jeżeli nie mogą podtrzymać palenia oraz jeżeli nie stwarzają zagrożenia dla ich użytkowników i dla innych osób.

16 Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne
B. Substancje szkodliwe dla zdrowia bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające na rozrodczość,

17 Substancje i preparaty niebezpieczne
C. Substancje i preparaty o własnościach ekotoksycznych Substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska

18 Substancje i preparaty niebezpieczne
Opakowanie: bezpieczeństwo transportu, bezpieczeństwo użytkownika (przechowywanie, wielokrotne otwieranie i zamykanie,...) zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci

19 Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej
nazwa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację substancji; nazwy substancji niebezpiecznych w preparacie odpowiednie znaki ostrzegawcze i napisy,

20 Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej
informacje o postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, dane osoby wprowadzającej substancję do obrotu (wypukły piktogram)

21 Znaki ostrzegawcze i określenia
Oznakowanie SPN Znaki ostrzegawcze i określenia I pole - własności fizykochemiczne E: Produkt wybuchowy F+: Produkt skrajnie łatwopalny F: Produkt łatwopalny O: Produkt utleniający

22 Znaki ostrzegawcze i określenia
Oznakowanie SPN Znaki ostrzegawcze i określenia II pole - zagrożenia dla zdrowia T+ Produkt bardzo toksyczny T Produkt toksyczny Xn - Produkt szkodliwy Xi - Produkt drażniący C - Produkt żrący

23 Znaki ostrzegawcze i określenia
Oznakowanie SPN Znaki ostrzegawcze i określenia III pole - zagrożenia dla środowiska N – Produkt niebezpieczny dla środowiska

24 Substancje rakotwórcze
Kategoria 1 - o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka Kategoria 2 - Substancje, które rozpatruje się jako rakotwórcze dla człowieka T - Produkt toksyczny R45 - może powodować raka lub R49 - może powodować raka (poprzez...) drogą oddechową

25 Substancje rakotwórcze
Kategoria 3 -Substancje o możliwym działaniu rakotwórczym na człowieka. Xn - Produkt szkodliwy R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego

26 Stężenie substancji, które uwzględnia się w celu klasyfikacji preparatu
(bardzo) toksyczne, rakotwórcze kat. 1 lub 2 itp..: 0,1 % wag. szkodliwe, drażniące, żrące, itp.: 1 % wag. niebezpieczne dla środowiska: 1 % (ex dla warstwy ozonowej: 0,1 %)

27 Znaki ostrzegawcze i napisy na etykiecie substancji niebezpiecznej:
Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej S3 Przechowywać w chłodnym miejscu. S47 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C. S14 Nie przechowywać razem z (materiałami określonymi przez producenta). S15 Przechowywać z dala od źródeł ciepła. S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

28 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
1. Identyfikacja substancji chemicznej: nazwa, nr CAS itp. 2. Skład / informacja o składnikach stwarzających zagrożenie dla zdrowia... 3. Identyfikacja zagrożeń: - skutki niewłaściwego obchodzenia się - objawy zatrucia.

29 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
4. Pierwsza pomoc. 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska. 7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie. 8. Kontrola narażenia: - wartości stężeń dopuszczalnych; - zalecane środki ochrony indywidualnej

30 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
9. Właściwości fizykochemiczne (Tw, Tz, DGW - GGW,.....) 10. Stabilność i reaktywność: - niebezpieczne reakcje, - warunki, których należy unikać, - niebezpieczne produkty rozkładu. 11. Informacje toksykologiczne: skutki toksycznego działania substancji, DL, CL i in. 12.Informacje ekologiczne: wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalne stężenia. 13.Postępowanie z odpadami (tu: odesłanie do systemu utylizacji w zakładzie).

31 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
14. Informacje o transporcie – nr ADR, który determinuje sposób transportu substancji. 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych – sposób klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji. 16. Inne informacje istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz dla ochrony środowiska.

32 w działalności zawodowej substancji niebezpiecznych bez posiadania
Niedopuszczalne jest stosowanie w działalności zawodowej substancji niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

33 (Ustawa o substancjach chemicznych...) Osoba stosująca
substancję niebezpieczną ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki.

34 (Ustawa o substancjach chemicznych...) Osoba stosująca substancje
niebezpieczne, która wie, na podstawie informacji..., że mogą one stworzyć zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska, ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstaniu zagrożenia.

35 Ograniczenia obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych
ścisła ewidencja rozchodu zabezpieczenie przed dostępem dla osób niepowołanych

36 Ograniczenia obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych
substancje bardzo toksyczne T+ metanol (T), preparaty zawierające pow. 3 % metanolu; substancje żrące C oznakowane R 35 - wywołuje poważne oparzenia

37 Ograniczenia obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych
Przykłady żrących C R 35: kwas azotowy pow. 20 % kwas siarkowy pow. 15 % kwas solny pow. 5 % KOH, NaOH pow. 5 %

38 Rozp. w/s. sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami łatwopalnymi lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze


Pobierz ppt "w użytkowaniu zawodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google