Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich 27 marca 2009 r. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich 27 marca 2009 r. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich 27 marca 2009 r. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

2

3 Współpraca Powiatu Skarżyskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzona była w oparciu o poniższe dokumenty: 1.Uchwałę Nr 133/XX/2008 z dn. 18 marca 2007 r. Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 2.Ustawę z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

4 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012. Dnia 21 marca 2008 r. Program został opublikowany na stronie internetowej BIP, a w dniu 30 maja 2008 r. umieszczony na nowej stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego.

5 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 WYKAZ WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2008 r. Lp.Sfera zadań publicznych Nazwa Wydziału/Jednostki Organizacyjnej 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Biuro Rady Powiatu 2.Ochrona i promocja zdrowia Wydział Zdrowia ZOZ 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

6 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 WYKAZ WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2008 r. Lp.Sfera zadań publicznych Nazwa Wydziału/Jednostki Organizacyjnej 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Wydział rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich PUP 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

7 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Realizacja Programu 1.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Współpraca z organizacjami kombatanckimi z terenu Powiatu polegała głównie na wspólnym planowaniu i organizowaniu imprez o charakterze patriotycznym. 2.Ochrona i promocja zdrowia: ZOZ w Skarżysku – Kam. w roku 2008 kontynuował współpracę z grupą Fundacji Telekomunikacji Polskiej biorąc udział w akcjach Telefon do mamy. Ponadto od 2007 r. dzięki uczestnictwu w akcji Internetowy uśmiech oddział dysponuje pracownią komputerową z 4 stanowiskami dostępu do internetu dla dzieci i rodziców. Realizacja Programu 1.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Współpraca z organizacjami kombatanckimi z terenu Powiatu polegała głównie na wspólnym planowaniu i organizowaniu imprez o charakterze patriotycznym. 2.Ochrona i promocja zdrowia: ZOZ w Skarżysku – Kam. w roku 2008 kontynuował współpracę z grupą Fundacji Telekomunikacji Polskiej biorąc udział w akcjach Telefon do mamy. Ponadto od 2007 r. dzięki uczestnictwu w akcji Internetowy uśmiech oddział dysponuje pracownią komputerową z 4 stanowiskami dostępu do internetu dla dzieci i rodziców.

8 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Realizacja Programu 3.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Zadania w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2008 korzystając ze środków PFRON na dofinansowanie współpracy i działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechnienia kultury fizycznej przeznaczono kwotę 25 000 zł. Dofinansowaniem objęto wszystkie złożone w terminie wnioski (8 wniosków). Dotację na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymały: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Skarżysku – Kam. Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe w Skarżysku – Kam. Realizacja Programu 3.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Zadania w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2008 korzystając ze środków PFRON na dofinansowanie współpracy i działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechnienia kultury fizycznej przeznaczono kwotę 25 000 zł. Dofinansowaniem objęto wszystkie złożone w terminie wnioski (8 wniosków). Dotację na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymały: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Skarżysku – Kam. Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe w Skarżysku – Kam.

9 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych cd: Dotację na realizację zadań z zakresu sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymały: Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Skarżysku – Kam. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Klub Amazonek przy Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Powiatowego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Zespole Placówek specjalnych Olimpiady Specjalne Polski Oddział Regionalny Świętokrzyskie z siedzibą w Skarżysku – Kam. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych cd: Dotację na realizację zadań z zakresu sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymały: Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Skarżysku – Kam. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Klub Amazonek przy Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Powiatowego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Zespole Placówek specjalnych Olimpiady Specjalne Polski Oddział Regionalny Świętokrzyskie z siedzibą w Skarżysku – Kam.

10 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – cd. Dnia 11 stycznia 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło umowę partnerską z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W ramach nawiązanego partnerstwa współpracowano przy realizacji następujących zadań: Doświadczeni Inaczej – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i staże zawodowe Nowe Horyzonty – integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Starostwo Powiatowe wykonało w związku z tym poniższe zadania: współpraca z PKPS przy rekrutacji beneficjentów współdziałanie w zakresie promocji projektu współrealizacja wsparcia psychologicznego udział w upowszechnianiu rezultatów projektu

11 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Realizacja Programu – cd. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w roku 2008 na podstawie umowy partnerskiej zawartej 13 grudnia 2007 r. współpracował ze Stowarzyszeniem Arka Noego przy realizacji zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków – realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii na terenie Powiatu Skarżyskiego.

12 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Realizacja Programu – cd. 4.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami: Realizacja Programu – cd. 4.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami: Program w tym zakresie realizowano w sposób następujący: Program w tym zakresie realizowano w sposób następujący: prowadzono aktualizację mapy aktywności organizacji pozarządowych. W 2008 r. 4 nowe organizacje pozarządowe zadeklarowały chęć współpracy z Powiatem Skarżyskim. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2008 r. z Powiatem Skarżyskim współpracowało już 25 organizacji. prowadzono aktualizację mapy aktywności organizacji pozarządowych. W 2008 r. 4 nowe organizacje pozarządowe zadeklarowały chęć współpracy z Powiatem Skarżyskim. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2008 r. z Powiatem Skarżyskim współpracowało już 25 organizacji. organizacje pożytku publicznego miały możliwość korzystania z pomocy merytorycznej i doradczej przy ubieganiu się o środki finansowe na realizację zadań statutowych organizacje pożytku publicznego miały możliwość korzystania z pomocy merytorycznej i doradczej przy ubieganiu się o środki finansowe na realizację zadań statutowych.

13 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - cd. prowadzono akcję informacyjną o ogłaszanych naborach wniosków z wykorzystaniem poczty mailowej (8 wiadomości), poczty tradycyjnej, w formie komunikatów umieszczanych na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym (24 komunikaty o ogłoszonych konkursach), a także w zakładce Współpraca z NGO na stronie internetowej naszego urzędu (48 informacji) umożliwiono przedstawicielom organizacji pozarządowych udział w spotkaniu informacyjnym PO KL w Województwie Świętokrzyskim – możliwe obszary wsparcia w ramach aktualnie ogłaszanych konkursów, które prowadzili przedstawiciele ŚBRR rekomendowano 3 organizacje do X Edycji Konkursu Pro Publico Bono

14 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami cd: zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji społecznych w czasie opracowywania Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 wraz z wynikającym z niej WPI na lata 2009-2013 na bieżąco prowadzono działania informacyjne o ważnych wydarzeniach z życia Powiatu oraz zapraszano przedstawicieli organizacji do udziału w Sesjach Rady Powiatu. Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty partnerskie z następującymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: 1.Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Chcieć znaczy móc – projekt w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Integracja – Edukacja – Praca 2.Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – projekt w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Integracja + Aktywizacja = Równe szanse na rynku pracy

15 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 01 2 Realizacja Programu – cd. 5.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: We współpracy z organizacjami pożytku publicznego realizowano Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych, Kulturalnych i Turystycznych. Ogółem odbyło się 34 imprezy zorganizowane przez 20 organizacji. Ponadto prowadzono współpracę z organizacjami w ramach realizacji Kalendarza Imprez powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. 6.Ochrona dziedzictwa przyrodniczego: W roku 2008 kontynuowano przygotowania i zbierano materiały do realizacji II części programu edukacyjnego Piękne, rzadkie i chronione. Przedsięwzięcie, które będzie prowadzone również w bieżącym roku przewiduje m.in. Sesję popularno – naukową wraz z publikacją informacji przygotowanych przez międzyszkolny zespół nauczycieli, uczniów i innych osób. 7.Nauka, edukacja, oświata i wychowanie: Przekazano do szkół regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Daj Szansę.

16 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Pozytywne aspekty współpracy z organizacjami pożytku publicznego: 1.podejmowane działania były efektywne i przyczyniły się miedzy innymi do pogłębienia wzajemnej relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Powiatem Skarżyskim 2.podejmowane działania przyczyniły się do wzrostu aktywności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przy pozyskiwaniu źródeł finansowania.

17 Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich 27 marca 2009 r. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google