Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi PRIORYTET 3 ZPORR Rozwój lokalny Działanie 3.1: Obszary wiejskie;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi PRIORYTET 3 ZPORR Rozwój lokalny Działanie 3.1: Obszary wiejskie;"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi PRIORYTET 3 ZPORR Rozwój lokalny Działanie 3.1: Obszary wiejskie; Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji; Działanie 3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe; 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Działanie 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa; Działanie 3.5: Lokalna infrastruktura społeczna 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

2 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Na jakie wsparcie można liczyć ? PRIORYTET 3 Refundacja części wydatków kwalifikowanych; Dla JST max. refundacja do 75% wydatków kwalifikowanych; Dla projektów generujących znaczący dochód max refundacja do 50%; Współfinansowanie krajowe zapewnia: beneficjent ; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; MK, MZ w zakresie ich kompetencji.

3 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Rola i zadania Beneficjenta Końcowego Beneficjent odpowiada za: realizację projektu i jego zakończenie w terminie zorganizowanie przetargu oraz zawarcie umowy z wykonawcą projektu monitorowanie i raportowanie wdrażania projektu archiwizowanie dokumentacji z realizacji projektu

4 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Rola i zadania Beneficjenta Końcowego c.d. Jest stroną umowy o przyznaniu dofinansowania, podpisywanej z Instytucją Pośredniczącą (Wojewodą) Sporządza wnioski o płatność (refundacja wydatków) Sporządza raporty monitoringowe

5 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Umowa dofinansowania Zawarcie umowy finansowej pomiędzy Wojewodą a Beneficjentem Końcowym oznacza formalne przyjęcie projektu do realizacji Umowa określa zobowiązanie Wojewody do dofinansowania realizacji projektu, pod warunkiem, że beneficjent końcowy zrealizuje projekt w określonym terminie i zakresie, udokumentuje poniesione koszty i dotrzyma zobowiązań wynikających z zasad udzielania pomocy z EFRR Zawarta z Wojewodą umowa finansowa może zostać zmodyfikowana na wniosek Beneficjenta końcowego.

6 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Umowa dofinansowania c.d. Do momentu podpisania aneksu do umowy nie wolno dokonać zmiany w sposobie realizacji projektu. Umowy o dofinansowanie projektów będą zawierane nie później niż do końca 2006r lub do chwili wyczerpania środków finansowych Płatności dokonywane będą stosownie do harmonogramu przewidzianego dla danego projektu i nie później niż do 30 czerwca 2008r ( zasada n + 2 )

7 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Umowa dofinansowania c.d. Wydatki poniesione przed datą zawarcia umowy mogą być uznane jako koszty kwalifikowalne, pod warunkiem poniesienia tych kosztów po 1 stycznia 2004r i w trybie zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent Końcowy ma obowiązek przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013r

8 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Podstawowym warunkiem przekazania refundacji wydatków kwalifikowalnych, dokonanych przez Beneficjenta końcowego w związku z realizacją projektu jest dostarczenie przez Beneficjenta końcowego prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych wraz z: kopiami faktur lub innych dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, kopiami wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dokumentami potwierdzającymi odbiór/wykonanie prac lub dostaw Procedura refundacji wydatków

9 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Wniosek płatniczy- raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem

10 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Współfinansowanie z krajowych środków publicznych PRIOTYTET 3: Rozwój lokalny Działania: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 EFRR: - 75% kwalifikujących się wydatków publicznych ( 50% w przypadku projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto) Dofinansowanie z budżetu państwa: - Minister Gospodarki i Pracy – 10% – Minister Kultury, Minister Zdrowia – zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej Budżet jednostek samorządu terytorialnego

11 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi WSPÓŁFINANSOWANIE W przypadku, gdy właściwym dysponentem części budżetowej zapewniającym współfinansowanie jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, środki na współfinansowanie pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazywane są przez Ministra Finansów na wniosek MGiP. Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu I i III ( poza działaniem 3.4), które zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR mogą się ubiegać o współfinansowanie z budżetu państwa, z wnioskiem o współfinansowanie występuje Beneficjent Końcowy

12 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi WSPÓŁFINANSOWANIE Wniosek o współfinansowanie składany jest do Instytucji Zarządzającej ZPORR za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej (Urząd Wojewódzki), która go weryfikuje zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem płatności. Wniosek podpisuje Wojewoda, jako właściwy dysponent części budżetowej.

13 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Ocena formalna wniosków aplikacyjnych 21 dni roboczych Ocena techniczna i merytoryczna wniosków 30 dni roboczych (40 dni roboczych w przypadku skomplikowanych projektów wymagających dodatkowych ekspertyz) Rekomendacja wyboru projektów 14 dni roboczych Decyzja o wyborze projektów 8 dni roboczych Przekazanie uchwały do Urzędu Wojewódzkiego 5 dni roboczych Przygotowanie i podpisanie umowy z Beneficjentem 30 dni roboczych Weryfikacja i potwierdzanie płatności 30 dni roboczych Przekazanie środków na rachunek Beneficjenta wg umowy (Urząd Marszałkowski) (Panel Ekspertów) (Regionalny Komitet Sterujący) (Zarząd Województwa) (Urząd Wojewódzki)

14 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Umowa o dofinansowanie Projektu – zasady płatności na rzecz Beneficjentów

15 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Priorytet 3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Współfinansowanie z budżetu państwa Dofinansowanie w ramach Projektu

16 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności EFRR Forma płatności – refundacja wydatków Rodzaje płatności : okresowa końcowa Podstawa płatności – Wniosek Beneficjenta o płatność Refundacja w wysokości % udziału w wydatkach kwalifikowanych Współfinansowanie z budżetu Forma płatności – refundacja wydatków Podstawa płatności – Wniosek Beneficjenta o płatność Refundacja w wysokości % udziału w wydatkach kwalifikowanych Charakterystyka Płatności

17 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności EFRR Terminy płatności Okresowa – do 2 miesięcy od dnia złożenia Wniosku o płatność Końcowa – 5% całkowitej wartości projektu po spełnieniu określonych w umowie warunków Instytucja przekazująca środki – Instytucja Pośrednicząca (Urząd Wojewódzki) Współfinansowanie z budżetu Rozliczanie wykorzystania środków – kwartalne sprawozdanie z wykorzystania wg wzoru Zał. 3b Procedury…, przekazywane w terminie 10 dni roboczych po kwartale Instytucja przekazująca środki – Instytucja Pośrednicząca (Urząd Wojewódzki) Charakterystyka Płatności - cd.

18 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Poświadczenie przez Instytucje Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność Akceptacja przez Instytucje Pośredniczącą sprawozdania końcowego z realizacji Projektu Przeprowadzenie przez Instytucje Pośredniczącą kontroli na miejscu realizacji projektu Potwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięciu nieprawidłowości Warunki dokonania płatności końcowej dla Projektu

19 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Złożenie przez Beneficjenta Wniosku o płatność Spełnienie przez Wniosek.. następujących wymogów formalnych: dostarczenie wniosku w formie elektronicznej i papierowej; zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową ; sporządzenie wniosku na prawidłowym formularzu i w przewidzianym terminie; Warunki otrzymania środków z EFRR

20 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Spełnienie przez Wniosek.. następujących wymogów formalnych: prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza; podpisanie wniosku przez osoby do tego upoważnione; prawidłowe zestawienie kwot we wniosku bez błędów rachunkowych; kompletność wniosku – załączone wszystkie wymagane dokumenty w formie załączników Warunki otrzymania środków z EFRR

21 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Termin składania -nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu Forma wniosku – pisemna i na nośniku elektronicznym Składanie Wniosku o Płatność

22 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem*; Kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac, poświadczone za zgodność z oryginałem*; * potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta ( podpisująca umowę dofinansowania projektu) Wymagane Załączniki do Wniosku o płatność

23 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wymagane Załączniki do Wniosku o płatność Kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania, potwierdzone za zgodność z oryginałem* – dotyczy zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane; Kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego wniosek dotyczy, oznaczone data i potwierdzone za zgodność z oryginałem*; *potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta ( podpisująca umowę dofinansowania projektu)

24 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Kwalifikowalność wydatków: Fakt, że dany typ projektu kwalifikuje się do wsparcia przez EFRR nie oznacza, że wszystkie wydatki, które zostaną poniesione podczas jego realizacji mogą zostać zakwalifikowane do refundacji. Od projektodawców wymagane będzie, aby w ramach swojego projektu określili zarówno koszty kwalifikujące się do wsparcia jak i koszty niekwalifikujące się Umowa realizacji projektu będzie stanowić wiążące potwierdzenie wysokości planowanych wydatków kwalifikowalnych, które zostaną zrefundowane Beneficjentowi.

25 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach projektu realizowanego z udziałem Funduszu spełnia warunki szczegółowe określone w Rozporządzeniu Komisji nr 448/2004. Należy pamiętać, że tylko wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane mogą zostać uznane za koszt kwalifikujący się do refundacji.

26 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Ogólne warunki kwalifikacji wydatków Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach projektu realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; jest niezbędny dla realizacji projektu; jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania; jest spójny z obowiązującymi przepisami.

27 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Początek okresu kwalifikowalności wydatków: Dla projektów, które ze względu na wartość nie podlegają procedurze zamówień publicznych początek okresu kwalifikowalności wydatków liczy się od 01.01.2004. Dla projektów podlegających pod przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych okres kwalifikowalności wydatków liczy się od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. 02.03.2004.

28 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Koniec okresu kwalifikowalności: Dla projektodawcy obowiązującym najpóźniejszym terminem złożenia ostatniego wniosku o płatność w projekcie, czyli wniosku o płatność salda końcowego, jest dzień wyznaczony w umowie dofinansowania projektu. Termin ten nie powinien przekroczyć najpóźniejszego dnia roku 2008, który umożliwia przeprowadzenie stosownych kontroli przez Instytucję Zarządzającą, a także zatwierdzenie wydatków przez Instytucję Płatniczą, czyli dnia 30 czerwca 2008 r., lecz w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać poczynione ustępstwa na rzecz poszczególnych instytucji uczestniczących we wdrażaniu i zarządzaniu pomocą.

29 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Koniec okresu kwalifikowalności: Dla projektodawcy obowiązującym najpóźniejszym terminem złożenia ostatniego wniosku o płatność w projekcie, czyli wniosku o płatność salda końcowego, jest dzień wyznaczony w umowie dofinansowania projektu. Termin ten nie powinien przekroczyć najpóźniejszego dnia roku 2008, który umożliwia przeprowadzenie stosownych kontroli przez Instytucję Zarządzającą, a także zatwierdzenie wydatków przez Instytucję Płatniczą, czyli dnia 30 czerwca 2008 r., lecz w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać poczynione ustępstwa na rzecz poszczególnych instytucji uczestniczących we wdrażaniu i zarządzaniu pomocą.

30 Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi PRIORYTET 3 ZPORR Rozwój lokalny Działanie 3.1: Obszary wiejskie;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google