Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Instytucja Zarządzająca PO KL 18 listopada 2011 r. Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Instytucja Zarządzająca PO KL 18 listopada 2011 r. Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca PO KL 18 listopada 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

2 Kontekst wprowadzenia instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL
Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności (SEC(2020) 1348, listopad 2010 r.: konieczność rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności po 2013 r. ograniczenia wsparcia w postaci dotacji tylko do szczególnie uzasadnionych przypadków (osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

3 Kontekst wprowadzenia zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL
Występowanie luki kapitałowej wśród osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (problem z dostępem do kapitału, brak udokumentowanej historii kredytowej) Zwiększenie efektywności udzielanego wsparcia (konieczność uwzględnienia spłaty zaciągniętego kredytu) Przetestowania nowych rozwiązań inżynierii finansowej przed ich wprowadzeniem na szerszą skalę w ramach nowej perspektywy programowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

4 System wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL
Działanie 6.2 PO KL – dodatkowy typ projektu obejmujący wsparcie w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek skierowanych do: osób fizycznych (pracujących i pozostających bez zatrudnienia), w tym do pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni (wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej) Alokacja na instrumenty inżynierii finansowej – ok. 41 mln euro Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

5 System wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL
Realizacja wsparcia w trybie konkursowym: Fundusz jako beneficjent w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. (ZPPR) – podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z IP/IP2 Zakres umowy o dofinansowanie powinien obejmować: zasady wnoszenia wkładu do instrumentu inżynierii finansowej przez PO przepisy dotyczące ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji Przepisy dotyczące bieżącego monitorowania realizacji inwestycji przepisy dotyczące wykorzystania odsetek i innych zysków osiągniętych dzięki środkom przekazanym z PO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

6 System wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL
Obowiązki IP/IP2: zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na nabór wniosków wybór posredników finansowych oraz zawarcie umowy o dofinansowanie projektu, określającej m.in. warunki przekazania środków finansowych na rzecz funduszu oraz szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach instrumentów inżynierii finansowej przekazywanie środków finansowych do pośredników finansowych (środki na pożyczki oraz na pokrycie kosztów zarządzania ponoszonych przez fundusz) opracowanie ramowego regulaminu przyznawania pożyczek, określającego zasady i kryteria oceny dokumentów i warunki przyznawania pożyczek monitorowanie realizacji zadań powierzonych pośrednikom finansowym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

7 System wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL
Obowiązki pośredników finansowych: rekrutacja uczestników projektu na podstawie zatwierdzonych kryteriów wyboru projektu zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych uczestników projektu oraz zapewnianie dostępu do niezbędnych szkoleń i doradztwa dokonanie oceny dokumentów aplikacyjnych, w tym biznesplanów, na podstawie regulaminu przyznawania pożyczek podlegającego zatwierdzeniu przez IP/IP2 zawieranie umów z uczestnikami projektu o przyznanie pożyczki określających zasady udzielania wsparcia, w tym wysokości udzielanych pożyczek, wysokości oprocentowania, zasady zwrotu, itp. monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków przyznanych uczestnikowi projektu wydawanie zaświadczeń w sprawie udzielonej pomocy de minimis Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

8 System wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL
Regulamin przyznawania pożyczek opracowany przez pośrednika finansowego powinien określać m.in. maksymalny okres na jaki udzielane są pożyczki, maksymalną kwotę pożyczki, maksymalną wysokość stopy procentowej, prawa i obowiązku podmiotów, którym udziela się pożyczek, sposób zabezpieczenia zwrotu pożyczek, sposób windykacji w przypadku niezwrócenia środków oraz nieosiągnięcia zakładanych rezultatów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

9 Pomoc publiczna w ramach instrumentów inżynierii finansowej
Pomoc udzielana na rzecz uczestnika projektu w formie preferencyjnie oprocentowanej pożyczki stanowi pomoc de minimis i udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

10 Planowane terminy konkursów w ramach Działania 6.2
Województwo Planowany termin konkursu (otw/zam) I kw. II kw. III kw. IV kw. 1. Dolnośląskie X (zam.) 2. Kujawsko-Pomorskie 3. Lubelskie X (otw.) 4. Lubuskie 5. Łódzkie 6. Małopolskie 7. Mazowieckie 8. Opolskie X. (zam.) 9. Podkarpackie 10. Podlaskie X. (otw.) 11. Pomorskie 12. Śląskie 13. Świętokrzyskie 14. Warmińsko-Mazurskie 15. Wielkopolskie 16. Zachodniopomorskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

11 Koszty kwalifikowalne
koszty na kapitał funduszu pożyczkowego przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek oraz na refundację kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym: koszty zarządzania funduszem nie mogą przekroczyć średniorocznie 4% kapitału wniesionego, pod warunkiem udzielenia pożyczek w wysokości otrzymanego kapitału koszty zarządzania pokrywane ze środków własnych i refundowane (po akceptacji IP) z przychodu uzyskanego na skutek gospodarowania wkładem funduszu w chwili zamknięcia projektu środki przekazane jako kapitał pożyczkowy muszą znaleźć odzwierciedlenie w kwocie pożyczek udzielonych na rzecz osób fizycznych koszty szkoleń i doradztwa - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

12 Płatności środki na kapitał pożyczkowy przekazywane w ramach jednej transzy po podpisaniu umowy, przy czym: konieczność wymuszenia w umowie efektywności działań pośredników finansowych, tak aby pożyczki zostały wypłacone do końca okresu realizacji projektu środki na finansowanie kosztów doradztwa i szkoleń przekazywane na podstawie harmonogramu płatności konieczność otwarcia dwóch odrębnych rachunków na wypłaty od IP/IP2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

13 Rozliczanie i monitoring
umowa obowiązuje beneficjenta: w okresie realizacji projektu (zakończenie realizacji projektu musi mieć miejsce przed końcem 2015 r.); w ograniczonym zakresie w okresie monitorowania projektu (okres liczony od momentu zakończenia realizacji projektu do czasu spłaty ostatniej pożyczki) wniosek o płatność składany kwartalnie z załącznikiem stanowiącym sprawozdanie z działalności funduszu pożyczkowego, zawierającym co najmniej: informacje na temat pożyczkobiorców, udzielonych pożyczek, spłaty pożyczek, postępowań windykacyjnych, etc. zestawienie zawierające rozliczenie kosztów zarządzania zatwierdzenie wniosku o płatność stanowi podstawę do wypłaty przez IZ zaliczki na koszty doradztwa i szkoleń oraz do refundacji przez pośrednika finansowego kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

14 Przychody w projekcie wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego w okresie realizacji projektu oraz w okresie monitorowania projektu (lokaty i inwestycje kapitałowe) w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe) powiększają kapitał funduszu pożyczkowego przychody wynikające z działalności szkoleniowo-doradczej podlegają zwrotowi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

15 Okres monitorowania projektu
Obowiązki pośrednika finansowego: monitorowanie spłat pożyczek, w tym podejmowanie działań windykacyjnych przeznaczanie wszystkich uzyskanych z inwestycji środków na powiększenie kapitału pożyczkowego przekazywanie sprawozdań dotyczących wyników działalności pożyczkowej (format i terminy składania sprawozdań zostaną uzgodnione przez strony umowy w formie aneksu do umowy) Prawa pośrednika finansowego: prawo do refundacji kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym na zasadach określonych w okresie realizacji projektu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

16 Strategia wyjścia na rok przed zakończeniem okresu monitorowania projektu przeprowadzone zostanie badanie efektywności funduszu pożyczkowego na podstawie kryteriów przedstawionych rok wcześniej w przypadku pozytywnej oceny – kontynuacja współpracy na warunkach nie gorszych niż określone w umowie w przypadku negatywnej oceny: możliwość przyjęcia do realizacji strategii naprawczej przedstawionej przez pośrednika określenie warunków wycofania wkładu z funduszu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

17 Departament Zarządzania EFS
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Pobierz ppt "Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Instytucja Zarządzająca PO KL 18 listopada 2011 r. Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google