Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami w Warszawie
Okrągły Stół Odpadowy

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANDARDÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE I DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH. Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią implementację standardów europejskich. Są one określone w aktach prawnych: ustawach wraz z aktami wykonawczymi, dokumentach planistycznych, szczególnie w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i zgodnymi z planem krajowym planami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Pierwszy Krajowy plan gospodarki odpadami przyjęty został uchwałą Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002r. (M.P. z 2003r. Nr 11, poz. 159). W dniu 29 grudnia 2006 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 223 w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946).

3 ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
Zasady postępowania z odpadami wskazuje art. 5 ustawy o odpadach ustalając gradację postępowania: zapobiegać powstawaniu odpadów, zapewniać odzysk odpadów, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu, unieszkodliwiać odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się odzyskać.

4 KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2010
KPGO jako cele główne przyjmuje m.in.: zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk nie spełniających standardów Unii Europejskiej, wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

5 OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawowe zadania i odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi polski system prawny przypisuje samorządom gminnym. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, jako obowiązkowe zadania własne gminy wskazuje: zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania.

6 ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINY
Do zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami należą przede wszystkim: opracowanie i uchwalenie planu gospodarki odpadami, uchwalenie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” stanowiącego akt prawa miejscowego reglamentacja administracyjna działalności przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami poprzez wydawanie stosownych zezwoleń, działania kontrolne wobec przedsiębiorców i mieszkańców, działania w zakresie edukacji ekologicznej dotyczące kwestii gospodarowania odpadami.

7 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2005-2011
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA został przyjęty Uchwałą Nr LXIII/1876/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2005 r. Jest ona zgodny z: Krajowym planem gospodarki Planem gospodarki odpadami w województwie mazowieckim na lata Polityką ekologiczną państwa na lata z uwzględnieniem perspektyw na lata i obejmuje zadania planu powiatowego i gminnego.

8 CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ODPADÓW
KOMUNALNYCH Zgodnie z ustawą o odpadach odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” Główne źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Warszawy gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury, tj.: handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo, i inne.

9 MONITORING ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY
MIEJSKIE LABORATORIUM CHEMICZNE przy Urzędzie m.st. Warszawy od 15 lat prowadzi badania monitoringowe stałych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury społecznej i gospodarczej w m.st. Warszawie. Analiza porównawcza wyników badań monitoringowych w latach wskazuje, że: następuje wzrost objętościowy wskaźnika nagromadzenia odpadów: ,26 m 3 /M/rok 2004 – 2,74 m 3 /M/rok wagowy wskaźnik nagromadzenia odpadów utrzymuje się na podobnym poziomie: ,8 kg /M/rok 2004 – 270,1 kg /M/rok zmniejsza się gęstość odpadów komunalnych: ,2 kg /m3 2004 – 101,6 kg /m3

10

11 PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE WARSZAWY DO ROKU 2020 [Mg]

12 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Funkcjonujący aktualnie system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta opiera się na: zbiórce odpadów niesegregowanych, zbiórce selektywnej surowców wtórnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale), zbiórce selektywnej odpadów wielkogabarytowych, zbiórce selektywnej odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (zbierane są leki w aptekach oraz zużyte baterie w placówkach oświatowych i w punktach handlowych), zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

13 Struktura gospodarki odpadami na terenie miasta Warszawy w 2005 r.

14 Wyniki selektywnej zbiórki w roku 2006 w oparciu o pojemniki rozstawione na terenie m.st. Warszawy
Papier – 1760 ton, Odpady szklane – 2862 tony, Tworzywa sztuczne – 1714 ton, Metale – 10 ton, Tekstylia – 2223 tony. Porównanie pierwszego kwartału roku 2006 i 2007 wskazuje na niemal 80% wzrost zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych.

15 INSTALACJE DO ODZYSKU/UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Radiowo” składowisko odpadów komunalnych „Łubna I” składowisko odpadów balastowych „Radiowo” Kompostowania odpadów zielonych przy ul. Marywilskiej Linia segregacji odpadów komunalnych suchych przy ul. Zawodzie (odpady pochodzące z selektywnej zbiórki ) oraz składowiska odpadów komunalnych na terenie województwa mazowieckiego.

16 Instalacje do odzysku odpadów komunalnych (stan aktualny)
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych jest zakładem wielofunkcyjnym, w którym realizowane są następujące procesy: segregacja odpadów z odzyskiem odpadów surowcowych, termiczne unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do wtórnego wykorzystania, kompostowanie frakcji organicznej, wytwarzanie energii elektrycznej, przetwarzanie odpadów wytworzonych. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych może przyjąć rocznie około 110 tysięcy ton odpadów komunalnych.

17 Instalacje do odzysku odpadów komunalnych (stan aktualny)
W Kompostowni RADIOWO odzyskowi poddawane są odpady zmieszane, po wstępnym usunięciu odpadów niebezpiecznych i odpadów wielkogabarytowych ( segregacja ręczna ) Zakład może przyjąć rocznie około 120 tysięcy ton odpadów komunalnych

18 Instalacje do odzysku odpadów komunalnych (stan aktualny)
Kompostownia odpadów zielonych przy ul. Marywilskiej 44 Przetwarzane jest ok. 10 tys. Mg/ rok odpadów zielonych na kompost.  Segregatorownia przy ul. Zawodzie 16 – doczyszczane są odpady zebrane selektywnie w zestawach – papier, szkło, tworzywa sztuczne, z 40 tys. Mg rocznie odpadów wysegregowaniu podlega 12 tys. Mg surowców wtórnych

19 Składowiska odpadów komunalnych (stan aktualny)
Składowanie odpadów jest niezbędnym elementem każdego systemu gospodarki odpadami bez względu na przyjęte rozwiązania technologiczne i organizacyjne, Na terenie Warszawy nie ma składowiska odpadów komunalnych jednakże z systemem gospodarowania odpadami trwale związane jest wysypisko ŁUBNA I będące w gestii Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. Wysypisko znajduje się w gminie Góra Kalwaria, około 40 km od Warszawy. Na wysypisko trafiło w 2005 r. ok.196 tys. Mg odpadów komunalnych. Pozostałe odpady składowane są na wysypiskach położonych na terenie województwa mazowieckiego i poza województwem.

20 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Dyrektywa Rady 1999/31/EC określa wymagania w zakresie deponowania na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wymagania te są określone również w KPGO 2010 i WPGO oraz w Planie gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy. Zgodnie z wymaganiami ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinna wynosić: w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku, w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku, w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.

21 POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ OGRANICZENIA ILOŚCI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PODLEGAJĄCYCH SKŁADOWANIU.

22 WYDAJNOŚĆ „MIEJSKICH” ZAKŁADÓW.
Relację pomiędzy wydajnością obecnie istniejących „miejskich” zakładów gospodarki odpadami a wymogami osiągnięcia poziomów przetworzenia odpadów biodegradowalnych.

23 POZIOMY ODZYSKU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

24 POZIOMY ODZYSKU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
Powyższy wykres obrazuje konieczność dokonania inwestycji gwarantujących w roku 2020 przetworzenie około ton odpadów ulegających biodegradacji, w sposób inny niż składowanie, np.: przetwarzanie biologiczne tlenowe lub beztlenowe, spalanie z odzyskiem energii. Spełnienie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji bez rozbudowy istniejących lub budowy nowych instalacji będzie możliwe jedynie do 2010 r.

25 PODJĘTE DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE
Miasto dąży do uszczelnienia źródła powstawania odpadów, poprzez: obowiązek podpisania umów na odbiór odpadów przez właścicieli nieruchomości, stworzenie bazy zawartych umów, kontrolę służb miejskich, wykonanie zastępcze. 2. Stworzono warunki dla segregacji odpadów u źródła - utworzenie systemu segregacji odpadów na każdej posesji 3. Określono warunki odbioru i transportu odpadów przez firmy posiadające zezwolenia: zmiana wszystkich zezwoleń, kontrola warunków nałożonych w zezwoleniach.

26 PODJĘTE DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE c.d.
Uchwały, które stanowią ramowy zakres dla przygotowywanego systemu. Oba te dokumenty wprowadzają zapisy sprzyjające selektywnej zbiórce odpadów. Po pierwsze wprowadzają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki przez właścicieli nieruchomości. Miasto podjęło już wszelkie możliwe działania administracyjne w zakresie gospodarki odpadami. uchwała „w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy”, uchwała „w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.”

27 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
W dniu 1 września 2006 r. weszły w życie dwie uchwały regulujące gospodarkę odpadami na terenie m.st. Warszawy Są to: uchwała „w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy”, uchwała „w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.” Oba te dokumenty wprowadzają zapisy sprzyjające selektywnej zbiórce odpadów.

28 Kogo obowiązuje regulamin?
Regulamin obowiązuje wszystkich, a w szczególności: właścicieli nieruchomości, w tym: przedsiębiorców, osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub gospodarskie wykonawców budów, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, organizatorów imprez o charakterze publicznym, spółdzielnie mieszkaniowe i administracje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy dostępny jest na stronie:

29 Obowiązki właścicieli nieruchomości
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać na terenie swojej posesji przynajmniej dwa pojemniki. Jeden na odpady zmieszane opróżniany z częstotliwością: Drugi na odpady surowcowe: odpady opakowaniowe z papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz odpady z papieru nieopakowaniowe, nie rzadziej niż 1 na 2 tygodnie z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż 1 na tydzień z budynków wielorodzinnych

30 Obowiązki właścicieli nieruchomości
Pozostałe rodzaje odpadów takie jak: roślinne, z remontów, wielkogabarytowe, niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. powinny być odbierane przez upoważnionego przedsiębiorcę w ramach odrębnego zlecenia w chwili ich wytworzenia.

31 Stan aktualny - wnioski
Rezultaty selektywnej zbiórki niezadowalające. Spełnienie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji bez rozbudowy istniejących lub budowy nowych instalacji będzie możliwe jedynie do 2010 r. Niezbędne jest podjęcie działań organizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które pozwolą na spełnienie wymagań polskiego prawa.

32 Ramowy schemat docelowego systemu
gospodarowania odpadami dla roku 2020

33 Co nam grozi jeżeli nic nie zrobimy ?
Kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Komisji Europejską po upływie okresów przejściowych, na Polskę mogą się wahać od 50÷250 tys.€ dziennie, można szacować, że w przypadku przeniesienia ich na samorządy, Warszawa musiałaby ponieść koszty od 2÷10 mln. euro rocznie. Przykładowo kary nałożone na Grecję przekraczały 40 tys. € dziennie, które to płatności zostały przeniesione na samorządy nie realizujące dyrektyw Unii Europejskiej m.in. Kretę.

34 Pytania Jak można zwiększyć efektywność selektywnej zbiórki na terenie m.st. Warszawy? Jak można spełnić wymogi w zakresie gospodarowania odpadami biodegradowalnymi? Jakie działania organizacyjno-inwestycyjne powinno podjąć miasto w zakresie gospodarki odpadami? Czy obecne regulacje prawne w zakresie własności odpadów pozwalają spełnić stawiane samorządowi wymagania?

35 Dziękuję za uwagę

36 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn , która weszła życie implementuje do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej Nakłada na wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny - producentów oraz importerów - obowiązek utworzenia systemu zbierania i odzysku oraz recyklingu ZSEE Ustawa określa także obowiązki innych podmiotów związanych z ZSEE

37 Akcja edukacyjna w zakresie zbiórki WEEE

38 Elektrośmieci w Polsce i Europie
90% elektrośmieci trafia na wysypiska śmieci 17-20 kg elektrośmieci przypada na jednego Europejczyka rocznie Elektrośmieci zagrażają środowisku ze względu na zawartość szkodliwych substancji Tylko segregacja odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz ich odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie niebezpiecznych elementów w nich zawartych mogą uchronić środowisko

39 Elektrośmieci w Polsce i Europie
Gmina ma obowiązek zapewnienia i utrzymania czystości i porządku poprzez zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych Elektrośmieci z gospodarstw domowych są odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek poinformować mieszkańców o znajdujących się na jej terenie punktach zbierania elektrośmieci na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty od

40 Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania
Elektrośmieci – akcja w Warszawie Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania Cele akcji uświadomienie warszawiakom, że elektrośmieci to niebezpieczne dla środowiska odpady, których nie wolno wyrzucać na śmietnik oraz zmotywowanie ich do oddawania zalegającego w domach sprzętu do specjalnie zorganizowanych we wszystkich dzielnicach miasta punktów zbierania

41 Punkty zbierania elektrośmieci
Otwarte w każdą sobotę miesiąca, począwszy od 14 kwietnia Czynne od do 16.00 18 punktów 1 punkt w każdej z dzielnic Wykaz punktów na terenie Warszawy znajduje się na stronie:


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google