Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w m. st. Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w m. st. Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w m. st. Warszawie

2 Obowiązki administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców, zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

3 Ilość odpadów w perspektywie roku 2020
Tabela 1. Przewidywana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie m.st. Warszawy do roku 2020 [Mg]

4 300 m

5 Wymagania dotyczące gospodarowania wybranymi rodzajami odpadów

6 Odpady ulegające biodegradacji
Relację pomiędzy wydajnością obecnie istniejących „miejskich” zakładów gospodarki odpadami a wymogami osiągnięcia poziomów przetworzenia odpadów biodegradowalnych.

7 Stan aktualny - wnioski
Gospodarka odpadami w m. st. Warszawie nie stanowi systemu, tzn. nie występują powiązania organizacyjne, prawne i finansowe w sposób celowy wykorzystywane do osiągnięcia zaplanowanych celów. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami konkurują na zasadach rynkowych kierując się maksymalizacją zysków przy wypełnianiu w minimalnym dopuszczalnym zakresie wymogów prawa. Sieć instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów jest niewystarczająca, a rezultaty selektywnej zbiórki niezadowalające, W obecnym stanie bez podjęcia działań organizacyjnych i inwestycyjnych odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami komunalnymi władze samorządowe m. st. Warszawy nie osiągną stawianych prawem i aktami planistycznymi celów (jedynie do roku 2010 przy wykorzystaniu istniejących instalacji możliwe jest spełnienie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji.) Realizacja postawionych przed samorządem celów wymaga utrzymania przez władze samorządowe bezpośredniego wpływu na realizację i eksploatację instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

8 Jak sobie radzą z tym problemem inne kraje
Unii Europejskiej? Należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost w ostatnich latach znaczenia termicznej utylizacji odpadów.

9 Zintegrowany system gospodarki odpadami
Uszczelnienie źródła powstawania odpadów, poprzez: obowiązek podpisania umów na odbiór odpadów przez właścicieli nieruchomości, stworzono bazy zawartych umów, kontrola służb miejskich, wykonanie zastępcze. 2. Segregacja odpadów u źródła, utworzenie systemu segregacji odpadów w każdej altance śmietnikowej. 3. Odbiór i transport odpadów poprzez firmy posiadające zezwolenia: zmiana wszystkich zezwoleń, kontrola warunków nałożonych w zezwoleniach.

10 Ramowy schemat docelowego systemu
gospodarowania odpadami dla roku 2020

11 Zintegrowany system gospodarki odpadami – ciąg dalszy
4. Modernizacja istniejących i budowa nowych instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów. 4.1. Rozbudowa i modernizacja ZUSOK przy ul. Gwarków poprzez: zwiększenie wydajności instalacji termicznego przekształcania opadów do 265 tys. Mg rocznie (dwie linie po 17 Mg/h), realizację sortowni zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych, wykorzystanie istniejącej kompostowni do kompostowania odpadów zielonych. 4.2. Realizacja nowego obiektu w zakresie: instalacja termicznego przetwarzania odpadów o wydajności 390 tys. Mg rocznie, instalacje towarzyszące, wykorzystanie lokalizacji ZUOK „Radiowo” przede wszystkim pod realizację funkcji wspomagających selektywną zbiórkę odpadów. 4.3. Realizacja składowisk odpadów,

12 Co dalej z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Radiowo?
Do czasu realizacji inwestycji polegających na modernizacji ZUSOK-u oraz budowie nowego zakładu termicznej utylizacji, zakłada się działanie ZUOK „Radiowo” w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów oraz jego modernizację zmniejszającą uciążliwość dla okolicznych mieszkańców.

13 Schemat sytemu instalacji odzysku i unieszkodliwiania wraz z bilansem materiałowym

14 Działania administracyjne podjęte przez Urząd m.st. Warszawy
Podejmowane działania administracyjne prowadzą do stworzenia systemu prawa lokalnego opartego na istniejącym ustawodawstwie, poprzez: 1. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, 2. Projekt uchwały w sprawie „w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.” Oba te dokumenty wprowadzają zapisy sprzyjające selektywnej zbiórce odpadów. Po pierwsze wprowadzają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki przez właścicieli nieruchomości. Po drugie wprowadzają motywację ekonomiczną dla prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

15 Działania administracyjne podjęte przez Urząd m.st. Warszawy
Dodatkowo Władze Miasta będą postulować dokonanie zmian w prawodawstwie, tak aby gmina w pełni była właścicielem odpadów a przejęcie obowiązków posiadacza odpadów nie łączyło się z koniecznością przeprowadzenia referendum gminnego, a wprowadzane było uchwałą Rady Gminy.

16 Działania inwestycyjne
Działania inwestycyjne zamierza się zrealizować etapowo. W I etap przedsięwzięcia planuje się rozbudowę i modernizację ZUSOK, - przygotowania wniosku do funduszy unijnych (grudzień 2006r.), - przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu w zakresie łącznym projektuj-buduj, Poszukiwanie lokalizacji dla nowej instalacji unieszkodliwiania odpadów i dwóch składowisk odpadów, Monitorowanie rozwoju technologii z zakresu unieszkodliwiania odpadów w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań i dokonania optymalnego wyboru metody unieszkodliwiania zastosowanej w nowej, drugiej instalacji (np. metoda plazmowa, termiczna).

17 Przygotowanie inwestycji

18 Przygotowanie inwestycji

19 Co nam grozi jeżeli nic nie zrobimy ?
Kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Komisji Europejską po upływie okresów przejściowych, na Polskę mogą się wahać od 50÷250 tys.€ dziennie, można szacować, że w przypadku przeniesienia ich na samorządy, Warszawa musiałaby ponieść koszty od 2÷10 mln.€ rocznie. Przykładowo kary nałożone na Grecję przekraczały 40 tys. € dziennie, które to płatności zostały przeniesione na samorządy nie realizujące dyrektyw Unii Europejskiej m.in. Kretę.

20 Opłaty za odbiór odpadów w wybranych
miastach Unii Europejskiej Średnia roczna opłata za odbiór odpadów w większości miast europejskich wynosi około euro na gospodarstwo domowe. Przyjmuje się, że w gospodarstwie domowym żyje średnio około 2,3 osoby, w związku z tym można przyjąć, że koszt odbioru odpadów przeliczany na osobę wynosi około 100 euro. Najczęściej opłata składa się z dwóch elementów: stałej opłaty (tzw. Podatku śmieciowego) wynoszącej około euro na rok od gospodarstwa domowego opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika na odpady wynoszącej około od 3 do 5 euro w zależności od objętości pojemnika (5 euro to opłata za jednokrotne opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów).

21 Ile będą płacić mieszkańcy?
ILE PŁACI? Pan X ma podpisaną umowę, segreguje odpady Płaci za odbiór odpadów według stawek rynkowych, na obecnym poziomie Pan Y ma podpisaną umowę, nie segreguje odpadów Płaci za odbiór odpadów według stawek rynkowych + mandat za niesegregowanie odpadów (postępuje niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku) Pan Z nie ma podpisanej umowy Miasto dokonuje wykonania zastępczego, koszty naliczane zgodnie z uchwałą w sprawie górnych stawkach opłat za odbiór odpadów komunalnych + mandat za niesegregowanie odpadów

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w m. st. Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google