Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne
Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START„ realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

2 O projekcie Projekt „Kobieta w biznesie-GOTÓWKA NA START” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w okresie od r. do r. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

3 Kto może zostać uczestnikiem projektu ?
Projekt skierowany jest do Kobiet pozostających bez zatrudnienia, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci i spełnią łącznie wszystkie kryteria podstawowe: posiadają status osoby bezrobotnej (pozostają w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy), zamieszkują w powiatach białogardzki, szczecinecki, świdwiński, pyrzycki, łobeski są pełnoletnie, zamierzają założyć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego .

4 Osoby wykluczone z projektu
Wyłączone z projektu są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12-mcy przed dniem przystąpienia do projektu (dotyczy to również osób, które posiadały/posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, pomimo że jej de facto nie prowadziły/prowadzą) Korzystają równolegle z innych środków publicznych W ciągu 3 lat poprzedzających uczestnictwo w projekcie korzystały z dofinansowania na rozwój własnej działalności gospodarczej

5 Doradztwo specjalistyczne
Etapy projektu W projekcie weźmie udział łącznie 30 osób wyłonionych przez Komisję Oceny Wniosków w drodze rekrutacji. Rekrutacja Szkolenia Doradztwo podstawowe Wsparcie finansowe Doradztwo specjalistyczne

6 Rekrutacja ETAP I- ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych ETAP II- rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym oraz Komisją Rekrutacyjną

7 Rodzaje wsparcia W ramach projektu przewidziano kilka rodzajów wsparcia: Szkoleniowe Doradcze Finansowe Pomostowe Przedłużone wsparcie pomostowe

8 Wsparcie szkoleniowe Szkolenia „ABC Biznesu” to 48 godzin dydaktycznych. Program zawiera zajęcia dotyczące m.in.: pisania i realizacji biznes planu, zagadnień prawnych i księgowych, finansów i rachunkowości min. Wystawianie faktur, rozliczanie z US i ZUS, sprzedaży i marketingu, form prowadzenia działalności, rynku i konkurencji, rozliczenia wsparcia finansowego.

9 Terminy szkoleń przewidziane są na*:
Wsparcie szkoleniowe Terminy szkoleń przewidziane są na*: Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 47, jednocześnie dla dwóch 15 osobowych grup. * Terminy realizacji szkoleń mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy projektu zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

10 Wsparcie szkoleniowe W celu prowadzenia stałej kontroli jakości prowadzanych zajęć osoba zatrudniona w projekcie na stanowisku specjalisty ds. ewaluacji będzie dokonywać wizyt hospitacyjnych na zajęciach. Ponadto, na zakończenie szkoleń, każdy z Uczestników wypełni ankietę oceniającą osoby prowadzące szkolenie.

11 Wsparcie doradcze Indywidualne Doradztwo Podstawowe rozpocznie się po ukończeniu szkolenia i będzie trwać ok. 3 tygodni. Tematyka doradztwa będzie zbieżna ze szkoleniami. Przewidziano 8 h doradztwa na każdego uczestnika. Terminy doradztwa zostaną ustalone po zebraniu grupy uczestników szkolenia.

12 Wsparcie finansowe Wsparcie finansowe w postaci jednorazowej bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej przewidziane jest dla 24 osób w wysokości 30 000 zł. Środki finansowe wypłacane będą po założeniu przez Uczestniczki projektu działalności gospodarczej i podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

13 Wsparcie finansowe- na co można je wydatkować
Środki trwałe, np. Komputery Ksero Środki obrotowe, np. Zapasy/towary np. kosmetyki Materiały gotowe (np. odzież)

14 Wsparcie pomostowe Uczestniczki projektu, które ubiegają się o uzyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się również o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w: postaci finansowej – podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości 1000,00 PLN miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS lub KRUS w postaci doradczej- służyć będzie efektywnemu wykorzystaniu przyznanych środków finansowych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów przy prowadzeniu działalności gospodarczej

15 Wsparcie pomostowe- przykłady wydatkowania
Opłaty telefonu Usługi prawne Opłaty gazu, wody itd Opłaty pocztowe Opłaty internetu Materiały biurowe Czynsz, wynajem Koszty ZUS/KRUS Usługi księgowe

16 Wsparcie pomostowe przedłużone
Uczestnicy projektu, którzy wykażą, iż prowadzenie działalności gospodarczej wymaga w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści będą mogli ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy. Wsparcie to przydzielane jest w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przedsiębiorca jest w sytuacji, która zagraża trwałości realizowanego przedsięwzięcia.

17 Zasady przyznawania punktacji

18 Wizyty monitorujące Uczestnicy projektu mogą spodziewać się wizyty monitorującej bądź kontroli przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych, tj. w szczególności: - czy uczestnik projektu faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, - czy działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, w umowie o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz niniejszymi wytycznymi, - wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem Uczestnik projektu jest zobowiązany poddać się kontroli przez Beneficjenta w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego. Zobowiązany jest on również do zapewnienia prawa do wglądu we wszystkie dokumenty związane z otrzymanym wsparciem finansowym w ramach projektu.

19 Formularz rekrutacyjny
Przed przystąpieniem do wypełnienia Formularza Rekrutacyjnego zapoznaj się z REGULAMINEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW zamieszczonym na stronie projektu: FORMULARZ REKRUTACYJNY należy złożyć w biurze projektu osobiście bądź za pośrednictwem poczty – z uwzględnieniem, iż datą przyjęcia formularza, będzie data wpłynięcia formularza do biura projektu do r. Formularz musi być własnoręcznie podpisany i zaparafowany na każdej stronie, stąd w przypadku wysłania formularza pocztą elektroniczną, podpisy należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji – formularze niepodpisane, nie będą brane pod uwagę.

20 Formularz rekrutacyjny- CZĘŚĆ I kilka istotnych informacji
Należy pamiętać aby w rubryce z miejscem zamieszkania wpisać powiat, gdyż można za zamieszkanie w poszczególnych powiatach dostać aż 5 pkt. (5 pkt.-powiat białogardzki,4 pkt.-powiat łobeski, 3 pkt.- powiat pyrzycki, 2 pkt.- powiat świdwiński, 1 pkt.- powiat szczecinecki) Ważne jest by w CZĘŚCI I podać i numer telefonu- tą drogą będzie utrzymywany kontakt z Uczestnikami. W przypadku wykształcenia należy wybrać tylko jedną odpowiedź Zaznaczyć należy także w jakim obszarze jest miejsce zamieszkania- za zamieszkanie na terenie wiejskim przyznawane jest dodatkowe 2 pkt.

21 Formularz rekrutacyjny- CZĘŚĆ II kilka istotnych informacji
Aby spełnić kryterium dostępu do projektu, należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi w części „SPEŁNIANIE KRYTERIUM DOSTĘPU DO PROJEKTU” formularza rekrutacyjnego – tylko osoba spełniająca wszystkie podane kryteria może zostać zakwalifikowana do projektu. W części dotyczącej Statusu uczestnika należy zaznaczyć odpowiedz „Osoba bezrobotna”, 3 punkty dodatkowe zostaną przyznane osobie posiadającej status „Osoby długotrwale bezrobotnej” (osoba pozostająca bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 12 lat) Jeżeli uczestnik projektu posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinien zaznaczyć to w formularzu rekrutacyjnym, gdyż osoby niepełnosprawne dostają dodatkowe 10 punktów

22 Formularz rekrutacyjny- CZĘŚĆ III kilka istotnych informacji
Na wypełnienie III CZĘŚCI formularza należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż Komisja Rekrutacyjna podczas oceny merytorycznej formularzy przyznaje za jej poszczególne części punkty, które będą decydować o zakwalifikowaniu się do rozmowy z doradcą zawodowym. W opisie przedsięwzięcia należy nie przekroczyć 3000 znaków (łącznie ze spacją). W tej części formularza za dobrze opisaną działalność można uzyskać aż 15 pkt. z 60 możliwych. Opis dotyczący planowanej działalności powinien być syntetyczny, konkretny i realny. W rubryce „POSIADANE WYKSZTAŁCENIE, DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE BĘDĄ PRZYDATNE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI” należy pamiętać aby nie przekroczyć 400 znaków jednocześnie opisując najistotniejsze informacje, gdyż za wyczerpującą odpowiedź można dostać 5 punktów , za znajomość rynku i konkurencji można dostać kolejne 10 punktów.

23 ZASADY FINANSOWANIA WG RAMOWYCH WYTYCZNYCH
DO DZIAŁANIA 6.2 Ramowe Wytyczne do Działania 6.2 można pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

24 Kontakt BIURO PROJEKTU: Ul. Mickiewicza 47, pok. 111 70-358 Szczecin
Tel: Kierownik Projektu: Marta Drewniok Asystent Kierownika: Marika MAzur

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google