Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja 10.11.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja 10.11.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja 10.11.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizuje projekt Własna firma-sukces bez tajemnic-BIS w ramach programu PO KL, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Lider projektu – Fundacja MSP Zarządzanie Projektem, w tym nadzór i kontrola projektu w zakresie merytorycznym i finansowym Przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego, Koordynacja i realizacja szkoleń Partner –Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Promocja projektu Realizacja bloku doradczego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel projektu: stworzenie warunków do powstania 10 mikrofirm poprzez: Szkolenia dla 30 osób umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Dotacje –10 dotacji w wysokości 40 tys. zł Wsparcie pomostowe -1126 zł przez okres 6 mies. Doradztwo (indywidualne i grupowe) przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej) \ Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Kryteria dostępu: osoby, które mają ukończone 18 lat; zamieszkują na terenie Mazowsza z zamiarem stałego pobytu; zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której główna siedziba będzie zlokalizowana na terenie Mazowsza; nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu; posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy: · zatrudniona/zatrudniony · nieaktywna/nieaktywny zawodowo nie pozostają w stosunku zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne podobne) z Liderem lub Partnerem projektu; Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Kryteria dostępu c.d.: osoby, które spełniają dodatkowo jedno z poniższych kryteriów: nie ukończyły 25 lat w momencie przystąpienia do projektu (za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo- doradczego); ukończyły 50 lat w momencie przystąpienia do projektu (za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo- doradczego); zamieszkują tereny wiejskie, miejsko – wiejskie lub miasta do 25 tysięcy mieszkańców; Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Kryteria dostępu c.d.: Osoba zatrudniona-osoba zatrudniona w rozumieniu Kodeksu Pracy, w szczególności pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), Osoba nieaktywna zawodowo-osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni, Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Kandydat – osoba uprawniona do udziału w projekcie, która złożyła poprawnie wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny w wyznaczonym przez organizatora terminie Uczestnik– osoba fizyczna mieszkająca na terenie Mazowsza, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z główną siedzibą na Mazowszu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w okresie realizacji projektu. W każdej turze rekrutowanych jest 15 uczestników projektu, I tura naboru kwestionariuszy rekrutacyjnych 24.08-04.09.2009r., II tura naboru kwestionariuszy rekrutacyjnych styczeń/luty 2010 Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Proces rekrutacji prowadzony jest za pomocą kwestionariuszy rekrutacyjnych, składa się z etapów: Etap I – weryfikacja formalna kwestionariusza rekrutacyjnego, Etap II – ocena merytoryczna kwestionariusza rekrutacyjnego, Etap III – rozmowa rekrutacyjna (tylko z wybranymi kandydatami). P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl

11 Wsparcie szkoleniowo – doradcze Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane jest wszystkim uczestnikom projektu w formie szkoleń grupowych z elementami doradztwa indywidualnego, Szkolenia trwają 260 godzin (po 130 h dla każdej tury). Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe i dostęp do narzędzi koniecznych do opanowania materiału i przygotowania biznesplanu, Wsparcie doradcze przed założeniem działalności trwa 210 h (po 105 h dla każdej tury), minimum 5 h zgodnie z analizą potrzeb, Wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej 42 h, Doradztwo grupowe 5h, P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl

12 Dotacje: Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości –środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł przyznane na podstawie wyników konkursu na biznesplany Podstawowe wsparcie pomostowe– środki finansowe w wysokości 1126 zł miesięczne wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przyznane na podstawie wyników konkursu na biznesplany Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Rezultaty 30 osób objętych szkoleniem i doradztwem 10 firm rozpocznie działalność 260 godzin szkolenia 10 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wys. 40 tyś. zł. 10 dotacji pomostowych w wys. 1126 zł. 210 godzin porad udzielonych przez doradców zakresu przedsiębiorczości i procedur z tym związanych organizacja 2 konferencji Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Podsumowanie I tury rekrutacji: Do biura projektu wpłynęło 139 kwestionariuszy rekrutacyjnych, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej, Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy z 52 osobami, 15 osób zostało zakwalifikowanych na listę podstawową, 5 osób zostało zakwalifikowanych na listę rezerwową, Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Dziękuję, Magdalena Gremplewska Kontakt: Biuro Projektu ul. Smocza 27, tel: (022) 838 32 11 wew. 143 e-mail: rozliczenia.pokl@fund.org.plrozliczenia.pokl@fund.org.pl, www.fund.org.pl Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl www.fund.org.pl P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Konferencja 10.11.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google