Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój badań naukowych w UE Oferty Stypendialne dla Naukowców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój badań naukowych w UE Oferty Stypendialne dla Naukowców"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój badań naukowych w UE Oferty Stypendialne dla Naukowców
Aleksander Kunicki Katolicki Uniwersytet Lubelski 18 maja 2006 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

2 Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz wspierania nauki i badań :
Inicjatywa ERA-MORE (Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców) Europejska Karta Naukowca Kodeks i Karta naukowca (równy status badaczy, obiektywne zasady rekrutacji) Scientific visa (transfer wiedzy z krajów trzecich) Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

3 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
ERA : EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA (European Research Area) wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy transfer wiedzy poprzez wymianę pracowników naukowo- badawczych zaakcentowanie potrzeby mobilności; szansa dla młodych naukowców znoszenie administracyjno prawnych barier dla przemieszczania się naukowców Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

4 EUROPEJSKA SIEC CENTRÓW INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW
W ponad 30 krajach europejskich funkcjonuje ok. 200 Centrów Informacji dla Naukowców W Polsce aktywnie działa 10 Centrów, od końca 2004 także oficjalnie w Lublinie Państwa realizujące projekt przygotowują dane na Portale dla Mobilnych Naukowców : Europejski i Krajowy, które zawiera oferty stypendialne oraz praktyczne informacje i rozwiązania prawne. Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

5 EUROPEJSKI PORTAL DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW
POLSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

6 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
EUROPEJSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW : Ogólne informacje o stypendiach i dotacjach badawczych. Praktyczne informacje: wskazówki odnośnie formalności administracyjno – prawnych, zagadnienia związane z przyjazdem i legalizacją pobytu, pozwolenie na pracę, kwestie kulturowe, społeczne – mieszkanie, edukacja, opieka nad dziećmi, kursy językowe Źródło informacji o europejskiej polityce dotyczącej mobilności i nauki. Możliwość bezpłatnego zamieszczania ofert pracy i poszukiwania odpowiednich kandydatów. Naukowcy mogą zamieścić swoje CV w bazie danych Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

7 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
Karta i Kodeks Naukowca Cel : uczynić karierę naukową bardziej atrakcyjną, przyczyniającą się do ekonomicznego i społecznego rozwoju społeczeństw europejskich, Zadania : mają gwarantować każdemu naukowcowi te same prawa i obowiązki bez względu na kraj Unii Europejskiej, w którym obecnie pracuje i prowadzi badania oraz także bez względu na dziedzinę naukową, którą się zajmuje Karta i Kodeks zostały ogłoszone przez Komisję Europejską w formie zalecenia. Oznacza to, co prawda, że nie mają one charakteru prawnie wiążącego, ale nakładają na Państwa Członkowskie polityczne zobowiązanie doprowadzenia do stosowania ich postanowień przez podmioty, do których dokumenty te są adresowane. Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

8 Scientific visa – założenia :
zmniejszenie formalności dla naukowców z krajów trzecich duża roli instytucji goszczącej względem dotychczasowych zadań urzędów emigracyjnych naukowiec z kraju trzeciego posiadający pozwolenie na pobyt w danym kraju UE oraz dokument podróży będzie mógł udać się do innego kraju UE celem wykonywania tam części prac związanych z jego projektem na czas trwania tego pozwolenia i będzie tam podlegał prawom ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeniowego naukowcy z krajów trzecich chcący udać się do innego kraju UE niż kraj pobytu celem wzięcia udziału w innej pracy badawczej nie będą musieli wracać do kraju rodzimego po przedłużenie pobytu na wyjazd do tego kraju, Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

9 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
Stypendia dla Naukowców – aktualna oferta programowa Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

10 6 program ramowy – wyszukiwarka ofert Marie Curie
Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

11 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
FP6 FP7 Czas trwania : 4 lata Czas trwania : 7 lat Budżet: 1,58 mld Є 395 mln rocznie Budżet: 7,1 + 0,6 mld Є 1,1 mld rocznie Human Resources and Mobility Marie Curie Actions People – Marie Curie Actions Capacities – Research Potential 2 grupy akcji: Instytucjonalne i indywidualne 12 typów 8 (?) typów ToK: Development Scheme Capacities: Research Potential Każda dziedzina nauki Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

12 1. INITIAL TRAINING OF RESEARCHERS
Marie Curie Networks 2. LIFE-LONG TRINING AND CAREER DEVELOPMENT Individual Fellowships Co-financing of regional/national/international programmes 3. INDUSTRY - ACADEMIA PATHWAYS AND PARTNERSHIPS Industry-Academia Scheme 4. INTERNATIONAL DIMENSION Outgoing International Fellowships; Incoming International Fellowships International Cooperation Scheme; Reintegration grants 5. SPECIFIC ACTIONS Excellence awards Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

13 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
Programy Fulbrighta Obecnie odbywa się przyjmowanie wniosków na: Junior Fulbright Advanced Research Grants dla uczestników studiów doktoranckich i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych lub instytucjach naukowych. Brak ograniczeń w tematyce badań, czas trwania to 6 lub 9 miesięcy. - Senior Fulbright Advanced Research Grants dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich wyższych uczelniach lub instytucjach naukowych. Pięciomiesięczne wyjazdy dla osób posiadających stopień co najmniej doktora i stanowisko adiunkta. Zgłoszenia przyjmowane są ze wszystkich dziedzin. Termin składania podań upływa 9 czerwca 2006 Dodatkowe informacje oraz inne bardziej wyspecjalizowanych programy: Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

14 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: PROGRAM START - STYPENDIA KRAJOWE DLA MŁODYCH UCZONYCH: Około 100 stypendiów dla młodych naukowców, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat, posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy są pracownikami lub doktorantami w krajowych szkołach wyższych, placówkach PAN lub w instytucjach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych. Roczne stypendia w wysokości zł. Termin składania wniosków o stypendia FNP na rok 2007 upływa 31 X 2006 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

15 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
PROGRAM NESTOR : program stypendialny adresowany do uczonych, którzy po przejściu na emeryturę chcieliby wesprzeć rozwijające się placówki naukowe Wysokość stypendium wynosi 5 tysięcy złotych miesięcznie. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. Wnioski należy składać zatem w terminach: do 31 marca i do 15 listopada. STYPENDIA NA KWERENDY ZA GRANICĄ : program na prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych za granicą, służących realizacji oryginalnych prac badawczych. Stypendium może być przyznane raz na 2 lata na okres od 1 do 3 miesięcy, na pobyt w jednej lub - w uzasadnionych przypadkach - w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. Wysokość stypendium wynosi średnio 2100 euro miesięcznie. Termin składania wniosków upływa 15 września. Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

16 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
Institute for Human Sciences – programy stypendialne Józef Tischner Fellowships Doroczne stypendia dla młodych naukowców. Górna granica wieku - 35 lat. Grant dla osób , które niedawno uzyskały stopień doktora lub prowadzą prace w ramach studiów doktoranckich. dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Stypendium trwa 6 miesięcy i realizowane jest w Wiedniu. W ramach programu stypendysta otrzyma miejsce do pracy oraz łącznie w sumie 8000 euro na utrzymanie, mieszkanie, ubezpieczenia itp. Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

17 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
Stypendium Humboldta Ustanowiona przez rząd niemiecki fundacja stawiająca sobie za cel rozwój badawczej współpracy międzynarodowej realizuje system stypendialny dla obcokrajowców pragnących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w Niemczech. Humboldt Research Fellowships to prestiżowe stypendia dla młodych, wybitnych naukowców (w zasadzie konieczny stopień doktora, wiele publikacji naukowych). Aplikacje są przyjmowane w sposób ciągły, ale komisja dokonująca wyboru uczestników zbiera się tylko 3 razy do roku (marzec, lipiec, listopad). Duże zainteresowanie systemem stypendialnym sprawia,że celowe jest przesłanie własnego zgłoszenia na kilka miesięcy przed interesującym nas kolejnym terminem posiedzenia komisji. Stypendia są minimum 6 miesięczne, z reguły trwają 1 rok. Możliwe przedłużenie na okres 24 miesięcy. Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

18 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
GRECJA SŁOWENIA NIEMCY FRANCJA BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

19 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
wyszukiwarki ofert pracy mobility.embo.org aaas.sciencecareers.org wyszukiwarki ofert stypendialnych Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie

20 Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie
Dziękuję za uwagę Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie Aleksander Kunicki Centrum Informacji dla Naukowców w Lublinie


Pobierz ppt "Rozwój badań naukowych w UE Oferty Stypendialne dla Naukowców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google