Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010-10-20 Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych - propozycje dla doktorantów i doktorów Olga Niemiec 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010-10-20 Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych - propozycje dla doktorantów i doktorów Olga Niemiec 1."— Zapis prezentacji:

1 2010-10-20 Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych - propozycje dla doktorantów i doktorów Olga Niemiec 1

2 2010-10-20 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl Projekty badawcze mogą być realizowane jako projekty własne, w tym habilitacyjne, lub jako projekty promotorskie (nowa ustawa). 19 października 2010: Nowe zasady stypendiów dla wybitnych młodych naukowców (do 35 roku życia). Wnioski o stypendium mogą zgłaszać rady naukowe jednostek naukowych zatrudniające kandydatów do stypendium w terminie do 31 marca 2011 r. W 2010 pani Minister przyznała stypendia 85 najwybitniejszym młodym naukowcom – liczba stypendystów wzrosła od ubiegłego roku aż czterokrotnie. 2

3 2010-10-20 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl 3

4 2010-10-20 Program adresowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy mogą się już wykazać sukcesami w swojej dziedzinie nauki. O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: nie przekroczyli 30 roku życia w roku składania wniosku są pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2011 upływa 31 października 2010 r. (dotyczy on również laureatów ubiegających się o stypendium na drugi rok). W związku z tym, że 31 października i 1 listopada to dni świąteczne, wnioski nadesłane z datą do 2 listopada 2010 r. włącznie będą akceptowane. Program START 4

5 2010-10-20 Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, w której celach statutowych jest prowadzenie badań naukowych. Stypendium przeznaczone jest wyłącznie dla obywateli polskich, w wieku do 35 lat. Mmoże być ono wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji. Wnioski do programu przyjmowane są w czterech terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca i do 30 października. Konkursy będą roztrzygnięte, odpowiednio, w terminach: 15 kwietnia, 15 czerwca, 1 września i 1 grudnia. Stypendia konferencyjne 5

6 2010-10-20 Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:studentów jednolitych studiów magisterskich,absolwentów (do 3 lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych,doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów może trwać od 1 do 3 lat Finansowaniu podlegają:imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3000 zł miesięcznie dla doktorantów); grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35.000 zł rocznie. Nabór wniosków trwa i będzie prowadzony do 2.11.2010 r. Program VENTURES 6

7 2010-10-20 Program Kolumb finansuje stypendia na zagraniczne staże podoktorskie. Przyznawane są one młodym polskim uczonym, którzy po doktoracie nie przebywali jeszcze na długoterminowym stażu zagranicznym (dłuższym niż 6 miesięcy), aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy: posiadają stopień naukowy doktora, składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od chwili uzyskania stopnia doktora, w terminie składania wniosków (15 marca) będą zatrudnieni w szkole wyższej lub w innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, podczas planowanego wyjazdu nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium konferencyjnego). Wnioski o stypendia w kolejnych edycjach programu KOLUMB przyjmowane są do 15 marca i do 15 paźdzernika. Program KOLUMB 7

8 2010-10-20 Program jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB. Poczynając od edycji konkursu w roku 2001, program stypendiów zagranicznych dla młodych doktorów został rozszerzony o możliwość ubiegania się przez stypendystów, po ich powrocie do kraju, o grant wspomagający. Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej. O grant mogą ubiegać się laureaci programu KOLUMB po zakończeniu stypendium. Wysokość grantów określana jest corocznie przez przez Zarząd FNP. Grant może być przeznaczony na zakup aparatury naukowej, wydawnictw, sprzętu ułatwiającego pracę badawczą czy też na rozwijanie współpracy międzynarodowej. Program Kolumb – granty wspomagające 8

9 2010-10-20 Podstawowym cel programu to zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do Polski i dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych poprzez poprawienie im warunków pracy i wspieranie nawiązanej przez nich międzynarodowej współpracy naukowej. Program adresowany jest do badaczy powracających z dłuższego zagranicznego pobytu naukowego, którzy: znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej i posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują naukowo za granicą albo przebywają na stażu zagranicznym i planują powrót do kraju w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu składania wniosków lub też powróciły do niego nie dawniej niż 12 miesięcy przed tym terminem, posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu, są lub będą zatrudnione w chwili podpisania umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych. Termin elektronicznej rejestracji wniosków upływa 15.10.2010. Program HOMING PLUS 9

10 2010-10-20 Celem programu wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów doktorantów lub młodych doktorów. l Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat. Finansowaniu podlegają: imienne stypendia naukowe dla członków zespołu, w wysokości odpowiednio: dla studenta - 1 000 zł, dla doktoranta - 3 000 zł, dla młodego doktora - 5 000 zł miesięcznie, grant badawczy w wysokości zależnej od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu oraz od rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu, jednak nie większy niż 35 000 zł rocznie dla jednego doktoranta oraz 55 000 zł dla jednego uczestnika stażu podoktorskiego. Terminy składania wniosków w tegorocznej edycji programu: 30 września 2010 r. Program TEAM 10

11 2010-10-20 7. Program Ramowy http://cordis.europa.eu/home_pl.html http://www.kpk.gov.pl/ 11

12 2010-10-20 Kształcenie początkowe naukowców (ITN) Współpraca przemysłu z nauką (IAPP) Europejskie stypendium wyjazdowe (IEF) Europejski grant reintegracyjny (ERG) Międzynarodowe stypendium wyjazdowe (IOF) Międzynarodowy grant reintegracyjny (IRG) Program szczegółowy LUDZIE 12

13 2010-10-20 Kształcenie początkowe naukowców (ITN - Marie Curie Initial Training Networks) Działania są skierowane do naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego (od uzyskania tytułu magistra). Początkujący naukowcy mogą prowadzić prace badawcze, w tym związane z doktoratem, przez okres od 3 do 36 miesięcy, zaś osoby ze stopniem doktora od 3 do 24 miesięcy. Badań nie można realizować w kraju pochodzenia ani w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Indywidualni naukowcy mogą skorzystać z bazy projektów finansowanych przez KE, w której instytucje zamieszczają swoje oferty: http://cordis.europa.eu/mc- opportunities lub http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/.http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ Zainteresowani naukowcy, po znalezieniu odpowiedniej propozycji, kontaktują się z wyznaczoną osobą, po czym przesyłają dokumenty i informacje zgodnie z wymaganiami danego partnera. 13

14 2010-10-2014

15 2010-10-2015

16 2010-10-2016

17 2010-10-20 Europejskie stypendium wyjazdowe (IEF - Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development) Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy umożliwiający doświadczonym naukowcom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Projekt adresowany jest do wszystkich naukowców ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej, przebywających w krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7 PR, zamierzających podjąć pracę w innym kraju członkowskim EU lub stowarzyszonym z 7 PR (także w kraju pochodzenia naukowca). Grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. 17

18 2010-10-2018

19 2010-10-20 Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC – Joint Research Centre) Komisji Europejskiej poszukuje pracowników naukowych specjalizujących się w następujących dziedzinach: -Chemistry, Biology and Health Sciences - Physics -Structural Mechanics -Quantitative Policy Analysis -Energy Sciences - Communication/Information Technology. Instytuty JRC znajdujące się w Belgii, Holandii, Hiszpanii, we Włoszech i w Niemczech oferują naukowcom z krajów członkowskich UE staże i stałą pracę na bardzo atrakcyjnych warunkach. 19

20 2010-10-20 Staże (praktyki) 1.Praktyka związana z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej. Cel praktyki musi być bezpośrednio związany z obszarem tematycznym przygotowywanej pracy. 2.Praktyka dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej lub stopnia doktora. 3.Praktyka dla osób, których program studiów przewiduje obowiązkowe elementy współpracy z przemysłem. Stypendium "Kat. 20 Stypendia oferowane są naukowcom zainteresowanym uczestnictwem w zaawansowanych pracach badawczych prowadzonych przez instytuty JRC. Minimalny czas trwania stypendium to 6 miesięcy, maksymalny - 36 miesięcy. Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre) 20

21 2010-10-20 Polsko–Amerykańska Komisja Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl/ 21

22 2010-10-20 Stypendia na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowo-dydaktycznych przed doktoratem, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Stypendia od 6 do 9 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń na rok 2011-2012 upłynął 28 czerwca 2010. Stypendysta otrzymuje wizę J-1 sponsorowaną przez Departament Stanu, zdrowotną polisę ubezpieczeniową zgodną z wymogami wizy J oraz miesięczne stypendium przeznaczone na koszty utrzymania. Wysokość stypendium zależy od miejsca pobytu i wynosi od $1,250 do $1,650 miesięcznie. Celem programu jest umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, bezpośrednich konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych. Stypendium może być przyznane na 3 do 9 miesięcy w wybranej przez kandydata uczelni, od września 2011 r. do końca maja 2012 r. Fulbright Junior Advanced Research Program 2010-11 junior http://www.fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/junior.html 22

23 2010-10-20 Stypendia podoktorskie na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, z tytułem co najmniej doktora, zatrudnionych na etacie naukowo-dydaktycznym w polskich uczelniach i placówkach badawczych. Stypendia od 3 do 9 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń na rok 2010-2011 upłynął 28 czerwca 2010 r. Stypendysta otrzymuje wizę J-1 sponsorowaną przez Departament Stanu, zdrowothną polisę ubezpieczeniową zgodną z wymogami wizy J oraz miesięczne stypendium przeznaczone na koszty utrzymania. Wysokość stypendium zależy od miejsca pobytu i wynosi od $2,500 do $ 2,900 miesięcznie. Fulbright Senior Advanced Research Program 2010-11 http://www.fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/senior.html 23

24 2010-10-20 POLSKA AKADEMIA NAUK BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH (NOT FSNT) EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION THE BRITISH COUNCIL JAPAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE THE ROYAL SOCIETY DAAD (NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ) NATO (NATO SCIENCE PROGRAMME) HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAMME (USA) Inne Organizacje 24

25 2010-10-20 Dziękuję za uwagę Kontakt : Tel.: (22) 343 3439 E-mail: dzgran@ichf.edu.pl olgan@ichf.edu.pl Sekretariat IChF PAN, pok. 19 25


Pobierz ppt "2010-10-20 Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych - propozycje dla doktorantów i doktorów Olga Niemiec 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google