Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH Rok szkolny 2011/2012 WYDZIAŁ OŚWIATY 25.08. 2011 r.

Коpie: 1
OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH Rok szkolny 2011/2012 WYDZIAŁ OŚWIATY r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH Rok szkolny 2011/2012 WYDZIAŁ OŚWIATY 25.08. 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH Rok szkolny 2011/2012 WYDZIAŁ OŚWIATY 25.08. 2011 r.

2

3 Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze: pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do godz. 14.00.

4 W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin pobierane są opłaty: za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, po zamknięciu przedszkola.

5 Koszt jednostkowy korzystania dziecka ze świadczeń ponad podstawę programową, ustala się w wysokości 2,90 zł. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w okresie jego otwarcia, ustala się koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, po jego zamknięciu w wysokości 25 zł. § 3. 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin do świadczeń i usług opiekuńczo – wychowawcze wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego należą:

6 Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, której koszt wynosi 2,90 zł. oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. § 3. 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin do świadczeń i usług opiekuńczo – wychowawcze wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego należą:

7 Opłata ta nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole, na zlecenie rodziców/prawnych opiekunów. Opłata ta podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, w wysokości deklarowanej wielokrotności stawki godzinowej pomnożonej przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu, w formie odpisu w kolejnym miesiącu. § 3. 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin do świadczeń i usług opiekuńczo – wychowawcze wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego należą: § 5. Opłata, o kt ó rej mowa w § 2 pkt. 1 nie obejmuje koszt ó w zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole, na zlecenie rodzic ó w/prawnych opiekun ó w.

8 Opłatę za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obniża się o 50% kosztów za drugie i każde następne dziecko z danej rodziny, uczęszczające do przedszkola publicznego przykład: stawka godzinowa za pierwsze dziecko: 2,90 zł stawka godzinowa za drugie i każde kolejne dziecko: 1,45 zł

9 Opłata za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obniża się o 50% kosztów osobom i rodzinom uprawnionym do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej po przedłożeniu zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej.

10 Opłaty w okresie ferii letnich, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia rodzice uiszczają proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko uczęszcza do przedszkola. Korzystając z usług przedszkola w miesiącach wakacyjnych usługobiorca wnosi opłaty z góry, od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu w umowie czasowi pobytu dziecka w przedszkolu i korzystaniu z zadeklarowanego wyżywienia.

11

12 Ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci w przedszkolu, w wysokości kosztów wyżywienia ustalonych według aktualnych cen żywności i norm żywienia obowiązujących w przedszkolu, w kwocie nie wyższej niż 5,50 zł dziennie

13 Rodzice/prawny opiekun wnoszą dzienną opłatę za wyżywienie proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych posiłków, z których dziecko korzysta. Koszty posiłków (śniadanie, obiad podwieczorek) ustala dyrektor przedszkola. Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu.

14 Opłatę za wyżywienie wnosi się z góry do dnia 5 każdego miesiąca. W przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

15 Opłata za wyżywienie ulega zmniejszeniu w następnym miesiącu, za każdy skutecznie zgłoszony przez rodziców/prawnego opiekuna dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, począwszy od dnia następnego Zasady wnoszenia opłaty za wyżywienie reguluje umowa zawarta między rodzicami/prawnym opiekunem a przedszkolem.

16

17 Zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – przedszkolem publicznym a rodzicami/prawnym opiekunem dziecka. Wzór umowy cywilnoprawnej określa zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin

18 Świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową oraz wyżywienie przysługują dziecku począwszy od następnego dnia po dniu zawarcia umowy. Jeśli umowa nie zostanie zawarta po upływie pięciu dni od jej otrzymania, oznacza to rezygnację z usług przedszkola.

19 Usługobiorca zobowiązuje się do wniesienia do dnia 5 – go każdego miesiąca na rzecz Usługodawcy: 1) z góry: a) opłaty za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, b) opłaty za wyżywienie dziecka (koszt surowca)

20 Usługobiorca zobowiązuje się do wniesienia do dnia 5 – go każdego miesiąca na rzecz Usługodawcy: z dołu: w kwocie 25 zł. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń po zamknięciu przedszkola.

21 Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdy skutecznie zgłoszony przez usługobiorcę dzień nieobecności, począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej, w formie odpisu w kolejnym miesiącu.

22 Opłatę każdego miesiąca za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym można regulować: poprzez bezpośrednią wpłatę wymaganej kwoty w siedzibie przedszkola, lub dokonanie na podstawie uprzednio uzyskanej od dyrektora przedszkola informacji o wysokości wymaganej wpłaty, na konto bankowe przedszkola, z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego dotyczy opłata.

23 Korzystając z usług przedszkola w miesiącach wakacyjnych usługobiorca wnosi opłaty z góry, z chwilą podpisania umowy o świadczenie usług w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu w umowie czasowi pobytu dziecka w przedszkolu i korzystaniu z zadeklarowanego wyżywienia.

24 Za opóźnienie w dokonywaniu opłat nalicza się ustawowe odsetki. Zmiana stawki żywieniowej w granicach określonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nie wymaga zmiany umowy. O podwyższeniu stawki żywieniowej usługobiorca będzie zawiadomiony przez usługodawcę z wyprzedzeniem 7 dni.

25 Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia przez: usługobiorcę, za miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie, każdą ze stron za porozumieniem dokonanym na piśmie.

26 Rozwiązanie umowy może nastąpić bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym: jeżeli usługobiorca zalega z opłatami co najmniej 2 miesiące, jeżeli bez uzasadnionej przyczyny dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej 7 dni. Wskazanie przyczyny powinno nastąpić w formie pisemnej, nie później niż w 7 dniu nieobecności dziecka w przedszkolu.

27 Świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze poza podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie przysługują dziecku począwszy od następnego dnia po dniu zawarcia umowy.

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH Rok szkolny 2011/2012 WYDZIAŁ OŚWIATY 25.08. 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google