Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL"— Zapis prezentacji:

1 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL
Priorytet IX

2 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
1_WNIOSEK ZA OKRES: od do okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie harmonogramem płatności. data „od” w pierwszym wniosku o płatność MUSI być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu tj data „do” to data ostatniego dnia okresu rozliczeniowego tj data „do” w końcowym wniosku o płatność musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. okresy kolejnych wniosków o płatność NIE MOGĄ się „zazębiać”.

3 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach (3) Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (4) Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (5) Nazwa projektu: Gotowi na sukces (6) Nr umowy/decyzji: POKL /12-00 (7) Okres realizacji projektu od do (8) Płatność: zaliczkowa (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): 36 158,35 (10) Wnioskowana kwota (PLN): ,00

4 Punkt 2 (6) – nr umowy: należy posługiwać się numeracją z umowy, a jeżeli jest podpisany aneks to numerem aneksu np. POKL /11-01 (7) – okres realizacji projektu musi być zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 z wniosku o dofinansowanie). (9) – wartość wydatków rozliczanych niniejszym wnioskiem. Kwota zgodna z wartością w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3 „wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym” w wierszu „wydatki ogółem” (automatycznie z zał. nr 1). (10) – planowana kwota wnioskowana zgodna z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy (kwota automatycznie przenoszona jest z tab. 10 z pierwszego wiersza kolumny „Planowana kwota wnioskowana”)

5 Nie należy uzupełniać szarych pól – uzupełnia je pracownik WUP
(9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji) ……………….. (9b) – w części objętej pomocą publiczną (PLN) …………………………….. (10a) Dofinansowanie (PLN) …………………………. (10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) …………………………… (10c) Wydatki kwalifikowalne – podstawa do certyfikacji (PLN) …………………………… (10d) Płatność zaliczkowa (PLN): ……………………………… Nie należy uzupełniać szarych pól – uzupełnia je pracownik WUP

6

7 3_NAZWA BENEFICJENTA: ………………………………………………………………………………………
Adres siedziby: Ulica ……………………………………………………………………………………………………… Nr domu ………………………………………………………………………………………………… Nr lokalu ………………………………………………………………………………………………… Miejscowość ……………………………………………………………………………………………… Kod pocztowy ……………………………………………………………………………………………… Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność A) W części dot. postępu finansowego Imię i nazwisko: ……………………………………………….. Telefon: …………………. Fax: ………………………….. ……………………….. B) W części dot. postępu rzeczowego

8 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie (wpisać ręcznie nazwy zadań lub zaimportować z wniosku o dofinansowanie) Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) (kwoty przenoszone automatycznie z zał. nr 1) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji 1 2 3 4 5=(3+4)/2 1.1. Zadanie 1 (nazwa) 1.1.1 … w tym wydatki personelu 1.2 Zadanie 2 (nazwa) 1.2.1 ... w tym wydatki personelu wydatki pośrednie 3. wydatki ogółem: 3,1. w tym VAT 3.2. w tym cross-financing 3.3. w tym wkład niepieniężny 3.4 w tym objęte pomocą publiczną

9 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 1
L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji 1 2 3 4 5=(3+4)/2 1.1. Zadanie 1 X 20 000,00 5000,00 25,00 1.1.1 … w tym wydatki personelu 10 000,00 1.2 Zadanie 2 Y 30 000,00 1.2.1 ... w tym wydatki personelu 15 000,00 wydatki pośrednie 3. wydatki ogółem: 50 000,00 10,00 3,1. w tym VAT 935,00 3.2. w tym cross-financing 5 000,00 100 3.3. w tym wkład niepieniężny 3.4 w tym objęte pomocą publiczną

10 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 2
L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji 1 2 3 4 5=(3+4)/2 1.1. Zadanie 1 X 20 000,00 5 000,00 25,00 1.1.1 … w tym wydatki personelu 10 000,00 1.2 Zadanie 2 Y 30 000,00 3 000,00 10,00 1.2.1 ... w tym wydatki personelu 15 000,00 20,00 wydatki pośrednie 3. wydatki ogółem: 50 000,00 16,00 3,1. w tym VAT 935,00 3.2. w tym cross-financing 100 3.3. w tym wkład niepieniężny 3.4 w tym objęte pomocą publiczną

11 Rozliczanie kosztów pośrednich wg rzeczywiście poniesionych wydatków:
w GWP należy zaznaczyć w załączniku nr 1 opcję: Wydatki należy uzupełnić analogicznie jak w przypadku kosztów bezpośrednich.

12 5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Zadania założone we wniosku o dofinansowanie Stan realizacji 1 2 zadanie 1 (nazwa) ... zadanie 2 (nazwa)...

13 5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Należy w kilku zdaniach opisać stan realizacji poszczególnych zadań (również w kontekście harmonogramu realizacji z wniosku o dofinansowanie) Informację o stanie zaawansowania realizacji zadania W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci - Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci, - Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości szans płci, - Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu projektowego, - Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych, - Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu – w tym osiągniętych rezultatów.

14 6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem
Lp. Rodzaj przychodu Kwota (PLN) 1 2 suma: Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku wyodrębnionym na potrzeby projektu.

15 7_ KOREKTY FINANSOWE 1. 2. suma:
Lp. nr wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony nr dokumentu, którego dotyczy korekta rodzaj wydatku niekwalifikowalnego data wykrycia korekty wyjaśnienie korekty wysokość korekty (PLN) źródło finansowania 1. 2. suma: Tabelę wypełniają Beneficjenci w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych wnioskach o płatność. W kolejnych kolumnach tabeli należy wykazać: nr wniosku o płatność, w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku, gdy jest to możliwe należy podać również liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta lub w ramach kontroli za niekwalifikowalne.

16 8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW
Lp. Źródło w okresie rozliczeniowym (PLN) (kwoty przenoszone automatycznie z zał. nr 1 na podstawie wskazanego źródła) od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym (PLN) 1 Krajowe środki publiczne: ,00 0,00 2 - budżet państwa ,00 3 - budżet jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 4 - inne krajowe środki publiczne 4.1 - Fundusz Pracy 4.2 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 Pozostałe źródła: 5.1 - prywatne suma:

17 Kol. „w okresie rozliczeniowym” - na podstawie źródeł wskazanych w załączniku nr 1 automatycznie kwoty zostają przeniesione w podziale na źródła. Kol. „od początku realizacji projektu” - należy wskazać tylko i wyłącznie wydatki zatwierdzone w poprzednich wnioskach o płatność (bez bieżącego wniosku) w podziale na kwoty narastająco - wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez Beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność (bez wartości bieżącego wniosku). W przypadku gdy Beneficjent otrzymuje dotację w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu „budżet państwa”. W przypadku, gdy dotacja nie stanowi 100% wartości projektu, należy w wierszu „budżet państwa” wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dotacji, natomiast pozostałą część (wkład własny) należy wpisać w odpowiedniej rubryce źródła sfinansowania wydatków.

18 9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**
Kwota dofinansowania (PLN) wkład własny (PLN) Ogółem Budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego Inne krajowe środki publiczne Wkład prywatny 1. Całkowita wartość projektu 2. Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* 3. Kwota dotychczas rozliczonych środków 4. Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem 5. Procent rozliczenia (3+4)/2 (3+4)/1 6. Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku 2-(3+4) 1-(3+4) * w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki

19 9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**
Kwota dofinansowania (PLN) wkład własny (PLN) Ogółem Budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego Inne krajowe środki publiczne Wkład prywatny 1. Całkowita wartość projektu ,00 ,00 ,00 2. Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* ,00 3. Kwota dotychczas rozliczonych środków 0,00 4. Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem ,00 20 000,00 ,00 5. Procent rozliczenia 24,00 20,00 14,00 6. Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku ,00 80 000 ,00 * w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki

20 Tabelę należy wypełnić w podziale na kwotę dofinansowania oraz jeśli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie „ogółem” są zsumowane wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach. (1) Całkowita wartość projektu – należy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie; w przypadku, gdy w ramach projektu przewidziany jest wkład własny, należy wskazać wartości tego wkładu w odpowiednich kolumnach zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. (2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki – łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dotacji rozwojowej na dzień sporządzenia wniosku wraz z ostatnią transzą. W przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień sporządzenia pierwotnej wersji wniosku. W przypadku wkładu własnego pola te nie są wypełniane.

21 (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków- łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z przekazanymi przez IP Informacjami o zatwierdzeniu wniosku o płatność). W pozycji tej nie uwzględnia się kwoty rozliczanej danym wnioskiem. W przypadku projektu z wkładem własnym, należy dokonać rozbicia na wydatki finansowane z dotacji oraz poszczególnych źródeł wkładu własnego. (4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem – należy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt (8) wniosku w podziale na kwotę dofinansowania i wkład własny. (5) Procent rozliczenia –pole wyliczane automatycznie przez GWP. (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku - pole wyliczane automatycznie przez GWP.

22 10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE
Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) od … do ... Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie. W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informacje o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu. Kolumnę Planowana kwota wnioskowana wypełnia Beneficjent zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy. Beneficjent może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe kwoty , przy czym instytucja weryfikująca wniosek może te zmiany odrzucić.

23 10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE
Nr transzy Kwota transzy dofinansowania (płatności ze środków europejskich i dotacji celowej) Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od…do…) Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia Transza 1 500 000,00 ,00 Transza 2 400 000,00 ,00 300 000,00 100 000,00 Razem ,00 -

24 10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE
Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) od do ,00 0,00 od do ,00 ,00 od do ,00

25 Uzupełniając harmonogram płatności należy zwrócić uwagę aby:
Suma planowanych wydatków oraz kwot dotychczas rozliczonych była równa całkowitej wartości projektu. Suma planowanych kwot do wypłaty wraz z kwotą wnioskowaną z pkt 2(10) oraz otrzymanymi do tej pory transzami dotacji była równa kwocie dofinansowania. Uzupełniając planowane wydatki trzeba pamiętać, że powinny być one zgodne z założonym harmonogramem realizacji projektu i zaplanowanym budżetem na poszczególne lata. Przeliczając planowane wydatki, należy zwrócić uwagę na to, że otrzymanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania co najmniej 70% kwoty przekazanej w postaci zaliczki (tj. kumulatywnie otrzymanych transz).

26 Pola puste – niewypełnione to najczęściej pojawiający się błąd.
W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. . Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu. Należy opisać istotę problemów oraz podjęte środki naprawcze. Beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Np.. brak problemów lub problemem było anulowanie przetargu co wpłynęło na opóźnienie dostarczenia pomocy w okresie rozliczeniowym, podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu, planowany termin rozstrzygnięcia ….) Pola puste – niewypełnione to najczęściej pojawiający się błąd.

27 Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty (dot. zagadnień np.: rozwoju lokalnego, równości szans), do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola NIE) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte zadania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli wskazujących na naruszenie zasad polityk UE.

28 Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. Co do zasady jest to ta sama osoba, która podpisywała umowę o dofinansowanie. W przeciwnym wypadku należy złożyć do IP stosowne pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania wniosku o płatność.

29 W GWP Beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki dotyczące składanego wniosku o płatność.

30

31 Do wniosku o płatność należy dołączyć:
Wyciągi bankowe (gdy na WB brakuje podstawowych informacji nt. dokonanych operacji, należy dołączyć również polecenia przelewów). Należy zachować ciągłość numeracji i okresów, które obejmują wyciągi. Jeśli bank nie wystawia wyciągów bankowych, można dołączyć wygenerowane elektronicznie zestawienie operacji z rachunku bankowego (opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę upoważnioną).

32 w przypadku WB z rachunku podstawowego Beneficjenta (dokumentujących np. zapłatę składek zus, zaliczki na podatek dochodowy, kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków) można dołączyć tylko część stron zawierających ww. operacje dotyczące projektu, saldo początkowe i końcowe. Wówczas na WB powinno się znaleźć oświadczenie gł. księgowego lub kierownika jednostki, iż pozostałe operacje nie dotyczą rozliczanego projektu. Raporty kasowe (tylko w przypadku pełnej księgowości) lub zestawienia operacji gotówkowych zawierające m.in.. okres za jaki jest sporządzone, podpis osoby sporządzającej, datę, podsumowanie, a także wyszczególnienie operacji tzn. data, numer dokumentu, kwota.

33 Wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność muszą być rozliczone w całości.
Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowego. Wyjątek stanowią np. składki ZUS, podatek dochodowy, koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, które mogą być opłacone z rachunku podstawowego Beneficjenta, a następnie refundowane z konta projektowego. W przypadku braku środków na rachunku projektu, należy uzupełnić rachunek środkami własnymi, następnie po otrzymaniu środków z IP zwrócić wcześniej przelaną kwotę z rachunku projektowego na rachunek podstawowy.

34 Datą zapłaty, która należy umieścić w Zestawieniu nr 1 do wniosku o płatność powinna być data faktycznej zapłaty dokumentu, a nie data refundacji. Jeżeli na WB widnieją „daty księgowania” i „daty operacji”, to należy wpisać „datę operacji”. Opis przelewu lub zapis w RK powinien zawierać pełny i prawidłowy numer dokumentu. W przypadku wynagrodzeń oprócz numeru listy płac należy wpisać również stanowisko oraz miesiąc lub okres, którego wynagrodzenie dotyczy. Opis wydatku powinien być zgodny z nazwą podkategorii szczegółowego budżetu projektu. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, opis przelewu powinien być tożsamy z nazwami wykazanymi w metodologii wyliczenia kosztów pośrednich.

35 Dokumenty księgowe, które można ująć w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność:
Faktury VAT, Faktury VAT korygujące, Faktury wewnętrzne VAT, Rachunki wystawione przez podmioty gospodarcze, Rachunki wystawione przez osoby fizyczne, Listy płac, Paragon - pod warunkiem, że spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,

36 Noty księgowe – zawierają wyłącznie operacje wewnętrzne podmiotu, np
Noty księgowe – zawierają wyłącznie operacje wewnętrzne podmiotu, np.: wynagrodzenie osoby, która jednocześnie jest właścicielem firmy prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jednocześnie pełni funkcję personelu zaangażowanego w realizacje projektu. Delegacje personelu zatrudnionego u Beneficjenta: Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) – osoba zatrudniona na umowę o pracę, Rachunki – osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną. Amortyzacja – dokumentem potwierdzającym wysokość odpisów jest tabela amortyzacyjna środków trwałych lub nota księgowa/obciążeniowa wraz z poleceniem księgowania.

37 Inne (zestawienia, potwierdzenia dojazdu BO, WB itp
Inne (zestawienia, potwierdzenia dojazdu BO, WB itp.) jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości UWAGA: wyciąg bankowy umieszczamy w załączniku nr 1 jako dokument, tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaksięgowany jest jako koszt i wydatek (opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy). Nie rozliczamy wydatków na podstawie Faktury PROFORMY tylko na podstawie właściwej FV (data wystawienia późniejsza niż data zapłaty, kwoty brutto, netto właściwej FV).

38 Kwalifkowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Wydatki muszą być ujęte w budżecie projektu, muszą być zgodne z zadaniem oraz muszą spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami.

39 numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zadanie 1: (nazwa) Lista płac nr LP/01/2012 P/01/2012 ; ; Wynagrodzenie brutto koordynatora projektu za m-c styczeń 2012 N 50 258,33 3 500,00 0,00 BP należy wpisać min. 3 daty - zapłaty wynagrodzenia (netto), składek zus oraz podatku należy wpisać wartość brutto całej listy płac (podsumowanie). Kol 7 = 8 DRA n/d Pochodne pracodawcy od wynagrodzenia koordynatora projektu za m-c styczeń 2012 86 238,50 630,00 należy wpisać kwotę z pkt IX DRA "Łączna suma kwot do zapłaty"; kol. 7 = 8 całkowite wynagrodzenie koordynatora 4 130,00

40 numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Umowa cywilno-prawna z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP zadanie 1: (nazwa) Rachunek 1/1/2012 P/02/2012 ; ; Wynagrodzenie brutto specjalisty ds.. monitoringu za m-c styczeń 2012 N 525,12 0,00 BP należy wpisać min. 3 daty - zapłaty wynagrodzenia (netto), składek zus oraz podatku; należy wpisać kwotę brutto rachunku. Kol 7 = 8 = 9 DRA n/d Pochodne pracodawcy od wynagrodzenia specjalisty ds.. monitoringu za m-c styczeń 2012 86 238,50 74,88 należy wpisać kwotę z pkt IX DRA "Łączna suma kwot do zapłaty"; kol. 7 = 8 całkowite wynagrodzenie 600,00

41 numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Umowa cywilno-prawna bez obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne zadanie 1: (nazwa) Rachunek 2/1/2012 P/03/2012 ; ; Wynagrodzenie brutto asystenta koordynatora za m-c styczeń 2012 N 1 000,00 0,00 BP należy wpisać min. 3 daty (zapłaty wynagrodzenia (netto), składek na ZUS, podatku); 2 daty w przypadku umowy o dzieło (wynagrodzenie netto + podatek) należy wpisać kwotę brutto rachunku. Kol 7 = 8 = 9 całkowite wynagrodzenie

42 numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktura kwalifikowalna w całości zadanie 1: (nazwa) faktura VAT nr 20/12 P/15/2012 zakup kserokopiarki T 1 830,00 1 500,00 330,00 JST kwota brutto całego dokumentu kwota netto całego dokumentu kwota kwalifikowalna VAT od kwoty kwalifikowalnej

43 numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zakup dwóch urządzeń wykazanych na jednej fakturze zadanie 1: (nazwa) faktura VAT nr 3678 P/25/2012 zakup rzutnika T 5 000,00 4 098,36 1 500,00 270,49 JST kwota brutto całego dokumentu kwota netto całego dokumentu kwota kwalifikowalna VAT od kwoty kwalifikowalnej zadanie 2: (nazwa) zakup komputera 3 500,00 631,15 BP Kol. 1,2,3,4,7,8 w obu pozycjach są takie same gdy kwalifikowalna jest tylko część dokumentu zadanie 3: (nazwa) 20 faktura VAT nr 567/10 P/18/2012 rozmowy telefoniczne N 1 274,50 1 044,67 356,00 64,19

44 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zadanie 1: (nazwa) Wyciąg bankowy nr 1 P/13/2012 opłata za prowadzenie rachunku bankowego za styczeń 2012 N 30,00 0,00 BP 12 Zestawienie wyciągów bankowych za m-c styczeń 2012 P/14/2012 prowizje za przelewy w m-cu styczniu 2012 15,50 Jeżeli w ciągu jednego dnia dokonano zapłaty za kilka dokumentów, należy wówczas wykazać tylko jedną datę zapłaty.

45 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW – wkład niepieniężny
lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zadanie 1: (nazwa) 13 oświadczenie 6/12 n/d udostępnienie sal na potrzeby prowadzenia zajęć z j. ang. w m-cu VI (120 godz.) N 2400 0,00 JST 14 oświadczenie 1/12 praca wolontariusza - opracowanie programu nauczania dla zajęć … na kierunku… 2000

46

47

48

49

50 Uwagi techniczne dotyczące sporządzenia wniosku o płatność:
Wniosek powinien być trwale spięty (np.: zszyty lub wpięty w skoroszyt). Kopie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz pozostałych załączników powinny być czytelne i ułożone chronologicznie. Zaznaczenie na wyciągach bankowych przy kwotach operacji (przelewów) pozycji tożsamej z numerem pozycji w załączniku nr 1 do wniosku o płatność znacznie ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.

51 1) Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. 2) Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz wzory opisów dokumentów księgowych. 3) Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność.

52 Warsztat I Na podstawie danych z tab
Warsztat I   Na podstawie danych z tab. 9 wniosku o płatność, należy wypełnić poprawnie szare pola harmonogramu płatności. Kwota dofinansowania (PLN) wkład własny (PLN) Ogółem Budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego Inne krajowe środki publiczne Wkład prywatny 1. Całkowita wartość projektu ,00 20 000,00 ,00 2. Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* ,00 3. Kwota dotychczas rozliczonych środków 0,00 4. Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem ,00 ,00 5. Procent rozliczenia 70,00 100,00 50,00 6. Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku 60 000,00

53 10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE
Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) od do ,00 80 000,00 od do 20 000,00 od do

54 Warsztat II Załącznik nr 1 Do projektu zakupiono na jedną fakturę: W ramach zad. 1 – tablicę interaktywną za kwotę 4000,00 zł netto (23% Vat, brutto: 4 920,00 zł), za której montaż zapłacono 100 zł netto (8% Vat, brutto: 108,00 zł) – sfinansowano z wkładu JST. W ramach zad. 2 – odtwarzacz CD za kwotę 300 zł netto (23% Vat, brutto: 362 zł) – sfinansowano z dofinansowania. Dane z faktury: nr faktury: 19/12, numer księgowy: P/14/2012, data wystawienia faktury: , data zapłaty faktury: , kwota netto faktury: 4400,00 zł, brutto: 5 390,00 zł. Wystawiono fakturę korygującą do w/w faktury. Dane z faktury: nr faktury: 20/12, numer księgowy: P/15/2012, data wystawienia faktury: , data zapłaty: , kwota netto faktury: 4400,00 zł, brutto: 5 397,00 zł.

55 zakup tablicy interaktywnej Usługa montażu tablicy interaktywnej
Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zadanie 1: (nazwa) zakup tablicy interaktywnej Usługa montażu tablicy interaktywnej zadanie 2: (nazwa) zakup odtwarzacza CD

56 Warsztat I (wynik) Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN)
Planowana kwota wnioskowana (PLN) od do ,00 80 000,00 od do 20 000,00 od do 0,00

57 Warsztat II (wynik) Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny
data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zadanie 1: (nazwa) faktura VAT nr 20/12 P/15/2012 zakup tablicy interaktywnej T N 5 397,00 4 400,00 4 920,00 920,00 JST Usługa montażu tablicy interaktywnej 4400,00 108,00 8,00 zadanie 2: (nazwa) zakup odtwarzacza CD 369,00 69,00 BP

58 Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji ul. Poniatowskiego 10 Rzeszów


Pobierz ppt "Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google