Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł rozprawy doktorskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł rozprawy doktorskiej"— Zapis prezentacji:

1 Tytuł rozprawy doktorskiej
Mgr inż. Imię Nazwisko Afiliacja autora i adres owy Dziedzina: Nauki techniczne / Nauki ekonomiczne Dyscyplina: AiR / BiEM / Informatyka / Nauki o zarządz. Otwarte posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania PP, Poznań,

2 Plan prezentacji Problem badawczy i jego znaczenie (4’)
Stan wiedzy (5’) Koncepcja rozwiązania problemu (5’) Stan badań autora (10’) Roboczy spis treści (3’) Plan pracy nad doktoratem (5’) Publikacje i dokonania autora (2’) Potencjalny promotor (1’) W nawiasach podano orientacyjny czas prezentacji w minutach.

3 Problem badawczy i jego znaczenie
Opisać na czym polega problem i ocenić jego znaczenie (ocenę znaczenia trzeba uzasadnić).

4 Stan wiedzy Przedstawić stan wiedzy w obszarze związanym z problemem, ale bez uwzględniania badań przeprowadzonych przez autora.

5 Koncepcja rozwiązania problemu
Należy także scharakteryzować metody badawcze i uzasadnić ich wybór. Należy też opisać ew. uproszczenia problemu wyjściowego, uzasadnić je i ocenić ich konsekwencje (np. praktyczne).

6 Stan badań autora Przedstawić, co już zostało wykonane przez autora i jakie osiągnął on rezultaty.

7 Roboczy spis treści Przedstawić roboczy spis treści i krótko uzasadnić kompozycję pracy.

8 Plan pracy nad doktoratem
Zidentyfikować najważniejsze zadania związane z doktoratem i wskazać ew. ograniczenia kolejnościowe. Ocenić pracochłonność poszczególnych zadań. Ocenić dostępność czasu na badania w okresie przeznaczonym na „pisanie” doktoratu (plan powinien dotyczyć okresu do oddania rozprawy do recenzji). Przedstawić harmonogram prac. Wskazać główne czynniki ryzyka i sposoby radzenia sobie z nimi.

9 Publikacje autora Rodzaj Punkty MNiSW Liczba Artykuł 30 24
Monogr. ang. 20 15 Monogr. pol. 12 10 Rozdz. ang. 7 6 4

10 Publikacje autora Podać nie więcej niż 5 najlepszych publikacji (dane bibliograficzne łącznie z informacją nt. punktacji MNiSW) i określić ich związek z doktoratem. Podać liczbę cytowań i wskazać maksymalnie 5 najważniejszych cytowań (najlepiej wg Thomson Reuters).

11 Działalność B+R autora
Podać liczbę patentów lub zgłoszeń patentowych i ich zakres (krajowy, EPO, US PTO). Podać nie więcej niż 5 projektów badawczo-rozwojowych realizowanych formalnie przez jednostki WIZ PP na rzecz partnerów zewnętrznych (każdy o wartości ponad 10 tys. zł), w których realizację autor był zaangażowany.

12 Informacja o promotorze
Podać dane o promotorze (imię i nazwisko, afiliacja, adres owy, ..) wraz z krótką charakterystyką osiągnięć promotora w obszarze związanym z rozprawą (wystarczy podać 3 najważniejsze prace promotora wiążące się z problematyką rozprawy i wskazać ich związek z tematyką rozprawy).


Pobierz ppt "Tytuł rozprawy doktorskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google