Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM EWALUACJI DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM EWALUACJI DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM EWALUACJI DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
(propozycja Rektorskiego Zespołu ds. indywidualnej ewaluacji działalności naukowej nauczycieli akademickich) Katowice, 22 czerwca 2011

2 Wydziały humanistyczne i społeczne zmiany zaznaczone na niebiesko
I. Parametry podstawowe 1. A. Publikacje recenzowane i monografie naukowe (maksymalnie 6 najwyżej punktowanych publikacji z trzyletniego okresu sprawozdawczego) według punktacji w systemie oceny parametrycznej MNiSW1 (od 1 do 40 pkt). B. Redaktor naczelny czasopisma, według punktacji w systemie oceny parametrycznej MNiSW1 (od 2 do 64 pkt), oraz redaktor wieloautorskiej monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej, według punktacji w systemie oceny parametrycznej MNiSW1 (5 pkt – język podstawowy dla danej dyscypliny, 3 pkt – inny język). OBJAŚNIENIA 1 Punktacja zgodna z zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. Zaleca się następujące zmiany przez wydziałową/instytutową Komisję ds. Ewaluacji: - Punktacja może być opcjonalnie zwiększona do 100% dla monografii wydanych w renomowanych wydawnictwach zagranicznych (Elsevier, Wiley, Oxford University Press, itd.).

3 - Obok wyżej punktowanych artykułów w czasopismach wyróżnionych w European Reference Index for the Humanities - ERIH (od 10 do 20 pkt; patrz baza Arianta www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/), publikacje zarejestrowane w Arts & Humanities Citation Index (AHCI), udokumentowane wydrukiem z bazy Web of Science, mogą otrzymać 24 pkt. - Publikacji w czasopiśmie lub innym wydawnictwie ciągłym z zakresu nauk społecznych, nieposiadającym wskaźnika IF (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports, powinno być przyznane 13 pkt w przypadku udokumen-towania rejestrowania czasopisma w Web of Science wydrukiem z tej bazy. - Publikacji w czasopiśmie zagranicznym nieposiadającym IF może być przyznane od 2 do 6 pkt według decyzji Komisji w zależności od rangi tego czasopisma (międzynarodowe, ogólnokrajowe, regionalne). W przypadku pracowników nowozatrudnionych w UŚ jako podstawowym miejscu pracy do dorobku mogą być włączane publikacje z afiliacją poza UŚ. UWAGA: Zgodnie z definicjami w systemie oceny parametrycznej przez MNiSW, (1) za publikacje recenzowane nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych, (2) przez "monografię" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opubliksowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakie zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, oraz (3) przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego); liczba punktów uzyskanych łącznie za rozdziały zamieszczone w wieloautorskiej monografii nie może przewyższać liczby punktów przyznanych za monografię. .

4 Parametry podstawowe 2. Projekty badawcze2:
A. Granty krajowe (kierownik 10 pkt za rok realizacji; wykonawca 5 pkt za rok realizacji). B. Granty europejskie (zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia MNiSW z dnia 25 maja 2010 r. od 50 do 150 pkt) oraz inne projekty międzynarodowe (kierownik 15 pkt za rok realizacji, wykonawca 8 pkt za rok realizacji). OBJAŚNIENIA 2Obejmuje granty zarówno realizowane, jak ukończone w okresie podlegającym ocenie, również te z FNP i wykonywane poza uczelnią. Wykonawcy powinni mieć w projekcie co najmniej 10% udział. Inne granty międzynarodowe to te przyznane przez inne organizacje zagraniczne niż unijne.

5 Parametry podstawowe 3. Zastosowania praktyczne3:
A. Udzielone patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, udzielone prawa ochronne dla znaków towarowych, prawa z rejestracji dla topografii układów scalonych (przyznane za granicą 50 pkt, przyznany przez UP w Polsce 30 pkt). B. Zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, topografii układów scalonych (przyjęty do oceny zagranicą 10 pkt, przyjęty w kraju 5 pkt; maksymalnie 5 zgłoszeń). C. Usługi naukowo-badawcze powyżej 1 tys. zł każda4 (do 30 pkt.). OBJAŚNIENIA 3Jako usługi naukowo-badawcze traktowane są zrealizowane pracy zlecone mające walor oryginalności wykazany przez osobę ocenianą, z punktacją przyznawaną według decyzji Komisji.

6 Wydziały humanistyczne i społeczne
II. Parametry uzupełniające A. Elementy dorobku dodane w zależności od specyfiki dyscypliny4 (maksymalnie 50% sumy punktów uzyskanej łącznie za parametry podstawowe), takie jak: 1. Działalność na rzecz rozwoju kadry naukowej: - Promotorstwo prac doktorskich (20 pkt). - Recenzje w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (6 pkt). - Recenzje w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego (12 pkt). - Recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (18 pkt). ·2. Publikacje nie ujęte w pkt. I.15 oraz artykuły zamawiane i przeglądowe w czasopismach wyróżnionych na liście A MNiSW, w ERIH i AHCI. ·3. Udział w radach naukowych konferencji oraz zespołach redakcyjnych czasopism i materiałów konferencyjnych. ·4. Recenzowanie publikacji dla czasopism wyróżnionych na liście A MNiSW, w ERIH i AHCI oraz monografii naukowych dla wydawnictw. ·5. Cytowania w monografiach z renomowanych wydawnictw krajowych i zagranicznych.  6. Nagrody naukowe (poza UŚ). ·7. Funkcje z wyboru w organizacjach naukowych. ·8. Ogólnokrajowe i międzynarodowe konferencje i zjazdy naukowe (referaty zapraszane, przewodniczenie sesji, itd.).

7 B. Cytowania bibliograficzne6 (maksymalnie 50 pkt).
UWAGA: Awanse na stopnie naukowe i tytuł naukowe nie powinny być objęte ewaluacją. OBJAŚNIENIA 4Parametry uzupełniające to dodatkowy dorobek ewaluowany przez Komisję na podstawie udokumentowanego wniosku osoby. 5Obejmuje publikacje w materiałach konferencyjnych i dydaktycznych, suplementach, zeszytach specjalnych, oraz książki i artykuły popularnonaukowe, tłumaczenia, zmienione wznowienia książek, sporządzanie biogramów i haseł encyklopedycznych itd. 6Opcjonalnie: (1) Scopus lub Web of Science, (2) publikacje cytujące lub cytowania sensu stricto w dowolnie wybranym okresie sprawozdawczym, oraz z (3) tak dobraną wagą, by liczba uzyskanych punktów nie przekraczała 50 dla osoby z największą liczbą cytowań w danej jednostce. Należy zastosować algorytm: Px = (50/Cm) x Cx Px - liczba punktów dla pracownika x Cm - największa liczba cytowań pracownika na wydziale/w instytucie Cx - liczba cytowań pracownika x

8 II. Parametry uzupełniające
Elementy dorobku dodane w zależności od specyfiki dyscypliny (maksymalnie 50% sumy punktów uzyskanej łącznie za parametry podstawowe). B. Cytowania bibliograficzne (maksymalnie 50 pkt). UWAGA: Awanse na stopnie naukowe i tytuł naukowe nie powinny być objęte ewaluacją.


Pobierz ppt "SYSTEM EWALUACJI DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google