Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki działalności naukowej pracownika w latach 2005-2008 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki działalności naukowej pracownika w latach 2005-2008 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki działalności naukowej pracownika w latach 2005-2008 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2 Publikacje pracowników UJ wg ISI Web of Science

3 Wydziały przyrodnicze i ścisłe 1. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, wg ISI Web of Science (5 pkt. za publikację) 2. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach listy A MNiSW w czasopismach 30 pkt (dodatkowo 25 pkt. za publikację) w czasopismach 24 pkt (dodatkowo 15 pkt. za publikację) w czasopismach 20 pkt (dodatkowo 5 pkt. za publikację) 3. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie w czasopismach z listy B MNiSW (1 pkt za publikację) 4. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w latach 1996-2008 (10 pkt. za każde 100 cytowań) 5. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w roku 2008 (20 pkt za każde 100 cytowań) 6. Podręczniki opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych (20 pkt. za podręcznik 7. Rozdziały w podręcznikach oraz monografie opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych (10 pkt. za rozdział/monografię)

4 Wydziały humanistyczne i społeczne 1. Publikacja oryginalna, przeglądowa lub monografia opublikowana w czasopismach listy A MNiSzW - od 10 do 30 pkt (zgodnie z listą MNiSzW) 2. Publikacja oryginalna, przeglądowa lub monografia opublikowana w czasopismach z listy B MNiSzW - od 1 do 6 pkt (zgodnie z lista MNiSzW) 3. Monografia w języku kongresowym - 30 pkt 4. Monografia w języku polskim lub właściwym dla dyscypliny - 20 pkt 5. Rozdział w monografii w języku kongresowym - 15 pkt 6. Rozdział w monografii w języku polskim lub właściwym dla dyscypliny - 10 pkt 7. Podręcznik w języku kongresowym - 30 pkt 8. Podręcznik w języku polskim lub właściwym dla dyscypliny - 20 pkt 9. Rozdział w podręczniku w języku kongresowym - 15 pkt 10. Rozdział w podręczniku w języku polskim lub właściwym dla dyscypliny - 10 pkt

5 Wydział Prawa i Administracji 1. Publikacje opublikowane w czasopismach z listy A MNiSzW od 10 do 30 punktów (zgodnie z listą MNiSzW) 2. Publikacje opublikowane w czasopismach z listy B MNiSzW od 1 do 6 punktów (zgodnie z listą MNiSzW) 3. Publikacje w polskich czasopismach naukowych spoza listy MNiSzW - 1 punkt za każdą publikację 4. Monografie (w tym komentarze, opracowania systemowe, wyd. encyklopedyczne) w języku obcym – 40 punktów 5. Monografie (w tym komentarze, opracowania systemowe, wyd. encyklopedyczne) w języku polskim – 20 punktów 6. Rozdział w pracy zbiorowej w języku obcym – 15 punktów 7. Rozdział w pracy zbiorowej w języku polskim – 6 punktów 8. Podręcznik w języku obcym – 40 punktów 9. Podręcznik w języku polskim – 20 punktów 10. Rozdział w podręczniku w języku obcym – 15 punktów 11. Rozdział w podręczniku w języku polskim – 6 punktów 12. Artykuł w języku obcym ogłoszony w zbiorze prac– 4 punkty 13. Artykuł w języku polskim ogłoszony w zbiorze prac – 2 punkty 14. Redakcja naukowa prac zbiorowych w języku obcym – 15 punktów 15. Redakcja naukowa prac zbiorowych w języku polskim - 10 punktów 16. Materiały dydaktyczne inne niż podręczniki (np. zbiory źródeł, zbiory kazusów) w języku obcym – 10 punktów 15. Materiały dydaktyczne inne niż podręczniki (np. zbiory źródeł, zbiory kazusów) w języku polskim – 5 punktów

6 Collegium Medicum 1.Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, wg ISI Web of Science - 5 pkt. 2. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW - w czasopismach 30 pkt (dodatkowo 25 pkt za publikację) - w czasopismach 24 pkt (dodatkowo 15 pkt za publikację) - w czasopismach 20 pkt (dodatkowo 5 pkt za publikację) - w czasopismach 10 i 15 pkt (dodatkowo 3 pkt za publikację) W przypadku pracy opublikowanej w czasopiśmie z Impact Factor, ale nie zamieszczonym na liście A + 3 pkt za publikację) 3. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy B MNiSW - 2 pkt 4. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w latach 1996-2008 - 1 pkt. za każde 10 cytowań 5. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w 2008 roku - 2 pkt. za każde 10 cytowań 6. Podręczniki lub monografie opublikowane w oficynach zagranicznych - 20 pkt. 7. Rozdziały w podręcznikach lub monografiach opublikowane w oficynach zagr. - 10 pkt.

7 Wydział Filozoficzny 1. Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych – punktacja zgodna z Ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych z 5 maja 2009 2. Autorstwo monografii w języku angielskim, opublikowanej poza Polską w renomowanym (znanym z cytowanych publikacji w danej dyscyplinie) wyd. naukowym - 30 pkt 3. Autorstwo monografii w innym języku niż angielski, opublikowanej poza Polską w renomowanym wydawnictwie naukowym - 24 pkt 4. Autorstwo monografii w dowolnym języku, opublikowanej w Polsce lub w wydawnictwie zagranicznym nie zaliczających się do wyżej zdefiniowanych - 18 pkt 5. Autorstwo rozdziału w monografii, jak w punkcie 2 - 9 pkt 6. Autorstwo rozdziału w monografii, jak w punkcie 3 - 6 pkt 7. Autorstwo rozdziału w monografii, jak w punkcie 4 - 3 pkt 8. Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wyd. wydanej poza Polską - 8 pkt 9. Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wyd. wydanej w Polsce - 4 pkt 10. Edycja krytyczna przekładu tekstu źródłowego wraz z komentarzami – uznawana jest za monografię i punktowana wg zasad przyjętych dla monografii w punktach 2-4 11. Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego finansowanego przez European Research Council lub w ramach Programów Ramowych UE - 100 pkt

8 1. Publikacja oryginalna w czasopiśmie: a. wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – (według punktacji MNiSW od 10 do 30 pkt) b. z listy europejskiej ERIH (według punktacji MNiSW – lista B: kategoria A – 15 pkt, kategoria B – 12 pkt, kategoria C – 8 pkt) c. z listy MNiSW – (według punktacji od 1 do 6 pkt) 2. Monografia w języku angielskim – 30 pkt 3. Monografia w języku innym niż angielski, – 24 pkt 4. Monografia w języku polskim – 18 pkt 5. Rozdział w monografii w języku angielskim – 9 pkt 6. Rozdział w monografii w języku innym niż angielski – 5 pkt 7. Rozdział w monografii w języku polskim – 3 pkt 8. Podręcznik akademicki – 12 pkt 9. Krytyczna edycja tekstów źródłowych (w formie książkowej) – 8 pkt 10. Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej: a. wydawanej poza Polską – 8 pkt b. wydawanej w Polsce – 4 pkt Wydział Historyczny

9 1. Publikacja oryginalna w czasopismach z listy MNiSW według aktualnie obowiązującej liczby punktów. 2. Publikacja oryginalna w czasopiśmie spoza listy MNiSW - 1-2 pkt 3. Monografia (jeśli obejmuje teksty ogłaszane wcześniej, to nie mogą być one wykazywane jako publikacje innego rodzaju) - 30 pkt. 4.. Rozdział/artykuł w monografii zbiorowej/księdze zbiorowej - 4 pkt. 5. Podręcznik, który nie jest zbiorem ćwiczeń ani antologią - 15 pkt. 6. Rozdział w podręczniku j.w.- 4 pkt 7. Edycja naukowa tekstów źródłowych - 10 pkt 8. Redakcja naukowa tomu - 5 pkt 9. Redakcja serii wydawniczej- 3 pkt 10. Funkcja redaktora naczelnego czasopisma naukowego - 5 pkt. 11. Bibliografia rozumowana/annotowana/z abstraktami duża (min. 5 a. wyd.) - 10 pkt. 12. Bibliografia mała (poniżej 5 ark. wyd.) - 5 pkt. 13. Tłumaczenie monografii - 5 pkt. 14. Tłumaczenie artykułu naukowego (objętość min. 1 ark. wyd.) - 1 pkt. 15. Słownik naukowy - 20 pkt. Wydział Filologiczny

10 1. Publikacja oryginalna w czasopismach z listy MNiSzW według aktualnie obowiązującej liczby punktów. 2. Publikacja oryginalna w czasopiśmie spoza listy MNiSzW - 1-2 pkt 3. Monografia (jeśli obejmuje teksty ogłaszane wcześniej, to nie mogą być one wykazywane jako publikacje innego rodzaju)- 30 pkt 4. Rozdział/artykuł w monografii/księdze zbiorowej - 4 pkt 5. Podręcznik -15 pkt 6. Rozdział w podręczniku - 4 pkt 7. Edycja krytyczna tekstów źródłowych - 10 pkt 8. Redakcja naukowa tomu - 10 pkt 9. Redakcja serii wydawniczej - 5 pkt 10. Funkcja redaktora naczelnego czasopisma naukowego - 5 pkt Wydział Polonistyki

11 1. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, wg ISI Web of Science - 5 pkt. 2. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach listy A MNiSW w czasopismach 30 pkt (dodatkowo 25 pkt za publikację) w czasopismach 24 pkt (dodatkowo 15 pkt za publikację) w czasopismach 20 pkt (dodatkowo 5 pkt za publikację) 3. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie w czasopismach z listy B MNiSW - 1 pkt 4. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w latach 1996-2008 - 10 pkt za każde 10 cytowań 5. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w roku 2008 - 20 pkt za każde 10 cytowań 6. Podręczniki opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych - 120 pkt 7. Rozdziały w podręcznikach oraz monografie opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych- 60 pkt 8. Podręczniki opublikowane w renomowanych oficynach krajowych (PWN, WNT; bez uwzględniania WUJ) - 40 pkt 9. Rozdziały w podręcznikach oraz monografie opublikowane w renomowanych oficynach krajowych (PWN, WNT; bez uwzględniania WUJ) - 20 pkt 10. Koordynacja międzynarodowych projektów badawczych oraz międzynarodowych konsorcjów - 20 punktów za rozliczony projekt lub 30 punktów za koordynowanie konsorcjum) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

12 1. Publikacje w czasopismach z listy A MNiSW oraz opublikowane w ramach konferencji z listy CiteSeer a. w czasopismach za 30 pkt. - 100 pkt. x współczynnik wg tabeli b. w czasopismach za 24 pkt. oraz opublikowane na konferencjach z listy CiteSeer, o współczynniku EIPVCS równy co najmniej 1,60 - 60 pkt. x współczynnik wg tabeli c. w czasopismach za 20 pkt. oraz opublikowane na konferencjach z listy CiteSeer, o współczynniku EIPVCS pomiędzy 1,20 a 1,59 - 35 pkt. x współczynnik wg tabeli d. w czasopismach za 15 pkt. oraz opublikowane na konferencjach z listy CiteSeer, o współczynniku EIPVCS pomiędzy 0,80 a 1,19 - 20 pkt. x współczynnik wg tabeli e. w czasopismach za 10 pkt. oraz opublikowane na konferencjach z listy CiteSeer, o współczynniku EIPVCS pomiędzy 0,50 a 0,79 - 10 pkt. x współczynnik wg tabeli 2. Publikacje w czasopismach z listy B MNiSW - 2 pkt. x współczynnik 3. Książki naukowe opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych - 75 pkt. x współczynnik 4. Rozdziały w książkach naukowych opublikowanych renomowanych oficynach zagranicznych - (25 pkt. x współczynnik 5. Książki naukowe opublikowane w renomowanych oficynach krajowych oraz zagranicznych nie wymienionych załączniku - 25 pkt. x współczynnik 6. Rozdziały w książkach naukowych opublikowanych renomowanych oficynach krajowych i zagranicznych nie wymienionych w załączniku - 8 pkt. x współczynnik 7. Książki naukowe opublikowane w pozostałych oficynach krajowych - 8 pkt. x współczynnik 8. Rozdziały w książkach naukowych opublikowanych pozostałych oficynach krajowych - 3 pkt. x współczynnik 9. Cytowania w latach 2005-2008 wg bazy ISI Web of Science 2 pkt. za każde cytowanie, które jest zewnętrzne (tj. nie jest lokalne) oraz 1 pkt. za każde cytowanie lokalne 10. Referat typu Plenary (Section) na International Congress of Mathematicians - 500 pkt. (250 pkt.) 11. Referat typu Plenary (Invited) na European Congress of Mathematics – 250 pkt. (125 pkt.) Wydział Matematyki i Informatyki

13 1. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, wg Scopus - 5 pkt. 2. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach listy A MNiSW: w czasopismach 30 pkt (dodatkowo 25 pkt za publikację w czasopismach 24 pkt (dodatkowo 15 pkt za publikację) w czasopismach 20 pkt (dodatkowo 5 pkt za publikację) 3. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie w czasopismach z listy B MNiSW - 1 pkt 4. Liczba cytowań wg Scopus w latach 1996-2008 - 1 pkt za każde 10 cytowań 5. Liczba cytowań wg Scopus w roku 2008 - 2 pkt za każde 10 cytowań 6. Podręczniki opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych - 200 pkt 7. Rozdziały w podręcznikach oraz monografie opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych - 35 pkt Wydział Chemii

14 1. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach listy A MNiSW w czasopismach 30 pkt (30 pkt za publikację) w czasopismach 24 pkt (20 pkt za publikację) w czasopismach 20 pkt (10 pkt za publikację) w czasopismach 15 pkt (8 pkt za publikację) w czasopismach 10 pkt (7 pkt za publikację) 2. Publikacje oryginalne i przeglądowe w czasopismach z listy B MNiSW- 1 pkt 3. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach zagranicznych spoza tzw Listy Filadelfijskiej - 3 pkt 4. Liczba cytowań wg Scopus w latach 1996-2008 - 1 pkt za każde 10 cytowań 5. Liczba cytowań wg Scopus w roku 2008 - 2 pkt za każde 10 cytowań 6. Podręczniki opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych - 30 pkt 7. Podręczniki opublikowane w renomowanych oficynach polskich - 20 pkt 8. Rozdziały w podręcznikach oraz monografie opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych - 20 pkt za rozdział/30 pkt za monografię 9. Rozdziały w podręcznikach oraz monografie opublikowane w renomowanych polskich oficynach (5 pkt za rozdział/10 pkt za monografię Wydział Biologii i Nauk o Ziemii – nauki biologiczne

15 1. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach listy A MNiSW w czasopismach 30 pkt (35 punktów za publikację) w czasopismach 24 pkt (29 punkty za publikację) w czasopismach 20 pkt (25 punktów za publikację) w czasopismach 15 pkt (20 punktów za publikację) w czasopismach 10 pkt (15 punktów za publikację) 2. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach zagranicznych spoza tzw. Listy Filadelfijskiej z IF >1 - 3 pkt za publikację) 3. Publikacje oryginalne i przeglądowe w czasopismach z listy B MNiSW - 3 pkt. za najbardziej renomowane polskojęzyczne czasopisma; pozostałe z listy B po 1 pkt. 4. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w latach 1996-2007 (1 pkt za każde 10 cytowań) 5. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w roku 2008 (2 pkt za każde 10 cytowań) 6. Podręczniki opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych (30 pkt za podręcznik) 7. Podręczniki opublikowane w renomowanych oficynach polskich (15 pkt. w j. ang., 8 pkt. w j. pol.) 8. Rozdziały w podręcznikach oraz monografie opublikowane w renomowanych oficynach zagranicznych (20 pkt za rozdział/30 pkt za monografię) 9. Rozdziały w podręcznikach oraz monografie opublikowane w polskich oficynach – 8 pkt. za monografię w j. angielskim, 5 pkt za monografię w j. polskim 6 pkt za rozdział w j. angielskim, 2 pkt za rozdział w j. polskim W przypadku prac wieloautorskich: do 3 autorów - każdy z autorów otrzymuje po 100% punktów wynikających z ww. zasad 4 autorów i więcej - każdy autor otrzymuje po 25% punktów wynikających z ww. zasad Wydział Biologii i Nauk o Ziemii – nauki o Ziemi

16 1. Publikacja oryginalna, przeglądowa lub monografia w czasopismach z listy A MNiSzW od 10 do 30 pkt 2. Publikacja oryginalna, przeglądowa lub monografia w czasopismach z listy B MNiSzW od 1 do 6 pkt 3. Publikacje (artykuły, artykuły recenzyjne, glosy) w polskich czasopismach naukowych spoza listy MNiSzW – 1 pkt 4. Monografia w języku kongresowym - 30 pkt 5. Monografia w języku polskim lub właściwym dla dyscypliny - 20 pkt 6. Rozdział w monografii w języku kongresowym - 10 pkt 7. Rozdział w monografii w języku polskim lub właściwym dla dyscypliny - 5 pkt 8. Podręcznik w języku kongresowym - 30 pkt 9. Podręczniki w języku polskim lub właściwym dla dyscypliny - 20 pkt 10. Rozdział w podręczniku w języku polskim lub właściwym dla dyscypliny - 5 pkt 11. Opublikowany tekst referatu lub wystąpienia w objętości większej aniżeli 15 stron – 5 pkt 12. Artykuł w języku obcym ogłoszony w zbiorze prac (np. w księdze pamiątkowej, materiałach z konferencji naukowej) – 4 pkt 13. Artykuł w języku polskim ogłoszony w zbiorze prac (np. księdze pamiątkowej, materiałach z konferencji naukowej – 2 pkt Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

17 1. Artykuły opublikowane w polskich czasopismach z Listy A MNiSzW - od 10 do 30 pkt. 2. Artykuły opublikowane w polskich czasopismach z Listy B MNiSzW - od 2 do 6 pkt. 3. Artykuły recenzowane, opublikowane w czasopismach nauk. w j. pol. poza Listą MNiSzW - 1 pkt. 4. Artykuły recenzowane, opublikowane w czasopismach naukowych w j. kongresowych – 1 pkt. 5. Monografia lub książka (recenzowana) opublikowana w j. kongresowym - 50 pkt 6. Rozdział w monografii lub książce (recenzowanej) opublikowanej w j. kongresowym - 10 pkt 7. Monografia lub książka (recenzowana) opublikowana w j. pol. lub j. niekongresowym - 30 pkt. 8. Rozdz. w monografii lub książce (recenzowanej) opublikowanej w j. pol. lub j. niekongresowym- 8 pkt. 9. Opracowanie naukowe, redakcja tekstów źródłowych i prac zbiorowych w j. kongresowym - 10 pkt. 10. Opracowanie naukowe, redakcja tekstów źródłowych i prac zbiorowych w języku polskim lub innym języku niekongresowym - 8 pkt. 11. Podręcznik w języku kongresowym - 20 pkt. 12. Rozdział w podręczniku w języku kongresowym - 5 pkt. 13. Podręcznik w języku polskim lub j. niekongresowym - 10 pkt. 14. Rozdział w podręczniku w języku polskim lub j. niekongresowym - 4 pkt. 15. Referat w materiałach pokonferencyjnych opublikowany w języku kongresowym - 3 pkt. 16. Referat w materiałach pokonferencyjnych opublikowany w j. pol. lub j. niekongresowym - 1 pkt. 17. Koordynacja międzynarodowych projektów badawczych oraz międzynarodowych konsorcjów: 20 pkt. za rozliczony projekt; 30 pkt. za koordynację konsorcjum. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

18 1. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach posiadających IF równy lub wyższy niż 0.3 : NIF = [IF/liczba autorów] x n 2. Publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w czasopismach nie posiadających IF:Nx= [X/liczba autorów] x n - książki - rozdział (duży, >20 stron) w książce naukowej, monografii lub podręczniku po angielsku X=2 po polsku X=1 - książki - rozdział (mały, <20 stron) w książce naukowej, monografii lub podręczniku po angielsku X=1; po polsku X=0,5 - prace oryginalne i przeglądowe w języku angielskim X=0,3 - prace oryginalne i przeglądowe w języku polskim X=0 - patent uzyskany w ocenianym okresie X=2 3. Liczba wszystkich cytowań wg bazy SCOPUS za prace opublikowane w latach 2004-2008: Ncyt = (3 pkt za każde 100 cytowań) Np. za 149 cytowań 1,49 pkt x 3 = 4,47 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii n=2 dla autora pierwszego, korespondencyjnego lub ostatniego; n=3 dla autora równocześnie pierwszego i korespondencyjnego; n=1 dla pozostałych autorów W przypadku zaznaczania w pracy, że wymienieni autorzy mieli jednakowy udział w przygotowaniu pracy współczynnik zmienia się proporcjonalnie, np. jeśli jest dwóch to n=1,5


Pobierz ppt "Wyniki działalności naukowej pracownika w latach 2005-2008 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google