Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy zewnętrzne w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy zewnętrzne w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
System egzaminów zewnętrznych wprowadzany został w Polsce od roku Egzaminy przeprowadzane są na zakończenie każdego szczebla edukacji. Części pisemne egzaminów są oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych zatrudnianych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

2 External examination system in Poland
The external examination system in Poland was introduced in The examination is taken after the completion of each level of education. The written part of the examination is graded by external examiners hired by Regional Examination Commissions. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

3 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
Szkoła podstawowa sprawdzian kompetencji trzecioklasisty nazwany „Trzecioteścikiem” sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej, w ostatnim roku nauki (w klasie VI) Gimnazjum trzyczęściowy egzamin gimnazjalny przeprowadzany w formie pisemnej w ostatnim roku nauki (w klasie III) Szkoły ponadgimnazjalne egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, przeprowadzany w ostatnich klasach tych szkół egzamin zawodowy przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych), potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

4 External examination system in Poland
Primary school – a written test in the last year of the Primary School Gimnazjum( Lower Secondary School) – three-part written examination in the last year of the school Secondary schools Maturity examination for the graduates of lyceums (general secondary school), specialized lyceums, secondary technical schools, complementary lyceums and complementary technical secondary schools taken in the last year of each school Occupational examination – for the graduates of Basic Vocational Schools, secondary technical schools, complementary technical secondary schools and non university higher education studies to prove their professional qualifications Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

5 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
Test dla klas trzecich szkoły podstawowej to test trzypoziomowy, sprawdzający. Skonstruowano w nim zadania: otwarte – krótkie odpowiedzi, z luką zamknięte – na dobieranie, wielokrotnego wyboru Test ma na celu podsumowanie wiadomości i umiejętności obejmujących: Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

6 External examination system in Poland
The test in the third year of study is three-level, checking. It contains open-ended – short answers, gapped sentences closed-ended – matching, multiple choice questions The test aims at the assesment of skills defined in the national standards: Reading Writing Reasoning Use of information Practical application of knowledge Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

7 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
Sprawdzian przeprowadzany w klasie szóstej szkoły podstawowej ma charakter: powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym głębokim), obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę), ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych), zewnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE). Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

8 External examination system in Poland
The test in the sixth grade is: universal (for every student except pupils with moderate and severe mental handicaps), obligatory ( taking this test is one of the conditions for graduation from primary school), general (checks the knowledge of polish language, maths, science, history and other subjects ), external (the examination is conducted in students’ schools but it is assessed by members of REC). Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

9 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych: Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Odbywa się w kwietniu. Trwa 60 minut. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

10 External examination system in Poland
The test integrates a number of subjects and it tests the skills and abilities specified in the attainment standards within the scope of: • reading • writing • reasoning • using information • applying knowledge. It is administered in April. Students have 60 minutes to complete the test The maximum score is 40 points Students with special educational needs may receive adjusted , set of tasks or attempt the test in the indyvidually adjusted conditions. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

11 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
Egzamin gimnazjalny jest: • powszechny zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim, • obowiązkowy przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę), • zewnętrzny pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE, • pisemny przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury. Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy). Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

12 External examination system in Poland
The Lower Secondary School Exam is: •  universal (for every student except pupils with moderate and severe mental handicaps •obligatory ( taking this test is one of the conditions for graduation from lower secondary school), • external Administered during three following days in students’ own schools but but it is assessed by members of REC). • written got a form of few-pages brochure The Lower Secondary School Exam is a cross-subject exam consisting of three parts (arts, science, and foreign language). Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

13 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
Za każdą część egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.* * Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Orzeczenia lub opinie powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Z przyznanych dostosowań formy i warunków egzaminu uczeń może, ale nie musi korzystać. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

14 External examination system in Poland
In each part of the lower secondary school examination the maximum score is 50 points. Sample exam sets and detailed information are published in the Syllabus available on the web pages of REC and CEC. Students with special educational needs may receive adjusted set of tasks or attempt the test in the indyvidually adjusted conditions.* * On the basis of the opinion of Psychological-Pedagogical Counsselling. The opinion should not be issued later than to the end of September in the school year in which the examination takes place. Students may but do not have to exercise the right of adjusted set of tasks or attempting the test in the indyvidually adjusted conditions . Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

15 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
Osoby przystępujące po raz pierwszy do egzaminu maturalnego, począwszy od roku 2010 zdają obowiązkowo następujące egzaminy: w części pisemnej z języka polskiego – na poziomie podstawowym z języka mniejszości narodowej* z języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym** z matematyki – na poziomie podstawowym w części ustnej z języka polskiego z języka mniejszości narodowej* z języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym** * przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej  ** poziom egzaminu obowiązujący absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, jeśli jako obowiązkowy język obcy nowożytny wybrali język będący dla nich drugim językiem nauczania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

16 External examination system in Poland
Students approaching the matura exam for the first time,beggining from the year 2010 are obliged to sit for : In the written part Polish at a standard level minority language* Modern foreign language taken at a standard or extended Level or bilingual ** Mathematics– standard level In the oral part Polish Minority language* foreign language– Modern foreign language taken at a standard or extended Level or bilingual** * Obligatory for students with minority language included into curriculum  ** level of examination obligatory for students of bilingual school or classes, if as an obligatory language they chose language which is a second language of teaching for them Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

17 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
Zdający mogą przystąpić ponadto do egzaminów z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych, spośród następujących: w części pisemnej na poziomie rozszerzonym język polski język mniejszości narodowej język obcy nowożytny, ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy*** matematyka na poziomie podstawowym  lub rozszerzonym język obcy nowożytny, inny niż ten, który był wybrany jako obowiązkowy*** biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki w części ustnej język obcy nowożytny, ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym*** język obcy nowożytny, inny niż ten, który był wybrany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym*** język mniejszości etnicznej język regionalny – język kaszubski informatyka język łaciński i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu język mniejszości etnicznej język regionalny – język kaszubski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

18 External examination system in Poland
Zdający mogą przystąpić ponadto do egzaminów z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych, spośród następujących: In written part on the extended level Polish ethnic minority language Foreign language( the same as taken as compulsory subject in the oral exam*** mathematics standard or extended level (the same as taken as compulsory subject in the oral exam*** Biology - Chemistry - Physics and Astronomy - Geography - History - History of Music - In oral part Foreign language (the same as taken as compulsory subject in the oral exam– on extended level*** Foreign language, (other than the one taken as in the oral exam– standard or extended level *** ethnic minority language regional language– kashubian language - History of Art - Information Technology - Latin and classical civilisation - Ethnic minority language Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

19 Egzaminy zewnętrzne w Polsce
*** język obcy nowożytny jest zawsze zdawany w obu częściach, przy czym – w przypadku możliwości wyboru poziomu – poziom egzaminu w obu częściach może być różny Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale jest umieszczany na świadectwie dojrzałości. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu: wstępną – w terminie do 30 września, ostateczną – w terminie do 7 lutego. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracja ostateczną. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

20 External examination system in Poland
*** foreign language is always taken in both parts , in case of choosing the level of examination– the level may differ in both parts To pass the Matura Exam it is necessary to score at least 30% of points from each compulsory subject taken in the oral and written part of examination The results of written examinations in additional subjects have no influence on passing the exam but are noted on the Matura certificate. A Student , who intends to take Matura exam, submits to the chairman of school examination board a declaration of approaching an exam: initial – to September 30, final – to February 7. In case of not submiting the final declaration, the initial one becomes final. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

21 Egzaminy zewnętrzne w Polsce/ External examination system in Poland
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

22 Dziękujemy za uwagę! Thank you for your attention!
Egzaminy zewnętrzne w Polsce Dziękujemy za uwagę! Thank you for your attention! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie


Pobierz ppt "Egzaminy zewnętrzne w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google