Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZPN - zadania Dyrektora szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZPN - zadania Dyrektora szkoły"— Zapis prezentacji:

1 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Zadania Dyrektora szkoły w zakresie tworzenia, wdrażania i ewaluacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

2 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA TECHNIKUM W ZAWODZIE …………………………………….. WŁĄCZONY DO SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2012/13 PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SZKOLNY PLAN NAUCZANIA dla TECHNIKUM w ZAWODZIE …….. Programy zajęć pozalekcyjnych KORELACJE

3 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym; 3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) – rozporządzenie obowiązujące

4 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Zanim Pan/i dopuści program nauczania do użytku w swojej szkole konieczne będzie zorganizowanie, wykonanie określonych czynności lub sprawdzenie czy i jak zostały one wykonane. Wymagania dla programów nauczania oraz tworzenia zestawu programów nauczania dla oddziału zostały określone w wielu aktach prawnych, które należy analizować kontekstowo i w oparciu o znajdujące się tam zapisy, tworzyć rozwiązania koncepcyjne w szkole.

5 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Dopuszczenie programu nauczania do użytku w szkole rozpoczyna etap jego wdrożenia – dyrektor odpowiedzialny jest również za realizację wielu zadań na tym etapie funkcjonowania SZPN. Warto postawić sobie szereg pytań lub zauważyć obszary, które wymagają zaangażowania dyrektora !

6 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy w określonym typie szkoły można prowadzić kształcenie w wybranym zawodzie lub czy można prowadzić kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie danej kwalifikacji? Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - projekt

7 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy w szkole określono formy wnioskowania o dopuszczenie programu nauczania do użytku w szkole? Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz. 458) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) z późn. zmianami – akty obowiązujące

8 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Sprawdzenie zgodności programu nauczania z wymaganiami ramowego planu nauczania minimalna liczna godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów ogólnokształcących minimalna liczba godzin w programie kształcenia zawodowego (program o strukturze modułowej, przedmiotowej lub innej) minimalna liczba godzin przeznaczona na zawodowe kształcenie teoretyczne i praktyczne Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - projekt

9 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Sprawdzenie czy w programach nauczania zawarto treści, umiejętności przedmiotowe i wskazano sytuacje pozwalające realizować zadania szkoły , kształtować umiejętności kluczowe i osiągać cele wychowawcze wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) – rozporządzenie obowiązujące

10 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy w programie nauczania dla zawodu zostały uwzględnione: ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne; efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia; efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie? Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - projekt

11 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy w programie nauczania ogólnego i w programie nauczania dla zawodu uwzględniono odpowiednią strukturę? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) z późn. zmianami – rozporządzenie obowiązujące

12 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy we wszystkich programach nauczania uwzględniono możliwości dostosowania do możliwości i potrzeb uczniów oraz warunków w jakich będą realizowane? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) z późn. zmianami - rozporządzenie obowiązujące

13 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy opracowano i wdrożono sposoby oceny proponowanych programów nauczania pod względem poprawności merytorycznej i dydaktycznej? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) z późn. zmianami - rozporządzenie obowiązujące

14 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy w szkole określono zasady i zakres odpowiedzialności nauczycieli dotyczące opracowania korelacji między poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi – czy zadbano o ustalenie korelacji jeszcze przed dopuszczeniem programów do użytku w szkole? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. ( ze zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – rozporządzenie obowiązujące

15 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy określono zasady opiniowania programów nauczania? Opinia o jakości programu nauczania – możliwość Opinia RP na temat dopuszczenia wnioskowanego programu nauczania do użytku w szkole – konieczność Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) z późn. zmianami - rozporządzenie obowiązujące Ustawa o systemie oświaty – zmiany wynikające z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 56 poz. 458) – akt obowiązujący

16 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy wskazano miejsce i zasady dostępu do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów oraz zasady informowania o ofercie edukacyjnej szkoły? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 168 poz. 1324) – rozporządzenie obowiązujące

17 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Czy określono zasady ewaluacji programów na poszczególnych etapach? Czy określono zasady kontroli w zakresie tworzenia i realizacji zestawów programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole i włączonych do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania? Czy w szkole określono potrzeby w zakresie wspomagania nauczycieli dotyczącego wyboru, analizy, modyfikacji lub autorstwa programów nauczania i zasady tego wspomagania? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 168 poz. 1324) – rozporządzenie obowiązujące

18 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Zadanie dla uczestników warsztatów Dla przygotowanego zestawu zadań, o których wykonanie powinien zadbać dyrektor szkoły opracowując koncepcję funkcjonowania szkoły w zakresie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, proszę wskazać rodzaj rozwiązania organizacyjnego, osoby odpowiedzialne i ewentualne terminy wykonania. (15 minut)

19 Przykładowe rozwiązania organizacyjne
Zadanie do wykonania Rodzaj rozwiązania organizacyjnego Osoby odpowiedzialne Ewentualny termin lub przedział czasowy Opracowanie i wdrożenie zasad wspomagania nauczycieli w zakresie analizy, wyboru, modyfikowania i konstruowania programów nauczania zgodnie z nowymi zasadami Przeprowadzenie diagnozy i opracowanie planu doskonalenia nauczycieli Dyrektor – powołanie zespołu, Zespół przeprowadza diagnozę i opracowuje plan wrzesień – listopad 2011 r. Sprawdzenie w jakim typie szkoły może odbywać się kształcenie w wybranym zawodzie Analiza rozporz. w sprawie klasyfikacji zawodów … Dyrektor Marzec 2012 Opracowanie szkolnego planu nauczania Przygotowanie założeń i opracowanie dokumentu – szkolny plan nauczania dla … Zespoły przedmiotowe Akceptuje dyrektor Do połowy kwietnia 2012 Wypracowanie wymagań dla programów nauczania w szkole Debata ogólnoszkolna na temat wymagań dla programów nauczania Przewodniczący zespołów przedmiotowych Styczeń 2012 Opracowanie procedury weryfikacji programów z uwzględnieniem wymagań Lista kontrolna z wszystkimi wymaganiami stosowanymi w szkole Zawsze do końca kwietnia Przedstawienie programów nauczania dyrektorowi Zarządzenie dyrektora szkoły i wniosek o włączenie programu do SZPN Nauczyciele Zawsze do końca czerwca

20 Przykładowe rozwiązania organizacyjne
Zadanie do wykonania Rodzaj rozwiązania organizacyjnego Osoby odpowiedzialne Ewentualny termin lub przedział czasowy Weryfikacja programów pod kątem zgodności ze szkolnym planem nauczania Przegląd zgłaszanych programów Dyrektor Systematycznie podczas zgłaszania wniosków Weryfikacja korelacji między kształceniem ogólnym i zawodowym Opracowanie szkolnych zasad korelacji i sprawdzenie ich przestrzegania Zespół ds. korelacji Przed dopuszczeniem programów i w trakcie realizacji Wypracowanie zasad opiniowania programów nauczania – opinia merytoryczna i dydaktyczna Opracowanie schematu opinii merytorycznej i dydaktycznej w oparciu o wypracowane wymagania Zespoły przedmiotowe Do maja 2012 Wypracowanie zasad opiniowania programów nauczania – opinia Rady Pedagogicznej Wprowadzenie odpowiednich zapisów do regulaminu pracy RP lub zarządzenie dyrektora Dyrektor i komisja statutowa lub regulaminowa Czerwiec 2012 Włączenie programu do szkolnego zestawu programów nauczania Zarządzenie dyrektora przed r.


Pobierz ppt "SZPN - zadania Dyrektora szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google