Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz."— Zapis prezentacji:

1 Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz

2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Projekcie – rozumie się przez to projekt pn. Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz, Zespole ds. realizacji projektu (zwanego dalej Zespołem)- oznacza to organ sprawujący nadzór nad realizacją Projektu, w którego skład wchodzą: Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora Projektu, księgowa GZO oraz 5 Szkolnych Koordynatorów Projektu - osoby wytypowane przez dyrektorów danej placówki oświatowej w odniesieniu do części projektu realizowanego dla uczniów z danej szkoły biorącej udział w projekcie, Komisji Rekrutacyjnej- oznacza to organ odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji spośród zgłoszonych uczniów na uczestników projektu. Komisję powołuje dyrektor danej szkoły w odniesieniu do części projektu realizowanego dla uczniów z danej szkoły biorącej udział w projekcie Uczniu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę klasy I, II, III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Międzyrzecz. Wszelkie oświadczenia woli beneficjenta ostatecznego składają w jego imieniu rodzice/prawni opiekunowie.

3 Uczestniku – rozumie się przez to ucznia/uczennicę klasy I, II, III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Międzyrzecz, korzystających ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych będących przedmiotem projektu, Rodzicu – rozumie się przez to również prawnego opiekuna uczestnika. PO KL – rozumie się przez to Program Operacyjny Kapitał Ludzki, EFS – Europejski Fundusz Społeczny, Beneficjentem Projektu jest Gmina Międzyrzecz. Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronie Gminy Międzyrzecz ( oraz na stronach internetowych szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz, oraz na tablicach informacyjnych na zewnątrz obiektów instytucji, w których realizowany jest projekt a także na drzwiach pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia opisane w projekcie.

4 Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych podlegających administracyjnie organowi prowadzącemu w Międzyrzeczu. W Projekcie weźmie udział 376 uczniów (179 uczennic i 197 uczniów), w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich (SP 3) : 119 uczniów Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów (SP 2): 143 uczniów Zespół Edukacyjny Szkoła Podstawowa Nr 4 (SP 4): 56 uczniów Szkoła Podstawowa w Bukowcu (SP Bukowiec): 21 uczniów Szkoła Podstawowa w Kaławie (SP Kaława): 37 uczniów.

5 Głównym celem projektu jest : wsparcie w okresie realizacji projektu
( ) indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Międzyrzecz, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Cel główny jest komplementarny z celami szczegółowymi : Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniami poprzez doposażenie bazy szkół podstawowych w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu. Zapewnienie każdemu dziecku z klas I-III szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz w okresie realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji.

6 Projekt obejmuje następujące formy zajęć dodatkowych:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, Zajęcia dla dzieci, które mają trudności w komunikacji społecznej, Zajęcia dla dzieci z wadami postawy, Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne,

7 Udział ucznia/uczennicy w Projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym, oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy w zajęciach realizowanych w ramach projektu. O rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie powiadamia szkolnego koordynatora. W tym przypadku na podstawie decyzji zespołu rekrutacyjnego na wolne miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

8 Uczeń - uczestnik projektu ma przede wszystkim prawo do :
bezpłatnego udziału w projekcie, bezpłatnego otrzymania materiałów (np. zeszytów długopisów), rezygnacji z udziału w zajęciach, spowodowanej ważnym względem osobistym lub zdrowotnym. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do : dążenia do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów, udziału w minimum 80% zajęć, do których został zakwalifikowany, wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów dokumentujących przebieg zajęć, dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne.

9 Rodzic/opiekun prawny uczestnika/czki zobowiązany jest do:
zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym harmonogramem, udzielania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 9.1 poddziałania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem dziecka w projekcie, pisemnego usprawiedliwienia (załącznik nr 4) wszystkich nieobecności dziecka wraz z podaniem przyczyny absencji u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zdarzenia, bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w projekcie, udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania i zachowaniu swojego dziecka. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, informacji o postępach ucznia oraz konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe

10 Rodzic : wypełnia deklarację uczestnictwa w Projekcie tym samym wyraża zgodę na udział swojego dziecka w Projekcie. potwierdza dane rodzica/ opiekuna prawnego wypełnia oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych w celu realizacji Projektu

11 Dziękuję Państwu za cierpliwość i uwagę.


Pobierz ppt "Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google