Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania."— Zapis prezentacji:

1 "Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy Listopad 2012r.

2 Rekrutacja uczestników projektu Zadania szkoły: 1.Rekrutacja uczniów /uczennic do projektu zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym – do 31.10.2012 r. 2.Złożenie w Biurze Projektu ewentualnych rezygnacji z udziału w zajęciach, podpisanych przez opiekunów prawnych oraz realizacja rekrutacji uzupełniającej – na bieżąco

3 Rekrutacja uczestników projektu Zadania Biura Projektu: 1.Zamknięcie listy uczestników projektu poprzez weryfikację kwalifikowalności poszczególnych uczniów zgłoszonych do projektu i pozyskanie danych koniecznych do wykazania we wnioskach o płatność składanych do UMWD - do 23.11.2012

4 Dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych Zadania operatora usługi edukacyjnej (CEZ CARGO): 1.Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych na podstawie uzgodnionego z Dyrektorami Szkół harmonogramu dostaw – do 23.11.2012

5 Dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych Zadania Szkoły: 1.Odbiór ilościowy dostaw – do 23.11.2012 2.Bieżące informowanie o uszkodzeniach pomocy dydaktycznych i wyposażenia w celu zlecenia napraw gwarancyjnych – na bieżąco

6 Dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych Zadania Biura Projektu: 1.Odbiór jakościowy dostaw – do 30.11.2012 2.Nadanie numerów inwentarzowych – do 7.12.2012 3.Podpisanie ze szkołami umowy – porozumienia -do 7.12.2012

7 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Zadania operatora usługi edukacyjnej (CEZ CARGO): 1.Przedstawienie Dyrektorom Szkół listy nauczycieli realizujących zajęcia w ich szkole – od 23.11.2012 2.Planowanie realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (tzw. harmonogramy zajęć) w uzgodnieniu z Dyrektorami Szkół – oddzielnie dla każdej z grup uczestników zajęć – przekazanie harmonogramu według ustalonego wzoru do Biura Projektu – do 18. każdego miesiąca za miesiąc następny 3.Przekazanie do Biura Projektu zmian w harmonogramie – na bieżąco

8 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Zadania szkoły: 1.Udostępnienie sal i pomocy dydaktycznych na realizację zajęć pozalekcyjnych – na bieżąco 2.Współpraca z operatorem usługi edukacyjnej przy tworzeniu harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – na bieżąco 3.Informowanie operatora usługi edukacyjnej o zmianach w organizacji pracy szkoły, które będą miały wpływ na harmonogram zajęć projektowych – na bieżąco

9 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Zadania Biura Projektu: 1.Przygotowanie harmonogramu form wsparcia dla DEFS UMWD – do 20. każdego miesiąca za miesiąc następny.

10 Dokumentacja realizacji zajęć Zadania operatora usługi edukacyjnej (CEZ CARGO): 1.Prowadzenie i weryfikacja dokumentacji realizacji zajęć (dzienniki zajęć, listy obecności uczniów na zajęciach pozaszkolnych, karta zajęć indywidualnych SzOK). 2.Monitorowanie stanu realizacji zajęć i jego zgodności z harmonogramem. 3.Monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach dodatkowych, w tym gromadzenie i przekazywanie do Biura Projektu usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach. 4.Przeprowadzenie testów sprawdzających i ankiet na początku i końcu zajęć. 5.Gromadzenie i przekazywanie do Biura Projektu produktów projektu: programy zajęć, prezentacje multimedialne dot. realizowanych zajęć (1xKMB, 1xGH),

11 Dokumentacja realizacji zajęć Zadania szkoły: 1.Wyznaczenie w szkole miejsca służącego do przechowywanie dzienników zajęć dodatkowych. 2.Udostępnianie dzienników zajęć dodatkowych przedstawicielom Biura Projektu, operatora usługi edukacyjnej, organom kontroli. 3.Zatwierdzenie programów zajęć przez Dyrektora Szkoły.

12 Promocja Zadania Biura Projektu: 1.Przygotowanie materiałów promocyjnych i ich kolportaż w szkołach – do 31.10.2012 2.Założenie i aktualizacja strony internetowej projektu – na bieżąco 3.Oznaczanie dokumentów projektowych według wytycznych PO KL – na bieżąco 4.Oznaczenie pomocy i materiałów dydaktycznych oraz wyposażenie Biura Projektu, miejsc pracy współfinansowanych ze środków UE zgodnie z wytycznymi PO KL– do 30.11.2012

13 Promocja Zadania szkoły: 1.Przekazanie informacji o rekrutacji uczestników projektu uczniom i ich opiekunom prawnym – do 30.10.2012 2.Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o projekcie – do 30.11.2012 3.Bieżące informowanie uczniów, opiekunów prawnych, pracowników szkoły o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej – na bieżąco.

14 Promocja Zadania operatora usługi edukacyjnej (CEZ CARGO) Oznakowania sal, w których będą się odbywać zajęcia dodatkowe (w tym informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia ze środków UE).

15 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt ""Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google