Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Edukacja ku Przyszłości”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Edukacja ku Przyszłości”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Edukacja ku Przyszłości”

2 O podprojekcie „PORADNICTWO ZAWODOWE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM” podprojekt projektu „Edukacja ku przyszłości” w ramach Poddziałania realizowanego przez WODIiP i WOM w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego Realizacja podprojektu odbędzie się w roku 2012 w ramach Poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 Co otrzymasz W ramach projektu uczestnicy otrzymają narzędzia do badania predyspozycji zawodowych uczniów i wezmą udział w 66 godzinach zajęć (11 spotkań w tym 2 zajęcia z noclegiem), w ramach których: poznają metody pozwalające diagnozować predyspozycje zawodowe uczniów, poznają narzędzia do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych, opracują materiały dydaktyczne uwzględniające poznane narzędzia diagnostyczne, zorganizują zajęcia edukacyjne z grupą młodzieży z wykorzystaniem poznanych metod i udostępnionych narzędzi diagnostycznych związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, w tym z wykorzystaniem narzędzi IT.

4 Cel podprojektu Celem podprojektu jest wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, w szczególności obejmujące: zapoznanie nauczycieli z metodami i narzędziami pozwalającymi diagnozować predyspozycje zawodowe uczniów, udostępnienie narzędzi do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych, wykorzystanie wyników diagnozy do opracowania indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej (portfolio ucznia), opracowanie materiałów dydaktycznych uwzględniających narzędzia diagnostyczne, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, w tym z wykorzystaniem narzędzi ICT.

5 Adresaci Podprojekt jest skierowany do co najmniej 150 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z województwa opolskiego. Uczestniczyć w nim będzie co najmniej 2000 uczniów i 150 nauczycieli. Z każdej szkoły może uczestniczyć w podprojekcie 1 nauczyciel.

6 Tematyka szkolenia Komunikacja interpersonalna jako podstawa radzenia sobie na rynku pracy. Internet jako miejsce rekrutacji i element diagnostyczny (w tym platforma szkoleniowa Moodle). Opracowanie wzoru materiałów przykładowych zajęć mających na celu rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów i wykorzystania wyników diagnozy do opracowania indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej (portfolio ucznia). Metody i formy pracy grupowej. Prawo pracy. Metody i narzędzia diagnozujące predyspozycje i zainteresowania zawodowe uczniów. Rozmowa doradcza jako narzędzie pracy nauczyciela. Jak motywować uczniów w skutecznym poszukiwaniu prac. Współczesny rynek pracy i oczekiwania – spotkania z przedsiębiorcami działającymi w gospodarce rynkowej jako element procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Czy ja się nadaję do tego zawodu? Moja firma- co, gdzie, jak i za ile? Specyfika pracy w wybranych zawodach – zajęcia z wykorzystaniem modelowych pracowni zawodowych. Zakończenie, podsumowanie, prezentacja prac w grupach.

7 Zasady rekrutacji Udział w projekcie jest bezpłatny. Pierwszeństwo udziału będą miały szkoły, które nie brały jeszcze udziału w projekcie w ramach Poddziałania w poprzednich latach.

8 Do pobrania ze strony podprojektu www.wom.opole.pl/pzpd_nauczyciel
Wykaz dokumentów Kwestionariusz zgłoszeniowy nauczyciela Kwestionariusz zgłoszeniowy szkoły Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia Oświadczenie szkoły Do pobrania ze strony podprojektu

9 Biuro podprojektu Koordynator podprojektu: Grażyna Jurowicz tel.: Zastępca koordynatora: Hanna Franczak tel.: Asystent ds. rekrutacji, promocji i ewaluacji PZPD, Krystyna Pieśniewska tel.:


Pobierz ppt "Projekt „Edukacja ku Przyszłości”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google