Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces rekrutacyjny Rekrutacja placówek oraz uczestników/czek będzie prowadzona w Biurze Projektu, które mieści się we Wrocławskim Centrum Doskonalenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces rekrutacyjny Rekrutacja placówek oraz uczestników/czek będzie prowadzona w Biurze Projektu, które mieści się we Wrocławskim Centrum Doskonalenia."— Zapis prezentacji:

1 Proces rekrutacyjny Rekrutacja placówek oraz uczestników/czek będzie prowadzona w Biurze Projektu, które mieści się we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a we Wrocławiu IV piętro, pokój nr 47 do 31 maja 2013 r. - przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r. - weryfikacja dokumentów, uzupełnienia Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

2 Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane w formie elektronicznej na adresy mailowe placówek. Będą również udostępnione na stronie internetowej projektu: www.aktywnedoskonalenie.wordpress.com stronie WCDN: www.wcdn.wroc.pl Szkoły/przedszkola, nauczyciele, dyrektorzy/wicedyrektorzy ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia w Biurze Projektu kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa, opatrzona podpisami) Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

3 Dokumenty można przesyłać także pocztą tradycyjną na adres WCDN z opisem na kopercie Biuro Projektu Aktywne doskonalenie lub dostarczyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem przedstawiciela placówki (zbiorczo komplety wymaganych dokumentów uczestników/czek). Wybór placówek, uczestników/czek do projektu i utworzenie 12 sieci zostanie dokonany na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie zostanie utworzona Lista rezerwowa uczestników/czek na podstawie kolejności zgłoszeń.

4 Rekrutacja uczestników/czek uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie równego dostępu do projektu bez względu na płeć, a także przez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa w projekcie i równy dostęp do informacji. Z uwagi na niski odsetek mężczyzn zatrudnionych w placówkach, każdemu mężczyźnie, który zgłosi się do udziału w projekcie i spełni kryteria rekrutacji zapewniony zostanie w nim udział. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przesłana na adresy mailowe placówek przed rozpoczęciem zajęć. Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

5 Prawa uczestnika/uczestniczki prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia dostęp do bezpłatnych materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych i cateringu organizowanego podczas zajęć możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu zajęć Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

6 Obowiązki uczestnika/uczestniczki systematyczny udział w zajęciach potwierdzany na listach obecności, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych obowiązek wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet, testów i innych dokumentów projektowych w zakresie monitoringu i ewaluacji Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

7 Obowiązki uczestnika/uczestniczki obowiązek poinformowania Biura Projektu o zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza: utrata lub zmiana miejsca zatrudnienia i dane kontaktowe obowiązek przedłożenia do 5 dni od daty nieobecności oświadczenia o przyczynach nieobecności na zajęciach. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu zajęć jest udział w min. 80% zajęć dopuszczalne jest więc w uzasadnionych przypadkach 20% nieobecności, w tym również zwolnienia lekarskie. Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

8 Dziękuję za uwagę. Katarzyna Ziętek Koordynator ds. organizacyjnych Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu


Pobierz ppt "Proces rekrutacyjny Rekrutacja placówek oraz uczestników/czek będzie prowadzona w Biurze Projektu, które mieści się we Wrocławskim Centrum Doskonalenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google