Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Doświadczenia Ostrowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Doświadczenia Ostrowa."— Zapis prezentacji:

1 Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego w kreowaniu atrakcyjnej oferty inwestycyjnej poprzez wykorzystanie współpracy z SSE. Poznań, 18 marca 2009r.

2 „Wszystkie rewolucje przemysłowe, wszystkie wielkie innowacje powstawały w specyficznych lokalizacjach, miejscach, regionach. Innowacyjne miejsca są pionierami zmian globalnych, które najpierw przejawiają się lokalnie, potem globalnie.” Antoni Kukliński profesor nauk ekonomicznych, geograf ekonomiczny o specjalizacji gospodarka przestrzenna i polityka naukowa. Poznań, 18 marca 2009r.

3 „Konkurencyjność regionu oznacza jego przewagę lub dystans w stosunku do innych regionów tworzących wspólnie grupę strategiczną z punktu widzenia wyróżnionych rodzajów działalności strategicznej (…) Jest ona coraz częściej rezultatem świadomie podjętej i prowadzonej strategii konkurowania z innymi regionami, nawet jeśli jest to rywalizacja niejawna i pośrednia”. A.Klasik i F.Kuźnik Poznań, 18 marca 2009r.

4 Specjalne strefy ekonomiczne - geneza
Ustawa o strefach z dnia 20 października r. - Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późń. zm. Czas funkcjonowania SSE w Polsce 2020r. Wielkość limitu obszaru objętego SSE ha Poznań, 18 marca 2009r.

5 SSE – definicja 1/1 SSE jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy niezamieszkała cześć terytorium RP, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą. Poznań, 18 marca 2009r.

6 SSE – definicja 1/2 Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez: rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej rozwój eksportu Poznań, 18 marca 2009r.

7 SSE – definicja 1/3 zwiększenie konkurencyjności wytworzonych wyrobów i świadczonych usług zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego infrastruktury gospodarczej tworzenie nowych miejsc pracy zagospodarowanie nie wykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej Poznań, 18 marca 2009r.

8 Zebrane informacje dot. SSE na dzień 31.12.2007 wg MG
Obszar 14 SSE Stopień zagospodarowania gruntów Liczba ważnych zezwoleń Poniesione nakłady inwestycyjne (mln zł) Utworzone miejsca pracy Nakłady inwestycyjne na 1 ha(mln zł) Miejsca pracy na 1 ha 10 963,11 ha (126 miast, 116 gmin) 68,45% 7 503,83 ha 1059 46 085,20 7,82 32 Poznań, 18 marca 2009r.

9 Intensywność pomocy regionalnej
Poznań, 18 marca 2009r.

10 Warunki zwolnienia podatkowego na terenie SSE
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w oparciu o: wydatki inwestycyjne, lub 2-letnie koszty zatrudnienia Zwolnienia podatkowe w SSE są regionalną pomocą publiczną × x = KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ [PLN] LIMIT POMOCY INTENSYWNOŚĆ ( zgodnie z mapą pomocy regionalnej) [%] Poznań, 18 marca 2009r.

11 Warunki zwolnienia podatkowego na terenie SSE
Warunki korzystania z pomocy inwestycja powyżej EUR 5-letnia trwałość projektu utrzymanie miejsc pracy przez okres pięciu lat pomocą publiczną objęta jest wyłącznie działalność prowadzona na terenie SSE, na podstawie ważnego zezwolenia (wyodrębnienie organizacyjne > odrębna kalkulacja wyników podatkowych) kumulacja pomocy publicznej Poznań, 18 marca 2009r.

12 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy
Zezwolenie określa: przedmiot działalności gospodarczej minimalną wysokość inwestycji minimalną liczbę nowych miejsc pracy Stanowi podstawę do korzystania z pomocy publicznej związanej z nową inwestycją Poznań, 18 marca 2009r.

13 Wygaśnięcie zezwolenia
Zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jaki została ustanowiona Specjalna Strefa Ekonomiczna. Następuje na wniosek przedsiębiorcy, który rezygnuje z inwestycji w strefie Liczna wygaszeń do końca 2007 r. wyniosła 169 (suwalska) Poznań, 18 marca 2009r.

14 Cofnięcie zezwolenia:
Zezwolenie może zostać cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony jeśli przedsiębiorca, działający na nowych zasadach: zaprzestał prowadzenia działalności, na którą uzyskał pozwolenie, lub rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli w wyznaczonym terminie do ich usunięcia. Poznań, 18 marca 2009r.

15 Skutki cofnięcia zezwolenia:
utrata prawa do zwolnienia z CIT, obowiązek zapłaty podatku (wraz z odsetkami) za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego Do końca 2007r. MG cofnął 417 zezwoleń (suwalska, katowicka, pomorska) Cofnięcie zwolnienia stanowi największe ryzyko związane z działalnością w SSE na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Dlatego niezwykle istotne jest monitorowanie wykonania zobowiązań wynikających z zezwolenia oraz kontrola innych okoliczności dających podstawę do cofnięcia zezwolenia. Poznań, 18 marca 2009r.

16 Podstrefa Ostrów Wielkopolski
Poznań, 18 marca 2009r.

17 Podstrefa Ostrów Wielkopolski – lipiec 2008r.
Poznań, 18 marca 2009r.

18 Podstrefa Ostrów Wielkopolski
Poznań, 18 marca 2009r.

19 Kamienie milowe procesu tworzenia SSE w Ostrowie Wielkopolskim
Listopad 2006 – nawiązanie wstępnych kontaktów z Wałbrzyską SSE Luty 2007 – złożenie oficjalnego wniosku o powołanie Podstrefy Ostrów Wielkopolski Kwiecień informacja na temat mapy oddziaływania SSE Maj 2007 – pierwsza wizyta w Kamiennogórskiej SSEMP Maj 2007 – wizyta w MG i spotkanie z Panią Teresą Korycińską Maj 2007 – złożenie oficjalnego wniosku o powołanie Podstrefy Ekonomicznej do Kamiennogórskiej SEMP Maj 2007 – przygotowanie listów intencyjnych przedsiębiorców chętnych do zainwestowania w Podstrefie Ostrów Wielkopolski Maj 2007 – staż pracownika Urzędu Miejskiego w MG Sierpień 2007 – wizyta Zarządu SSEMP w Ostrowie Wielkopolskim Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 19 września 2007r Poznań, 18 marca 2009r.

20 Zaangażowanie stron w procesie tworzenia podstrefy SSE 1/1
Lp. Komórka Rola w procesie tworzenia SSE Zadania 1. Prezydent Miasta Organ wykonawczy - rola wiodąca wyznaczanie kierunków rozwoju wyznaczenie odpowiedniego terenu, na którym ma zostać utworzona podstrefa ekonomiczna wybór odpowiedniej struktury organizacyjnej dobór personalny kontakty na szczeblu najwyższym : parlamentarzyści, zarząd SSE, radni miejscy lobbing w instytucjach decyzyjnych negocjacje warunków finansowych 2. Radni miejscy Władza uchwałodawcza - rola stanowiąca podjęcie uchwały zezwalającej na utworzenie podstrefy SSE na gruntach należących do gminy 3. Biuro ds. Obsługi Inwestorów Bezpośrednia podległość prezydentowi miasta rola wiodąca opracowanie wniosku wraz z załącznikami niezbędnego do utworzenia podstrefy przygotowanie dokumentacji geodezyjnej terenu – współpraca z referatem geodezji bezpośredni i częsty kontakt z przedstawicielami SSE śledzenie procedury Ministerstwa Gospodarki w kontekście wprowadzania zmian legislacyjnych czuwanie nad zamieszczeniem odpowiednich zapisów w budżecie miasta promocja przedsięwzięcia przygotowanie materiałów na sesje rady miejskiej czuwanie nad realizacją umowy zawartej między gminą a zarządem SSE Poznań, 18 marca 2009r.

21 Zaangażowanie stron w procesie tworzenia podstrefy SSE 1/2
4. Zarząd Województwa Rola opiniodawcza pozytywne zaopiniowanie wniosku gminy o utworzeniu podstrefy SSE na jej terenie w oparciu o dostarczone dane : planowana wielkość inwestycji, planowane zatrudnienie oraz przeznaczenie terenu zgodnie z dokumentacją planistyczną 5. Referat Geodezji Podległość zastępcy prezydenta - rola pomocnicza pomoc w przygotowaniu map, wypisów i innych dokumentów geodezyjnych współpraca z Biurem ds. Obsługi Inwestorów 6. Skarbnik Miejski Podległość prezydentowi miasta - rola pomocnicza umiejscowienie w budżecie wpływów związanych z przyszłą sprzedażą terenu oraz wydatków związanych z umową zawartą z zarządem SSE 7. Zespół Radców Prawnych Podległość prezydentowi miasta weryfikacja i opiniowanie wszystkich dokumentów dotyczących współpracy gminy z SSE Poznań, 18 marca 2009r.

22 Procedura otrzymania Zezwolenia oraz udostępnienie mienia
Część realizowana przez j.s.t prowadzona w oparciu o Ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia r. (Dz. U.z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Część realizowana przez Zarządzającego Strefą w oparciu o rozporządzenie MGiP z dnia r. na podstawie ustawy z dn o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z dn r.) Poznań, 18 marca 2009r.

23 Procedura sprzedaży gruntów w jednostce samorządu terytorialnego 1/1.
Lp. Nazwa czynności Opis czynności Czas trwania Efekt 1. Zarządzenie Prezydenta dotyczące podziału lub/i sprzedaży gruntu Przygotowanie zarządzenia na komisję Razem : 10 dni Pozytywne zaopiniowanie przez Komisję Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Komisję Budżetu i Finansów 2. Dokonanie podziału geodezyjnego wybór geodety dokonującego podziału ca 30 dni Dokonanie podziału, naniesienie nowego podziału na mapy – Starostwo Powiatowe praca geodety ca 90 wprowadzenie danych przez Starostwo Powiatowe Razem: min 120 dni 3. Wycena gruntu przez biegłego wyłonienie biegłego Operat szacunkowy gruntu dokonanie wyceny 10 dni Razem : 40 dni Poznań, 18 marca 2009r.

24 Procedura sprzedaży gruntów w jednostce samorządu terytorialnego1/2.
4. Zarządzenie realizacyjne – podjęcie zarządzenia o sprzedaży Przygotowanie zarządzenia realizacyjnego 2 dni Zarządzenie Prezydenta Miasta 5. Publikacja działek do sprzedaży Wykaz działek do sprzedaży wywieszamy na tablicę ogłoszeń oraz do BIP Info o wywieszeniu także w prasie lokalnej 21 dni Udostępnienie informacji w mediach oczekiwanie ewentualne roszczenia Razem : 44 dni 6. Ogłoszenie przetargu Informacja w gazecie, BIP-ie, na tablicy 30 dni przed planowanym terminem przetargu 5 dni + 30 od ogłoszenia w prasie 7. SUMA DNI ca 249 dni Poznań, 18 marca 2009r.

25 Procedura realizowana przez SSE - etapy
Ogłoszenie publicznego zaproszenia do przetargu łącznego, zawierającego : Określenie grupy przedsiębiorców - działających na podstawie Zezwolenia, Określenie położenia nieruchomości (wielkość, właściciel, nr działek, ks. wieczystej), ceny wywoławczej, przeznaczenia terenu, Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od KSSEMP specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego, wpłacenie wadium, Inne zapisy standardowe. Poznań, 18 marca 2009r.

26 Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego – wymagane dokumenty
nazwę i siedzibę oferenta, imię i nazwisko, adres, wielkość i przedmiot planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (np. biznesplan, studium wykonalności), nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imieniu oferenta dokumenty potwierdzające formę prawną oferenta, dokumenty potwierdzające kondycję finansową oferenta Poznań, 18 marca 2009r.

27 Biznes plan – zawartość dokumentu
Podstawowe informacje o inwestycji : parametry inwestycji, termin realizacji Rynki zbytu Wydatki inwestycyjne Finansowanie inwestycji Zatrudnienie Termin realizacji inwestycji Nieruchomość Rachunek ekonomiczny inwestycji Poznań, 18 marca 2009r.

28 Podstrefa Ostrów Wielkopolski - podsumowanie
Data Zdarzenie r. Pierwszy kontakt z SSE r. Powołanie Podstrefy r. r. r. Przetarg łączny na sprzedaż gruntu i uzyskanie zezwolenia r. Rozpoczęcie prac w terenie Poznań, 18 marca 2009r.

29 Podstrefa Ostrów Wielkopolski – marzec 2009r.
Poznań, 18 marca 2009r.

30 Podstrefa Ostrów Wielkopolski - marzec 2009 r.
Poznań, 18 marca 2009r.

31 w Ostrowie Wielkopolskim mboi@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
Dziękuję za uwagę Iwona Matuszczak-Szulc Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Poznań, 18 marca 2009r.


Pobierz ppt "Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Doświadczenia Ostrowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google