Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie działania na rzecz innowacji Warmii i Mazur Dwór Kaliszki, 25-26 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie działania na rzecz innowacji Warmii i Mazur Dwór Kaliszki, 25-26 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie działania na rzecz innowacji Warmii i Mazur Dwór Kaliszki, 25-26 marca 2010 r.

2 Regionalny System Wspierania Innowacji 01 luty 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.

3 Beneficjent Projektu: - Województwo Warmińsko- Mazurskie Partnerzy Projektu: - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii

4 Cel Projektu: rozwój sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez przygotowanie i testowanie nowoczesnych usług proinnowacyjnych w latach 2010-2011 Cele szczegółowe: -przygotowanie spójnej, odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców i naukowców, oferty usług proinnowacyjnych w zakresie transferu wiedzy na poziomie lokalnym - promocja idei przedsiębiorczości innowacyjnej poprzez działalność promocyjno- informacyjną i wystawienniczą

5 Działania przewidziane do realizacji: - ocena poziomu gotowości firm do wprowadzenia innowacji i nowych technologii (wizyty w firmach) wraz z kojarzeniem zapotrzebowań na technologię - audyt technologiczny - usługi informacyjno-doradcze - promocja wyników badań i nowych technologii poprzez przygotowanie wsadu do bazy danych - współpraca z jednostkami B+R w strukturze UWM oraz innych uczeni /ośrodków oraz rozbudowa (m.in. o oferty zagraniczne) i udoskonalenie regionalnej bazy danych ofert technologicznych - świadczenie usług informacyjnych /doradczych odpowiadających potrzebom naukowców (np. porady prawne z zakresu IPR, patentowania, wyceny pomysłu i badań, współpracy z przedsiębiorcami) - usługi informacyjno – doradcze z zakresu źródeł finansowania badań stosowanych i wdrożeń - usługi informacyjne na temat programów wspomagających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off

6 -kojarzenie zapotrzebowań przedsiębiorców na nowe rozwiązania technologiczne z dostępną ofertą naukowców - dystrybuowanie informacji dotyczących możliwości zatrudnienia wysoko kwalifikowanych specjalistów w formie staży lub w formie tymczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwach - konkurs Warmińsko – Mazurski Lider Innowacji - Regionalna Wystawa Innowacyjności - poszukiwanie nowych rozwiązań /dobrych praktyk - organizacja wystawy Ogólnopolskie Targi Technologii Warmińsko-Mazurska Nauka dla biznesu - spotkania seminaryjne Nauka dla biznesu - branżowe wizyty studyjne dotyczące nowych rozwiązań dla gospodarki – wyjazdy na targi technologii - wydawnictwo

7 Enterprise Europe Network (EEN) European Commission Enterprise and Industry Międzynarodowa sieć – inicjatywą Komisji Europejskiej podjętą w 2008 r.

8 Enterprise Europe Network (EEN) European Commission Enterprise and Industry Cel: - pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i zwiększanie ich świadomości w zakresie polityki UE Sieć punktów kompleksowej usługi: - inicjatywa oferuje przedsiębiorcom punkty kompleksowej obsługi, w których mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza łatwo dostępnych usług w zakresie wsparcia dla firm

9 Enterprise Europe Network UE 27 Norwegia, Islandia Armenia, Izrael, Szwajcaria Turcja, Macedonia European Commission Enterprise and Industry

10 Enterprise Europe Network w Polsce W Polsce wyłonionych zostało 30 regionalnych instytucji i organizacji, które działają w ramach 4 konsorcjów: Central Poland – BSN B2 Europe West Poland BSN South Poland BISNEP European Commission Enterprise and Industry

11 Konsorcjum BISNEP Business Innovation Support for North East Poland Uniwersytet Warszawski (koordynator przedsięwzięcia Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w OlsztynieLubelska Fundacja RozwojuPodlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoPolitechnika Lubelska European Commission Enterprise and Industry

12 Co Enterprise Europe Network może zrobić dla przedsiębiorstw ? Doradztwo w zakresie prawodawstwa, standardów i polityki UE. Dostęp do funduszy i projektów europejskich. Mechanizm Feedback - przekazywanie informacji zwrotnych pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską. Promocja innowacji. Rozwój współpracy międzynarodowej. European Commission Enterprise and Industry

13 Usługi świadczone przez sieć w ramach współpracy międzynarodowej Pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych Organizacja wyjazdów na targi, spotkania brokerskie Organizacja spotkań typu match-making Tworzenie bazy ofert współpracy – BCD (Business Cooperation Database) European Commission Enterprise and Industry

14 Dlaczego przedsiębiorstwa powinny skorzystać z usług świadczonych przez sieć Enterprise Europe? Są w pełni bezpłatne Cechują się profesjonalizmem i wysoką jakością Pozwalają na szybkie i kompleksowe uzyskanie informacji – jeden punkt dla wszystkich usług Umożliwiają rozwój działalności Kreują współpracę międzynarodową European Commission Enterprise and Industry

15 Project co-financed by the European Regional Development Found within the INTERREG IV C programme NEEBOR Network of Eastern External Border Regions

16 Project co-financed by the European Regional Development Found within the INTERREG IV C programme NEEBOR oznacza współpracę na rzecz przedsiębiorstw w krajach położonych wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej Partnerzy projektu: Węgry, Słowacja, Łotwa, Grecja, Finlandia, Bułgaria, Rumunia, Polska

17 Project co-financed by the European Regional Development Found within the INTERREG IV C programme Celem głównym projektu NEEBOR jest wymiana doświadczeń z zakresu wykorzystywanych w regionach rozwiązań służących rozwojowi potencjału, konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, a tym samym podniesienie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia MŚP.

18 Project co-financed by the European Regional Development Found within the INTERREG IV C programme Cele szczegółowe: rozwój i poznanie specyfiki regionów leżących w zewnętrznych granicach UE identyfikacja dobrych praktyk, które pomogą rozwinąć potencjał przedsiębiorczości regionów w obszarach takich jak współpraca transgraniczna i innowacyjne partnerstwo, dostęp do środków finansowych i wiedzy dla MŚP. wymiana i wykorzystanie doświadczeń we wspomnianych obszarach poprzez seminaria, wizyty studyjne, programy wymiany personelu. testowanie dobrych praktyk. rozwijanie wspólnej metodologii dla wypracowania rekomendacji do polityki we wspomnianych obszarach pogłębienie relacji pomiędzy regionami oraz ulepszenie ich horyzontalnych i wertykalnych możliwości współpracy w sieciach upowszechnienie otrzymanych rezultatów oraz zaangażowanie kolejnych europejskich i pozaeuropejskich partnerów w działania projektowe

19 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycyjne dla dużych przedsiębiorstw

20 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie nowych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw na nie stosowane dotychczas w regionie metody produkcji (innowacja procesowa), dostarczanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczące organizacji firmy (innowacja organizacyjna).

21 Beneficjenci Dotacje na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw na nie stosowane dotychczas w regionie metody produkcji (innowacja procesowa) lub dostarczanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczące organizacji firmy (innowacja organizacyjna).

22 Środki finansowe Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu poniżej 8 000 000 PLN Maksymalna kwota wsparcia ogółem EFRR + środki krajowe 4 000 000 PLN Minimalna kwota wsparcia ogółem EFRR + środki krajowe 300 000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych (UE + środki państwa) 50 % (w tym 85 % EFRR + 15 % budżet państwa)

23 Środki finansowe Alokacja łączna na Poddziałanie 15 294 117,95 EUR (EFRR 85% + BP 15%) (po kursie 4,2135 = 64 441 766,00 PLN) w tym 8 000 000,00 PLN na ewentualne protesty

24 - złożono 36 wniosków o dofinansowanie na kwotę wnioskowaną w wysokości: 90 704 287,84 PLN (141% alokacji) - do oceny merytorycznej przekazano 34 wnioski poprawne formalnie na kwotę 85 956 287,84 PLN (133% alokacji) - w chwili obecnej trwa ocena merytoryczna wniosków Konkurs

25 Wnioski o dofinansowanie projektów przekazane do oceny merytorycznej w podziale ze względu na miejsce realizacji (powiaty Województwa Warmińsko – Mazurskiego)

26 Trzy projekty realizowane będą na różnych obszarach tj. w powiecie braniewskim, ostródzkim, elbląskim, nidzickim, bartoszyckim, iławskim, olsztyńskim

27 Wnioski o dofinansowanie projektów przekazane do oceny merytorycznej ze względu na reprezentowana branżę

28

29 Wnioski o dofinansowanie projektów przekazane do oceny merytorycznej pod względem wdrażanej innowacji

30 -Innowacja procesowa - dotycząca wdrożenia nie stosowanych dotychczas w regionie metod produkcji – 23 projekty -Innowacja produktowa polegająca na dostarczeniu nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług – 20 projektów -Innowacja organizacyjna – dotycząca zmiany organizacji firmy – 5 projektów -Część wnioskodawców realizując projekt planuje wdrożyć więcej niż jeden rodzaj innowacji

31 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych

32 Cel Poddziałania 1.1.8 Celem poddziałania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, który będzie realizowany poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych w zakresie inwestycji w badania i rozwój.

33 Beneficjenci Poddziałania 1.1.8 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.)

34 Środki finansowe Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu poniżej 8 000 000 PLN Maksymalna kwota wsparcia ogółem EFRR + środki krajowe 4 000 000 PLN Minimalna kwota wsparcia ogółem EFRR + środki krajowe 30 000 PLN

35 Regionalny Fundusz Pożyczkowy -alternatywna forma finansowania inwestycji -kapitał dla innowacji

36 PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ Osoby zamierzające otworzyć działalność gospodarczą ( w tym osoby bezrobotne) MikroprzedsiębiorstwaMałeprzedsiębiorstwaŚrednieprzedsiębiorstwa

37 Rodzaje pożyczek: Zakup środków trwałych Zakup usług obcych Zakup środków obrotowych Zakup wartości niematerialnych i prawnych

38 Jaka kwota? Maksymalna kwota pożyczki – 300 000,00 PLN Maksymalne zaangażowanie – 1 000 000,00 PLN Maksymalny okres spłaty – 84 miesięcy Okres karencji w spłacie kapitału – 6 miesięcy

39 Zasady udzielania pożyczek Pożyczki udzielane są w walucie polskiej W wysokości nie większej niż 80 % wartości kosztów przedsięwzięcia Wkład własny wynosi minimum 20 % wartości kosztów przedsięwzięcia: - wniesiony w formie pieniężnej - maksymalnie do roku przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie później, jak w dniu wypłaty pożyczki.

40 Koszty pożyczki Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 4,49 % + marża (minimalnie 5,09 % - maksymalnie 8,49 %) w skali roku Prowizja za zawarcie umowy pożyczki 0,5 % kwoty udzielonej pożyczki ze spłatą do 36 miesięcy 1,0 % kwoty udzielonej pożyczki ze spłatą powyżej 36 miesięcy Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty pożyczki

41 Okres kwalifikowalności Pożyczkobiorca może rozpocząć realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, natomiast pożyczka może finansować wydatki poniesione lub do poniesienia przez pożyczkobiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki

42 Wypłata pożyczki Następuje w terminie 3 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy pożyczki, Jednorazowo lub maksymalnie w 3 transzach poprzez przekazanie środków na: –rachunek bankowy pożyczkobiorcy, jako refundacja poniesionych przez pożyczkobiorcę wydatków, lub –rachunek bankowy kontrahenta pożyczkobiorcy, jako forma zapłaty za zobowiązania pożyczkobiorcy wynikające z realizacji przedsięwzięcia.

43 Dlaczego warto…? Indywidualne - elastyczne podejście do klienta Atrakcyjne stałe oprocentowanie przez cały okres kredytowania Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę Brak opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału Finansujemy koszty przedsięwzięcia w kwotach brutto

44 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Pl. Gen. J. Bema 3 10-516 Olsztyn Tel. 89 512 12 50 Fax. 89 521 12 60 www.wmarr.olsztyn.plwww.wmarr.olsztyn.pl wmarr@wmarr.olsztyn.plwmarr@wmarr.olsztyn.pl


Pobierz ppt "Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie działania na rzecz innowacji Warmii i Mazur Dwór Kaliszki, 25-26 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google