Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalnego Programu Operacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalnego Programu Operacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie została powołana do wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007 – 2013 Możliwości wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata stycznia 2012 r.

2 Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
nabór wniosków o dofinansowanie: stycznia -15 marca 2012 r. Przewidziana alokacja w konkursie:  013 189,00 PLN

3 Cel działania: Celem działania jest poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw realizujących innowacyjne projekty na terenie województwa lubelskiego. Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące warunki: Będą realizować projekty na terenie województwa lubelskiego Prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku do IP II

4 Minimalna wartość projektu wynosi 42,5 tys
Minimalna wartość projektu wynosi 42,5 tys. PLN Maksymalna wartość projektu wynosi <8 mln PLN Minimalna wartość wsparcia wynosi 30 tys. PLN Maksymalna wartość wsparcia wynosi 700 tys. PLN Dla projektów o wartości powyżej 2 mln PLN maksymalna wartość wsparcia wynosi 1 mln PLN. Maksymalny udział środków UE: 70%

5 Przykładowe projekty dla działania 1.2
Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji, prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa; Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę w celu wprowadzenia nowych produktów/usług;

6 Przykładowe projekty cd.
Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego). Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;

7 Koszty kwalifikowalne, czyli co podlega refundacji:
Prace przygotowawcze Zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej Materiały i roboty budowlane Koszt inspektora nadzoru Zakup nowych lub używanych środków trwałych i środków transportu Zakup wartości niematerialnych i prawnych Raty spłat wartości początkowej nieruchomości, środków trwałych i transportu Podatek od towarów i usług (VAT)  - gdy Beneficjent nie ma prawnych możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT Koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

8 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

9 Etapy konkursu: Harmonogram przeprowadzenia konkursu
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie Nabór wniosków (45 dni kalendarzowych) Ocena formalna wniosków (do 45 dni roboczych) Ocena merytoryczna wniosków (do 60 dni roboczych) Zatwierdzanie listy rankingowej (do 20 dni roboczych) Pismo informujące o zatwierdzeniu wniosku (do 10 dni roboczych) Podpisanie umowy ( do 60 dni kalendarzowych)

10 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

11 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

12 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

13 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

14 Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EURO, tzn. 4 miejsca po przecinku. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe dla mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych zatwierdzonych okresów obrachunkowych Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

15 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

16 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

17 Należy pamiętać, iż lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa lubelskiego.
W przypadku przedsiębiorstw posiadających siedzibę firmy poza woj. lubelskim istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania pod warunkiem, że w dokumencie rejestrowym firmy będzie podany adres filii na terenie województwa lubelskiego.

18 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

19 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

20 WSKAŹNIKI REZULTATU REALIZACJI PROJEKTU: - Wybrany wskaźnik musi być zgodny z „Tematem priorytetowym” określonym w punkcie A W pierwszej kolejności należy wybierać wskaźnik rezultatu oznaczony symbolem KSI (wybór obowiązkowy, jeśli w danym Działaniu występuje wskaźnik oznaczony symbolem KSI, odpowiadający charakterowi projektu), - Każdy Wnioskodawca składając deklarację dotyczącą stworzenia nowych miejsc pracy, niezależnie od typu danego projektu wpisuje zadeklarowaną wartość do wskaźnika rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych miejsc należy wpisać wartość „0”.

21 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

22 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

23 Kryterium wyboru projektów: POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY
Wzmocnienie konkurencyjności na rynku: LOKALNYM 3 pkt. Wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku: REGIONALNYM 7 pkt. Wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku: KRAJOWYM 10 pkt.

24 Podatek VAT od towarów i usług jest kosztem kwalifikowanym w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia!!!

25 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

26 Kryteria wyboru projektów:
INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU skali regionu: Projekt zakłada wdrożenie innowacji znanej i stosowanej w województwie lubelskim poniżej 1 roku. 3 pkt. W skali kraju: Projekt zakłada wdrożenie innowacji znanej i stosowanej w Polsce poniżej 3 lat. 6 pkt. W skali międzynarodowej: Projekt zakłada wdrożenie innowacji znanej i stosowanej w skali międzynarodowej poniżej 5 lat. 8 pkt. opinie jednostek badawczo-naukowych, innych niezależnych instytucji bądź stowarzyszeń branżowych, dokumenty patentowe, dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, literatura fachowa, oświadczenia producenta itp. Kopie takich dokumentów bądź ich wyciągi lub streszczenia (np. w przypadku literatury fachowej)

27 Kryteria wyboru projektów:
GOTOWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU W przypadku projektów infrastrukturalnych: 5 punktów za dołączenie kopii prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopię zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych. W przypadku pozostałych rodzajów projektów: - 5 punktów za dołączenie kopii dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem, gdzie usytuowane zostaną zakupione w ramach projektu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (np. akt własności, umowa najmu, itp.). - 2 punkty, za dołączenie do Wniosku kopię umowy przedwstępnej kupna lub najmu nieruchomości/lokalu w którym zlokalizowany zostanie projekt lub przedstawi kopię promesy kredytowej/leasingowej. W przypadku gdy projekt nie posiada dokumentacji, która świadczy o gotowości projektu do realizacji (prawomocne pozwolenie na budowę, prawo do dysponowania nieruchomością/lokalem w celu realizacji projektu, kopia promesy kredytowej/leasingowej) oceniający przyzna 0 punktów.

28 Jeżeli maksymalny udział
dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 70%, a Wnioskodawca stara się o 60%, to zmniejszenie udziału procentowego wynosi 10%, co daje 5 punktów.

29 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

30 udokumentowanie wkładu własnego: 1
udokumentowanie wkładu własnego: 1. Przedstawienia dokumentów finansowych za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe, z których będzie jasno wynikało, że zysk netto przekracza 50% wartości kosztów kwalifikowalnych oraz przedsiębiorca posiada stabilną sytuację finansową 2. Przedstawienia innych dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków pieniężnych (minimum na wkład własny – środki własne ogółem zgodnie z pkt. E10B Wniosku o dofinansowanie) gwarantujących finansowe wykonanie projektu tj.: Promesa po weryfikacji zdolności finansowej dokonanej przez bank Aktualny wyciąg z rachunku bankowego potwierdzony przez bank Umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego Przedstawienia innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie środków pieniężnych (minimum na wkład własny – środki własne ogółem zgodnie z pkt. E10B Wniosku o dofinansowanie) gwarantujących finansowe wykonanie projektu z zastrzeżeniem, że dodatkowe dokumenty będą podlegały indywidualnej ocenie przez członków KOP lub ekspertów zewnętrznych zewnętrznych.

31 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

32 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

33 19. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu:
Wnioskodawca powinien dołączyć wszelkie inne załączniki, które mogą okazać się pomocne w należytej ocenie przedstawionego Wniosku o dofinansowanie. W szczególności powinny to być dokumenty uzasadniające przyjęcie rozwiązań odmiennych niż typowe, korzystanie ze zwolnień lub innej ścieżki legislacyjnej niż typowa. Dokumentami takimi mogą być także wszelkiego rodzaju dodatkowe ekspertyzy czy badania, na skutek których przyjęto szczególne rozwiązania projektu. a) kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych; b) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością/lokalem, gdzie usytuowane zostaną zakupione w ramach projektu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, np.: akt własności, umowa najmu, umowa przedwstępna kupna lub najmu nieruchomości/lokalu; c) kopia promesy kredytowej/kopia promesy zawarcia umowy leasingu finansowego wraz z oświadczeniem o dostarczeniu najpóźniej na 30 dni po dniu podpisania Umowy o dofinansowanie kopii umowy kredytowej/kopii umowy leasingu finansowego (dotyczy przypadku współfinansowania projektu kredytem bankowym/leasingiem finansowym z uwagi na zakup nowych środków trwałych/ nowych środków transportu): d) kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; e) kopia projektu technicznego, dotyczącego opisu technologii i doboru urządzeń; f) kopia umowy o przyłączeniu do sieci ciepłowniczej lub energetycznej; g) kopia certyfikatu jakości; h) kopia opinii o innowacyjności projektu.

34 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

35 RE SUME : Do złożenia wniosku uprawniony jest przedsiębiorca, który:
Rozpoczął działalność gospodarczą wcześniej niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie , Jest płatnikiem ZUS, Swoim projektem wpisuje się w założenia RPO WL Będzie realizował projekt na terenie województwa lubelskiego Spełni warunki dotyczące wartości projektu oraz dofinansowania Złoży w określonym terminie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (w przypadku projektów infrastrukturalnych, należy pamiętać o dokumentacji technicznej oraz dokumentacji OOS) Otrzyma co najmniej 51 punktów na 100 możliwych

36 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie

37 Biznes Plan przedkładany w ramach uzupełniania/poprawy wniosku nie zawiera części finansowej;
Nieaktualne dokumenty rejestrowe; Brak wiersza „usługi transportowe” w pkt. B2 Biznes Planu; Niespójność w zakresie innowacji; Brak KŚT przy zakupie środków transportu; Brak daty przy potwierdzeniu „za zgodność z oryginałem”; W pkt. E8 Wniosku o dofinansowanie koszty przyporządkowano złym kategoriom;

38 Niepoprawny rok „n” w pkt. E2 Wniosku o dofinansowanie;
Brak potwierdzenia wpływu do Urzędu Skarbowego PIT/CIT; Brak kodu PKD dotyczącego projektu w dokumencie rejestrowym; Zbyt ogólnie opisane koszty; Ubieganie się firm z sektora transportu o wsparcie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowalnych; Niespełnienie kryterium nowej inwestycji, tzn. rozpoczynanie robót budowlanych związanych z przedstawioną w projekcie inwestycją przed złożeniem wniosku;

39 Nie odznaczenie wszystkich wymaganych załączników na Liście załączników wymaganych przy złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz na Liście załączników wymaganych najpóźniej na 30 dni przed dniem podpisania umowy o finansowanie; Brak zapisu czy zakupywane w ramach projektu środki trwałe są nowe czy używane; W części finansowej Biznesu Planu Aktywa nie są równe Pasywom;

40 Brak spójności pomiędzy pkt. E4, E8 Wniosku o dofinansowanie oraz pkt
Brak spójności pomiędzy pkt. E4, E8 Wniosku o dofinansowanie oraz pkt. C1 Biznes Planu w zakresie ponoszonych kosztów kwalifikowanych; Złożenie kilku wniosków o dofinansowanie przez tego samego Wnioskodawcę; Wersja elektroniczna wniosku nie zapisana w formacie XML; Brak zapisu dotyczącego źródeł finansowania projektu w pkt. E4 Wniosku o dofinansowanie;

41 Brak udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu;
Brak dokumentacji technicznej zgodnej z Instrukcją wypełniania załączników; Pozostawienie niewypełnionych pól.

42 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.eu
ul. Wojciechowska 9a Lublin tel fax Punkt informacyjny tel

43 Oddział Informacji i Promocji RPO LAWP
Dziękuję za uwagę Oddział Informacji i Promocji RPO LAWP


Pobierz ppt "Regionalnego Programu Operacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google