Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE."— Zapis prezentacji:

1 Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE

2 Plan prezentacji l Dlaczego projekty na skalę europejską? l 7. Program Ramowy - struktura l Ułatwienia i Zasady Uczestnictwa l Finansowanie l Kalendarz przygotowań do 7.PR l Ważne strony internetowe

3 Strategia Lizbońska Badania 7.PR Wzrost i miejsca pracy EdukacjaInnowacje CIP B+R przyczyniają się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej: wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska, wyzwania społeczne: walka z ubóstwem, poprawa zdrowia i jakości życia (GSM, praca zdalna, bezpieczne drogi, etc.)

4 Dlaczego projekty na skalę europejską? l Łączenie różnych potencjałów Osiągnięcie masy krytycznej, Stymulowanie wielkiej nauki, Wpływ sektora prywatnego. l Doskonałość w badaniach Wspieranie karier naukowych i mobilności naukowców, Tworzenie światowej klasy centrów doskonałości, Konkurencja na poziomie UE celem podniesienia jakości i kreatywności. l Integracja badań Ukierunkowanie na wyzwania ogólnoeuropejskie, Koordynacja polityk krajowych i regionalnych, Prowadzenie porównywalnych badań na poziomie UE, Szersze rozpowszechnianie wyników badań.

5 7. Program Ramowy UE

6 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuklearne) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity Joint Research Centre – JRC (nie-nuklearne) Euratom + 7.PR – Programy szczegółowe

7 10 obszarów tematycznych 1. Zdrowie (6 050 mln euro) 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1 935 mln euro) 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 110 mln euro) 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3 500 mln euro) 5. Energia (2 300 mln euro) 6. Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) (1 900 mln euro) 7. Transport (w tym aeronautyka) (4 180 mln euro) 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (610 mln euro) 9. Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro) 10. Bezpieczeństwo (1 350 mln euro) Cooperation – Współpraca w badaniach

8 Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Współpracę międzynarodową Cooperation – Współpraca w badaniach l W każdym z obszarów będzie odpowiednia elastyczność tematyczna l Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników będzie wspierany we wszystkich tematach l Wsparcie będzie wdrażane poprzez:

9 CP (Collaborative projects) Projekty współpracy l IP (Large-scale integrating projects) duże, szeroko zakrojone, ambitne projekty realizowane przez wielu partnerów. Podobne do projektów zintegrowanych z 6.PR – poświecone są przede wszystkim badaniom, ale mogą również zawierać moduły szkoleniowe, demonstracji, rozpowszechniania wyników czy transferu technologii. (od 3 do 6 mln EURO) l STREP (Small or medium-scale focused research projects) wielopartnerskie projekty badań, demonstracji lub innowacji na mniejszą skalę i o mniejszym rozmachu. (do 3 mln EURO)

10 - Stosowany w programach szczegółowych Cooperation, Capacities - Minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE - Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa (MŚP), odbiorcy końcowi - czas trwania: 24 – 60 miesięcy - formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

11 NoE (Networks of excellence) Sieci doskonałości l Celem jest tworzenie stałych sieci współpracy, dzięki którym Europa będzie mogła przeciwstawić się fragmentacji badań oraz objąć przewodnictwo światowe w konkretnych dziedzinach. l Projekty tworzą i realizują Wspólny Program Badań - tworzenie wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. Projekty nie finansują samych badań. l (od 3 do 6 mln EURO) - Stosowany w programach szczegółowych Cooperation, Capacities - Minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE - Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety - czas trwania: 48 – 60 miesięcy - formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

12 CSA (Coordnation and Support Actions) Akcje wspierające i koordynujące l CA (Coordination actions) - działania koordynujące. Promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach krajowych. W ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak: organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Projekty nie finansują samych badań. (do 1 mln EURO) l SA (Support actions) - działania wspierające. Mogą być działaniami jednej lub wielu instytucji. Wspieranie realizacji Programu Ramowego. Mogą one również służyć do opracowywania przyszłej wspólnotowej polityki badawczej. Przykładowo, będą wspierać konferencje, seminaria, studia i analizy, grupy robocze i eksperckie, a także działalność informacyjną, upowszechnianie, komunikację i różne połączenia tego rodzaju działań. Projekty nie finansują samych badań. (do 1 mln EURO)

13 - Stosowany w programach szczegółowych Cooperation, Capacities, People, Ideas - CA: minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE - SA: co najmniej 1 instytucja z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z UE - Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa (MŚP), - czas trwania: od kilku do 48 miesięcy - formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

14 l Frontier research – badania podstawowe – na granicy poznania l Wsparcie dla indywidualnych zespołów w celu promocji doskonałości poprzez konkurencję na skalę europejską l Wdrażanie – Agencja Wykonawcza l Niezależny nadzór naukowy sprawowany przez specjalnie powołaną Europejską Radę ds. Badań Naukowych Ideas – Pomysły

15 Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Akcje specjalne Nagrody za doskonałość Akcje specjalne Nagrody za doskonałość People – Zasoby ludzkie

16 Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni, technicy, osoby zarządzające) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej - po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: 12-24 miesiące organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.) możliwość zakupu sprzętu dla MŚP do 10% wartości projektu

17 1. Infrastruktury badawcze (1 850 mln euro) 2. Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (1 336 mln euro) 3. Regiony wiedzy (126 mln euro) 4. Potencjał badawczy (370 mln euro) 5. Nauka w społeczeństwie (280 mln euro) 6. Spójny rozwój polityk badawczych (70 mln euro) 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (185 mln euro) Capacities – Możliwości badawcze

18 1. Infrastruktury badawcze Transnarodowy dostęp Działania integracyjne e-infrastruktury badawcze Tworzenie nowych infrastruktur Studia projektowania Wsparcie dla nowych infrastruktur Wsparcie dla istniejących infrastruktur

19 2. Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP Program przedsiębiorczość i innowacje Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Inteligentna Energia dla Europy

20 1. Dotacje dla MSP zlecających prace badawcze Badania na rzecz MSP: MSP, które zlecają prace badawcze –głównie firmy niskiej lub średniej techniki z ograniczonymi możliwościami prowadzenia badań samodzielnie –MSP prowadzące ciągłą działalność badawczą, które pragną zlecać badania w celu uzupełnienia ich możliwości badawczych Badania na rzecz grup MSP: –Stowarzyszenia/izby grupujące MSP powinny znać lub móc zidentyfikować techniczne problemy swoich członków

21 Badania na rzecz MSP l 3 niezależne MSP z 3 MS lub AC, l Status MSP zgodnie z rekomendację 2003/361/EC (jednostki badawcze i firmy konsultingowe nie są uznawane za MSP), l MSP zlecają wykonanie badań jednostkom badawczym, l MSP mają prawo do eksploatacji i upowszechnienia wyników projektu.

22 l 2 jednostki badawcze niezależne od innych uczestników projektu, l Jednostki badawcze to podmioty mające osobowość prawną i zdolność do realizacji prac badawczych i rozwojowych (włączając MSP wykonujące badania), l Inne podmioty: przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi. Badania na rzecz MSP

23 l Koordynacja: MSP, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, l Dotacja zgodna z pomocą publiczną na badania: 75% kosztów kwalifikowanych, l Rola MSP: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, l Inne działania: szkolenia, upowszechnianie, ochrona IPR Badania na rzecz MSP

24 l Wielkość dotacji nie może przekroczyć 110% kosztów ponoszonych przez wykonawców badań, l Szkolenia: maks. 10% kosztów całkowitych, l Wielkość konsorcjum: 5-10 partnerów, l Koszt kwalifikowany: 0,5-1,5 mln euro, l Czas realizacji: 1-2 lat. Badania na rzecz MSP

25 Badania na rzecz grup MSP l 3 niezależne stowarzyszenia/izby (AG) grupujące MSP z 3 MS lub AC lub 1 europejskie (min. 2 podmioty z 2 MS lub AC), l AG to osoba prawna, która zrzesza MSP i/lub reprezentuje ich interesy lub osoba fizyczna, l AG inwestują w badania wykonywane przez jednostki badawcze na rzecz członków AG, l AG ma prawo do eksploatacji i upowszechnienia wyników projektu.

26 l 2 jednostki badawcze niezależne od innych uczestników projektu, l Jednostki badawcze to podmioty mające osobowość prawną i zdolność do realizacji prac badawczych i rozwojowych (włączając MSP wykonujące badania), l Inne podmioty: przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi. l MSP Badania na rzecz grup MSP

27 l Koordynacja: AG, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, l Rola AG: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, l Inne działania: szkolenia, upowszechnianie, ochrona IPR Badania na rzecz grup MSP

28 l Wielkość dotacji nie może przekroczyć 110% kosztów ponoszonych przez wykonawców badań i 75 % pułapu pomocy publicznej na badania, l Szkolenia: maks. 15% kosztów całkowitych l Wielkość konsorcjum: 10-15 partnerów, l Liczba mśp: 2-5 l Inni: 2-5 l Koszt kwalifikowany: 1,5 - 4 mln euro, l Czas realizacji: 2 - 3 lata. Badania na rzecz grup MSP

29 3. Regiony Wiedzy Analiza klastrów regionalnych ClusterLabs: Rozwój i sieciowanie regionalnych klastrów badawczych ClusterLabs: Rozwój i sieciowanie regionalnych klastrów badawczych Mentoring Regionów (rozwinięte/mniej rozwinięte) Sieciowanie badań na poziomie regionalnym Integracja jednostek regionalnych z lokalną gospodarką

30 4. Potencjał badawczy Transnarodowe oddelegowania pracowników i rekrutacja Sprzęt badawczy i otoczenie materiałowe Warsztaty i konferencje w celu transferu wiedzy Mechanizmy oceniające

31 5. Nauka w Społeczeństwie Wzmocnienie i poprawa europejskiego systemu nauki Szersze zaangażowanie kwestii politycznych i społecznych (etyka) Nauka i młodzi ludzie – poprawa edukacji i rozwoju karier Polityka w kwestii zaangażowania uniwersytetów Skuteczniejsze komunikowanie nauki innym Rola kobiet w badaniach, kwestie płci Miejsce nauki i technologii w społeczeństwie

32 6. Spójny rozwój polityk badawczych Monitoring i analiza polityk publicznych / strategii przemysłowych Akcje horyzontalne na rzecz koordynacji polityk badawczych Akcja UE w celu poprawy koherencji i wpływu polityk krajowych

33 7. Specjalne działania we współpracy międzynarodowej Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programie Cooperation Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programie Cooperation

34 7.PR – co nowego? Kluczowe nowe podejścia: l Joint Technology Initiatives l Koordynacja Krajowych Programów Badawczych (Art. 169) l Nowe infrastruktury badawcze l Europejska Rada ds. Badań l Potencjał badawczy – schemat dla wzmocnienia doskonałości badawczej w regionach konwergencji l Regiony wiedzy l Uproszczenia (???)

35 Budżet 7.PR l Kwiecień 2005r. – 78 mld (aktualne wówczas ceny) l Propozycja Komisji na międzyinstytucjonalne porozumienie dla Perspektywy Finansowej na lata 2007-13 –47 800 mln (ceny z 2004r.) – 30% obniżka l Propozycja porozumienia z Parlamentem i Radą, 4 kwietnia 2006r. –dodatkowe 300 mln (ceny z 2004r.) Całkowity budżet 53 221 mln (aktualne teraz ceny) (7.7 mld / rok) –~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR

36 Współpraca – 32 365 mln Ludzie – 4 728 mln JRC (nuklearne) 500 mln (7 lat) Pomysły – 7 460 mln Możliwości – 4 217 mln JRC (nie-nuklearne) 1 751 mln Euratom 2 700 mln (7 lat) + Podział budżetu 7.PR na podprogramy

37 Uproszczenie procedur w 7.PR Proponowane środki: l Racjonalizacja sposobów finansowania –prostszy zestaw instrumentów finansowania l Unikanie nadmiernej biurokracji –mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny dla użytkownika język l Zmniejszenie –Liczby i objętości dokumentów –Liczby wymagań od uczestników

38 Zasady Uczestnictwa w 7.PR zbliżone do 6.PR Uczestnicy: Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych Rodzaje dofinansowania: 1.Zwrot kosztów kwalifikowanych 2.Ryczałt (flat rate), w tym scale of unit costs 3.Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum

39 Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: Instytucje publiczne – 75% Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% Organizacje badawcze (typu non-profit) – 75% MŚP – 75% Działania demonstracyjne – 50% kosztów kwalifikowanych Inne działania – 100% kosztów kwalifikowanych Badania podstawowe – 100% Akcje koordynacyjne i wspierające – 100% Szkolenie i rozwój kariery naukowców – 100% Maksymalne poziomy finansowania

40 Więcej informacji: l 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7 l 6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6 l MŚP: http://sme.cordis.lu/home/index.cfm l Strony w języku polskim: http://www.6pr.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn)

41 Dziękuję Państwu za uwagę! Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279745; e-mail: jk@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google