Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do 7. Programu Ramowego (2007-2013). Plan prezentacji l Dlaczego badania na skalę europejską? l 7. Program Ramowy l Ułatwienia i Zasady Uczestnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do 7. Programu Ramowego (2007-2013). Plan prezentacji l Dlaczego badania na skalę europejską? l 7. Program Ramowy l Ułatwienia i Zasady Uczestnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do 7. Programu Ramowego (2007-2013)

2 Plan prezentacji l Dlaczego badania na skalę europejską? l 7. Program Ramowy l Ułatwienia i Zasady Uczestnictwa l Proces decyzyjny l Kalendarz przygotowań do 7.PR

3 Strategia Lizbońska Badania Wzrost i miejsca pracy EdukacjaInnowacje B+R przyczynia się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej: wzrost gospodarczy, tworzenia miejsc pracy, ochrona środowiska, wyzwania społeczne: walka z ubóstwem, poprawa zdrowia i jakości życia (GSM, praca zdalna, bezpieczne drogi, etc.)

4 Dlaczego badania na skalę europejską? l Łączenie różnych potencjałów Osiągnięcie masy krytycznej, Stymulowanie wielkiej nauki, Wpływ prywatnych inwestycji. l Doskonałość w badaniach Wspieranie karier naukowych i mobilności naukowców, Tworzenie światowej klasy centrów doskonałości, Konkurencja na poziomie UE celem podniesienia jakości i kreatywności. l Integracja badań Ukierunkowanie na wyzwania ogólnoeuropejskie, Koordynacja polityk krajowych i regionalnych, Prowadzenie porównywalnych badań na poziomie UE, Szersze rozpowszechnianie wyników badań.

5 Cele strategiczne polityki badawczej UE l Wzrost inwestycji w badania –do 3% PKB przed 2010, z 2/3 udziałem finansowym przemysłu l Konsolidacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) –Większa koordynacja polityk badawczych i działań l Wzmocnienie doskonałości badań

6 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuklearne) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity Joint Research Centre – JRC (nie-nuklearne) Euratom + 7.PR – Programy szczegółowe

7 9 obszarów tematycznych 1. Zdrowie 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5. Energia 6. Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) 7. Transport (w tym aeronautyka) 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka 9. Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna Cooperation – Współpraca w badaniach

8 Współpracę w badaniach (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Współpracę w badaniach (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Współpracę międzynarodową Cooperation – Współpraca w badaniach l W każdym z tematów będzie odpowiednia elastyczność, aby sprostać zarówno Pojawiającym się potrzebom jak i Nieprzewidzianym potrzebom polityki l Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników będzie wspierany we wszystkich tematach l Wsparcie będzie wdrażane poprzez:

9 Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Akcje specjalne Nagrody za doskonałość Akcje specjalne Nagrody za doskonałość People – Zasoby ludzkie

10 l Frontier research – badania podstawowe l Wsparcie dla indywidualnych zespołów w celu promocji doskonałości poprzez konkurencję na skalę europejską l Wdrażanie – Agencja Wykonawcza l Niezależny nadzór naukowy (Rada Naukowa) Ideas – Europejska Rada ds. Badań

11 1. Infrastruktury badawcze 2. Badania dla korzyści małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 3. Regiony wiedzy 4. Potencjał badawczy 5. Nauka w społeczeństwie 6. Współpraca międzynarodowa Capacities – Możliwości badawcze

12 7.PR – co nowego? Kluczowe nowe podejścia: l Joint Technology Initiatives l Koordynacja Krajowych Programów Badawczych (Art. 169) l Nowe infrastruktury badawcze l Europejska Rada ds. Badań l Potencjał badawczy – schemat dla wzmocnienia doskonałości badawczej w regionach konwergencji l Regiony wiedzy l Instrument finansowy podziału ryzykay (wzrost dostępności pożyczek z Europejskiego Banku Centralnego) l Uproszczenia (???)

13 7.PR – co nowego? Nie nowości, ale ewolucja (kontynuacja) tych elementów 6.PR, które okazały się sukcesem: l Obszary tematyczne we Współpracy w badaniach (ale z kilkoma nowymi obszarami-priorytetami i większą elastycznością) l Akcje stypendialne Marie Curie (ale z nowym naciskiem na n.p. aspekty międzynarodowe i mobilność pomiędzy przemysłem a akademią) l Specjalne akcje dla MŚP (ale ze zwiększonym budżetem) l Instrumenty finansowania (ale z ulepszeniami)

14 Budżet 7.PR l Kwiecień 2005r. – 78 mld (aktualne wówczas ceny) l Propozycja Komisji na międzyinstytucjonalne porozumienie dla Perspektywy Finansowej na lata 2007-13 –47.8 mld (ceny z 2004r.) – 30% obniżka l Propozycja porozumienia z Parlamentem i Radą, 4 kwietnia 2006r. –dodatkowe 300 mln (ceny z 2004r.) Całkowity budżet ~ 54 mld (aktualne teraz ceny) (7.7 mld / rok) –~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR

15 Współpraca – 32.2 mld (kwota wstępna) Ludzie – 4.6 mld JRC (nuklearne) 0.750 mld (7 lat) Idee – 7.5 mld Możliwości – 4.2 mld JRC (nie-nuklearne) 1.7 mld Euratom 3.3 mld (7 lat) + Podział budżetu 7.PR na podprogramy

16 Uproszczenie procedur Proponowane środki: l Racjonalizacja sposobów finansowania –prostszy zestaw instrumentów finansowania l Unikanie nadmiernej biurokracji –mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny dla użytkownika język l Zmieniejszenie –Liczby i objętości dokumentów –Liczby wymagań od uczestników

17 Zasady Uczestnictwa Zasady ogólne są bardzo zbliżone do 6.PR, ale z uproszczeniami. Uczestnicy: Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych Podstawy finansowania: 1.Zwrot kosztów kwalifikowanych 2.Ryczałt (flat rate), w tym scale of unit costs 3.Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum

18 Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: Instytucje publiczne – 75% Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% Ogranizacje badawcze (typu non-profit) – 75% MŚP – 75% Działania demonstracyjne – 50% kosztów kwalifikowanych Inne działania – 100% of kosztów kwalifikowanych Badania podstawowe – 100% Akcje koordynacyjne i wspierające – 100% Szkolenie i rozwój kariery naukowców – 100% Maksymalne kwoty dofinansowania

19 Współfinansowanie Komisji Europejskiej, nie dla zysku Może być łączone z jednorazowymi stałymi kwotami (lump sum) i/lub z ryczałtem na niektóre koszty projektu Koszty muszą być rzeczywiste; poniesione w czasie trwania projektu; opisane zgodnie ze zwykłymi zasadami i praktykami księgowania i zarządzania w danej jednostce Można używać uśrednionej stawki na koszty personelu Certyfikaty audytora nadal wymagane, ale w zracjonalizowanej formie Zwrot kosztów kwalifikowanych

20 Lump sum i ryczałt Lump sum i/lub ryczałt (scale of unit costs) mogą być używane dla całego projektu albo Ryczałt (np. % na koszty ogólne) i/lub lump sum na pewne koszty można łączyć ze zwrotem kosztów kwalifikowanych na inne koszty Szczególny rodzaj lump sum występuje w Sieciach Doskonałości – Networks of Excellence (NoEs) (chyba że inaczej przewidziano w Work Programmeie), –Liczona na podstawie liczby naukowców, którzy będą zintegrowani w sieci (23,500 / rok / naukowiec) –Płatność zależna od osiągnięcia postępu w integracji Lump sum i ryczałt nie wymagają uzasadnienia kosztów kwalifikowanych

21 Kluczowe dokumenty l Propozycje 7.PR –propozycja Komisji z 6 kwietnia 2005r. –Kodecyzja Rady i Parlamentu (traktat UE) l Programy szczegółowe –Propozycja Komisji z 21 września 2005r. –Decyzje Rady l Zasady Uczestnictwa –Propozycje Komisji z grudnia 2005r. i stycznia 2006r. –Kodecyzja Rady i Parlamentu (traktat UE)

22 Debata w Radzie Ministrów UE l Listopad 2005r. – Rada ds. Konkurencyjności:Częściowe Ogólne Podejście uzgodnione dla 7.PR l Marzec 2006r. – Rada ds. Konkurencyjności : dyskusja nad Programami Szczegółowymi – Współpraca i Idee oraz nad Zasadami Uczestnictwa l Kwiecień 2006 Nieformalna Rada ds. Konkurencyjności: dyskusja nad podziałem budżetu

23 Debata w Parlamencie Europejskim l 7.PR: –Sprawozdawca: Prof. Jerzy Buzek –Przedstawienie raportu, grudzień 2005r. –Ponad 1000 zaproponowanych poprawek –Głosowanie w Parlamencie planowane na czerwiec 2006r. l Debata w toku: –Zasady uczestnictwa (sprawozdawca: Busquin) –Programy Szczegółowe

24 Poprawione propozycje Struktura i zasadnicza zawartość utrzymana Kooperacja najważniejszym elementem, ale dokładniejszy podział na priorytety Krytyczna masa Europejskiej Rady ds. Badań Działania oddolne – niezmiernie wysokie zainteresowanie Mniejsze cięcia dla ITER /JRC Większy wpływ na JTI i art. 169 oraz na nowe infrastruktury badawcze

25 Kolejne etapy (orientacyjne) l Poprawione Propozycje Komisji (po międzyinstytucjonalnym porozumieniu dla Perspektywy Finansowej) l Opinia Parlamentu o 7.PR l Połowa 2006r.: Wspólne stanowisko Rady o 7.PR l Koniec 2006r.: Kodecyzja o PR i Zasadach, decyzja o Programach Szczegółowych l Aktualnie: Komisja przygotowuje się do wdrażania 7.PR (programy pracy - work programme, formularze, kontrakty, procedury, wskazówki, etc.) l Przełom 2006r i 2007r. : Otwarcie 7.PR (przyjęcie programów pracy i ogłoszenie konkursów)

26 Więcej informacji: l Badania w UE: http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm l 7. Program Ramowy: http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm http://cordis.europa.eu/fp7 l 6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6

27 Dziękuję Państwu za uwagę! Ewa Kocińska Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748 e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Wstęp do 7. Programu Ramowego (2007-2013). Plan prezentacji l Dlaczego badania na skalę europejską? l 7. Program Ramowy l Ułatwienia i Zasady Uczestnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google