Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE Akademia Rolnicza w Poznaniu, 15 lutego 2007r.

Коpie: 1
Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE Akademia Rolnicza w Poznaniu, 15 lutego 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE Akademia Rolnicza w Poznaniu, 15 lutego 2007r.

2 Plan prezentacji l 7. Program Ramowy – struktura l Program Konkurencyjność i Innowacje - CIP l Budżet 7.PR l Zasady Uczestnictwa l Finansowanie l Ważne strony internetowe

3 Strategia Lizbońska Badania 7.PR Wzrost i miejsca pracy EdukacjaInnowacje CIP B+R przyczyniają się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej: wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska, wyzwania społeczne: walka z ubóstwem, poprawa zdrowia i jakości życia (GSM, praca zdalna, bezpieczne drogi, etc.)

4 7. Program Ramowy UE

5 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuklearne) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity Joint Research Centre – JRC (nie-nuklearne) Euratom + 7.PR – Programy szczegółowe

6 10 obszarów tematycznych 1. Zdrowie (6 100 mln euro) 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1 935 mln euro) 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 050 mln euro) 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3 475 mln euro) 5. Energia (2 350 mln euro) 6. Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) (1 890 mln euro) 7. Transport (w tym aeronautyka) (4 160 mln euro) 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (623 mln euro) 9. Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro) 10. Bezpieczeństwo (1 400 mln euro) Cooperation – Współpraca w badaniach

7 Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Współpracę międzynarodową Cooperation – Współpraca w badaniach l W każdym z obszarów będzie odpowiednia elastyczność tematyczna l Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników będzie wspierany we wszystkich tematach l Wsparcie będzie wdrażane poprzez:

8 l Frontier research – badania podstawowe – na granicy poznania l Wsparcie dla indywidualnych zespołów w celu promocji doskonałości poprzez konkurencję na skalę europejską l Wdrażanie – docelowo Agencja Wykonawcza, aktualnie oddzielna dyrekcja w Komisji Europejskiej DG RTD l Niezależny nadzór naukowy sprawowany przez specjalnie powołaną Europejską Radę ds. Badań Naukowych l MŚP również będą mogły uczestniczyć w tym programie Ideas – Pomysły

9 Wsparcie dla indywidualnych zespołów Instytucja goszcząca musi być w UE lub kraju stowarzyszonym Wszystkie dziedziny nauki są kwalifikowane podejście oddolne (bottom-up) Jedyne kryterium oceny - DOSKONAŁOŚĆ Główny Badacz (Principal Investigator) i jego zespół + projekt Inwestowanie w talenty granty elastyczne, kierowane przez Głównego Badacza, który może sobie sam zorganizować zespół badawczy i wybrać temat, granty możliwe do przeniesienia Działania i zasady

10 Podział budżetu Całkowity budżet IDEAS to 7.5 mld 15 % budżetu 7.PR 1/3 na granty dla początkujących badaczy - Starting Grants, 2/3 na granty dla zaawansowanych badaczy - Advanced Grants Do 5% na zarządzanie programem

11 Dla celów operacyjnych ERC zdecydowała o podziale na 3 główne obszary tematyczne: Nauki fizyczne i inżynieryjne Nauki o życiu Nauki społeczne i humanistyczne Budżet 1 konkursu na granty dla początkujących badaczy (300 mln euro) został wstępnie odpowiednio podzielony na te obszary w stosunku: 45% - 40% - 15% (i 20% rezerwy) 2 konkurs: tylko na granty dla zaawansowanych badaczy - 550 mln od 3 konkursu: oba granty - około 1 mld na rok Podział budżetu

12 ERC Starting Independent Researcher Grant W 2007r. tylko ten program będzie finansowany Dofinansowanie dla około 200 nowych projektów w wysokości 1.5 M na okres do 5 lat Kwalifikowalność: (a) 2-8 lat po uzyskaniu stopnia doktora (w momencie zamknięcia konkursu) (b) dla badaczy rozpoczynających niezależne badania w UE lub kraju stowarzyszonym (c) nie ma kryterium narodowości, tzw. zasada 3R Recruit, Repatriate, Retain TOP TALENT (około 1200 miejsc pracy w 7 lat)

13 ERC Advanced Investigator Grant Program będzie uruchomiony w II połowie 2007r. Dofinansowanie od około 250 mln do 1 mld /rok (około 3 mln /projekt) około 200 grantów na każdy rok Kwalifikowalność: Badacze na każdym etapie kariery, nie ma limitu wieku, zasada 3R

14 Dwuetapowa procedura aplikacyjna 1 etap – Szkic wniosku: max 8 stron (3+4+1) 2 etap – Pełen wniosek: max 16 stron (4+10+2) Elementy wniosku a)CV + samoocena osiągnięć naukowych Głównego Badacza + funding ID (aktualne granty/wnioski powiązane z aktualnym) b)Krótki opis naukowych i technologicznych aspektów projektu c)Opis otoczenia naukowego i zasobów Tylko elektroniczne składanie wniosków (przez EPSS) Rejestracja (przez EPSS) dla orientacji w liczbie i obszarach tematycznych składanych wniosków ERC Starting Grant - Wniosek

15 1. Potencjał aplikanta 2. Jakość projektu 3. Otoczenie naukowo-badawcze Ranking projektów powstanie na podstawie oceny dwóch pierwszych punktów Pkt 3 będzie oceniany na zasadzie zaakceptowany/niezaakceptowany i nie będzie wliczony do oceny w 2 etapie ERC Starting Grant- Ocena wniosków ERC Starting Grant - Ocena wniosków

16 Terminy zamknięcia konkursów: 1. Konkurs dla naukowców rozpoczynających niezależne badania Znak konkursu: ERC-2007-StG Budżet: 289,5 mln Termin składania wniosków: 25 kwietnia (I etap) i 17 września 2007r. (II etap) Zakres konkursu: Wszystkie dyscypliny naukowe, szczególnie badania interdyscyplinarne. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDeta ilsCallPage&call_id=3 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDeta ilsCallPage&call_id=3 2. Konkurs dla zaawansowanych naukowców Ogłoszenie w sierpniu/wrześniu 2007, zamknięcie pod koniec 2007r. Konkursy w 2007r.

17 Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Akcje specjalne Nagrody za doskonałość, Noc Naukowców, Polityka dot. Mobilności naukowców Akcje specjalne Nagrody za doskonałość, Noc Naukowców, Polityka dot. Mobilności naukowców People – Zasoby ludzkie

18 UCZESTNICY Instytucja (participant/beneficiary/host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (fellow/researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra

19 Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia lub prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) TYPY PROJEKTÓW

20 Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich): sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE jednym z członków sieci powinno być przedsiębiorstwo (w zależności od dziedziny) kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie oraz interdyscyplinarne dopuszczalne jest dofinansowanie pojedynczego centrum szkoleniowego bądź twinning instytucji przyjmowanie naukowców: - szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne - szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. 5-letnim od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy - wizyty naukowców doświadczonych celem wzmocnienia dydaktycznego sieci

21 Lis Stypendia indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych na realizację indywidualnego projektu badawczo- szkoleniowego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji czas trwania projektu: 12-24 miesiące Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy. kontynuacja podjętych badań w innym kraju czas trwania projektu: 2-3 lata

22 Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni, technicy, osoby zarządzające) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej - po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: 12-24 miesiące organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.) możliwość zakupu sprzętu dla MŚP do 10% wartości projektu

23 Wymiar mi ę dzynarodowy MC International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członk. lub stowarz. z UE na realizację indywidualnego projektu badawczo szkoleniowego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji projekt 2-etapowy: 1-2 lata w kraju trzecim + 1 rok w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członk. lub stowarz. z UE przez okres 1-2 lat Marie Curie International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członk. lub stowarz., którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członk. lub stowarz. z UE czas trwania projektu od 2 do 4 lat

24 JAKIE SĄ KORZYŚCI? Zwrot kosztów do 100% budżetu projektu l koszty projektu: związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu l koszty zarządzania projektem (w tym audyt) l koszty ogólne (overheads) l inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu l wynagrodzenie (monthly living allowance) l koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) l jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) l koszty badań, a także koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach itp. ("expenses of participating") DLA INSTYTUCJI DLA NAUKOWCÓW

25 WYNAGRODZENIE Kategoriaumowa o pracę Employment contract/fellowship with full social security coverage (/year) stypendium A fixed-amount fellowship with minimum social security coverage (/year) Początkujący naukowcy 33 80016 900 Naukowcy doświadczeni (4-10 lat) 52 00026 000 Naukowcy doświadczeni (>10 lat) 78 00038 000

26 KOSZTY PODRÓŻY Odległość (km)Świadczenie stałe (Euro) <500250 500-1.000500 1.000-1.500750 1.500-2.5001000 2.500-5.5001500 5.000-10.0002000 >10.0002500

27 Konkursy w 2007Data otwarcia Data zamknięciaBudżet (mln EUR) Researchers Night Marie Curie Awards 22.12.2006 03.04.2007 29.03.2007 3,0 0,25 Initial Training Networks22.12.200615.04.2007240 European Reintegration Grants22.12.200625.04.2007 17.10.2007 9,5 International Reintegration Grant01.200625.04.2007 17.10.2007 14,5 Industry-Academia Partnership and Pathways 28.02.200731.05.200738,4 Intra-European Fellowship28.02.200714.08.200772 International Outgoing Fellowships28.02.200714.08.200724 International Incoming Fellowships28.02.200714.08.200724

28 STYPENDIA W 6. PR BAZA DOSTĘPNYCH OFERT STYPENDIALNYCH W 6. PROGRAMIE RAMOWYM http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

29 CZY NADAL MOŻNA WYJECHAĆ?

30

31 1. Infrastruktury badawcze (1 715 mln euro) 2. Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (1 336 mln euro) 3. Regiony wiedzy (126 mln euro) 4. Potencjał badawczy (340 mln euro) 5. Nauka w społeczeństwie (330 mln euro) 6. Spójny rozwój polityk badawczych (70 mln euro) 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (180 mln euro) Capacities – Możliwości badawcze

32 1. Infrastruktury badawcze Transnarodowy dostęp Działania integracyjne e-infrastruktury badawcze Tworzenie nowych infrastruktur Studia projektowania Wsparcie dla nowych infrastruktur Wsparcie dla istniejących infrastruktur

33 2. Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP Program przedsiębiorczość i innowacje Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Inteligentna Energia dla Europy CIP – Program Konkurencyjność i Innowacje (poza 7.PR)

34 3. Regiony Wiedzy Analiza klastrów regionalnych ClusterLabs: Rozwój i sieciowanie regionalnych klastrów badawczych ClusterLabs: Rozwój i sieciowanie regionalnych klastrów badawczych Mentoring Regionów (rozwinięte/mniej rozwinięte) Sieciowanie badań na poziomie regionalnym Integracja jednostek regionalnych z lokalną gospodarką

35 4. Potencjał badawczy Transnarodowe oddelegowania pracowników i rekrutacja Sprzęt badawczy i otoczenie materiałowe Warsztaty i konferencje w celu transferu wiedzy Mechanizmy oceniające

36 l Ponadnarodowe, wzajemne oddelegowywanie personelu naukowo- badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; wsparcie dla wybranych istniejących lub powstających centrów doskonałości w celu umożliwienia im rekrutacji doświadczonych naukowców z innych krajów; l Pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków materialnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego obecnego w wybranych istniejących lub powstających centrach doskonałości w regionach konwergencji; l Organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy; działania promujące oraz inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań w innych krajach i na rynkach międzynarodowych; l Mechanizmy oceniające, dzięki którym każdy ośrodek badawczy w regionach konwergencji może uzyskać ocenę ogólnej jakości prowadzonych badań i poziomu infrastruktury badawczej dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów.

37 Konkursy w 2007r. l Otwieranie i rozwijanie potencjału badawczego w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach Znak konkursu: FP7-REGPOT-2007-1; Budżet: 23,5 mln l Zapewnianie dostępu do mechanizmów oceniających organizacjom badawczym w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach Znak konkursu: FP7-REGPOT-2007-2; Budżet: 1 mln l Współpraca międzynarodowa Znak konkursu: FP7-REGPOT-2007-3; Budżet: 8 mln Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2007r. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Cap acitiesCallsPage&id_activity=16 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Cap acitiesCallsPage&id_activity=16

38 5. Nauka w Społeczeństwie Wzmocnienie i poprawa europejskiego systemu nauki Szersze zaangażowanie kwestii politycznych i społecznych (etyka) Nauka i młodzi ludzie – poprawa edukacji i rozwoju karier Polityka w kwestii zaangażowania uniwersytetów Skuteczniejsze komunikowanie nauki innym Rola kobiet w badaniach, kwestie płci Miejsce nauki i technologii w społeczeństwie

39 6. Spójny rozwój polityk badawczych Monitoring i analiza polityk publicznych / strategii przemysłowych Akcje horyzontalne na rzecz koordynacji polityk badawczych Akcja UE w celu poprawy koherencji i wpływu polityk krajowych

40 7. Specjalne działania we współpracy międzynarodowej Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programie Cooperation Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programie Cooperation

41 Program Konkurencyjność i Innowacje (CIP) 2007-2013

42 Cele Programu Konkurencyjność i Innowacje (CIP) (a) zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); (b) promowanie innowacji, w tym innowacji ekologicznych; (c) przyśpieszenie tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym; (d) promowanie wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach, w tym również w sektorze transportu.

43 Programy szczegółowe CIP 1) Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP); 2) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); 3) Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

44 Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji Wsparcie dla działań promujących: l dostęp do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP oraz na inwestycje w działalność innowacyjną, w tym na rzecz innowacji ekologicznych; l kształtowanie otoczenia przyjaznego dla współpracy MŚP; l innowacje w przedsiębiorstwach, w tym innowacje ekologiczne; l kulturę opartą na przedsiębiorczości i innowacji; l reformy administracyjne i gospodarcze związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

45 Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych l stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej i wzmacnianie rynku wewnętrznego produktów i usług informacyjnych; l pobudzanie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestycji w te technologie; l stworzenie społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach publicznego zainteresowania oraz poprawa jakości życia.

46 Program Inteligentna Energia dla Europy l promowanie wydajności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych; l promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie różnorodności energetycznej; l promowanie wydajności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

47 FP7 CIP Działania zmierzające do zapewnienia udziału MŚP w 7.PR Paneuropejska zdecentralizowana sieć usług wspierających biznes i innowacje z uwzględnieniem wspomagania udziału MŚP w 7. PR CAPACITIES Badania na rzecz MSP i grup MŚP COOPERATION Obszary tematyczne Wsparcie dla programów krajowych wspomagających finansowo przygotowanie projektów Działania wspomagające w każdym priorytecie tematycznym na rzecz udziału MŚP

48 CIP a 7.PR CIP Rozpowszechnianie nowych technologii Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową Mechanizmy kapitału ryzyka i gwarancji Sieci i klastry Promocja uczestnictwa MŚP w 7.PR Budżet 3 621 mln euro 7.PR Prezentacja nowych technologii Mobilność naukowców Infrastruktura badawcza Specjalne projekty dla MŚP Projekty badawcze dla MŚP Budżet 50 521 mln euro

49 Budżet 7.PR l Kwiecień 2005r. – 78 mld (aktualne wówczas ceny) l Propozycja Komisji na międzyinstytucjonalne porozumienie dla Perspektywy Finansowej na lata 2007-13 –47 800 mln (ceny z 2004r.) – 30% obniżka l Propozycja porozumienia z Parlamentem i Radą, 4 kwietnia 2006r. –dodatkowe 300 mln (ceny z 2004r.) Całkowity budżet 53 272 mld (aktualne teraz ceny) (7.7 mld / rok) –~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR

50 Współpraca – 32 413 mln Ludzie – 4 750 mln JRC (nuklearne) 517 mln (5 lat) Pomysły – 7 510 mln Możliwości – 4 097 mln JRC (nie-nuklearne) 1 751 mln Euratom 2 234 mln (5 lat) + Podział budżetu 7.PR na podprogramy

51 Uproszczenie procedur w 7.PR Proponowane środki: l Racjonalizacja sposobów finansowania –prostszy zestaw instrumentów finansowania l Unikanie nadmiernej biurokracji –mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny dla użytkownika język l Zmniejszenie –Liczby i objętości dokumentów –Liczby wymagań od uczestników

52 Zasady Uczestnictwa w 7.PR zbliżone do 6.PR Uczestnicy: Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych Formy dofinansowania: 1.Refundacja poniesionych kosztów 2.Ryczałt (flat rate) 3.Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum FINANSOWANIE UE NIE DLA ZYSKU

53 Proponowane formy dofinansowania l Refundacja poniesionych kosztów (reimbursement of eligible costs) – główna forma dofinansowywania, szczególnie na początku 7. PR l Mogą być włączone schematy finansowania typu lump sum i flat rate dla poszczególnych typów kosztów (np. koszty podróży, personelu itd.) l Ryczałt kwotowy (lump sum), stała stawka (flat rate) - Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych - Wypłacane na podstawie oceny wypełnienia określonych kryteriów/wskaźników Informacje o formach dofinansowania znajdują się w Programach Pracy (Work Programmes)

54 Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: Instytucje publiczne – 75% Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% Organizacje badawcze (typu non-profit) – 75% MŚP – 75% Działania demonstracyjne – 50% kosztów kwalifikowanych Inne działania – 100% of kosztów kwalifikowanych Badania podstawowe (frontier research) – 100% Akcje koordynacyjne i wspierające – 100% Szkolenie i rozwój kariery naukowców – 100% Maksymalne poziomy finansowania

55 Sposoby sprawozdawania kosztów DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW Uczestnik wykazuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonywaniem zadań projektu (wymagany system księgowości analitycznej precyzyjnie wykazujący koszty pośrednie przypadające na projekt) Stworzenie możliwości uproszczonego sposobu wyliczania kosztów pośrednich dla jednostek, które nie posiadają księgowości analitycznej Uczestnik wykazuje koszty pośrednie za pomocą stawki procentowej – 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem subcontractingu DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NON-PROFIT, SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH, INSTYTUCJI BADAWCZYCH I MŚP, (które nie są w stanie wyliczyć rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na projekt), GDY UCZESTNICZĄ W PROJEKTACH ZAWIERAJĄCYCH KOMPONENT RTD Ryczałt na koszty pośrednie - 60% dla konkursów zamkniętych do 31 grudnia 2009 i nie mniejszy niż 40% dla zamkniętych po 31 grudnia 2009

56 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W 7 PR l umowa (grant agreement) podpisywana jest przez koordynatora i KE l partnerzy przystępują do kontraktu podpisując form. A zaraz pod podpisaniu umowy przez Koordynatora, a w trakcie trwania projektu wypełniając form. B l kontrakt wchodzi w życie w momencie podpisania przez koordynatora i KE ZMIANY W NAZEWNICTWIE 6 PR 7 PR contract grant agreement contractor beneficiary instruments funding schemes audit certificate certificate on financial statement ZMIANY W NAZEWNICTWIE 6 PR 7 PR contract grant agreement contractor beneficiary instruments funding schemes audit certificate certificate on financial statement

57 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W 7 PR l Consortium Agreement obowiązkowe, chyba że call for proposals stanowi inaczej l odpowiedzialność finansowa każdego z uczestników ograniczona jest do jego własnych zobowiązań l ustanowienie funduszu gwarancyjnego dla uczestników (wkład wniesiony w formie dotacji nie przekracza 5% wkładu finansowego Wspólnoty należnego uczestnikowi) audyt obowiązkowy, gdy suma kwot dofinansowania z KE jest równa lub przekracza 375.000 Euro dla projektów trwających krócej niż 2 lata nie więcej niż 1 zaświadczenie na koniec projektu zaświadczenie audytora nie jest wymagane dla projektów w całości finansowanych w formie lump sum lub flat rate audyt obowiązkowy, gdy suma kwot dofinansowania z KE jest równa lub przekracza 375.000 Euro dla projektów trwających krócej niż 2 lata nie więcej niż 1 zaświadczenie na koniec projektu zaświadczenie audytora nie jest wymagane dla projektów w całości finansowanych w formie lump sum lub flat rate

58 Więcej informacji: l 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7 l 6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6 l CIP: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm l Strony w języku polskim: http://www.kpk.gov.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn)

59 Dziękuję Państwu za uwagę! Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE Akademia Rolnicza w Poznaniu, 15 lutego 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google