Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE)"— Zapis prezentacji:

1 Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE)
Warszawa, 9 stycznia 2007 Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 Warszawa

2 Program specyficzny: LUDZIE
CECHY OGÓLNE PROGRAMU:  patronat Marie Curie = projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie  różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce  podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery  brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych  dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców  nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP)  większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich BUDŻET:  FP5: mln EUR  FP6: mln EUR  FP7: mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców”.

3 Program specyficzny: LUDZIE
OBSZARY DZIAŁAŃ: Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka Wymiar międzynarodowy Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi Działania wspierające Nagrody Marie Curie / Researcher’s Night/ Polityka dot. mobilności naukowców

4 Program specyficzny: LUDZIE
UCZESTNICY:  Instytucja (participant/beneficiary/host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP)  Naukowiec (fellow/researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra

5 Program specyficzny: LUDZIE
WARUNKI dotyczące MOBILNOŚCI:  Naukowiec NIE może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć projekt badawczo-szkoleniowy Naukowiec NIE może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. WYJĄTKI:  Organizacje międzynarodowe. Mechanizmy reintegracyjne.  Posiadanie kilku obywatelstw: projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa jeśli nie przebywało się w nim przez co najmniej ostatnich 5 lat.  Naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat może realizować projekt w każdym kraju europejskim, włącznie z tym, którego obywatelstwo posiada.  Naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w MS i AC powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4 traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej.

6 Projekty instytucjonalne Projekty indywidualne
Program specyficzny: LUDZIE TYPY PROJEKTÓW: Projekty instytucjonalne  instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące)  kontrakt z KE – max. 4 lata  zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia lub prowadzenie badań  pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne  naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy  kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca  pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu)

7 Szkolenie początkujących naukowców
Program specyficzny: LUDZIE Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie  Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich): • sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE • kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie oraz interdyscyplinarne • jednym z członków sieci powinno być przedsiębiorstwo (w zależności od dziedziny) • dopuszczalne jest dofinansowanie pojedynczego centrum szkoleniowego bądź „twinning” instytucji • przyjmowanie naukowców: szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. 5-letnim od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy wizyty naukowców doświadczonych celem wzmocnienia dydaktycznego sieci

8 Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery
Program specyficzny: LUDZIE Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Lis Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych na realizację indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE • podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji • czas trwania projektu: miesiące Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych  Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy • kontynuacja podjętych badań w innym kraju • czas trwania projektu: 2-3 lata

9 Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim
Program specyficzny: LUDZIE Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka  Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań • wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni, technicy, osoby zarządzające) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej - po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy • rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: miesiące • organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.) • możliwość zakupu sprzętu dla MŚP do 10% wartości projektu

10 Wymiar międzynarodowy
Program specyficzny: LUDZIE Wymiar międzynarodowy Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi  MC International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu badawczo szkoleniowego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. • podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji • projekt 2-etapowy: lata w kraju trzecim rok w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE  Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE przez okres miesięcy.  Marie Curie International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. • czas trwania projektu od 2 do 4 lat

11 Program specyficzny: LUDZIE
ŚWIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty projektu (research training/ transfer of knowledge) związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu koszty zarządzania projektem koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu ŚWIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) koszty badań oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... ("expenses of participating")

12 Program specyficzny: LUDZIE
Konkursy w 2007 Data otwarcia Data zamknięcia Budżet (mln EUR) Researchers’ Night Marie Curie Awards 3,0 0,25 Initial Training Networks 240 European Reintegration Grants 9,5 International Reintegration Grant 14,5 Industry-Academia Partnership and Pathways 38,4 Intra-European Fellowship 72 International Outgoing Fellowships 24 International Incoming Fellowships

13 Program specyficzny: LUDZIE
Więcej informacji:  Seventh Research FrameworkProgramme(FP7) - PEOPLE  Find calls for this activity  Serwis Krajowego Punktu Kontaktowego Dokumenty:  Workprogramme  Call Fiche dla danego konkursu i danej akcji Marie Curie  Guide for Applicants dla danej akcji Marie Curie

14 6th FP – Polish funded projects until 17 June 2006
Information Society technology = Euro Nanotechnologies, nanosciences = Euro Human Resources and Mobility = Euro (plus individual fellowships, 85 persons ~ 14 mln Euro) Sustainable development, climate = Euro Activities involving SMEs = Euro Food quality and safety = Euro PL-Coordinators MCA SSA STREP 14 Others


Pobierz ppt "Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google