Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność jednostek samorządu terytorialnego w telekomunikacji – wymagania Megaustawy Piotr Combik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność jednostek samorządu terytorialnego w telekomunikacji – wymagania Megaustawy Piotr Combik."— Zapis prezentacji:

1 Działalność jednostek samorządu terytorialnego w telekomunikacji – wymagania Megaustawy
Piotr Combik

2 Działalność w telekomunikacji jako zadanie własne samorządu
budować infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablowe, linie telekomunikacyjne, maszty itp.) dostarczać sieci telekomunikacyjnych (oznacza: przygotowywanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwienie dostępu telekomunikacyjnego); świadczyć usług telekomunikacyjnych (wykonywać usługi za pomocą własnej sieci)

3 Formularz zgłoszenia – www.uke.gov.pl
Działalność w telekomunikacji samorządu podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa UKE. Formularz zgłoszenia – przesyła się do Centrali UKE w Warszawie W terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu Prezes UKE wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru. 3

4 WPIS DO REJESTRU JST – jeżeli nie prowadzi gospodarczej działalności telekomunikacyjnej, a jedynie niegospodarczą działalność z art. 3 ustawy szerokopasmowej, to jst powinna zgłosić tą działalność do rejestru JST. WPIS DO REJESTRU PRZĘDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIACYJNYCH jeżeli jednostka samorządu terytorialnego prowadzi gospodarczą działalność telekomunikacyjną

5 Jednostka samorządu terytorialnego może, przed podjęciem działalności, wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o opinię w sprawie wykonywania tej działalności. Wzór wniosku dostępny jest na stronie UKE Wniosek podlega opłacie Prezes UKE wydaje opinię w terminie 3 miesięcy

6 Wniosek do Prezesa UKE powinien zawierać:
liczbę mieszkańców stopień pokrycia zasięgiem sieci telekomunikacyjnych, z podziałem na rodzaje tych sieci; odsetek mieszkańców korzystających z usług telekomunikacyjnych; liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego oraz opis zakresu ich działalności telekomunikacyjnej; inne informacje istotne dla oceny potrzeby podjęcia działalności

7 Jednostka samorządu terytorialnego, powierzając przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie działalności w telekomunikacji, w przypadku gdy ze względu na warunki ekonomiczne nie jest możliwe na danym obszarze prowadzenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego opłacalnej finansowo działalności telekomunikacyjnej, może: udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia; współfinansować koszty ponoszone z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług.

8 Uchwała nie jest niezbędna na etapie:
Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność na podstawie uchwały organu stanowiącego. Najpóźniej przed rozpoczęciem wykonywania działalności konieczna jest uchwała organu stanowiącego Uchwała nie jest niezbędna na etapie: planowania działalności, przygotowań do jej rozpoczęcia (studium wykonalności itp.) wystąpienia o opinię do Prezesa UKE pozyskiwana środków finansowych potrzebnych do podjęcia działalności.

9 Obowiązek informacyjny
JST zobowiązane są do ogłaszania informacji o podjęciu działalności telekomunikacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na własnej stronie internetowej i w siedzibie tej jednostki. Informację o podjęciu działalności należy również przekazać Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który obowiązany jest do niezwłocznego ogłoszenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. Informacja powinna zawierać opis przedsięwzięcia oraz opis spełnienia wymagań wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy. Przesłanie wniosku o wpis do rejestru jst i uchwały  w sprawie wykonywania działalności telekomunikacyjnej nie jest równoznaczne z przesłaniem przedmiotowej  informacji.

10 Działalność, wykonuje się:
przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich; w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.

11 JST musi udostępnić wybudowaną infrastrukturę
Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana uwzględnić uzasadnione wnioski przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących.

12 JST przy wykonywaniu działalności w telekomunikacji:
jest obowiązana równo traktować przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tj. oferować jednakowe warunki w porównywalnych okolicznościach; jest obowiązana zawrzeć umowę o dostępie telekomunikacyjnym w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie jest obowiązana prowadzić ewidencję w sposób umożliwiający odrębne obliczanie kosztów i przychodów, zysków i strat w zakresie budowy oraz nabywania praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, a także działalności telekomunikacyjnej.

13 Prezes UKE wyraża zgodę na prowadzenie działalności przez jednostki samorządu terytorialnego polegającej na dostarczaniu dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa biorąc pod uwagę: interes użytkowników końcowych, w szczególności konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienia maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności usług telekomunikacyjnych, ich ceny i jakości; sytuację na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone; tworzenie warunków efektywnego inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

14 Dziękuję za uwagę. Piotr Combik Departament Rozwoju Infrastruktury
Urząd Komunikacji Elektronicznej


Pobierz ppt "Działalność jednostek samorządu terytorialnego w telekomunikacji – wymagania Megaustawy Piotr Combik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google