Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 Wymogi UE w zakresie przeprowadzania przetargów Hubert Nowak, radca prawny Warszawa, dnia 24.09.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 Wymogi UE w zakresie przeprowadzania przetargów Hubert Nowak, radca prawny Warszawa, dnia 24.09.2009."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 Wymogi UE w zakresie przeprowadzania przetargów Hubert Nowak, radca prawny Warszawa, dnia 24.09.2009

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 2 Zasady udzielania zamówień Równego traktowania wykonawców Uczciwej konkurencji Jawności Bezstronności Pisemności Prymatu trybu przetargu nieograniczonego i ograniczonego nad pozostałymi trybami udzielania zamówień

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 Procedury udzielania zamówień w zależności od ich wartości Nie podlegające przepisom Pzp Podstawowe Unijne Zaostrzone

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 4 Ogłoszenia Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach sektorowych lub umowach ramowych Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 5 Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogłoszenia Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna Zamówienie z wolnej reki Tryby udzielania zamówień

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 6 Opis przedmiotu zamówienia Zasada Wyjątek OPZ w przypadku robót budowlanych

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 7 Ustalanie wartości zamówienia Zasady ustalania wartości zamówienia Zakaz dzielenia zamówienia na części Terminy ustalenia Przelicznik na Euro Ustalanie dla Robót budowlanych

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Elementy obligatoryjne Elementy fakultatywne Obowiązki publikacji i przekazania Wyjaśnianie treści SIWZ

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 9 Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 10 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 11 Konsorcja – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Sumowanie potencjałów Solidarna odpowiedzialność Pełnomocnik

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 12 Kryteria oceny ofert Definiowanie kryteriów Ustalanie ich wagi procentowej Przykłady

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 Wymogi UE w zakresie przeprowadzania przetargów Hubert Nowak, radca prawny Warszawa, dnia 24.09.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google