Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Katarzyna Urbańska Departament Prawny PKPP

2 Przesłanki przygotowania nowej ustawy
Problemy z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej; 13 nowelizacji tej ustawy spowodowały niespójność przepisów, Przewlekły i uciążliwy proces rejestracji, Zbyt duża uznaniowość organów administracji w obszarze działalności gospodarczej, 5. Niekontrolowane rozrastanie się zezwoleń, pozwoleń, licencji itd., 6. Brak przepisów chroniących przedsiębiorców przed nadmiernymi kontrolami.

3 Cele ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Harmonizacja przepisów nowej ustawy z przepisami KC i KSH, Umocnienie gwarancji swobody działalności gospodarczej, Ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej, Poszerzenie zakresu wolności gospodarczej, Uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, Ograniczenie liczby i czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy.

4 Zasada swobody gospodarczej
Art. 6 ust. 2 Organ administracji publicznej nie może uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nie przewidzianych przepisami prawa.

5 Klauzule generalne Obowiązek wspierania przedsiębiorczości,
2. Obowiązek terminowego załatwiania spraw przedsiębiorców, 3. Obowiązek działania administracji publicznej z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorców, 4. Udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej, 5. Obowiązek współdziałania z organizacjami przedsiębiorców.

6 Wiążąca interpretacja przepisów prawa
Art.10 Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej w jego indywidualnej sprawie. Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

7 Skutki wprowadzenia wiążącej interpretacji przepisów prawa
Zwiększenie pewności prawa Zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Zwiększenie napływu kapitału zagranicznego Wzrost inwestycji

8 Nowe zasady rejestracji
Utrzymano dualizm rejestracji: Gmina (Ewidencja działalności gospodarczej) – osoby fizyczne KRS – spółki prawa handlowego, Uproszczono procedurę rejestracji: 1 miejsce, w którym rejestruje się działalność tzw. 1 okienko 1 zintegrowany wniosek, 1 numer (NIP), Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, Skrócono terminy na rozpoznawanie wniosków o rejestrację* Gmina ma 3 dni na wpis, KRS ma 14 dni na wpis. Nowe przepisy odnośnie rejestracji zaczną obowiązywać 3 lata od wejścia w życie ustawy

9 Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej
Dla zwiększenia pewności obrotu gospodarczego powstaje Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej, do zadań, której należą: Prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej, Udzielanie z ewidencji informacji o wpisie, Wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji. Oddziały Centralnej Informacji będę funkcjonowały przy organach ewidencyjnych w gminach*

10 Reglamentacja działalności gospodarczej
Ilość koncesji została zmniejszona z 8 do 6; Większość zezwoleń zamieniono na wpis do rejestru działalności regulowanej; Zezwolenia utrzymano w 26 obszarach, głównie ze względu na wymogi UE; Licencje utrzymano w 2 obszarach, ze względu na wymogi UE;

11 Wpis do rejestru działalności regulowanej
Zezwolenia → Wpis do rejestru działalności regulowanej Wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie: wniosek o wpis oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu wymaganych przepisami prawa warunków Kontrola działalności regulowanej przez organ prowadzący rejestr

12 Kontrola przedsiębiorcy
Ustawa dotyczy kontroli u przedsiębiorcy przeprowadzanej przez organy administracji publicznej; Czas trwania kontroli jednego organu kontrolującego u małego lub średniego przedsiębiorcy 4 tygodnie w roku, 8 tygodni u pozostałych przedsiębiorców; Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli; Kontroli nie można przeprowadzać pod nieobecność przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej; Ustawa przewiduje również wyłączenia spod ograniczeń czasowych i ilościowych, min.: w przypadku popełnienia przestępstwa, zagrożenia życia i zdrowia, albo gdy umowy międzynarodowe tak stanowią;


Pobierz ppt "Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google