Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki legislacyjne zajęcia w dniu 17 kwietnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki legislacyjne zajęcia w dniu 17 kwietnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Techniki legislacyjne zajęcia w dniu 17 kwietnia 2010 r.

2 Kogo dotyczą ZTP? Teza 1 - wszystkich organów władzy publicznej stanowiących prawo Teza 2 – czy tylko niektórych organów władzy publicznej stanowiącej prawo Przykład: Dział VII Projekty aktów prawa miejscowego

3 Art. 94 Konstytucji Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. przede wszystkim ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz ustawy ustrojowe

4 Kiedy ogłaszamy akt normatywny
Art. 3. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. (czyli bez zbędnej zwłoki) Przykład USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r. tj. wtorek)

5 Obowiązywanie ZTP wobec j.s.t
Najmniej obszerny w ZTP dział VII zawiera reguły opracowywania aktów prawa miejscowego. Umiejscowienie tych reguł w akcie wykonawczym do ustawy z 1996 r. o Radzie Ministrów jest wątpliwe. W konsekwencji łamie podział kompetencji pomiędzy poszczególne organy władzy. Jest więc zasadne, aby w przyszłości obowiązek stosowania zasad techniki prawodawczej został wyraźnie uregulowany w ustawach ustrojowych dla samorządu terytorialnego, gdyż obecnie brak obowiązku ich stosowania przy opracowywaniu projektów aktów prawa miejscowego

6 Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2003 r
Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2003 r., II SA/Wr 1389/03 oraz do wyroku WSA z 20 października 2004 r., IV SA/Wr 505/04. „Problem objęcia prawotwórczej działalności organów samorządu terytorialnego przepisami ZTP [zasad techniki prawodawczej] odnosi się wyłącznie do kwestii formalnych, albowiem określenie prawidłowych reguł konstruowania aktów normatywnych nie powinno być samo przez się oceniane jako niezgodne z konstytucyjną zasadą samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Krytyczne uwagi kierowane do prawodawcy dotyczą więc wyłącznie sposobu objęcia jednostek samorządu terytorialnego regułami ZTP.”

7 Wyrok WSA II OSK 346/07 1. Określone w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o Radzie Ministrów, zasady techniki prawodawczej nie mogą stanowić podstawy do oceny zgodności z prawem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mają one charakter wskazówek i zaleceń, a niezastosowanie się do nich nie wiąże się z sankcją w postaci stwierdzenia nieważności aktu prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest szczególnym aktem normatywnym i o zakresie jego treści przesądzają przede wszystkim przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8 Konstytucja Art. 87.  1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

9 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" nie jest aktem normatywnym, ale odzwierciedla standardy kultury prawnej wyrok WSA (sygn. akt III SA/Wa 2433/05)

10 § 142. 1. Akty prawa miejscowego są stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej na podstawie przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawie dotyczącej administracji rządowej w województwie albo w innych ustawach. 2. Akty prawa miejscowego są stanowione przez sejmik województwa, radę lub zarząd powiatu oraz radę lub zarząd gminy na podstawie przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawach dotyczących odpowiednich samorządów terytorialnych albo w innych ustawach. 3. Rodzaje aktów prawa miejscowego określają ustawy, o których mowa w ust. 1 i 2.

11 o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) Rozdział 6  Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej (art )

12 Art. 59. 1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach wojewoda oraz organy niezespolonej administracji rządowej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące w województwie lub jego części. 2. Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów. Art. 60. 1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 2. Rozporządzenia porządkowe mogą przewidywać, za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888). 3. Rozporządzenie porządkowe wojewoda przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.

13 Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rozdział 4  Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę (art )

14 Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. 2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:   1)   wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,   2)   organizacji urzędów i instytucji gminnych,   3)   zasad zarządu mieniem gminy,   4)   zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. 2.  W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia. 3.  Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. 4.  W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. 5.  Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

15 o samorządzie powiatowym Rozdział 4
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rozdział 4 Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat (art ) o samorządzie województwa Rozdział 8 Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa (art.89-91)

16 § 143. Do aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, a do przepisów porządkowych - również w dziale I rozdział 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

17 Do aktów prawa miejscowego odpowiednio stosuje się:
Dział VI Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym Dział V Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia) Dział II Zmiana ustawy (nowelizacja) Dział I Projekt ustawy Rozdział 2 Budowa ustawy Rozdział 3 Tytuł ustawy Rozdział 4 Układ i postanowienia przepisów merytorycznych Rozdział 5 Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących Rozdział 6 Układ i postanowienia przepisów końcowych Rozdział 7 Oznaczenie przepisów ustawy i ich systematyzacja Rozdział 9 Przepisy karne – tylko przepisy porządkowe

18 aktów prawa miejscowego
Wybrane przykłady aktów prawa miejscowego

19 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Art. 3. § 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

20 c.d. § 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 5)   akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;


Pobierz ppt "Techniki legislacyjne zajęcia w dniu 17 kwietnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google