Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES NABORU WNIOSKÓW. Ogłoszenie rozpoczęcia naboru wniosków, które będzie można znaleźć w : prasie, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES NABORU WNIOSKÓW. Ogłoszenie rozpoczęcia naboru wniosków, które będzie można znaleźć w : prasie, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego."— Zapis prezentacji:

1 PROCES NABORU WNIOSKÓW

2 Ogłoszenie rozpoczęcia naboru wniosków, które będzie można znaleźć w : prasie, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz na stronie LGD, a także w siedzibie LGD. Nabór wniosków trwa od 14 do 30 dni. Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania

3 W ciągu 21 dni od dnia zakończenia naboru wniosków Organ Decyzyjny LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (Rada) dokonuje oceny wniosków pod względem ich zgodności z założeniami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju

4 LGD sporządza również listę ocenionych małych projektów, ustalając ich kolejność wg liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o : - zgodności małych projektów z LSR, albo jego niezgodności –wykazując przyczyny niezgodności, - liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejsca na liście ocenionych małych projektów, - możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR. Następnie do każdego z Beneficjentów, którzy złożyli wniosek wysyłane jest pismo zawierające informację, czy dany wniosek został bądź nie został zakwalifikowany do sfinansowania oraz inne powyżej wymienione informacje. W terminie 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o niewybraniu projektu do sfinansowania wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady.

5 Po uwzględnieniu procesu odwoławczego Rada zatwierdza ostateczne listy wniosków zatwierdzonych bądź niezatwierdzonych do sfinansowania w ramach realizacji LSR. LGD wysyła kompletną dokumentację z danego, zakończonego naboru do Samorządu Województwa.

6 W dalszym etapie z Wnioskodawcą, którego wniosek Rada LGD zatwierdziła do sfinansowania kontaktują się pracownicy Samorządu Województwa. Od wnioskodawców, którzy złożyli wnioski zawierające braki wymagane będzie usuniecie braków lub nieprawidłowości. Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD właściwemu organowi Samorządu Województwa.

7 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty Samorząd Województwa wyznacza wnioskodawcy w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, na podstawie, której przyznawana jest pomoc na małe projekty. W przypadku nieprzyznania pomocy na małe projekty, SW informuje o tym wnioskodawcę w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

8 Umowa, którą podpisuje Beneficjent zawiera informacje dotyczące jego zobowiązań, które dotyczą m.in.: 1) Osiągnięcia celu małego projektu, a w przypadku małego projektu dotyczącego inwestycji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej. 2) Niefinansowania realizacji małego projektu z udziałem innych środków z wyłączeniem przypadku współfinansowania: z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 3) Ograniczeń lub warunków w zakresie: - przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji małego projektu lub sposobu ich wykorzystania - sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaniem pomocy. - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dokonania płatności ostatecznej. 4) Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej. 5) Informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej.

9 Środki finansowe z tytułu pomocy na małe projekty wypłaca się na warunkach określonych w umowie i zostaną wypłacone jeżeli Beneficjent: Zrealizował mały projekt lub jego etap, w tym poniósł koszty, zgodnie z warunkami umowy oraz rozporządzenia. Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie. Udokumentował zrealizowanie małego projektu lub etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowanych z tym związanych. Środki finansowe z tytułu na małe projekty wypłacane są w trybie określonym w umowie, z tym, że są one wypłacane na wniosek o płatność.


Pobierz ppt "PROCES NABORU WNIOSKÓW. Ogłoszenie rozpoczęcia naboru wniosków, które będzie można znaleźć w : prasie, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google